Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Tu và Nghiệp

Tác giả: NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).  
Xem: 618 . Đăng: 27/05/2022In ấn

 

Tu và Nghiệp

 

 

              

 

TU VÀ NGHIỆP

 

Đành rằng sự thật hiển nhiên

Người tu là phải dứt duyên hồng trần

Thân khẩu ý phải tịnh thanh

Không nên tích trử các hành ác duyên.

Nhưng là dứt nghiệp hiện tiền

Không cho sanh khởi các duyên sau nầy.

Nghiệp quá khứ đã gieo rồi

Làm sao tránh được đến hồi trả vay.

Thế mà lắm người đời nay

Muốn giải thoát, được an bài sống yên

Nhưng ba nghiệp chưa tịnh thanh

Tiếp tục gieo giống chẳng lành hôm nay

Đưa đến nhân quả vị lai

Nên khó tu được bền dài thời gian.

Hơn nữa có kẻ ngở tu

Là được trọn hưởng yên vui lâu dài

Không còn quả báo nạn tai

Nên khi khổ nạn chán ngay bỏ liền.

Kẻ ấy chưa hiểu được rằng

Nếu đã sạch nghiệp và thành Như Lai

Hoặc chư Bồ tát đáo lai

Hai bậc nầy đã lâu đời huân tu.

Nghiệp xấu đoạn dứt từ lâu

Không khổ nạn khi đáo lai cõi trần

Niết bàn an trụ thanh nhàn

Niết bàn sạch nghiệp vào hàng vô sanh.

Ai đang tế độ chúng sanh

Là đang đền trả nghiệp trong nhiều đời

Chính lúc khổ nhọc độ đời

Là đang đền trả, nghiệp vơi dần dần.

Tu là cách trả nhẹ nhàng

Không ai tránh khỏi nghiệp trần trả vay.

Người tu giác ngộ dừng ngay

Không gây nghiệp báo hiện nay đời nầy

Tránh khỏi quả báo vị lai

Nhưng trong quá khứ đã vay phải đền

Muốn khi trả nhẹ nhàng hơn

Hãy ráng tế độ các hàng chúng sanh.

Thế mà nhiều kẻ chưa rành

Tu chưa trọn vẹn muốn mình bình an

Không muốn trả nghiệp đã làm

Để lâu ngày vốn lời càng thêm to.

Thật đáng thương xót dùm cho

Kẻ ấy muốn hưởng ấm no riêng mình

Trên sự tạo vay vô tình

Mà không nghĩ đến ngày mình nạn tai.

Nào ai biết, có ai hay

Khổ nạn cực nhọc ngày ngày lo tu

Cam chịu thiệt thòi riêng mình

Ngày sau mới được yên bình tự do.

Kẻ ấy tâm trí giàu to

An lạc vĩnh viễn không lo, không sầu.

Thế mà có kẻ mong cầu

Xin Phật gia hộ phép mầu hiển linh

Cho  con sạch hết tội tình

Yên vui trên đống nghiệp mình đã gieo.

Tứ đại sanh tượng hình hài

Một thân một, không có gì ngoài thân

Những cái có có trong trần

Đều là vay mượn chúng sanh nhiều người

Chớ đâu có cái của tôi

Muốn được thọ hưởng vui chơi riêng mình.

Mà người chưa nhận ra rằng

Chư Phật từ bỏ giàu sang uy quyền

Chẳng còn luyến ái tư riêng

Danh vọng, tài trí các duyên cắt rồi

Các Ngài đã sợ tránh rồi

Há lại đem nó mê người đành sao.

Do đó nguyện vọng tham cầu

Đối với chư Phật sẽ đâu được gì

Không cảm ứng được chi chi

Sự thật là vậy, ít khi nhận nhìn.

Giác ngộ nhân quả công bằng

Với người giải thoát lại còn đến mau

Dồn trả cho nghiệp hết mau

Thì mới thong thả bước vào của không

Vậy nên họ rất vui lòng

Đền trả nghiệp tội mà không than phiền.

Sạch nghiệp dứt hết các duyên

Được vậy tâm mới bình yên tu hành

Trong sạch, giải thoát, vô sanh

Nơi đây là chốn quốc thành tây phương.

Đức tin  trong sạch cậy nương

Đức tin khiến họ siêng năng trau giồi

Lập công tu đức vun bồi

Cho tâm trong sạch, cho đời thăng hoa.

Dứt vọng động dẹp lòng tà

Chứng La Hán quả mới là thật tu

Những người ấy cũng giống như

Kẻ kia thiếu nợ đã lâu nhiều đời,

Vay nợ của rất nhiều người

Ở ngay chỗ cũ không dời đi đâu

Các chủ nợ chẳng yêu cầu

Không gấp đòi nợ, nó hầu như quên.

Tưởng lầm mình đang an yên

Tự chủ sung sướng mà quên nợ người

Đâu dè thân miệng mỗi ngày

Tạo vay thêm mãi bán rồi tự do

Nếu người ấy lại tính lo

Đi xa bỏ xứ để lo tu hành

Thì các chủ nợ xóm quanh

Hỏi đòi dồn dập khiến người hoảng kinh.

Người lâm phải hai cảnh tình

Một là ở lại để mình được yên

Hẹn chủ nợ trả dần cho

Yên trí mà bớt hỏi đòi gắt gao

Trả ít thì phải trả lâu

Dễ chịu hơn, bắt trả mau một lần.

Khổ nỗi cái miệng ý thân

Cứ vay thêm mãi nợ nần tăng thêm

Vừa trả lại vừa vay thêm

Làm sao hết nợ vui yên được nào.

Cách thứ hai chịu khổ lao

Trả cho xong hết một lần ra đi

Không tiếc rẻ cái chi chi

Đồ vật của cải xả ly một lần.

Có trả xong mới nhẹ nhàng

Từ đó là sẽ rảnh rang sống đời

Bình thường an lạc thảnh thơi

Không vay thêm nợ thì đời tự do.

Có một câu chuyện để cho

Mọi người suy gẫm hiểu ra vấn đề

     Kìa như thuở nọ có người

Thân làm tôi tớ gặp người đi quyên

Tởi tiền lợp lại chùa chiền

Chủ nhà không cúng nó bèn phát tâm

Liều mạng xin chủ bán thân

Trọn đời ở mướn tiền dâng cúng chùa

Vì nó xét nghĩ phận mình

Một đời ngu dốt bần cùn ích chi

Và cũng không biết làm gì

Có được lợi ích thôi thì hy sinh

Nghe nói chùa chỗ chí linh

Là nơi giải khổ chúng sanh nương về

Là nơi thức tỉnh người mê

Nghe vầy biết vậy không hề tính toan

Nó mong giảm bớt khổ nàn

Những điều tội lỗi đã mang kiếp người.

Thế mà năm sau nó đui

Người chủ không chịu chứa nuôi trong nhà

Đồng ý cho nó đi ra

Cho luôn số nợ nó đà bán thân.

Nó lần mò đi xin ăn

Năm sau nó gặp lão ông ở chùa

Thương tình dắt nó đem về

Cho đánh chuông để mỗi ngày tu tâm.

Thời gian sau chỉ một năm

Nó bị phong hủi khắp cùng hai tay

Không còn đánh chuông mỗi ngày

Chỉ ngồi niệm Phật Đức Ngài Bổn Sư.

Thế mà chỉ một năm sau

Nó lại té lọt hầm cầu chết luôn

Và khi vớt lên đem chôn

Mộ bị sét đánh nám đen tan tành.

Việc ấy ai cũng hải kinh

Tại sao một kẻ hy sinh cả đời

Làm việc thiện phước tích bồi

Mà sao lại bị quả nhồi thế kia?

Bây giờ có vị tiên nhơn

Đứng ra giải thích biện minh thế này.

Bao đời trước nó tạo gây

Biết bao việc ác tội dầy vương mang

Lẽ ra nó phải chịu làm

Một kiếp tôi tớ, kiếp làm người đui,

Cùi phun một kiếp trả bồi

Hầm phân té lọt một đời bỏ thân

Một kiếp sét đánh hãi hùng

Nhưng nhờ nó biết quên thân làm lành,

Nó biết niệm tưởng Phật danh

Nghiệp quả cảm ứng trả nhanh một đời.

Từ đây tái sanh làm người

Là công tử con của quan đại thần

Lớn lên mộ đạo xuất trần

Đi tu giải thoát thác sanh thiên đường.

Đó là nghiệp quả cộng dồn

Chớ không có chuyện tu hành bị tai.

Điều ấy giống như xưa kia

Kẻ lễ bái Phật chết sanh cõi trời,

Khi nghe Pháp yên lặng ngồi

Đến sau khi chết sanh về cõi thiên,

Cúng dường Tăng bảo gieo duyên

Trước khi bỏ xác cảnh thiên đợi chờ,

Nhờ biết quý trọng tôn thờ

Ba ngôi Tam bảo phước nhờ về sau.

Ai mà phát tâm tu hiền

Hễ thiện lành tới, ác liền phải lui

Tuy là chết cái thân đời

Nhưng  cái chết ấy quý thời biết bao.

Cũng có kẻ tu lao đao

Cả đời bệnh hoạn khổ đau rất nhiều.

La Hán chết bị cắt đầu

Huệ Năng còn bị cuốc đào mả môn.

Đó là nghiệp quả cộng dồn

Trả nhiều mau hết nợ trần đã vay

Đó là sự phải, việc hay

Chơn tu sẽ chọn cách này cho mau.

Mượn thân tứ đại đã lâu

Mỗi kiếp vay mượn càng lâu càng phiền

Trả chưa xong làm sao yên

Đâu đặng thanh tịnh niết bàn thảnh thơi.

Thế mới biết rằng cõi đời

Có ra do nghiệp tự nơi mình làm

Nhân gieo quả kết nối liền

Làm sao tránh khỏi con đường khổ vui.

Chỉ trừ chân tu lâu đời

Trả hết quả xấu vốn lời không không

Khất sĩ trơ lặng mới mong

Có thể dứt hết nghiệp trần trả vay.

Chư Phật giáo hóa cho người

Giác ngộ tỉnh thức biết đời phù du

Từ bi thương độ dạy tu

Dẫu còn tội lỗi Phật từ vẫn thương,

Thứ tha chỉ cho con đường

Đoạn nghiệp dứt tội chỉ phương tu hành

Kẻ đã phát tâm làm lành

Phải vượt chướng ngại mới bền công phu.

Chướng ngại lại cũng ví như

Bức tường cản hậu giúp người non gan

Hay cũng như một cái sàng

Sàng lọc những kẻ kém căn mê phàm.

Thế nên trong cõi niết bàn

Phàm tâm nghiệp nặng khó toan đến gần.

Trả nghiệp là phép tu dần

Lập công tu đức, bền lòng không than

Vui trả quả nghiệp đã làm

Như được tắm rửa nhẹ nhàng khỏe hơn.

Nhờ vậy ba nghiệp của thân

Mới được thanh tịnh vãng sanh hiện tiền

Bước qua cõi sống tinh thần

Làm chủ lý trí, tử sanh chẳng màng

Làm bậc giác ngộ hoàn toàn

Lục độ vạn hạnh tảng nền của tâm.

Với họ cuộc đời đứng ngừng

Trơ lặng tự chủ sạch không an lành.

Không làm khách tớ quẩn quanh

Chui đụt trong chốn bụi hồng làm chi.

Những người tu tiến  kịp thì

Tức là cực lạc sớm khi được về.

Phật tiếp dẫn, pháp hộ đưa

Để cho nhập chúng làm Tăng lục hòa.

Ở trong giới luật Tăng già

Lục độ thanh tịnh là nhà tây phương.

Vậy nên đức Quán Thế Âm

Giữ ba nghiệp tịnh vãng sanh hiện tiền

Tịnh độ là chốn bình yên

Do giới giải thoát cắt duyên buộc ràng.

Cũng chính là chốn niết bàn

Là cõi an lạc vô phiền, vô ưu.

Được như thế gọi danh từ

Quan Âm Bồ tát bi từ độ sanh

Quán xét tiếng khổ tối tăm

Mà thấy ra được pháp thân Di Đà

Thế giới an lạc sáng lòa

Pháp Tạng vương Phật Di Đà tây phương.

Do đó cư sĩ thiện lương

Nguyện tu tịnh nghiệp cầu sanh xứ nầy

Nguyện lìa khỏi chốn trần ai

Làm Tăng khất sĩ ngày ngày du phương,

Thoát khỏi thế sự nhiễu nhương

Xuất gia giải thoát con đường vô sanh.

Họ dứt bỏ, họ lãng quên

Họ bố thí hết cho nên nhẹ nhàng.

Chỉ lo trì giới tham thiền

Hạ mình nhẫn nhục tập rèn khổ công

Chuyên tu định huệ trau lòng

Xem thân như chết không không nhẹ nhàng.

Tự độ tâm mình được an

Để cho sanh chúng noi gương tu hành.

Chớ ta chẳng nên tưởng lầm

Quên tâm bỏ pháp khi mình sơ cơ

Để cho ba nghiệp bẩn dơ

Vấy bôi cho khắp mọi người chung quanh.

Xưa có người muốn tu hành

Xuất gia giải thoát theo đường Phật tăng

Tự mình dứt nghiệp không xong

Nên cầu cứu với cộng đồng chư tiên.

Bấy giờ có một đại tiên

Bèn dùng phép để giúp duyên cho người

Đem qua xứ khác lạ nơi

Cải sửa xấu xí, áo thời bẩn dơ

Khiến nên đến lúc trở về

Bà con chẳng nhận, phu thê chẳng nhìn.

Thế là người có duyên lành

Xuất gia giải thoát trở thành Sa môn

Không ai quyến luyến làm phiền

Không còn ràng trói đủ duyên thoát trần.

Lại có một người giàu sang

Muốn tu tiếc của không đành bỏ đi

Cầu Phật xin Ngài độ trì

Giúp con mạnh mẽ thoát ly hồng trần.

Thế mà một thời gian gần

Nhà cửa bị cháy, của trần tiêu tan

Vợ thì lại bước sang ngang

Thân còn bị bắt giam cầm khảo tra.

Bấy giờ tỉnh ngộ biết ra

Biết đã đến lúc Phật đà độ nhơn

Mau lo xuất gia làm Tăng

Vào trong xứ Phật tinh thần thảnh thơi.

Đó chính là Phật độ đời

Giúp mình chết bỏ cảnh đời trầm luân.

Có một người nọ thấy mình

Già yếu tật bệnh mà lòng muốn tu

Nhưng người không biết làm sao

Cầu xin Phật độ mình mau thoát trần

Thế là một thời gian gần

Người được hết bệnh mạnh lành xuất gia,

Giải thoát làm Tăng dung hòa

Tu trì tinh tấn vào nhà Như Lai.

Cũng có kẻ muốn xuất gia

Nhưng không làm được thế là cầu xin

Phật độ cho họ bỏ thân

Tái sanh kiếp khác dự phần xuất gia

Chẳng bao lâu bỏ báo thân

Thật là linh diệu đức tin nhiệm mầu.

Có chàng trai trẻ mến tu

Muốn theo pháp Phật nhưng đâu dể gì

Bởi nghịch ý với gia đình

Đang theo thần giáo hết lòng cản ngăn.

Một hôm nó đi làm ăn

Lui ghe ra biển buôn châu bán trầm

Người bảo nó vái quỷ thần

Nó bèn cầu Phật thương tình độ cho.

Ra biển gặp trận bảo to

Thuyền chìm của mất nó trôi vào bờ.

Lần hồi xin ăn trở về

Dọc đường nó gặp một nhà du tăng

Nó liền đảnh lễ phân trần

Cầu sư chỉ dạy nó cần làm chi.

Sư thương tình chỉ lối đi

Đây là cơ hội thoát ly hồng trần

Những người ở đời phàm nhân

Cầu muốn sắc đẹp, danh thơm, sang giàu,

Mong có sức khỏe sống lâu

Đối với thần quỷ khấn cầu độ cho

Xin là em cháu con trò

Cầu xin giúp đỡ hộ cho toại lòng.

Nếu còn ham muốn lợi danh

Đừng nên cầu vái Phật tăng không thành.

Cúng kiến, tế lễ linh đình

Hướng theo thần quỷ lạc lầm biển mê.

Chư Phật muốn chỉ lối về

Đâu cho vật chất nặng nề buộc thân.

Bởi ông mong muốn thoát trần

Chư thiên mới giúp duyên lành cho ông

Nếu ông mua bán khá lên

Làm sao ông bỏ của trần xuất gia.

Đây là cơ hội tốt mà

Sao chưa nhập đạo còn chờ đợi chi.

Tất cả chư Phật trước đây

Có ai còn giữ gia tài thế gian

Đó là nghiệp tội buộc ràng

Đâu dễ gặp cơ hội vàng thoát thân.

Ấy vậy ông hãy mau chân

Về nhà gặp lại người thân của mình

Không ai quyến luyến buộc ràng

Mau đi theo Phật chớ đừng nán lâu.

Sợ e thân quyến cưởng cầu

Níu kéo trở lại khó hầu thoát ra

Đó là cách Phật độ ta

Đoạn duyên dứt nghiệp để mà vãng sanh.

Người nào sự nghiệp tiêu tan

Thân hình trơ trọi nên tầm nẻo đi

Quay về với Phật tu trì

Giác ngộ, chánh niệm lối đi tinh thần.

Chớ đừng mê muội quẩn quanh

Phép ma bắt lại đặng dành khiến sai

Trói trăn hành tội dài dài

Xô té địa ngục trượt dài hố sâu.

Vãng sanh tịnh nghiệp làm đầu

Ba nghiệp thanh tịnh ngỏ hầu vãng sanh

Xứ an lạc, giới luật hành

Tăng già khất sĩ sống lành noi gương.

Có một người nọ nói làm

Lời nói, ý tưởng giỏi hơn mọi người

Muốn đi tu không ai cho

Mọi người giữ lại không cho ly trần.

Người bèn tịnh khẩu ý thân

Không hay vọng động, không làm việc chi

Như người khờ chẳng nói chi

Làm cho ma quỷ khinh khi không gần.

Không ai chịu nó ở không

Chỉ lo tu học không làm việc chi

Họ yêu cầu nó hãy đi

Xuất gia theo Phật nơi đây không cần.

Thế là nó được vãng sanh

Do sự chứng nhận chung quanh nhiều người.

Cũng có một số ít người

Xin người ở lại nơi đây tu hành

Nó cũng như một nhà sư

Đang mắc nạn vẫn giữ tròn sự tu.

Nhưng mà cũng có lắm người

Ý chia hai nẻo, đạo đời lưỡng phân

Phân nữa tham đắm nghiệp trần

Phân nữa theo Phật, hai phần khó toan.

Họ như có đến hai đường

Tới cũng không được, lui càng khó khăn

Họ chịu đau đớn khổ tâm

Tim như đang bị xẻ phân hai phần

Họ nói với cháu con rằng

Muốn đi theo Phật, cảnh trần muốn xa.

Trong lúc nguyện cầu tại gia

Mà Phật tiếp dẫn chắc là không theo

Tâm chưa nhứt định cảnh nào

Miệng nói theo Phật, tâm nào muốn đi

Kẻ ấy đã dối lấy mình

Làm sao có được sự chi chắc bền.

Có kẻ cầu Phật vãng sanh

Nhưng mê danh lợi, của tiền còn ham

Nói để người ta hiểu lầm

Thật là quá tệ dối tâm gạt người.

Có người muốn giải thoát rồi

Mà chê Tăng Phật là người ăn xin.

Có người quả Phật muốn thành

Mà lại cũng muốn vinh thân hưởng nhàn

Muốn sống phong lưu giàu sang

Muốn thành Phật bằng cách làm phú nhân.

Thế nên mới phải biết rằng

Tu là dứt nghiệp, dứt căn luân hồi

Tu và nghiệp không đi đôi

Hay tu tạo nghiệp để rồi trầm luân.

Kìa như có kẻ nguyện rằng

Phật cho con sống đời bằng xác thân

Hưởng thụ đầy đủ của trần

Sau khi thác con về gần Phật tiên

Chừng đó tu mới vững bền

Cầu Phật mỗi bữa, vái nguyền hằng đêm.

Nghiệp tội cứ tạo liên miên

Một hôm nó chết đi tìm Phật Tăng

Xin theo, Phật vẫn lặng thinh

Nhưng trong lúc đó vong linh bao người

Tìm kiếm kêu réo hỏi đòi

Làm xao động đến chỗ nơi niết bàn.

Thế là nó cũng không an

Mà lại còn bị thói quen lâu ngày

Bây giờ tu học hôm mai

Cảnh thanh vắng nó chán ngay muốn về

Trở lại cõi trần nhập thai

Đền trả tội nghiệp lở vay tạo rồi.

Bây giờ Phật cũng tùy thôi

Chỉ an ủi, dạy khúc nôi tận tường

Khuyên đừng tạo nghiệp vấn vương

Thì mới gọi là có duyên tu hành.

Lại như cũng có một người

Muốn xuất gia, muốn theo đường Phật tăng

Nhưng lòng nhớ vợ, thương con

Vài bữa xin phép cho con thăm nhà,

Ít bữa xin về tư gia

Thăm bà con, thăm cửa nhà đất đai.

Quen rồi chẳng hỏi xin ai

Giờ tham thiền, nó trốn thầy đi ra

Nó đi như thế chính là

Chặt đứt cơ hội xuất gia tu hành.

Thế là nó bỏ đạo lành

Trước kia bỏ thế, nay đành bỏ tâm

Rời xa chí nguyện của mình

Đời đạo bỏ cả, loạn tâm chỉ vì

Vọng nghiệp không dứt kéo trì

Nó rất đau khổ chỉ vì loạn tâm

Phật tăng thì chẳng dám gần

Ma không dám ở lưng chừng thảm thay.

Tu không đoạn nghiệp khổ hoài

Khổ hơn những kẻ chưa ngày biết tu

Cũng vì tạo nghiệp lu bù

Tự mình xa đạo cho dù xuất gia.

Bỏ thầy, bỏ Phật, bỏ nhà

Bỏ cảnh tịnh độ, bỏ nhà tây phương.

Cũng vì nghiệp thế vấn vương

Tiêu tan nguyện lực không đường tiến tu.

Nghiệp không đoạn, thật khó tu

Kẻ ấy chưa phải chơn tu thật tình

Vậy nên sự tu của mình

Thì các nghiệp ác phải dừng tạo gây

Vui chịu đền trả nghiệp dầy

Của bao kiếp trước lở gây tạo rồi

Cố gắng tu tiến mỗi thời

Đem đạo lý chỉ cho người tu tâm.

Có kẻ cũng lại nói rằng

Chờ về tịnh thổ sẽ năng tu hành

Hiện tại xuất gia làm Tăng

Giữ nhiều giới luật, e không kham làm.

Họ tưởng có hai cái tâm

Bên nầy tâm khác mê trần vui chơi

Khi về tây phương được rồi

Quên cái bệnh chướng lậm mê hồng trần.

Chưa hiểu lời Phật dạy răn

Muốn tu phải tập trau tâm mỗi ngày.

Những người cư sĩ ở ngoài

Khó mà diệt dứt nghiệp dầy lở mang.

Nên phải gần chốn đạo tràng

Xuất gia khất sĩ vào hàng Sa môn

Giải thoát ở chỗ vắng êm

Ba nghiệp thu thúc trên nền luật nghi.

Diệt phiền não, dứt tham si

Hai trăm năm chục giới nghi giữ gìn

Mới mong dứt được nghiệp trần

Mới mong giải thoát vãng sanh liên đài.

Thế mà cũng có nhiều người

Tưởng lầm nên mới buông xuôi cuộc đời

Tới đâu hay đó vậy thôi

Kham đành vui chịu kéo dài nhiều năm,

Gây thêm nghiệp tội luân trầm

Khi sống không chịu giữ gìn giới răn.

Mà mong khi chết siêu thăng

Nghĩ rằng tâm sẽ hoàn toàn chơn như

Đắc A La Hán vô dư

Đủ cả giới hạnh, làm sư dễ dàng.

Bữa nay biếng nhác mê ham

Vui chơi trụy lạc không cần tập tu

Nhưng ngày mai tôi sẽ tu

Sẽ làm Phật được cũng như bao người.

Nói chuyện nghe dễ như chơi

Thật là vô lý mà người cũng tin.

Hiện nay có lắm nhiều tông

Giáo lý ỷ lại có nhiều pháp môn.

Dùng tham làm miếng mồi ngon

Nhử câu để bắt cá tham nạp mình

Ăn vào bệnh độc phát sinh

Mưu sâu họa lớn sẵn dành hại thân

Vay trả xoay chuyển lăng xăng

Không ích chi, tham thì thâm hại mình.

Đành rằng có tin có linh

Lòng thành ắt sẽ có thần hiển linh.

Nhưng đó là việc mê tình

Nếu không giác ngộ sao mình được vui.

Sự thật vốn đã định rồi

Muốn thành Phật phải học rồi làm Tăng

Học pháp Phật, giữ giới răn

Ba nghiệp trong sạch điều cần trước tiên.

Làm tăng không não, không phiền

Thì trước phải tập tu hiền tại gia

Dứt ác, nghiệp tội lần xa

Thì kết quả có cho ta hiện đời.

Phật Tăng như tớ và thầy

Pháp là giáo lý chỉ bày cách tu

Ánh sáng tiếp dẫn đạo sư

Giới luật thanh tịnh cũng như đất vàng,

Tịnh độ cực lạc nghiêm trang

Nhờ pháp giác ngộ vào hàng xuất gia

Nhập vào giáo hội tăng già

Chính nơi đất Phật, là nhà Như Lai.

Xưa nay giáo lý chỉ bày

Là triết lý, bài học hay vô cùng

Hiểu được chẳng xa, chẳng gần

Người không giác ngộ thấy rằng rất xa.

Còn người trí tỉnh ngộ ra

Biết tịnh độ là tâm ta sạch phiền.

Đó cũng là sự nói quyền

Chớ đúng chơn lý Phật là chơn như,

Trí huệ bồ tát tăng sư

Thiền định ánh sáng ví như sen vàng,

Giới luật là xứ tây phang

Tòa sen tiếp dẫn là đang trở về

Tâm mê các pháp đều mê

Tâm giác ngộ, trực chỉ về tây phương.

Hay như nói rộng mở đường

Phật là nín nghĩ, pháp thường không không,

Giải thoát là thầy sáng thông

Chỗ ở của Phật sạch không não phiền.

Lý nghĩa vốn thật vô biên

Luận sao cũng được tùy duyên thực hành.

Xứ Phật là thân tịnh thanh

Pháp Phật là miệng trong lành diệu ngôn

Con Phật là ý sạch trong

Tâm trong sạch đức Thế Tôn hiện tiền

Ai ai cũng có căn duyên

Ba nghiệp trong sạch là miền tây phương

Tu không còn nghiệp vấn vương

Tu là đoạn nghiệp, con đường Như Lai

Vậy thì chúng ta ai ai

Phải nên giác ngộ lẽ nầy tu tâm./.

 

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. Tuyết Liên chuyển thơ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Chơn lý Đạo Phật  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 568 xem)

Đại thừa giáo  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 520 xem)

Vị hung thần  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 492 xem)

Trường Đạo Lý  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 288 xem)

Võ Trụ Quan  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 320 xem)

Con Sư Tử  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 332 xem)

Nguồn Đạo lý  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 304 xem)

Chơn lý Thập nhị nhơn duyên  ( HT. Giác Toàn , 832 xem)

Sợ tội lỗi  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 724 xem)

Chư Phật  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 668 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ