Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni trưởng Chúng Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Sám hối là cách chuyển nghiệp tốt nhất

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 9754 . Đăng: 12/08/2021In ấn

 

Ni trưởng Chúng Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Sám hối là cách chuyển nghiệp tốt nhất

 

Biển khổ mênh mông sóng ngập trời

Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi

Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió

Ngoảnh lại cùng trong biển khổ thôi”

(Đoàn Như Khuê)

Vâng! Ai trong mỗi chúng ta cũng đều phải trải qua quy luật sinh - lão - bệnh- tử của cuộc đời, bị quy luật vô thường chi phối. Trong bể khổ ấy, con người luôn bị tham - sân - si… trói buộc, tạo ra biết bao đau khổ và phiền muộn cho chính chúng ta. Bởi thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: “Phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi.” Lời dạy của bậc đại giác ngộ ấy quả thật không sai và còn nguyên giá trị cho đến tận bây giờ và muôn ngàn đời sau.

 


 

 

Bởi lẽ, chúng sanh còn trầm luân trong ba cõi sáu đường, vẫn còn mãi lặn ngụp trong biển sanh tử luân hồi nghĩa là còn đau khổ, còn phiền não, còn chấp trước… Vậy khi chúng ta muốn chuyển hóa nghiệp lực, muốn dứt trừ được mọi phiền não, khổ đau, ái - ố - hỷ - nộ - bi - ai, muốn diệt trừ được tất cả tội lỗi mà mình đã gây trong vô lượng kiếp; khiến cho thân tâm của mình được an yên, tự tại thì hàng ngày chúng ta phải tự mình nhận thức được việc làm của mình sao cho hợp với chánh Pháp, phải tìm cho mình một phương pháp giải trừ được nghiệp chướng - đó chính là phương pháp sám hối. Để quý Phật tử hiểu được thế nào là sám hối và bằng cách nào có thể chuyển hóa được nghiệp lực của tự thân, vào lúc 19h30 ngày 10/08/2021(nhằm ngày 03/07/Tân Sửu), Ni trưởng Chúng Liên - Tịnh xá Ngọc Kỳ, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “SÁM HỐI LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP”/

Mở đầu Ni trưởng chia sẻ: Như chúng ta đã biết từ trong vô lượng kiếp cho đến nay, nhiều lúc vì do bản ngã của chính mình mà không bao giờ nghĩ mình thua người khác, vậy nên bản ngã càng ngày càng tăng trưởng, tự cho mình cái quyền làm người khác đau khổ, đôi khi đó là người thân của mình, là cha, là mẹ, anh em, làng xóm, thân cận với mình vv... làm họ bị tổn thương mà chẳng bao giờ biết ăn năn, hoặc biết xin lỗi. Hoặc vì nặng lời, vì xúc phạm họ, vì muốn đoạt danh lợi... làm cho họ tổn thương mà những di chứng đó vẫn còn hằn sâu trong thân và tâm của họ, tất cả những hành động tạo tác đó đều từ thân khẩu ý của ta mà ra.

Khi chúng ta nhận ra rằng những tổn thương ấy cần phải được chữa lành, và những lỗi lầm mà chúng ta đã tạo ra cần phải sửa đổi hoàn thiện một con người đúng nghĩa theo giáo lý của Phật đà, thì trong đạo Phật gọi đó là Sám hối.

Từ những diễn giải trên, Ni trưởng khẳng định rằng “Sám hối là phương pháp tu chuyển nghiệp tốt nhất”, một đạo đức đặc biệt mà chỉ có ở trong đạo Phật. Bời lẽ tự con người gây tạo ra, từ tâm tạo ra tất cả sự lầm lỗi về thân, về khẩu, về ý thì tự mình phải là chủ nhân sửa đổi, tự hoàn thiện đạo đức cho chính bản thân mình và không ai có thể làm thay mình được. Thế nên Đệ Nhất Ni trưởng Huỳnh Liên trong kinh Sám hối có phổ thơ rằng:

 “Các nghiệp ác tạo thành từ trước

 Tham sân si đã trót gieo nhân

 Từ lời, từ ý, từ thân

 Nay con sám hối một lần trọn xong”

Qua suy nghĩ trên chúng ta cần nên hiểu rõ như thế nào là sám hối, và chúng ta cần phải làm gì để nghiệp chướng tiêu trừ, đem đến sự an yên trong đời sống tu tập?

Tiếp đến Ni trưởng đi vào định nghĩa sám hối? Ni trưởng cho rằng:

Sám – tiếng Phạm là Samma, Tàu dịch là hối quá.

 Sám là ăn năn lỗi trước

 Hối là chừa bỏ lỗi sau

Các vị Tổ dạy cho chúng ta:

“Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thủy tham sân si

Từ thân khẩu ý chi sở sanh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối”

Tạm dịch:

Con đã gây ra bao lầm lỗi

Khi nói, khi làm khi tư duy

Đam mê hờn giận và ngu si

Tất cả con nay xin sám hối

Khi chúng ta đã hiểu sâu sắc về sám hối là gì để hóa giải được nghiệp chướng về thân, về khẩu, về ý từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay thì chắc chắn một điều rằng thân chúng ta sẽ được khỏe, tâm sẽ được an yên tự tại.

Phật và chư Tổ đã biết căn cơ chúng sanh mà tùy duyên chỉ ra các phương pháp sám hối từ Sự đến Lý. Bởi vậy “Sự và Lý” phải viên dung mới thành Phật đạo, dưới đây là 4 phương pháp sám hối mà Ni trưởng cho rằng dù tăng hay tục chúng ta cũng cần theo các phương pháp này.

1. Tác pháp sám hối: Pháp sám hối này thuộc về sự. Phải lập đàn tràng rồi thỉnh 01 vị tăng thanh tịnh chứng minh nên gọi là tác pháp. Sau đó thành khẩn tỏ bày tội lỗi mà mình đã phạm và chí tâm sám hối thì giới thể được thanh tịnh và tội được tiêu trừ.

2. Thủ tướng sám hối: Pháp này cũng thuộc sự nhưng cao hơn – có nghĩa là vị này sống tu tập một mình không có chư tăng. Đây là pháp môn thuộc về quán tưởng cho những vị tu cao hơn. Tự mình đi đến tượng Phật, Bồ tát quán tưởng xin sám hối khi nào thấy được điềm lành hiện ra mới thôi. Ví dụ như Phật xoa đầu, Bồ tát xoa đầu vv...

3. Hồng danh sám hối: Xưa kia khi ngài Bất Động pháp sư đời nhà Tống ở Trung Hoa, Ngài lấy ra 53 vị Phật trong kinh “Ngũ thập tam Phật” tức là (từ danh hiệu Đức Phật Phổ Quang cho đến Pháp Tràng Mãn Vương Phật) và lấy ra 35 hiệu Phật trong kinh Quán Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát với pháp thân Phật A Di Đà sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện thành nghi thức sám hối, tổng cộng có 108 lạy, đồng thời cũng là để chỉ cho 108 phiền não. Phương pháp này cũng thuộc về sự. Nếu chúng ta nhất tâm lạy sám thì cũng được tiêu trừ phần nào nghiệp chướng.

4. Vô sanh sám hối: Pháp này thuộc về lý. Chỉ có bậc thượng căn mới có thể thực hành được.

(1) Quán tâm vô sanh: Trong Kinh Kim Cang nói: Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại chẳng có, tâm vị lai cũng không. Quán trong 3 thời gian đều không có thì tâm vọng niệm không từ đâu mà có được, do vậy các tội lỗi cũng không.

Kinh dạy:

Tội từ tâm khởi đem tâm sám

Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không

Thế mới thật là chân sám hối.

 (2) Quán Pháp vô sanh: Quán các pháp không sanh. Thật tướng các pháp không sanh không diệt khi nhận được thật tướng của các pháp rồi thì giả tướng tội lỗi không nương tựa vào đâu mà tồn tại được nữa. Trong kinh Quán Phổ Hiền có ghi: “Muốn sám hối, phải quán thật tướng của các pháp thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt.”

Từ sự phân tích các phương pháp sám hối trên, Ni trưởng nhấn mạnh, chỉ có người biết sám hối về thực thể của tâm và pháp mới phát triển tâm hạnh tứ vô lượng tâm, đưa năng lượng tốt đẩy lùi năng lượng tiêu cực, như vậy là sự chuyển hóa được nghiệp lực tốt nhất.

 Để kết thúc buổi giảng Ni trưởng tuyên đọc lại bài kệ Sám của thiền sư Thích Nhất Hạnh:

Con đã gây ra bao lầm lỗi

Khi nói, khi làm, khi tư duy

Đam mê, hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối

Một lòng con cầu Phật chứng tri

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm

Nguyện không lập lại lỗi lầm xưa.

Thật vậy, mỗi một tôn giáo đều có cách ăn năn sám hối khác nhau, để ngăn ngừa tội lỗi ví dụ có tôn giáo thì dùng việc sát sanh để tế thần xin tha lỗi, hoặc trầm mình xuống sông Hằng để mong rửa sạch lỗi lầm. Nhưng trong đạo Phật của chúng ta thì phương pháp sám hối hoàn toàn khác các tôn giáo bạn, đạo Phật tùy theo từng trình độ học Phật của mỗi chúng sinh mà Ngài hướng dẫn các phương pháp sám hối từ thấp đến cao, và chỉ có tự mình hóa giải cuộc đời của chính mình, thì mới có sự an vui giải thoát.

Vậy, ai là người muốn được sống trong sự an ổn, thanh thản, không sầu, bi, khổ, ưu, não khi sinh cũng như khi tử thì hãy mau mau tu tập vô sanh sám hối để được an yên, hạnh phúc trong chánh pháp Phật.  
 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ