Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Chơn Lý - Tổ sư Minh Đăng Quang (Sách PDF)

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 40248 . Ngày: 25/12/2019

Bộ Chơn lý do Tổ sư biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng đây là kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn lý triết lý này là những vật báu trong kho báu ấy.

Lời Giới Thiệu Chơn Lý

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.   Xem: 13823 . Ngày: 08/03/2016

Phật giáo miền Nam Việt Nam trong những thập niên 30 – 40 thế kỷ XX đã chứng kiến một giai đoạn khởi sắc với sự hình thành và phát triển của các dòng truyền thừa, sự xuất hiện của các bậc cao Tăng đạo hạnh, chơn tu giải thoát, trong đó có nhà “Du Tăng Khất Sĩ” ở Việt Nam.

Tinh hoa Chơn lý

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 11471 . Ngày: 16/03/2015

Trong thế gian, bằng không có sự vô thường, ẩn hiện, tương đối thì không bao giờ có cái thường và tuyệt đối. Nếu không có thường và tuyệt đối, thì chúng sanh chẳng bao giờ được hạnh phúc kết quả tốt đẹp tối cao.

Trên mặt nước

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 148 . Ngày: 06/01/2022

Quả sen, hoa sen, lá sen Từ chốn bùn nước vượt trên nước bùn. Gần bùn mà chẳng nhiễm bùn Lá hoa cất vượt không trung nhẹ nhàng.

Lục Căn

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 196 . Ngày: 06/01/2022

Lục căn là sáu căn thân, Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý thân tên dùng Địa cầu tứ đại hợp chung Do nơi nóng lạnh hòa cùng với nhau.

Tánh Thủy

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 112 . Ngày: 06/01/2022

Trời trên đất dưới xưa giờ, Là câu nói dạy trẻ thơ biết rằng: Thiện đạo thiên đường trên không, Như nước trong sạch lưu thông khắp cùng.

Học Chơn Lý

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 148 . Ngày: 06/01/2022

Cổ nhân là thú tiến dần Thú thì chưa biết làm ăn nuôi mình. Chỉ làm hang ổ che thân Phòng khi mưa nắng, lúc cần sản sinh.

Cư Sĩ

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 100 . Ngày: 07/01/2022

Chúng tôi khất sĩ du tăng, Sống theo Chơn lý lẽ chung muôn loài. Không chia chủng tộc thú người, Không phân giai cấp Phật trời, hèn sang.

Ăn Chay

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 84 . Ngày: 07/01/2022

Ăn chay tiếng gọi thực trai Miếng ăn trong sạch xưa nay thường dùng. Trai là tinh khiết sạch trong, Con trai, hột ngọc cũng đồng nghĩa trên.

Sanh và Tử

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 108 . Ngày: 08/01/2022

1. Vấn: Cái gì gọi là chúng sanh? Đáp: Cái thức, cái biết chúng sanh tên dùng. 2. Vấn: Cái gì sống chết hình thành? Đáp: Cái biết, sống, chết hiểu rành an vui.

Thần Mật

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 112 . Ngày: 08/01/2022

Thân mật là không hay làm Khẩu mật là không hay nói Ý mật là không hay tưởng nhớ.[1] Ba mật kín đáo bên trong Gồm đủ ba mật thần thông hiển bày.

Thập Nhị Nhân Duyên

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 108 . Ngày: 08/01/2022

Mười hai duyên có trong đời, Vô minh, hành, thức, con người có ra. Danh sắc, lục nhập dung hòa, Xúc, thọ, ái, thủ, hữu là nhân duyên. Sanh ra lão tử ưu phiền, Vô minh tử khổ triền miên nhọc nhằn.

Tam Giáo

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 88 . Ngày: 08/01/2022

Thầy giáo là Phật Thích Ca Lão đang tu tập xuất gia ly đời. Khổng đang tập hạnh bước đầu Khất sĩ hạnh, mới khởi hành sơ cơ. Khất sĩ là đạo ba nhà Chơn lý võ trụ, tâm là đạo sư.

Chánh Kiến

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 112 . Ngày: 08/01/2022

Chánh kiến cái thấy chánh chơn Rõ lẽ tà chánh, là nhân đoạn trừ Mê tín làm việc quấy hư Người trí chê ngạo, ví như người mù.

Chánh Pháp

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 108 . Ngày: 08/01/2022

Pháp chánh giác có hai chơn, Trước là pháp học, sau tôn pháp hành. Còn hành thì đạo sáng danh, Hết hành thì đạo chỉ hình bóng thôi.

Chơn Lý 1 Võ Trụ Quan

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 19438 . Ngày: 08/03/2016

VÕ TRỤ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; tựa như vỏ trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như hột lựu nhỏ.

Chơn Lý 2 - Ngũ Uẩn

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 9747 . Ngày: 15/04/2014

Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả. Năm pháp cái ấy là:

Chơn Lý 3 - Lục Căn

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8534 . Ngày: 17/04/2014

Quả địa cầu là một làn hơi đặc, nổi tròn, hết nổi đến xẹp. Quả địa cầu là đất, nước, lửa, gió; khi mới nổi không có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật. Trước hết cái ấm của tứ đại sanh ra cỏ, cây, thú.

Chơn Lý 4 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7583 . Ngày: 15/04/2014

NHƠN DUYÊN sanh ra cõi đời, có mười hai pháp, hằng chuyền níu nhau mãi, do đó chúng sanh mới có, mới khổ, và rồi sau khi, có khổ là tấn hóa hay tiêu diệt.

Chơn Lý 5 - Bát Chánh Đạo

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7481 . Ngày: 15/04/2014

BÁT CHÁNH ĐẠO tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc thánh nhân, cũng kêu là bát thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn.

Đ1234C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Chơn Lý

Bộ Chơn Lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoài bậc Phật, Bồ-tát ra đều là những kẻ rờ mó bên ngoài. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho ấy.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ