Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Vô lượng Cam Lộ

Tác giả: NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).  
Xem: 1942 . Đăng: 09/06/2022In ấn

 

Vô lượng Cam Lộ

 
 

 

VÔ LƯỢNG CAM LỘ

                                                                   

Vô Lượng Cam Lộ Như Lai

A Di Đà Phật đức Ngài hiện thân.

Phật Di Đà có ba tên

Vô Lượng Quang ánh hào quang sáng lòa.

Vô Lượng Thọ sống lâu xa

Cam Lộ Vương A Di Đà Như Lai.

Pháp bảo không lường bền dài

Pháp là Cam Lộ diệt ngay não phiền

Pháp bảo ánh sáng vô biên

Phật Di Đà có ba tên pháp mầu

Hay ba đại nguyện rộng sâu

Của ba vị Phật diệu mầu nghĩa linh.

Phật Tăng và các chúng sinh

Có ra do pháp, các duyên hợp thành.

Pháp Tạng Vương cũng là danh

Tánh của Pháp tạng không tranh với đời.

Bình đẳng tánh thật tuyệt vời

Khắp trong thế giới đồng thời xưng danh.

Đời nay biết được Phật danh

Là do nơi đức Thích Ca diễn bày.

Giáo pháp của Phật triển khai

Đốn, tiệm, huyền giáo là ba cách nhìn.

Giáo lý Di Đà là huyền

Bởi vì có một nhân duyên bấy giờ

Pháp lý tùy duyên ứng cơ

Sự thật không có Phật tên Di Đà,

Hay cõi cực lạc riêng xa

Tất cả thế giới đều là như nhau

Cũng bằng tứ đại hợp nhau

Cũng đều vô ngã, khổ đau, vô thường.

Chỉ có thế giới tinh thần

Giáo lý trong sạch tự tâm mỗi người

Cực lạc là pháp lý thôi

Di Đà cũng pháp để khơi ý mầu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chỉ ra pháp Phật A Di là Ngài

Giáo pháp hàm chứa chỉ bày

Cao quý bất thối pháp nầy nghĩa xa.

Có ý pháp được nói ra

Ngay trong lúc đó xảy ra việc gì

Ý Ngài muốn nói điều chi

Nói ra như vậy ích gì cho ai.

Vậy nên những người đời nay

Bằng muốn hiểu biết  kinh này ý sao?

Kinh ấy nói ra khi nào?

Duyên khởi không biết làm sao hiểu rành.

Đến đây có người bảo rằng

Tây phương có thật, Phật hằng phóng quang,

Có thế giới cực lạc an

Có người thấy lúc mơ màng chiêm bao.

Nhưng chúng ta nhớ một điều

Pháp lý thì có chớ nào phải không

Bởi có, pháp mới khai thông

Có pháp giác ngộ thuận dòng nhân duyên.

Còn về sự việc hiện tiền

Cái có hình tướng vô thường đổi thay

Đâu thể vĩnh viễn hoài hoài

Tất cả thay đổi, đổi thay không chừng.

Bậc nào mà có đi chăng

Chính là do cái đức tin vẽ vời

Tư tưởng, ý muốn gọi mời

Chính nó xuất hiện không vời đâu xa.

Tinh thần đức tin làm ra

Do ta hâm mộ cũng là huyển thôi

Là pháp tịnh tâm tạm thôi

Không thể giác ngộ đến nơi niết bàn.

Thần quyền tha lực vái van

Chờ sự ban bố bình an tạm thời

Trò nhỏ hầu hạ theo thầy

Ở khít bên, chưa giống thầy được đâu.

Ngóng trông có ích chi đâu

Sự thật là vậy đừng cầu thần linh.

Giác ngộ chơn lý nơi mình

Mới được giác ngộ yên bình tự tâm.

Các bậc trời người kiếm tầm

Không dễ thấy biết chơn thân Di Đà.

Xưa kia đức Phật Thích Ca

Kêu Xá Lợi Phất nói ra pháp nầy

Bậc đại Bồ tát trí tài (pháp sư)

Chớ đâu nói với nhị thừa Thinh văn

Như thế thì bộ kinh văn

Di Đà, Vô Lượng Thọ đang lưu hành

Là bộ luận triết chỉ rành

Pháp lý huyền giáo cho hàng thượng căn

Nhưng cũng sẽ không mất phần

Độ dắt những kẻ mê lầm tưởng tin.

Vậy chúng ta hãy tìm xem

Thích Ca ban bố pháp âm cách nào

Dạy chư Bồ tát bậc cao

Dùng phương tiện pháp lý nào độ sanh.

Các bậc bồ tát thực hành

Có được kết quả nên thành việc chi.

Phật xưa nói kinh A Di

Là nhân lúc nọ Tăng Ni đông nhiều

Phân chia Giáo hội Tỳ kheo

Lúc ấy Ngài đã tuổi nhiều, lạp cao.

Hơn bốn mươi năm gian lao

Bước chân du hóa miền nào cũng in.

Giáo hóa đủ hạng chúng sinh

Bấy giờ đệ tử nhiều phần khác nhau

Chia ra ba lớp thấp cao

Thượng trung hạ trí bậc nào cũng đông.

Bồ Tát giáo hóa chúng sanh

Thay Phật dạy đạo du hành khắp nơi.

Hạ mê đần độn biếng lười

Giải đãi thối chuyển cũng nhiều người theo.

Không biết rõ đạo cao siêu

Có lắm cư sĩ đã quy y rồi

Chẳng biết quý trọng giới điều

Hướng theo danh lợi còn nhiều thích ham.

Chỉ thích bố thí cúng dường

Không cần hiểu biết con đường tu tâm.

Quy y có lệ, có chừng

Nghe học pháp bảo chưa từng chú tâm.

Vua Ba Tư Nặc tín tâm

Nghe Phật thuyết pháp khó lòng tiếp thu.

La Hầu chín tuổi đi tu

Ham chơi bỏ học không tu chuyên cần.

Cũng có lắm người tu hành

Mượn tiếng Phật để cầu danh lợi quyền

Núp bóng Phật rồi xem thường

Thân nương cửa đạo, tâm vương việc trần.

Cư sĩ thì lại xem thường

Tưởng như tăng tục có phần giống nhau.

Do đó đức Phật mới kêu

Ông Xá Lợi Phất để nêu pháp hành

Của A Di Đà Phật danh

Và xứ cực lạc độ sanh của Ngài.

Các đại Bồ tát biện tài

Chỉ cho giáo pháp của Ngài cao thâm

Cùng khuyến khích kẻ hạ căn

Khởi lòng tin để siêng năng tu hành.

Thế nên pháp đại thừa sanh

Như Lai trao, Bồ tát hành độ tha.

Mỗi danh, mỗi pháp nói ra

Tức một vị Phật hiện ra độ đời.

Bổn nguyện dung chứa rộng khơi

Chúng sanh chư Phật từ nơi pháp hành

Một tiếng nói là tựu thành

Võ trụ thế giới pháp sanh đủ đầy

Pháp hạnh sáng suốt tròn đầy

Ngọt ngào mát mẻ bền dài dung thông.

Bồ tát vô ngại viên dung

Thay Phật thuyết pháp vô cùng vô biên.

1.       Thuở ấy đủ hạng nhơn thiên

Ma vương, thần quỷ, chư thiên, vua trời

Quan quân, nghiệp nghệ hiện thời

La Hán, cư sĩ cùng người xuất gia.

Thường câu hội dưới pháp tòa

Nghe học pháp bảo, nhiều nhà tín tâm,

Từ trong giáo pháp Phật sanh

Trước sau ai cũng đắc thành A Di

Một ngàn hai trăm Tỳ khưu

Chứng đắc thánh quả ngay khi sinh tiền.

2.       Phật kêu Xá Lợi trước tiên

Tức là kêu bậc đại hiền thượng căn

Bảo phải để ý lời rằng

Từ đây qua đến phương tây xa vời.

Mười muôn ức cõi diệu vời

Thế giới cực lạc là nơi yên bình

Nơi đây ta bà cạnh tranh

Ác trược đầy dẩy dễ sanh não phiền.

Bên kia thế giới bình yên

Yên vui, giải thoát lặng ngừng nơi đây.

Như mặt trời lặn phương tây

Tuổi già hưu trí, đến đây nghĩ rồi.

Phương đông trẻ nhỏ nằm nôi

Phương Tây là chỗ nghĩ ngơi ông già.

Từ động đến tịnh thật xa

Muốn đến phải giữ đủ tròn luật răn.

Mười giới giác ngộ hạnh tăng

Xuất gia thanh tịnh là sang lạc thành.

Chúng sanh sống ở trong trần

Chấp thân mạng, cái có lầm tạo vay.

Từ ba nghiệp mười tội gây

Tham, sân, si mạn chấp nầy của ta

Chịu giam nhốt, chịu hành hà

Làm sao ra khỏi đọa sa phạt hành

Hết chấp ác lại chấp lành

Với tâm mong mõi cầu sanh thiên đường.

Họ bị mắc kẹt hai bên

Cao thấp, vui khổ, ác hiền, trược thanh

Đời đời kiếp kiếp quẩn quanh

Triệu ức muôn kiếp cứ sanh tử hoài.

Giác ngộ trung đạo chánh ngay

Có không vượt khỏi thoát ngoài trầm luân.

Người chấp không thế định tâm

Thanh tịnh yên lặng để sang đến bờ

Nên gọi quá xa bên kia

Không phải hay giỏi được lìa tử sanh.

Cảnh giới cực lạc tịnh thanh

Tâm không thanh tịnh khó sanh cõi nầy

Thử chỉ nhập định phút giây

Không làm được tâm như vầy khó sang

Khó vào trong cõi đạo tràng

Xuất gia tu học luật vàng nghiêm thân.

Hể nhập định mà không xong

Thì cõi cực lạc khó mong được về.

Kẻ ấy sống thật nặng nề

Bằng thân khẩu ý vụng về lao xao

Thích ưa nhàm chán bọt bào

Trải trăm ức kiếp có nào được yên.

Bởi cố chấp vào các duyên

Nên tâm khó định, trần duyên khó lìa

Nên cảnh cực lạc rất xa

Mười muôn ức cõi ta bà, tây phương.

Dùng giới luật để dẫn đường

Nơi mỗi ý niệm con đường về tây.

Đúng lý như vậy không sai

Đường từ cõi thế đến ngày xuất gia

Giữ gìn giới luật thiền gia

Tâm được an định thì là rất lâu.

Từ ngộ đến giác ngộ sâu

Giới luật từ ít đến sau giới nhiều.

Đến khi trong sạch giới điều

Trải bao thử thách, lắm điều gian nan.

Đạo đâu phải đắc dễ dàng

Người không quý đạo, con đường trầm luân.

Cõi tột vui giữa thế trần

Là do giới luật góp phần định an

Người được giải thoát làm Tăng

Sống đúng giới luật chư Tăng hiệp hòa.

Đúng theo đây Phật Thích Ca

Cũng là giáo chủ Di Đà phóng quang.

Giáo hội Tăng già đất vàng

Nền đạo quý báu tây phang cận kề.

Không cực khổ, không xa vời

Vậy thì luật tạng là nơi an bình

Giới luật xuất gia uy linh

Đưa người đến cõi quốc thành tây phương.

3.       Thế giới ấy đấng pháp vương

A Di Đà Phật hiện đương thuyết bày

Lời pháp vang dội diệu hay

Nghĩa là trong giữa cõi nầy vắng êm

Pháp Tạng hiện ra dạy thêm

Pháp tánh bình đẳng là tâm Di Đà

Cam Lộ pháp bảo túa ra

Trí huệ vô lượng sáng lòa hào quang.

Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang

Vô lượng Cam lộ xối chan mát người

Ngài thuyết pháp giữa cõi đời

Giới luật thanh tịnh là ngồi tòa sen

Cực Lạc giáo hội cảnh riêng

Nơi đây cảnh giới vô phiền, vô ưu.

Nền đạo luật cũng ví như

Tây phương cực lạc là từ tâm sanh.

Tâm tịnh Phật độ tịnh thanh

Tâm an cực lạc sẵn dành cho ta.

4.       Xứ ấy bảy báu sáng lòa

Bảy lan can báu chính là tỳ kheo

Hai trăm bốn ba giới điều

Gồm thất tụ giới có nhiều công năng.

Tụ bốn đại giới của Tăng

Tụ mười ba giới Tăng tàn tỳ kheo

Hai giới không định tùy theo

Thanh bần ba chục giới điều giữ nghiêm.

Chín chục giới phạt quỳ hương

Bốn giới đặc biệt phải thường để tâm

Một trăm giới nhỏ điều răn

Oai nghi tế hạnh của hàng Sa môn.

Như lan can báu bảo tồn

Ủng hộ yên định bên trong Tăng già

Là chơn như Phật hiện ra

Cõi Phật vắng lặng Di Đà phóng quang.

5.       Bảy lớp lưới báu bằng vàng

Là pháp diệt tránh của hàng xuất gia

Giúp cho Tăng chúng sống hòa

Không tranh không cải thật là vui thay.

Kẻ cao phải điều phục ngay

Còn người  thấp thỏi lại hay giận hờn

Muốn sa ngã, muốn lui chơn

Bảy  pháp ngăn chặn thua hơn trách phiền.

Dùng cách tự thuận, hoặc quên,

Hoặc không cố ý cũng nên nhận nhìn,

Xin lỗi thành thật chân tình

Bằng mình lở phạm xét tình bỏ qua

Hoặc chuyển lên trên xét cho

Hoặc thầy quảng đại chỉ cho lỗi lầm,

Hoặc cùng niệm Phật nhất tâm

Xóa tan tất cả lỗi lầm của nhau.

6.       Bảy hàng cây báu vững cao

Bồ đề chánh giác giúp mau viên thành

Một phân biệt sự dữ lành

Siêng năng tinh tấn, chứng thành quả cao

An tâm trong giới luật rào

Thắng phục tâm ý mau mau làm lành

Nhớ tưởng giáo pháp cao thanh

Nhất tâm đại định các hành lắng êm

Vui chịu với mọi nhân duyên

Ấy là bảy cội cây huyền tối linh.

Giúp cho tất cả chúng sanh

Có duyên thực hiện chắc thành công cao.

Thất tụ lan can ngăn rào

Pháp phòng thân khỏi vượt rào hiểm nguy.

Bảy lưới diệt tránh phòng khi

Pháp giữ khẩu nghiệp ít khi lỗi lầm.

Bảy lớp chánh giác cao thâm

Pháp tu của ý, công năng cao vời.

Bảy giác ý là chỗ ngồi

Pháp giữ tâm trụ yên nơi đạo tràng

Bồ bề thọ tỏa rộng tàng

Là nơi thánh chúng an nhàn tu tâm.

7.       Bảy báu bao bọc chung quanh

Lan can, cây báu, lưới thành nghiêm trang

Có ra do bảy pháp vàng

Bố thí, nhẫn nhục cẩm nang hành trì,

Tinh tấn, thiền định, giới nghi

Chơn như, trí huệ, lưu ly rạng ngời

Ba nghiệp trong sạch tốt tươi

Oai nghi đúng mực của người xuất gia

Nhờ đó Giáo hội Tăng già

Chơn tâm trưởng dưỡng lìa xa biển trần.

Đất thanh tịnh thuần cát vàng

Lục độ thanh tịnh nghiêm trang cõi nầy.

8.       Có ao thất bảo nước đầy

Bát công đức thủy, tám phần chánh chơn.

Đáy ao cát mịn bằng vàng

Yếu lý của pháp ẩn tàng sâu xa.

Bốn phía bờ ao toàn là

Bốn chất báu để kết hòa tạo nên.

Là bốn thánh pháp trang nghiêm

Pháp bảo của Phật như vàng, chơn như.

Bồ tát trí huệ bi từ

Quý báu như bạc trắng như sạch trần.

Duyên Giác thiền định, dưỡng thần

Như lưu ly sáng, sạch làu các căn.

Trì giới là bậc Thinh văn

Oai nghi chỉnh túc trong ngần pha lê.

Giới luật nền tảng xinh xuê

Của tòa lầu các vững bền thời gian.

Kẻ tu học đủ các hàng

Như rường cột, như nóc nền thấp cao.

Bốn loại hoa sen trong ao

Xanh đỏ trắng vàng bốn màu tỏa quang

Màu nào sắc nấy rỡ ràng

Là trong giữa chốn đạo tràng rất đông

Bốn bậc trí chuyển pháp luân

Như Lai chơn pháp sắc vàng lịch xinh.

Bồ Tát hoa bạc trắng tinh

Trí huệ sáng rỡ như in một màu.

Duyên Giác hoa xanh đẹp sao

Thiền định phô diễn pháp mầu tịnh thanh.

Thanh Văn hoa đỏ lịch xinh

Trì giữ giới pháp diệu âm diễn bày.

Tất cả là pháp diệu hay

Thơm tho mầu diệu người người tán dương.

Nơi cực lạc sáng tinh sương

Hoa trời tuôn rưới đầy đường khắp nơi,

Là nơi Giáo hội mỗi thời

Pháp lý như ánh mặt trời ban mai

Pháp âm như đang diễn bày

Làm cho tâm trí mỗi ngày sáng ra

Giác ngộ chơn lý cao xa

Như chư thánh chúng lượm hoa cúng dường.

Vạn ức chư Phật mười phương

Chư Tăng đắc quả tuyên dương pháp mầu.

Dùng trí nhớ chứa lượm thâu

Lời pháp lành sáng đi đâu theo mình

Đem giảng cho các chúng sinh

Tức là thay Phật thuyết kinh độ người.

Là như đem các hoa trời

Đựng trong y cắt tặng người phương xa.

Rãi lòng từ bi chan hòa

Như xong việc trở về tòa thọ trai.

Đi kinh hành niệm pháp hay

Khi  tâm no đủ nhớ ngay pháp lành,

Hành đúng theo kinh, kinh hành

Kinh là Pháp Tạng trau mình sửa tâm.

Nơi xứ Cực lạc ngày đêm

Bảy thứ chim báu hót lên dịu dàng.

Trong cõi giới luật lạc an

Bảy bậc thượng trí luận bàn pháp kinh

Lời hòa nhã đủ âm thanh

Năm căn lực, bồ đề phần pháp âm,

Bát chánh đạo có tám phần

Ai nghe đều thảy khởi lòng muốn tu.

Gió thổi cây báu rung khua

Như trăm món nhạc đang hòa diệu âm

Là mỗi khi có tác nhân

Việc chi xảy đến liền đem pháp mầu

Phân tích lý sự cạn sâu

Đón ngăn chận lại, vui câu lục hòa.

Về pháp chánh giác bồ đề

Dầu ai giảng thuyết đồng về lý chơn.

Xứ nầy mà được trang nghiêm

Là nhờ công đức Phật tên Di Đà,

Vô Lượng Cam Lộ hà sa

Tất cả giáo pháp Phật đà độ sanh.

Xứ ấy Cực lạc là tên

Là bởi các bậc Thinh văn vẫn còn

Đang nghe pháp diệu tu chơn

Bồ Tát giáo hóa thiện nhơn số nhiều

Ngày thêm số lượng tỳ kheo

Nên gọi xứ Phật có nhiều thiện duyên.

Đức Phật Thích Ca rộng tuyên

Ba đời chư Phật tán dương pháp nầy.

Lời ca tụng pháp kéo dài

Từ quá khứ đến vị lai vô cùng.

Công đức pháp bảo dung thông

Chúng sanh chớ khá sanh lòng hoài nghi,

Tất cả chư Phật truyền trì

Pháp môn giáo hóa tịnh trì xưa nay.

Lại vầy nữa có những ai

Nghe danh xưng niệm bảy ngày nhất tâm

Thì khi đến lúc lâm chung

Di Đà thánh chúng sẽ đồng hiện ra

Tiếp độ đem về xứ kia

Cực Lạc an dưỡng đón đưa đông vầy,

Nghĩa là ai hiểu pháp nầy

Niệm tưởng pháp ấy ngày ngày không xao.

Phát bảy niệm chánh giác cao

Tức là kẻ ấy lìa mau cảnh trần

Sanh qua nhà đạo chuyên cần

Xuất gia giải thoát tu hành theo Tăng.

Pháp vô lượng tiếp vãng sanh

Là Phật tiếp độ quốc thành không sai.

Hiện tại tất cả ai ai

Đã, đang hoặc sẽ chán thay cõi trần.

Đã phát tâm, đã được gần

Đang phát tâm cũng sẽ lần vãng sanh

Sẽ phát tâm gắng thực hành

Tức là sẽ được vãng sanh liên trì.

Ta khen tặng Phật A Di

Tức thì chư Phật có khi tán đồng

Vì pháp chư Phật dung thông

Vô lượng cam lộ cũng không khác nào.

Ngài dặn Xá Lợi âm hao

Tuy nói vậy chớ muốn vào xuất gia,

Ở trong Giáo hội Tăng già

Ít thiện căn, phước đức và nhân duyên.

Thì cũng rất khó được lên

Thoát ra khỏi chốn lụy phiền ác dơ.

Ngũ trược ác thế phỉnh phờ

Dễ gì họ chịu tôn thờ pháp âm.

Thuở ấy đức Phật giảng xong

Ai cũng thấy rõ Phật tâm Di Đà,

Chính là giới luật Tăng già

Vô lượng pháp bảo hà sa trong đời

Nên ai tin tưởng vâng lời

Ắt là cũng được đồng thời vãng sanh.

Bậc trí huệ dạy đạo lành

Mở mang phương tiện Phật danh rất nhiều.

Phật là pháp lý cao siêu

Chúng sanh trì hạnh được nhiều lạc an.

Tức là đạo pháp nghiêm trang

Đi ra lập cõi đạo tràng độ sanh

Người mong giải thoát làm Tăng

Học với Pháp Tạng không tranh Di Đà.

Như vậy tịnh độ có ra

Do thân trong sạch giới già (cụ túc) nghiêm thân.

Tâm định chơn như trọn phần

Giới định trong sạch đâu còn vấn vương,

Nếu hiểu pháp Cam Lồ vương

Thân tâm giới định tự đương hoàn thành.

Thân giới xứ Phật hiện tiền

Tâm định là Phật Di Đà phóng quang

Giới năng sanh định rõ ràng

Định năng phát huệ hàm tàng xưa nay.

Lẽ ấy thường thật không hai

Biết như thế để liệu bày lo tu

Không còn trông đợi vái cầu

Không còn ỷ lại phép mầu thần linh.

Người dân Ấn Độ thật tình

Họ không cầu vái thần linh xứ nào

Không cầu theo ai. Đi đâu

Họ hiểu biết phải tu sao, làm gì?

Vãng sanh chú để làm chi

Nội dung để nhắc nhở khi tu hành

Chú tâm đến các việc làm

Diệt tội chướng, bao lỗi lầm cắt duyên.

Không do tụng niệm linh thiêng

Ai giúp mình sạch tội khiên đã làm.

Vô Lượng Thọ Phật danh vàng

Là pháp còn mãi vô lường, vô biên

Pháp là bình đẳng trang nghiêm

Là Vô lượng Thọ ở miền tây phương.

Phật đủ ba hai (32) tướng xinh

Tám mươi cách đẹp trọn lành nghiêm thân.

Mắt dài sự thấy sạch trong

Lỗ tay lớn là nghe rành và xa

Trán tròn rộng, là hiểu xa

Chân mày đâu lại tức là tịnh thanh

Tóc xoáy tròn, trí dung thông

Nhục đảnh đội ngọc ma ni rạng ngời.

Là trí cao vượt hơn người

Thờ báu giải thoát mình ngời vàng kim.

Việc làm có đủ niềm tin

Theo đạo giác ngộ trọn lành dài lâu.

Cánh tay tròn, dài đẹp sao

Bàn tay bằng thẳng làm theo công bình.

Ngón tay tròn dài búp xinh

Là sự chỉ giáo trọn lành thẳng ngay.

Cổ tay tròn, cánh tay dài

Là sự cư xử hòa hài chúng sanh.

Âm tàng ẩn khuất bên trong

Là sự trong sạch không dâm tinh thần.

Mình cao trượng sáu nối liền

Trời đất, thiện ác, các duyên nối dài.

Thịt da mềm mại đẹp thay

Đầy đủ giới hạnh đức này nghiêm thân

Bàn chân no tròn trắng ngần

Tự nhiên, yên lặng, niết bàn, chơn như.

Ngón tay chân da dính nhau

Là sự chỉ giáo khít khao vừa chừng.

Hào quang túa sáng thân mình

Là mỗi tâm niệm thiện lành sáng trong.

Mình có mùi thơm nhẹ nhàng

Ý niệm trong sáng người người ngợi khen.

Trên đầu có vầng hào quang

Trí huệ pháp lý thường hằng túa ra.

Mỗi xứ hành đạo trải qua có người

Phát tâm giác ngộ bỏ đời

Vào trong giáo hội tôn người làm sư.

Bay là thoạt ở, thoạt đi

Tâm không  quyến luyến, không chi buộc ràng.

Hào quang lớn chiếu năm non

Tức là pháp lý soi thông pháp trần.

Mắt xem thấu bốn biển xanh

Trí thanh tịnh, thấy rõ sanh tử già

Phóng quang tiếp dẫn người qua

Dùng pháp lý độ người qua biển trần.

Cực Lạc, lạc tại kỳ trung

Tâm vui nơi chỗ cực trung đạo đời.

Trầm tỉnh, tự nhiên, vui tươi

Chơn lý bình đẳng tâm người vui an

Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang

Vô Lượng Cam Lộ tòa vàng ngự yên.

Ngài cao lớn, đấng Pháp vương

Chơn thân chứng đắc gọi danh Di Đà.

Ngài có bốn người con là

Phổ Hiền, Thế Chí, Văn Thù, Quan Âm.

Nghĩa là từ bình đẳng sanh

Từ bi, hỷ xả, trí hành viên dung.

Các pháp như đầu tay chân

Gồm đủ vào một thân hình lớn to.

Như thế bình đẳng là do

Vô Lượng Quang, Thọ, Lộ vương mà thành.

Từ bi là Quan thế Âm

Quán xét sự thế tiếng tăm bao đời

An trụ tòa sen trắng tươi

Sắc trắng trong sạch, hầu nơi pháp tòa.

Hỷ xả Thế Chí đức Ngài

Nối theo chí nguyện độ đời Như Lai.

An trụ tòa sen báu nầy

Hầu gần bên Phật với Ngài Quan Âm.

Cả hai đầu đội chơn thân

Chơn như Phật nhục kế trên đỉnh đầu.

Đại trí Bồ tát Văn Thù

Văn nghe, thù đáp pháp mầu viên thông.

Đại hùng đại lực thành công

Cởi thân xác như ngồi tòa sư vương.

Đại hạnh Bồ tát Phổ Hiền

Là sự phổ hóa đức hiền hạnh tu

Cởi xác thân như cởi tượng vương

Hạnh nghi đỉnh đạc khác nào tượng vương.

Bốn hạnh, bốn pháp thường thường

Ủng hộ một pháp Phật đương hiện tòa.

Ở trong Giáo hội Tăng già

Là đệ tử lớn bên tòa Thế Tôn.

Những ai muốn quán pháp môn

Tưởng xứ cực lạc, hạnh ngôn Di Đà

Trước hết quán xét nhớ ra

Quán thân như mặt trời đà về tây.

Cõi giải thoát ở phương tây

Chơn như vắng lặng, xả ly cảnh đời.

Như cõi chết, chốn nghĩ ngơi

Như bỏ dứt sự hẹp hòi chấp nê.

Thấy rõ cảnh giới xinh xuê

Bao la vô cực không hề biến di.

Giới như mặt đất lưu ly

Như vàng bạc, như pha lê trong ngần.

Các pháp bảo là các phần

Lan can, lưới báu, các tầng lầu cao,

Bồ đề thọ, sen đầy ao

Chim kêu nhạc trổi dạt dào pháp âm.

Đây thánh chúng, nọ chư tăng

Kìa là đức Phật oai thần phóng quang

Tiếp dẫn chúng sanh các hàng

Quan Âm, Thế Chí đoan trang đứng hầu.

Trên mặt ao báu thất châu

Vô số thánh chúng đang hầu nghe kinh

Phật đà giảng dạy nghĩa kinh

Tai nghe tâm ngộ, dốc tình nương theo.

Quyết tu nối nguyện về sau

Cả thảy là pháp lý sâu diệu huyền

Là sự thực tế hiện tiền

Nơi cõi giáo lý pháp duyên Tăng già.

Ai mà giác ngộ hiểu ra

Phát tâm giải thoát vào nhà Như Lai.

Người sẽ được toại ý ngay

Được vào giáo pháp Như Lai hiện đời.

Hoặc đủ duyên cũng có người

Tạo ra được một cảnh nơi an nhàn

Giống như tịnh độ lạc bang

Một xứ Phật khác tịnh an tu hành.

Như bà Vi Đề thuần thành

Được nghe Phật dạy tự mình trang nghiêm

Một cõi pháp, thật diệu huyền

Bà và thị nữ kết duyên tu hành

Tức bà đã được vãng sanh

Chết bỏ thân xác, tâm hành thuần lương.

Lấy giới luật làm kỷ cương

Sống trong giới luật tây phương được về.

Nếu ai giác ngộ hết mê

Thấu hiểu ý pháp là về tây phương

Sẽ gặp được đấng Pháp vương

Cùng chư thánh chúng, pháp đương diễn bày.

 

Tóm lại.

Quyển Vô Lượng Cam lộ nầy

Có ra thật đúng duyên may cõi nầy.

Chỉ cho ta thấy nghĩa hay

Chơn lý, triết lý những ai thấy cần.

Nó giúp ích cho cõi trần

Giúp người niệm Phật được lần hiểu ra

Pháp tu có tên Di Đà

Hiểu được giáo lý thì ta thực hành.

Không luyến trần, được vãng sanh

Tâm thanh tịnh tức là mình vui an.

Không phải đọc tụng nhịp nhàng

Cùng là hình ảnh mơ màng cõi xa

Từ xưa chưa hề có ra

Niệm Phật chờ chết thật là mê tin.

Người tu biết rõ tiến trình

Tu phải có ích cho mình, nhơn sanh

Là sự hạnh phúc thành công

Chỉ pháp làm Phật chớ không trông chờ.

Mặc dù theo đây mới là

Triết lý giải thích còn là sơ cơ

Nhưng pháp Vô lượng Cam Lồ

Và Cực Lạc cảnh chính nhờ trau tâm

Từ nhỏ hẹp của chính mình

Hay là võ trụ minh minh bao trùm.

Tạm hiểu vắn tắt cách làm

Ai hành được, cũng dễ dàng thoát ra

Khỏi cái khổ chốn ta bà

Vãng sanh tịnh độ thật là cực vui

Vào cảnh Cực Lạc được rồi

Gặp Vô Lượng Phật đang ngồi tòa sen.

XỨ CỰC LẠC

Pháp tu đại định niết bàn

Từ tầm sát, hỷ ... con đường vui an

Định chính là cõi niết bàn

Tịnh là tịnh độ, lạc an tột cùng

Cõi trời vô sắc mực trung

Hỷ cõi sắc giới, thiện lành tịnh an.

Tầm sát, cõi dục muốn ham

Đó chính là những nấc thang nhiệm mầu.

Đường tiến hóa của mọi người

Từ bậc nhân loại đến nơi niết bàn.

      1. Sơ thiền tu năm pháp nầy

Tầm sát là gốc thấy rồi nhơn duyên

Dục muốn sự thiện làm hiền

Mới qua khỏi ác đến lần hỷ vui

Lạc mừng, tâm tịnh định rồi

Cái cảnh dục của loài người lớp trên.

      2. Nhị thiền bốn pháp làm duyên

Hỷ làm chỗ ở, lạc liền theo sau

Hỷ mừng sự sống dạt dào

Sống theo sự thiện, có theo lẽ thường

Kêu gọi là Sắc Giới Thiên

Cao hơn cảnh dục, qua luôn nhị thiền.

     3. Tam thiền ba pháp cần chuyên

Lạc làm chỗ ở, là niềm vui an

Vui trong cảnh không nhẹ nhàng

Không thiện, Vô Sắc Giới thiên nhiệm mầu

Tên gọi cư sĩ biết tu

Cao hơn sắc có, cảnh người tại gia.

      4. Tứ thiền hai pháp điều hòa

Tịnh làm chỗ ở để mà bước lên

Định trong sạch, cảnh giới thiền

Giải thoát, giác ngộ của miền lạc bang

Tịnh độ lục độ trang nghiêm

Lớp cao cảnh Vô Sắc thiên qua rồi.

      5. Ngũ thiền đại định an ngôi

Định làm chỗ ở, sạch rồi trần duyên

Định yên lặng, sống vĩnh miên

Đứng ngừng hưu trí gọi tên niết bàn

Kết quả mục đích rõ ràng

Cao hơn tịnh độ vào hàng vô sanh.

Đó là pháp tu đành rành

Sơ định tầm sát, hỷ ... sanh định rồi.

Nhị định qua tầm sát rồi

Tam định có lạc tức thời tịnh sanh

Tứ định, tịnh định yên lành

Ngũ định là định viên thành quả tu.

Sơ định cảnh Dục Giới Thiên

Người giữ năm giới tu hiền ăn chay.

Nhị định Sắc Giới cảnh người

Cư sĩ tám giới trường chay ở chùa.

Tam định Vô Sắc Giới thiên

Cảnh người tập sự tu hiền ngọ chay

Không tiền, ăn ở tạm vay

Là xứ cực lạc của người xuất gia

Ở trong Giáo hội Tăng già

Sống theo lẽ đạo an hòa lục căn.

Tứ định tịnh độ tây phương

Xuất gia khất sĩ người đương hành trì

Hai trăm năm mươi luật nghi

Giới biệt giải thoát không chi buộc ràng.

Ngũ định là cảnh Niết bàn

Bậc đắc đại định của hàng thượng nhơn.

Từ dục giới bước lần lên

Đến cảnh Sắc giới, dục buông nhẹ nhàng.

Vô Sắc cực lạc nghiêm trang

Sẽ đến tịnh độ niết bàn chơn như.

Tức là tên gọi danh từ

Tên gọi của pháp tợ như cảnh trời.

Chớ khi đã hiểu ra rồi

Chỗ ở giai đoạn của người tu tâm.

Chắc không còn ai hiểu lầm

Thật là đúng lý chắc thành tựu nên.

Thế thì chỉ có tu tâm

Lo tu theo nẻo chánh chơn là cần./.

 

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. Tuyết Liên chuyển thơ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Pháp Tạng  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1601 xem)

Tu và Nghiệp  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1924 xem)

Chơn lý Đạo Phật  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1684 xem)

Đại thừa giáo  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 2012 xem)

Vị hung thần  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 912 xem)

Trường Đạo Lý  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1376 xem)

Võ Trụ Quan  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 824 xem)

Con Sư Tử  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1576 xem)

Nguồn Đạo lý  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1552 xem)

Chơn lý Thập nhị nhơn duyên  ( HT. Giác Toàn , 1336 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ