Trang chủ > Kinh Điển > Kinh

Hồng Danh Bửu Sám

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 29398 . Đăng: 17/04/2014In ấn

HỒNG DANH BỬU SÁM

 

Ni trưởng Huỳnh Liên phổ thơ

 

Rộng đức từ bi xót chúng sanh,

Rộng lòng hỷ xả cứu hàm linh.

Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng,

Đệ tử thành tâm lễ kính tin. O

Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư,

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. O

Nay con phát tâm,

Chẳng vì cầu phước,

Ở cõi Thiên, Nhân,

Thinh văn, Duyên giác,

Bồ tát quyền thừa,

Chỉ mong cầu được,

Bậc Tối thượng thừa,

Phát lòng Chánh Giác,

Nguyện cùng chúng sanh,

Khắp cùng pháp giới,

Một lúc được thành,

Bồ đề Vô thượng. O

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. O

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp. O

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến, Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O

Nam mô Phổ Quang Phật. O

Nam mô Phổ Minh Phật. O

Nam mô Phổ Tịnh Phật. O

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O

Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. O

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O

Nam mô Đại Bi Quang Phật. O

Nam mô Từ Lực Vương Phật. O

Nam mô Từ Tạng Phật. O

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O

Nam mô Thiện Ý Phật. O

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O

Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. O

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. O

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O

Nam mô Tài Quang Minh Phật. O

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. O

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O

Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. O

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. O

Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. O

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O

Nam mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật. O

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. O

Nam mô Thường Quang Tràng Phật. O

Nam mô Quang Thế Đăng Phật. O

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. O

Nam mô Tu Di Quang Phật. O

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.O

Nam mô Tài Quang Phật. O

Nam mô Kim Hải Quang Phật. O

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O

Nam mô Đại Thông Quang Phật. O

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O

Nam mô Bửu Quang Phật. O

Nam mô Long Tôn Vương Phật. O

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O

Nam mô Bửu Hoa Phật. O

Nam mô Bửu Nguyệt Quang Phật. O

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O

Nam mô Bửu Nguyệt Phật. O

Nam mô Vô Cấu Phật. O

Nam mô Ly Cấu Phật. O

Nam mô Dõng Thí Phật. O

Nam mô Thanh Tịnh Phật. O

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O

Nam mô Ta Lưu Na Phật. O

Nam mô Thủy Thiên Phật. O

Nam mô Kiên Đức Phật. O

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. O

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O

Nam mô Quang Đức Phật. O

Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O

Nam mô Na La Diên Phật. O

Nam mô Công Đức Hoa Phật. O

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O

Nam mô Tài Công Đức Phật. O

Nam mô Đức Niệm Phật. O

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.O

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. O

Nam mô Thiện Du Bộ Phật. O

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. O

Nam mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. O

 

Xin chư Phật mười phương thế giới,

Tại thế gian thương đoái đến con.

Đời này, đời trước tội dồn,

Tử sanh vô thỉ, nghiệp tồn đến nay.

Tội con tạo hoặc bày kẻ khác,

Tội thấy người làm ác mừng vui.

Của chùa, của sãi khắp nơi,

Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.

Tội vô gián năm điều tự tạo,

Thấy mừng theo, hoặc bảo người làm.

Mười điều bất thiện tự can,

Xúi người can phạm, thấy làm mừng theo

Bày hoặc giấu, bao nhiêu tội ấy,

Đáng đọa vào ngạ quỷ, súc sanh,

Địa ngục, ác thú phạt hành,

Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn.

Các tội ấy nay con sám hối,

Phật chứng tri thương đoái đến con. O

Thành tâm quỳ trước Thế Tôn,

Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giải bày:

Hoặc đời trước, đời này, đời khác,

Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh.

Hạnh tu bố thí thường hành,

Hoặc cơm một vắt nhịn dành muông chim.

Hoặc tịnh hạnh căn hiền sẵn có,

Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh.

Bồ đề tu sẵn căn lành,

Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu.

Căn lành ấy nhóm so đếm lượng,

Thảy đều xin hồi hướng Bồ đề.

Con xin hồi hướng một bề,

Theo ba đời Phật con y một chiều.

Những tội lỗi con đều sám hối,

Các phước lành con thảy vui theo.

Xin đem thỉnh Phật công nhiều,

Nguyện thành bực trí cao siêu trên đời.

Phật quá khứ, vị lai, hiện tại,

Trong chúng sanh Tối Đại Thắng Vương.

Biển khơi công đức không lường,

Nay con quy mạng cúng dường kính cung. O

Trong tất cả mười phương thế giới,

Trong ba đời các vị Pháp vương.

Miệng, lòng, thân sạch kính dưng,

Chí tâm đảnh lễ mười phương vẹn tuyền.

Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện,

Trước Như Lai phổ hiện chơn thân.

Mỗi thân thể hiện vô ngần,

Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Đà. O

Trong mảnh bụi Hằng sa số Phật,

Khắp nơi nơi Bồ tát hội vào.

Bụi trần Pháp giới biết bao,

Càng tin có Phật dồi dào nơi nơi.

Biển âm thanh khắp vời xưng tụng,

Lời diệu huyền hết giọng đề cao.

Trải bao thế kiếp mai sau,

Tán dương công Phật dạt dào biển khơi.

Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát,

Cùng lọng tàn, kỹ nhạc, trầm hương.

Vật mầu, thức quý trang hoàng,

Con xin cúng Phật mười phương xa gần. O

Y tối thắng, hương trầm tối thắng,

Đèn đuốc cùng hương phấn, hương xông.

Của nhiều như núi chất chồng,

Con xin cúng Phật với lòng kính tin.

Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm,

Phật ba đời khăn khắn niềm tin.

Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền,

Con xin cúng Phật trọn niềm kính tin. O

Các nghiệp ác tạo thành từ trước,

Tham, sân, si, đã trót gieo nhân,

Từ lời, từ ý, từ thân,

Nay con sám hối một lần trọn xong. O

Bực Nhị thừa học cùng dứt học,

Chúng sanh gồm các bực mười phang,

Như Lai, Bồ tát các hàng,

Bao nhiêu công đức con toàn mừng nương. O

Đèn chiếu thế mười phương Phật Bảo,

Lúc tối sơ thành đạo Bồ đề.

Nay con thành kính thỉnh về,

Chuyển Vô thượng diệu Bồ đề pháp luân. O

Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt,

Con chí thành, chí thiết cầu van:

Cúi mong Phật ở trần hoàn,

Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. O

Lễ tán cúng phước dành thỉnh Phật,

Tại thế gian chuyển pháp độ sanh.

Vui theo, sám hối, căn lành,

Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng. O

Nguyện công đức vô vàn thắng lợi,

Hồi hướng về Pháp giới cao xa.

Tánh tướng Phật, Pháp, Tăng già,

Ấn Tam muội được dung hòa tục chơn.

Biển công đức mênh mông vô lượng,

Con xin đem hồi hướng tận cùng.

Cho người tội miệng, thân, lòng,

Khinh chê Chánh Pháp trong vòng lầm sai.

Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy,

Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn.

Trí minh niệm khắp đầy tròn,

Độ sanh bất thối, sắt son một lòng. O

Dầu cùng tận hư không thế giới,

Tận chúng sanh tội lỗi não phiền.

Phước con hồi hướng khắp miền,

Cũng như bốn Pháp vô biên, vô cùng. O

Hồng Danh Tán

Chúng con hoan hỷ,

Tín thọ phụng hành,

Tám mươi chín Phật,

Bửu Sám Hồng Danh,

Thích Ca Văn Phật,

Mười hiệu đành rành,

Nương nhờ lực Phật,

Sám hối tội mình. O

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT
MA HA TÁT

(3 lần) O

BÁT NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá Lợi Tử xét ra,

Không là sắc đó, sắc là không đây.

Sắc cùng không chẳng khác sai,

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào,

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá Lợi Tử ghi lòng:

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình.

Không tăng giảm, không trược thanh,

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng.

Vậy nên trong cái chơn không,

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh.

Từ không giới hạn mắt nhìn,

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng.

Hết vô minh cũng vẫn không,

Chết già, hết chết già không có gì.

Không khổ, tập, diệt, đạo kia,

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không.

Sở thành, sở đắc bởi không,

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng.

Tâm không còn chút ngại ngăn,

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì.

Đảo điên mộng tưởng xa lìa,

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ.

Ba đời chư Phật sau xưa,

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.

Trí tuệ năng lực vô ngần,

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu.

Trí tuệ năng lực có nhiều,

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền.

Trí tuệ năng lực vô biên,

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.

Liền theo lời chú thuyết rằng:

“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. O

Sám Thập Phương

Mười phương ba đời Phật,

Di Đà đệ nhứt danh.

Độ sanh lên chín phẩm,

Oai đức rộng thinh thinh.

Con nay quy y Phật, O

Diệt ba nghiệp mê tình.

Bao nhiêu phần phước đức,

Hồi hướng khắp nhân sanh.

Nguyện cùng người niệm Phật,

Cảm ứng hiện điềm lành.

Lâm chung thấy cảnh Phật.

Trước mắt hiện đành rành.

Thấy nghe đều tinh tấn.

Cực Lạc được vãng sanh.

Thấy Phật dứt sanh tử.

Như Phật độ hàm linh.

Trừ vô biên phiền não.

Tu vô lượng pháp lành.

Chúng sanh nguyền tế độ.

Phật đạo thảy viên thành.

Hư không còn có hết.

Bổn nguyện vốn không cùng.

Hữu tình vô tình khắp.

Trí tuệ chứng viên thông. O

Thập Nguyện

Một nguyền lễ kính Như Lai,

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường,

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.

Năm nguyền tùy hỷ công huân,

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời,

Tám nguyền học Phật tùy thời phát minh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sanh,

Mười nguyền hồi hướng phước lành

khắp nơi. O

Phúng Kinh

Tụng kinh công đức tuyệt vời,

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa.

Chúng sanh pháp giới Ta Bà,

Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. O

Nguyện Tiêu

Nguyện tiêu tam chướng não phiền,

Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời.

Nguyện bao nghiệp tội xa rời,

Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. O

Nguyện Sanh

Nguyện về Tịnh Độ nước nhà,

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh,

Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. O ([1])

Hồi Hướng

Nguyện đem công đức lành,

Hồi hướng cho tất cả.

Chúng con với chúng sanh,

Đều chứng thành Phật quả. O

Tự Quy

Tự quy y Phật,

Cầu cho chúng sanh,

Hiểu rõ đạo lành,

Phát lòng vô thượng. O

* * *

Tự quy y Pháp,

Cầu cho chúng sanh,

Kinh luật hiểu rành,

Trí tuệ như biển. O

* * *

Tự quy y Tăng,

Cầu cho chúng sanh,

Hiệp chúng đồng tình,

Chẳng hề trở ngại. O

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT O (3 lần)

 

(Lễ Tổ)

 

Tưởng Niệm Tổ Sư

Vun trồng một cội Bồ Đề,

Để cho trăm họ trở về nương thân.

Mà người  hóa kiếp cố nhân,

Tìm đâu cho thấy vết chân phi phàm. O (3 lạy)

(Lễ Đệ Nhất Cố Ni Trưởng)

Lời Di Huấn
của Đệ nhất Ni Trưởng

Ngày đã cận, cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu, không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng. O (3 lạy)

Hoặc đọc:

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương. O (3 lạy)

 

BÀI LIÊN QUAN

Kinh A Di Đà  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 18659 xem)

Kinh Vu Lan  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 10947 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ