Trang chủ > Kinh Điển > Kinh

Kinh A Di Đà

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 16621 . Đăng: 15/04/2014In ấn

KINH A DI ĐÀ

 

Ni trưởng Huỳnh Liên phổ thơ

 

Ta nghe thuở nọ,

Phật ở Kỳ Viên,

Tại miền Xá Vệ,

Tăng sĩ một thiên,

Hai trăm năm chục,

La Hán cao niên,

Toàn là bực lớn,

Ai cũng biết tên:

Trưởng Lão Xá Lợi Phất,

Ma Ha Mục Kiền Liên,

Ma Ha Ca Diếp,

Ma Ha Ca Chiên Diên,

Ma Ha Câu Hi La,

Ly Bà Đa,

Châu Lợi Bàn Đà Dà,

Nan Đà,

A Nan Đà,

La Hầu La,

Kiều Phạm Ba Đề,

Tân Đầu Lô Phả La Đọa,

Ca Lưu Đà Di,

Ma Ha Kiếp Tân Na,

Bạc Câu La,

A Nậu Lầu Đà. O

Tất cả đều là

Đệ tử lớn nhứt.

Còn bực tinh ròng,

Là đại Bồ tát:

Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử,

A Dật Đa Bồ tát,

Kiền Đà Ha Đề Bồ tát,

Thường Tinh Tấn Bồ tát.

Hàng đại Bồ tát,

Ấy thiệt các vì.

Lại cùng chư vị:

Thích Đề Hoàn Nhân,

Chư Thiên đại chúng,

Đông đảo vô ngần. O

Bấy giờ Phật bảo

Xá Lợi Phất rằng:

Cách mười muôn ức,

Cõi Phật xa xăm,

Có một thế giới,

Cực Lạc Tây phang,

Cõi này có Phật,

Hiệu A Di Đà,

Hiện đương thuyết pháp,

Độ chúng hằng sa. O

Này Xá Lợi Phất,

Cõi ấy cớ gì,

Gọi là Cực Lạc?

Sanh chúng nơi đây,

Không hề khổ não,

Toàn hưởng vui vầy,

Nên rằng Cực Lạc. O

Xá Lợi Phất này,

Cực Lạc cõi ấy,

Bảy lớp cây giăng,

Bảy hàng lưới báu,

Bảy giậu lan can,

Toàn bằng trân bảo,

Bao bọc trang nghiêm.

Cho nên cõi ấy,

Cực Lạc là tên. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc cõi này:

Tám dòng công đức,

Tràn ngập dẫy đầy,

Trong ao thất bảo,

Đáy ao cát vàng,

Đường thông bốn phía,

Trân bảo trang hoàng,

An bày lầu các,

Nạm bạc cẩn vàng,

Xích châu, mã não,

Lưu ly, pha lê,

Xa cừ quý báu.

Ao trổ liên huê,

Cực kỳ xinh đẹp,

To lớn lạ thường,

Sắc xanh ánh biếc,

Sắc vàng ánh hoàng,

Sắc trắng ánh tuyết,

Sắc đỏ ánh hồng,

Thơm tho thanh khiết,

Mầu diệu vô cùng.

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Đất Phật toàn vàng,

Thường vang thiên nhạc,

Thánh thót không gian.

Ngày đêm sáu lượt,

Mưa rưới hoa trời,

Chúng sanh trong nước,

Cứ mỗi sớm mơi,

Chỉnh trang y cắt,

Lượm lặt hoa trời,

Cúng dường chư Phật,

Từ cõi xa xôi,

Lúc gần đúng bữa,

Về thửa nước mình,

Trai thanh xong xả,

Thong thả kinh hành.

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc nước kia,

Chim nhiều giống tốt,

Sắc lắm màu xuê:

Bạch hạc, Khổng tước,

Ca lăng tần già,

Anh võ, Xá lợi,

Cộng mạng kia là,

Ngày đêm sáu lượt,

Lăng líu tiếng hòa,

Ẩn trong tiếng hót,

Pháp lý cao xa:

Năm căn, năm lực,

Bảy thức Bồ đề,

Tám phần Thánh đạo,

Các pháp huyền vi…

Chúng sanh nước đó,

Nghe rõ thanh âm,

Thảy đều niệm Phật,

Niệm Pháp, niệm Tăng. O

Này Xá Lợi Phất,

Ngươi chớ nói rằng:

Các loài chim ấy,

Tội báo hóa thân,

Tại vì sao vậy?

Bởi cõi Phật kia,

Không ba đường ác.

Xá Lợi Phất này,

Tiếng rằng đường ác,

Còn chẳng có thay,

Huống gì có thật.

Trong cõi Phật này,

Nguyên do ý Phật,

Mượn tiếng chim ca,

Lưu thông diệu pháp,

Nên biến hóa ra. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc cõi này,

Hây hây gió thổi,

Cây báu động lay,

Lưới báu phơi phới,

Tiết điệu thâm trầm,

Như ngàn tiếng nhạc,

Một nhịp hòa âm.

Ai nghe tiếng ấy,

Tự nhiên phát tâm,

Kiền thành niệm Phật,

Niệm Pháp, niệm Tăng. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Ý ngươi thế nào?

Tại sao Đức Phật

Hiệu A Di Đà?

Này Xá Lợi Phất,

Đức Phật minh quang,

Vô biên vô lượng,

Chiếu sáng mười phương,

Không vương chướng ngại,

Cớ ấy cho nên,

Hiệu Di Đà vậy. O

Xá Lợi Phất này,

Đức Phật thọ mạng,

Cùng các nhân dân,

Sống lâu vô hạn,

Vô lượng vô biên,

A tăng kỳ kiếp,

Cớ ấy cho nên,

Hiệu Di Đà vậy. O

Xá Lợi Phất này,

Từ Phật thành đạo,

Tính lại đến nay,

Vừa qua mười kiếp.

Xá Lợi Phất này,

Phật gồm vô lượng,

Đệ tử Thinh Văn,

Toàn phần La Hán,

Đếm thiệt khôn cùng,

Lại hàng Bồ tát,

Đông cũng bằng trên.

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Người được về đây,

Đều không thối chuyển,

Người ở nơi này,

Nhứt sanh bổ xứ,

Đếm thiệt khôn cùng,

Chỉ dùng thí dụ,

Vô lượng vô biên,

A tăng kỳ số.

Xá Lợi Phất này,

Chúng sanh nghe vậy,

Nên phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ ấy.

Bởi tại cớ gì?

Bởi cùng bổn nguyện,

Cùng được hiệp vầy,

Với người thượng thiện. O

Xá Lợi Phất này,

Há chút phước đức,

Nhân duyên, căn lành,

Được sanh cõi Phật. O

Xá Lợi Phất này,

Thiện nam, tín nữ,

Ai nghe nói qua,

Phát tâm trì niệm,

Hiệu A Di Đà,

Một, hai, ba, bốn,

Năm, sáu, bảy hôm,

Tấc lòng chẳng loạn,

Đến lúc lâm chung,

Di Đà, Thánh chúng,

Trước mặt hội đông,

Người này khi thác,

Chẳng đảo điên lòng,

Vãng sanh xứ Phật,

Cực Lạc thong dong. O

Này Xá Lợi Phất,

Ta thấy lợi xa,

Nói ra như vậy,

Sanh chúng nghe ta,

Nguyện qua nước ấy. O

Xá Lợi Phất này,

Nay ta khen ngợi,

Phật A Di Đà,

Công đức ích lợi,

Chẳng khá nghĩ bàn. O

Đông phương cũng có:

A Súc Bệ Phật,

Tu Di Tướng Phật,

Đại Tu Di Phật,

Tu Di Quang Phật

Diệu Âm Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Nam phương

Cũng có các Phật:

Nhựt Nguyệt Đăng Phật,

Danh Văn Quang Phật,

Đại Diệm Kiên Phật,

Tu Di Đăng Phật,

Vô Lượng Tinh Tấn Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Tây phương,

Cũng có các Phật:

Vô Lượng Thọ Phật,

Vô Lượng Tướng Phật,

Vô Lượng Tràng Phật,

Đại Quang Phật,

Đại Minh Phật,

Bảo Tướng Phật,

Tịnh Quang Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Bắc phương,

Cũng có các Phật:

Diệm Kiên Phật,

Tối Thắng Âm Phật,

Nan Trở Phật,

Nhựt Sanh Phật,

Võng Minh Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Hạ phương,

Cũng có các Phật:

Sư Tử Phật,

Danh Văn Phật,

Danh Quang Phật,

Đạt Mạ Phật,

Pháp Tràng Phật,

Trì Pháp Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Thượng phương,

Cũng có các Phật:

Phạm Âm Phật,

Tú Vương Phật,

Hương Thượng Phật,

Hương Quang Phật,

Đại Diệm Kiên Phật,

Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật,

Ta La Thọ Vương Phật,

Bảo Hoa Đức Phật,

Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật,

Như Tu Di San Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ý ngươi thế nào,

Kinh này chư Phật,

Hộ niệm cớ sao?

Này Xá Lợi Phất,

Hoặc có thiện nam,

Hay là tín nữ,

Nghe kinh thọ trì,

Hoặc nghe danh Phật,

Tin tưởng không nghi,

Được tất cả Phật,

Hộ niệm thường khi,

Không hề thối chuyển,

Vô thượng Bồ đề.

Này Xá Lợi Phất,

Các ngươi được nghe,

Phải nên tín thọ,

Lời Phật, lời Ta,

Nói ra trước đó. O

Xá Lợi Phất này,

Hoặc người đời trước,

Đã phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ Phật,

Thì đã được sanh;

Hoặc người hiện tại,

Đang phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ Phật,

Thì đang được sanh;

Hoặc người mai hậu,

Sau phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ Phật,

Thì sau được sanh.

Những người phát nguyện,

Trước lúc vãng sanh,

Không hề thối chuyển,

Vô thượng Bồ đề.

Này Xá Lợi Phất,

Cớ ấy cho nên,

Thiện nam, tín nữ,

Nếu có lòng tin,

Phải nên phát nguyện,

Cực Lạc cầu sanh. O

Này Xá Lợi Phất,

Nay Ta tán dương,

Công đức các Phật,

Chẳng khá nghĩ bàn.

Các Phật cũng thế,

Khen công đức Ta,

Chẳng khá bàn nghĩ:

“Thích Ca Mâu Ni, O

Làm chuyện chẳng dễ,

Ở cõi Ta Bà,

Trong đời ác thế,

Ngũ trược ê chề,

Mà chứng đạo quả,

Vô thượng Bồ đề,

Lại vì tất cả,

Nói pháp khó tin”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ngươi nên biết rằng:

“Trong thời ác thế,

Ngũ trược ê chề,

Ta chứng đạo quả,

Vô thượng Bồ đề,

Lại vì tất cả,

Sanh chúng thế gian,

Nói pháp nan tín,

Thật khó vô vàn”. O

Phật nói kinh dứt,

Các Tỳ Khưu Tăng,

Ngài Xá Lợi Phất,

Tu La, Thiên, Nhân,

Thế gian tất cả,

Nghe đều vui mừng,

Kính tin vâng thọ,

Đảnh lễ lui chân. O

Di Đà Kinh Tán

Nam mô Giáo chủ Tây Phương

Năng nhân Tịnh độ Pháp Vương Di Đà,

Bốn mươi tám nguyện rộng xa,

Độ sanh tất cả vềâ tòa Kim Liên. O

1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.

O (1 lạy)

2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.

O (1 lạy)

3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.

O (1 lạy)

4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai.

O (1 lạy)

5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang      Như Lai.                                                       O (1 lạy)

6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang       Như Lai.                                                       O (1 lạy)

7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.

O (1 lạy)

8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.

O (1 lạy)

9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai.

O (1 lạy)

10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.

O (1 lạy)

11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.

O (1 lạy)

12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.                                           O (1 lạy)

Tán Phật

A Di Đà Phật thân vàng

Tướng xinh, sắc tốt, minh quang ai bì?

Bạch hào như núi Tu Di,

Mắt trong bốn biển so bì vẫn hơn.

Hào quang hóa Phật vô ngần,

Hóa Bồ tát chúng vô cùng vô biên.

Độ sanh bốn tám lời nguyền,

Hàm linh chín phẩm đồng lên giác ngàn. O

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

(3 lần) O

BÀI LIÊN QUAN

Kinh Vu Lan  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9539 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ