Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Phước Báu Hiện Tiền

Huyền Khánh Linh.   Xem: 5599 . Ngày: 30/09/2018

Vào đời quá khứ Tại xứ Hoà Na Hầu hết muôn nhà Kính tin Phật Giáo

Cứu vật, vật trả nhơn - Cứu nhơn, nhơn trả oán

Huyền Khánh Linh.   Xem: 10211 . Ngày: 30/09/2018

Xưa có vị quân vương sáng suốt Ngài rõ thông thế cuộc vô thường Nào đời biến đổi tang thương Nào người ly hiệp đoạn trường biết bao

Ba tháng Hạ

Ni trưởng Siêu Liên.   Xem: 6440 . Ngày: 01/06/2016

Ba tháng Hạ dồi trau thúc liễm, Chuyên cần tu, chuyên luyện sáu căn. Không cho tâm ý lăng xăng, Hàng rào giới luật làm tăng pháp lành.

Lạc Bước Đường Về

Huyền Khánh Linh.   Xem: 11158 . Ngày: 11/04/2015

Hồi thuở trước có vì Thiên tử Tánh tộc Ngài danh tự Toàn Như Đức vua rất mực hiền từ Phước lành ban rải dân cư hưởng nhờ

Phát Nguyền

Huyền Khánh Linh.   Xem: 5228 . Ngày: 23/01/2015

Con nguyền chánh pháp hoằng khai, Đổi đời rối loạn ra ngay an bình. Con nguyền tất cả chúng sanh, Hiểu thông chơn lý tánh linh trở về.

Phương Danh Chư Ni Chúng

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3712 . Ngày: 22/01/2015

Khánh, Mạo, Đào, Chi, Hiệp nhứt Tràng, Mỹ, Minh, Tánh, Cúc trụ hà phang, Nghiêm, Vân, Kính, Hiếu chung tu học, Kiến nhập tùng nương ý nhịp nhàng.

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên

Huyền Khánh Linh.   Xem: 5288 . Ngày: 22/01/2015

Vâng theo lời Phật dạy, mỗi năm vào mùa Hạ, chư Tăng, Ni đều vân tập lại một nơi để an cư kiết hạ, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh, sách tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, kềm chế oai nghi để cho thân tâm thanh tịnh.

Thân Tặng Sư cô Tín Liên

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3704 . Ngày: 22/01/2015

Thân tặng năm vần khích lệ ai, Khổ công du học cách lâu ngày, Nhớ Thầy tưởng bạn kinh thâu nhập, Mến đạo thương đời pháp triển khai.

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường

Huyền Khánh Linh.   Xem: 5068 . Ngày: 22/01/2015

Trường hạ viếng thăm kết nghĩa tình, Đáng hàng gương mẫu đáng tôn huynh, Thay lời giảng pháp tuôn mưa pháp, Thế đệ truyền kinh giảng lý kinh.

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ

Huyền Khánh Linh.   Xem: 4772 . Ngày: 22/01/2015

Đà Lạt trở về ghé Ngọc Phương, Tình huynh, nghĩa muội viếng Ni trường, Pháp âm trỗi dậy vang vang toả, Hùng lực noi truyền khuếch khuếch trương.

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3564 . Ngày: 22/01/2015

Chơn thành ghi tạc nhớ thâm ân, Sơ siển thơ non dệt mấy vần. Giảng pháp cao siêu tuôn pháp ngữ, Thuyết kinh huyền diệu rải kinh luân.

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí

Huyền Khánh Linh.   Xem: 5060 . Ngày: 22/01/2015

Rải đức trao tài xứng đại nhân, Thơ non trí kém rán thêu vần. Pháp Hoa diễn đạt tuyên kinh giáo, Như thị phô bày thuyết ngã văn.

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3392 . Ngày: 22/01/2015

Tâm thành cảm tạ bậc ân nhân, Thơ kém văn non dệt ít vần. Pháp lý kinh luân khai hiển đạt, Quy Sơn Cảnh Sách giải siêu chân.

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn

Huyền Khánh Linh.   Xem: 4000 . Ngày: 22/01/2015

Trọng đức kính tài bậc trí nhân, Thơ non võ vẽ dệt năm vần. Niết Bàn Đại Bát khai tâm thiện, Thượng toạ hoằng tuyên hiển lý chân. Ngọc ngữ ban truyền hưng Phật Pháp,

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3280 . Ngày: 22/01/2015

Cảm kính công dày trọng nghĩa ân, Thơ non sơ siển dệt năm vần. Thuyết kinh Nhơn Giác siêu luân nghĩa, Giảng Đại Huyền thừa liễu ngộ chân.

Khuyến Khích

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3532 . Ngày: 22/01/2015

Duyên lành kết, chư Ni nhập hạ, Đồng hiệp về Tịnh Xá Ngọc Phương, Đồng thọ ơn tín thí cúng dường, Đồng nghe giảng tuyên dương kinh điển.

Lược Thuật Mùa Hạ

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3776 . Ngày: 22/01/2015

Mùa kiết hạ năm Mùi tiến triển, Có nhiều Thầy thị hiện giảng Kinh. Y theo thể lệ chương trình, Do Thành Hội sắp, công trình nghiêm trang.

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3236 . Ngày: 22/01/2015

Cảm đức từ hoà bậc hữu ân, Thơ non cố gắng dệt năm vần, Truyền kinh giải lý, đời thông lý, Giảng nghĩa bày chân, đạo liễu chân.

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3324 . Ngày: 22/01/2015

Y theo lời Phật dạy, mỗi năm đúng mùa Hạ, chư Tăng Ni vân tập lại một nơi (Tịnh Xá) an cư kiết hạ, để thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh, sách tấn tu học.

Diễn Văn Chào Mừng

Huyền Khánh Linh.   Xem: 3292 . Ngày: 22/01/2015

Hôm nay duyên lành có chư Tôn Đức Trung Ương và Thành hội Phật Giáo TP.HCM, hoan hỷ đặt gót chân son, quang lâm, viếng thăm trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương.

Đ12C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ