Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Chơn Lý - Tổ sư Minh Đăng Quang (Sách PDF)

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 81364 . Ngày: 25/12/2019

Bộ Chơn lý do Tổ sư biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng đây là kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn lý triết lý này là những vật báu trong kho báu ấy.

Lời Giới Thiệu Chơn Lý

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.   Xem: 18763 . Ngày: 08/03/2016

Phật giáo miền Nam Việt Nam trong những thập niên 30 – 40 thế kỷ XX đã chứng kiến một giai đoạn khởi sắc với sự hình thành và phát triển của các dòng truyền thừa, sự xuất hiện của các bậc cao Tăng đạo hạnh, chơn tu giải thoát, trong đó có nhà “Du Tăng Khất Sĩ” ở Việt Nam.

Tinh hoa Chơn lý

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 16535 . Ngày: 16/03/2015

Trong thế gian, bằng không có sự vô thường, ẩn hiện, tương đối thì không bao giờ có cái thường và tuyệt đối. Nếu không có thường và tuyệt đối, thì chúng sanh chẳng bao giờ được hạnh phúc kết quả tốt đẹp tối cao.

Khuyến Tu

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 2064 . Ngày: 26/01/2022

Vật chất là cái không lành Giáo lý cái có ác hung mê người. Tứ đại vạn vật trên đời Cùng thân trẻ nhỏ cũng thời ác luôn. Vậy ta muốn sống vui an Cái ác bỏ xuống sống đời mới yên.

Giác Ngộ

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3428 . Ngày: 26/01/2022

Sự giác ngộ của chúng sanh Là thật có chớ quan tòa vốn không. Nên ta tự xét lấy lòng Hổ thẹn tội lỗi mới mong dứt trừ.

Tông Giáo

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 2952 . Ngày: 26/01/2022

Khi xưa đức Phật sinh tiền Ngài dạy đạo lý diệu huyền độ sanh. Bấy giờ đạo Phật thạnh hành Là thời pháp lý, pháp hành nâng cao Cây một cội, gốc vững vàng Đều nương mình mẹ nhánh tàng xum xuê.

Trên mặt nước

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 4368 . Ngày: 06/01/2022

Quả sen, hoa sen, lá sen Từ chốn bùn nước vượt trên nước bùn. Gần bùn mà chẳng nhiễm bùn Lá hoa cất vượt không trung nhẹ nhàng.

Lục Căn

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 6056 . Ngày: 06/01/2022

Lục căn là sáu căn thân, Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý thân tên dùng Địa cầu tứ đại hợp chung Do nơi nóng lạnh hòa cùng với nhau.

Tánh Thủy

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 4772 . Ngày: 06/01/2022

Trời trên đất dưới xưa giờ, Là câu nói dạy trẻ thơ biết rằng: Thiện đạo thiên đường trên không, Như nước trong sạch lưu thông khắp cùng.

Học Chơn Lý

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3480 . Ngày: 06/01/2022

Cổ nhân là thú tiến dần Thú thì chưa biết làm ăn nuôi mình. Chỉ làm hang ổ che thân Phòng khi mưa nắng, lúc cần sản sinh.

Cư Sĩ

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 2612 . Ngày: 07/01/2022

Chúng tôi khất sĩ du tăng, Sống theo Chơn lý lẽ chung muôn loài. Không chia chủng tộc thú người, Không phân giai cấp Phật trời, hèn sang.

Ăn Chay

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3700 . Ngày: 07/01/2022

Ăn chay tiếng gọi thực trai Miếng ăn trong sạch xưa nay thường dùng. Trai là tinh khiết sạch trong, Con trai, hột ngọc cũng đồng nghĩa trên.

Sanh và Tử

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3600 . Ngày: 08/01/2022

1. Vấn: Cái gì gọi là chúng sanh? Đáp: Cái thức, cái biết chúng sanh tên dùng. 2. Vấn: Cái gì sống chết hình thành? Đáp: Cái biết, sống, chết hiểu rành an vui.

Thần Mật

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 4128 . Ngày: 08/01/2022

Thân mật là không hay làm Khẩu mật là không hay nói Ý mật là không hay tưởng nhớ.[1] Ba mật kín đáo bên trong Gồm đủ ba mật thần thông hiển bày.

Thập Nhị Nhân Duyên

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 4856 . Ngày: 08/01/2022

Mười hai duyên có trong đời, Vô minh, hành, thức, con người có ra. Danh sắc, lục nhập dung hòa, Xúc, thọ, ái, thủ, hữu là nhân duyên. Sanh ra lão tử ưu phiền, Vô minh tử khổ triền miên nhọc nhằn.

Tam Giáo

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3644 . Ngày: 08/01/2022

Thầy giáo là Phật Thích Ca Lão đang tu tập xuất gia ly đời. Khổng đang tập hạnh bước đầu Khất sĩ hạnh, mới khởi hành sơ cơ. Khất sĩ là đạo ba nhà Chơn lý võ trụ, tâm là đạo sư.

Chánh Kiến

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3984 . Ngày: 08/01/2022

Chánh kiến cái thấy chánh chơn Rõ lẽ tà chánh, là nhân đoạn trừ Mê tín làm việc quấy hư Người trí chê ngạo, ví như người mù.

Chánh Pháp

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 4412 . Ngày: 08/01/2022

Pháp chánh giác có hai chơn, Trước là pháp học, sau tôn pháp hành. Còn hành thì đạo sáng danh, Hết hành thì đạo chỉ hình bóng thôi.

Đi Tu

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3816 . Ngày: 05/02/2022

Vấn: Xưa có người hỏi vị Tăng Tại sao ông lại chọn đường tu tâm? Đáp: Sư rằng tôi chọn đường tu Như các vị không thích tu sự thường Trong đời mỗi người một phương Làm nói lo nghĩ chọn đường tương lai.

Hột giống

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 3580 . Ngày: 07/03/2022

Tứ đại như thân hình cây Cỏ như nhánh lá, thú người bông hoa. Vỏ trái ví như người ta Trời là ruột trái, Phật là hột cây. Hạt giống cứng chắc đủ đầy Không hư không hoại, duyên đầy nảy sanh.

Đ123456C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Chơn Lý

Bộ Chơn Lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoài bậc Phật, Bồ-tát ra đều là những kẻ rờ mó bên ngoài. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho ấy.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ