Trang chủ > Giáo Pháp KS > Sử Hệ Phái

Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam quá trình hình thành và phát triển

Tác giả: Lê Phạm Tường Vân.  
Xem: 12322 . Đăng: 18/01/2015In ấn

ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

                                                                                                 Lê Phạm Tường Vân

 

A. KHAI NGUỒN

      Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với chí nguyện Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp. Tổ sư sinh trưởng tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1944, Ngài rời gia đình du phương tu tập từ Vĩnh Long đến Châu Đốc, từ Thất Sơn đến Hà Tiên. Thiền tâm thuần thục, trí tuệ tỏ thông, Ngài trực ngộ ý pháp Thuyền bát nhã rồi về tịnh tu tại chùa Linh Bửu, làng Phú Mỹ, Mỹ Tho. Năm 1946, Ngài bắt đầu du hóa ở Mỹ Tho, Gò Công, Long An, Thủ Thừa, Bến Lức, Phú Lâm, Chợ Lớn, Bà Chiểu rồi đến các tỉnh miền Đông, miền Tây. Từ ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), Ngài vắng bóng đến nay (2008).

B. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. Thời Khởi Thủy: (1944-1954)

      Tâm nguyện sáng lập đạo Phật Khất Sĩ biệt truyền được Tổ sư Minh Đăng Quang phác họa và triển khai trên nền tảng tư tưởng dung hợp Nam Bắc tông Phật giáo, thể hiện bằng đời sống phạm hạnh của vị sa môn Khất sĩ, thực hành Cụ túc giới và Tứ y pháp trung đạo:

               Nhất biểu thiên gia phạn.

               Cô thân vạn lý du.

               Dục cùng sanh tử lộ.

               Khất hóa độ xuân thu.

               Một bát cơm ngàn nhà.

               Thân đi muôn dặm xa.

               Muốn thoát đường sanh tử.

               Xin độ tháng ngày qua.

Sau 10 năm hóa đạo, Ngài vắng bóng. Giáo lý cao thượng được Ngài truyền đạt lưu lại cho môn đồ được kết tập thành bộ Chơn Lý. Tăng Ni hơn 200 vị, tịnh xá có khoảng 20 ngôi.

II. Thời kỳ phát triển (1954-1964)

      Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam phát triển thành những giáo đoàn Tăng và giáo đoàn Ni sau đây:

      Giáo đoàn I: Còn gọi là Giáo hội chánh do đức Thượng tọa Giác Chánh và đức Trưởng Lão Tri Sự Giác Như (viên tịch: 18-4 ÂL 1983) kế thừa Tổ sư, lãnh đạo và hành đạo tại các tỉnh đồng bằng Nam Bộ.

      Giáo đoàn II: Do cố Trưởng lão Giác Tánh (viên tịch: 22-11 ÂL 1978) và Thượng tọa Giác Tịnh lãnh đạo và hành đạo ở các tỉnh duyên hải Trung Bộ.

      Giáo đoàn III: Do cố Trưởng lão Giác An (viên tịch: 16-7 ÂL 1971) lãnh đạo và hành đạo mở mang tại một số các tỉnh duyên hải và cao nguyên Trung Bộ.

      Giáo đoàn IV: Do Thượng tọa Pháp sư Giác Nhiên lãnh đạo phát triển rộng tại các tỉnh miền Đông và miền Tây đồng bằng Nam Bộ.

      Giáo đoàn V: Do cố Trưởng lão Giác Lý (viên tịch: 23-2 ÂL 1973) lãnh đạo và hành đạo ở một số các tỉnh miền Trung cận Đông và miền Tây Nam Bộ.

      Mỗi giáo đoàn phát triển từ 15 đến 20 ngôi tịnh xá, từ 50 đến 100 vị Tăng. Ngoài ra, còn có một số giáo đoàn khác được hình thành, tầm mức hoạt động có phần giới hạn hơn như đoàn du tăng của Trưởng lão Từ Huệ (năm 1950) và đoàn du tăng của Thượng tọa Giác Huệ (năm 1963). Đồng thời, Ni chúng khất sĩ cũng thành lập Giáo hội Ni giới Khất Sĩ Việt Nam (GHNGKSVN) do Ni sư Huỳnh Liên và Ni sư Bạch Liên lãnh đạo.

      Trong 10 năm Ni giới mở mang hơn 70 ngôi tịnh xá và khoảng 500 vị Ni. Ni sư Ngân Liên ở Hà Tiên và ni sư Trí Liên ở Tân Hiệp (Mỹ Tho) cũng lập phân đoàn Ni; Ni chúng mỗi phân đoàn có từ 40 đến 50 vị, tịnh xá khoảng 15 ngôi.

III. Thời Kỳ Hiệp Nhất Về Pháp Lý (1964-1974):

      Được sự khuyến khích hỗ trợ của Tăng tín đồ, Hòa thượng Giác Nhu và Thượng tọa Giác Tường thuộc Giáo đoàn I đứng ra vận động thành lập Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam (GHTGKSVVN); nhiệm kỳ I từ 1966 đến 1969. Đến năm 1971, GHTGKSVVN thành lập 2 viện: Viện chỉ đạo gồm quý Trưởng lão tôn túc chứng minh và Viện Hành đạo gồm quý Thượng tọa, Đại đức có năng lực đảm đương Phật sự.

Chức năng và hoạt động của viện chỉ mang tính nội bộ cho đến ngày đất nước hòa bình độc lập, thống nhất. Trong thập niên thứ ba này, tịnh xá Tăng từ 100 ngôi mở mang lên thêm 150 ngôi; chư Tăng từ 300 lên đến hơn 500 vị.

IV. Thời Kỳ Trụ Xứ và Hòa Hợp (1975-2007):

      Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hòa bình, chư Tăng Ni Khất sĩ dừng chân du hóa, an tịnh thường trú tại những ngôi tịnh xá, tu hành theo lời giáo huấn của Tổ sư “nên tập sống chung tu học, cái sống và phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung”.

      Với chủ trương dĩ hòa vi quý, dĩ nông vi thiền, dĩ tâm vi Phật, Tăng Ni Khất sĩ đã ứng hiệp thực hiện bổn phận của người xuất gia tu Phật, tác Như Lai sứ hành Như Lai sự, tại mỗi đạo tràng. Chư Tăng Ni tùy duyên hoan hỷ tham gia lao động nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trồng và chế biến thuốc dân tộc…

Đặc biệt trong thời kỳ này, dù an trú ở mỗi đạo tràng nhưng tinh thần hòa hợp, đoàn kết giữa Tăng Ni Khất sĩ ngày càng được củng cố. Các Giáo đoàn gần nhau hơn trong các ngày lễ hội, Tự tứ Tăng và kỷ niệm ngày Tổ sư vắng bóng. Từ năm 1980, trong 3 tháng an cư kiết hạ hằng năm tại tịnh xá Trung Tâm, chư Tăng các giáo đoàn chung tu, chung học với nhau làm tươi sáng tinh thần tam tu lục hòa của nhà Phật.

      Tháng 2 năm 1980, Hòa thượng Giác Toàn đại diệNghtgksvn, Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên đại diện GHNGKSVN tham gia Ban Vận Động Thống Nhất Phật giáo Việt Nam thành lập ngày 12-2-1980 tại TP. HCM. Trong tinh thần hòa hợp, Giáo phái Khất sĩ cử 6 đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) tháng 11-1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội và trở thành một trong 9 tổ chức Phật Giáo, thành viên của GHPGVN ngày nay.

      Tháng 8 năm 1983, Giáo đoàn VI do Hòa Thượng Giác Đức kế thừa lãnh đạo hhòa hợp trong tổ chức. Hiện nay (2007), trong dòng truyền thừa Khất sĩ Việt Nam trong nước có hơn 600 vị Tăng, 1.200 vị Ni với 200 ngôi tịnh xá Tăng và 250 ngôi tịnh xá Ni. Tại các nước Mỹ, Canada, Pháp, Úc,… có hơn 25 ngôi đạo tràng, tịnh xá… với hơn 80 Tăng, Ni tu học, hoằng hóa.

C. TẠM KẾT

Dòng thời gian mỗi ngày trôi qua, trang đạo sử sẽ thêm nhiều nét mới. Cầu nguyện chư Phật, chư Tổ chứng minh, chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp hộ trì những dòng sử Khất sĩ nối tiếp sẽ luôn trang nghiêm thanh tịnh như những bước chân hóa đạo hiền hòa mà sáng tỏa của chư Tỳ Kheo, Sa Môn Khất sĩ trong thời Chánh pháp.

“Tất cả mọ người, ai cũng có thể trở nên là bậc siêu nhân. Miễn là họ chịu khó từ bỏ gian tham quấy tội lỗi của kiếp người, thì đương nhiên họ là bậc siêu nhiên hay xuất chúng”.

(Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, Diệu lý Đông Phương trang 158, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2007) 

 

Đánh máy: Đinh Ngọc Các Kỳ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: Tịnh Xá Lộc Uyển

BÀI LIÊN QUAN

Tiểu sử Trưởng lão Giác Tánh  ( Môn đồ pháp quyến , 15153 xem)

Tiểu sử cố Hòa thượng Giác Tràng  ( Môn đồ pháp quyến , 11716 xem)

Tiểu sử cố Hòa thượng Giác Tràng  ( Môn đồ pháp quyến , 12695 xem)

Tiểu sử cố Hòa thượng Giác Thảo  ( Môn đồ pháp quyến , 14707 xem)

Hòa Thượng Thích Giác Thông  ( Hương Lưu , 18897 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ