Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Điếu văn Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Khiêm Liên

Tác giả: NT. Tố Liên.  
Xem: 2330 . Đăng: 08/07/2021In ấn

 

Điếu văn Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Khiêm Liên

Viện chủ Tịnh xá Nhật Huy – Long Khánh

Thành viên Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam mô Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Ngưỡng bạch Đức Tổ sư khai sơn Hệ phái Khất sĩ tác đại chứng minh.

Ngưỡng bạch Giác linh Chư vị Cố Ni trưởng, Ân sư tiền bối, bậc Lãnh đạo của chúng con tác đại chứng minh.

Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền đức trong Ban Tổ chức Tang lễ.

Ngưỡng bạch Ni trưởng Viện chủ Tịnh xá Ngọc Khánh, Long Khánh, thượng Chiêu hạ Liên, Giáo phẩm chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Viên Liên, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương, TP.HCM; và chư vị Ni trưởng hiện diện tác đại chứng minh.

Ngưỡng bạch Giác linh Cố Ni trưởng tân viên tịch thùy từ chứng giám.

Kính thưa chư môn đồ pháp quyến.

Kính thưa chư vị khách quý thân thương.

Kính thưa chư Phật tử gần xa.

Kính thưa quý liệt vị.

Hồng trần nhẹ gót trong phương tiện.

Bất biến tùy duyên đã phỉ nguyền.

Thuận cơ giáo hóa theo duyên hiện.

Niết bàn sinh tử tánh như nhiên.

Thời gian gần đây, do bệnh duyên hoành hành, Ni trưởng ít về trong các khóa tu Giới Định Tuệ truyền thống của Ni giới Hệ phái nên chúng ta ít có duyên gặp gỡ. Nay hóa duyên đã mãn, hạnh nguyện viên thành, Ni trưởng an nhiên thu thần thị tịch, xả báo an tường, ung dung từ biệt chư đệ tử xa gần thương mến và chư pháp lữ đồng hạnh đồng môn.

Ôi! Thân tứ đại đã hoàn nguyên cùng tứ đại.

Cõi Tam Thiên rày tự tại với Tam thiên.

Để bàng hoàng xa xót.

Để thương tiếc vô biên!

Ôi! Thương thay! Một đóa hoa Đàm vừa rụng, hương thơm bát ngát một vùng.

Tiếc thay! Cõi trần gian vừa vắng bóng một sứ giả đại hùng đã sớm ý thức trách nhiệm xuất gia, thương cầu hạ hóa, trưởng tử Như Lai phải “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, mang sanh khí chánh pháp chuyển hóa cuộc đời, dấn thân dõng mãnh phục vụ sanh loài, triển khai tuệ giác, đoạn diệt sanh y.

Chí nguyện cao cả ấy luôn luôn sôi sục trong tâm Ni trưởng, nên dẫu bệnh duyên ngăn ngại, Ni trưởng vẫn tinh cần chánh niệm tiến tu, giáo dưỡng chúng Ni, xiển dương Phật pháp, vẫn phát từ tâm trương bi nguyện tế độ sanh linh, mong mọi người đều được đủ duyên giải thoát.

Bốn mươi chín năm với công huân giong thuyền lướt sóng, vững tay chèo vượt trở ngại gian lao, nữ Khất sĩ trung kiên Khiêm Liên đã hội nhập vào lòng người, xứng đáng là ánh đuốc soi đường cho nhân thế, là tàng cây che mát cho kẻ bộ hành, là con thuyền đưa người qua biển khổ sông mê. Do vậy, ai mà chẳng thương yêu quý kính Cố Ni trưởng Khiêm Liên, ai mà chẳng quay về nương bóng từ quang Cố Ni trưởng để an tâm tu học.

Ni trưởng ơi! Những tưởng chị em ta bền duyên phạm hạnh, nào ngờ chưa Vu lan – Tự tứ lại đối cảnh tử biệt sanh ly! Ni trưởng theo bệnh duyên đành bỏ ra đi để lại cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ một niềm đau vì bàng hoàng trống vắng.

Ôi! Một vì sao lìa ngôi,

Một cội tùng trốc gốc,

Đầm Liên hoa thiếu đóa Khiêm Liên.

Giáo hội Phật giáo chúng ta vắng bóng một trưởng lão Ni giới đức, một vầng trăng soi bước Tăng hành, tín đồ Phật tử mất đi một bậc đạo sư gương mẫu chỉ lối đưa đường. Ôi! Một người đi, bao người mất mát, nghìn thu không dễ kiếm tìm! Ôi! Còn sự mất mát nào hơn! Ni trưởng đã theo bi nguyện bao la, đức độ từ hòa, tuệ nghiệp viên dung, phước duyên tối thắng mà thập vạn du trình Phật quốc cao đăng.

Ôi! Ánh đèn tuệ mờ phai màn trí tuệ,

Bóng từ quang lợt lạt nét tăng quang.

Nhưng, những bài học ngàn vàng, lời sách tấn chân trực và gương lành hạnh quý của Ni trưởng vẫn đọng nét thâm sâu trong ký ức chúng tôi. Ni trưởng sẽ sống mãi trong lòng hội chúng đó!

Ni trưởng Khiêm Liên ơi! Xin Ni trưởng hãy chứng minh cho giờ nầy là giờ phút vinh quang nhứt của cuộc đời dạt dào công hạnh của Người, giờ mà toàn thể tứ chúng hoặc hiện diện, hoặc hướng tâm về nơi đây phúng viếng, chiêm ngưỡng Giác linh Ni trưởng, giờ mà toàn thể đạo tràng truy niệm một chiến sĩ Tây phương được vinh quang đón nhận danh dự cao cả, lòng chân thành tưởng niệm của GHPGVN, của Ni giới HPKSVN, của Chư Tăng Ni, của bạn đồng môn đậm nghĩa linh sơn tình pháp lữ, của Phật tử tín tâm xa gần và pháp quyến môn đồ đồng thống thiết chân thành cảm niệm Ân sư.

Xin nhiếp niệm chí thành đốt nén tâm hương nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Giác linh Ni trưởng Khiêm Liên thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà thừa hành Bồ tát hạnh, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác.

Kính bạch Chư tôn đức, 

Kính thưa quý liệt vị.

Giữa phút thiêng liêng này, chúng tôi ngưỡng mong quý liệt vị cùng chúng tôi trân trọng một phút mặc niệm Cố Giác linh Ni trưởng Thích Nữ Khiêm Liên.

Ngưỡng nguyện Phật lực mười phương hộ trì Chư Tôn đức Ni hiện diện hôm nay Bồ đề thọ trưởng, chứng Kim cang thân, đắc Kim cang trí, cứu bạt quần sanh.

Nguyện chư Phật mười phương gia hộ chư liệt vị và pháp quyến môn đồ của Ni trưởng phước huệ viên dung, tín tâm bất động, tuệ giác triển khai, tinh tấn an lành trong từ quang chư Phật.

Ngưỡng nguyện Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám! 

Vạn duyên phóng xả, ngâm ngợi câu giác ngộ trầm hùng;

Muôn pháp tương sinh, thông đạt chữ giai không chuyển tánh.


 

TP. HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2021

Ni trưởng Thích Nữ Tố Liên khấp điếu

-----ooOoo-----

BÀI LIÊN QUAN

Lời tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  ( Ni trưởng Viên Liên , 2800 xem)

Tưởng Niệm Ân Sư  ( Môn đồ Pháp quyến , 1812 xem)

Trực tuyến Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3544 xem)

Bài Thi điếu Ni trưởng Khiêm Liên  ( NT. Xuân Liên , 2164 xem)

Thương kính tiễn Người  ( Huệ Hiếu , 1556 xem)

Hoa Sen thanh khiết  ( Ngọc Phụng , 2644 xem)

Người mãi trong con  ( Thụy Khanh , 2276 xem)

Đồng Nai: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Khiêm Liên trà tỳ  ( Ban Truyền thông NGKS , 4480 xem)

Đồng Nai: Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Long Khánh viếng tang lễ cố Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3032 xem)

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Khiêm Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 6948 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ