Trang chủ > Kinh Điển > Kinh

Kinh Vu Lan

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 10945 . Đăng: 15/04/2014In ấn

Kinh Vu Lan Bồn

 

Ni trưởng Huỳnh Liên phổ thơ

 

Tán Hương

Lư vàng vừa đốt hương thanh,

Khói xông Pháp giới kết thành tường vân.

Chí tâm thỉnh nguyện ân cần,

Ngưỡng mong chư Phật hiện thân

chứng lòng. O

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT               O (3 lần)

Khai Kinh

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. O

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT O (3 lần)

Kinh Vu Lan Bồn

Thế Tôn thuở nọ trụ yên,

Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh đàng.

Mục Liên đạo hạnh rỡ ràng,

Lục thông vừa đắc vẹt màn vô minh.

Cù lao dốc báo ơn sanh,

Nguyền đưa phụ mẫu thoát vành trầm luân.

Nhãn quan vận dụng phép thần,

Thế gian khắp cõi kiếm tầm luống công.

Nào hay ngạ quỷ mắc vòng,

Thấy ra vong mẫu lao lung đọa đày.

Da khô bọc lấy xương gầy,

Tuyệt nhiên cơm nước hình hài ốm o.

Mục Liên buồn bã âu lo,

Bát cơm dâng mẹ mong cho đỡ lòng.

Mẹ vừa tiếp bát cơm xong,

Tay lo che đậy, tay hòng bốc ăn.

Than ôi! Nghiệp quả tiền căn,

Cơm đưa tới miệng, lửa bừng cháy cao.

Mẹ không dùng được nghẹn ngào,

Mục Liên than khóc kêu gào thảm thương.

Trở về bạch Phật tỏ tường,

Cầu phương giải thoát khỏi đường ngục lao.O

Phật rằng: “Tội chướng thâm sâu,

Mẹ ngươi tạo kết từ lâu dẫy tràn.

Một ngươi khó được cứu an,

Dầu ngươi hiếu thuận tiếng vang ai bì.

Động tâm Thần thánh, Địa kỳ,

Tà ma, ngoại đạo, bốn vì Thiên vương.

Cùng là đạo sĩ tứ phương,

Cũng không cứu nổi nghiệp ương nặng phần. O

Ngươi mong cứu mẹ khỏi căn,

Phải nhờ Tăng chúng hiệp thần độ an.

Nay ta nói Pháp cứu nàn,

Tiêu ma tai ách, giải tan khổ sầu.

Ngày Rằm tháng Bảy từ lâu,

Ngày Tăng tự tứ đâu đâu quy hồi.

Vì cha, vì mẹ bảy đời,

Vì cha, vì mẹ hiện thời nạn tai.

Thức ăn trăm món thanh trai,

Trái cây năm thứ, sắm bày lễ nghi.

Cùng là hương, nến, trầm, kỳ,

Giường nằm, chiếu lót, bát, y, thau, bồn.

Phải là thức quí vật ngon,

Hồng trần tuyệt phẩm lòng son, tâm vàng.

Sắp vào trong tiệc Vu Lan,

Cúng dường Tăng chúng mười phang hội về.

Thánh Tăng ngày ấy tựu tề,

Nào người ẩn náu sơn khê định thiền.

Nào người tứ quả hiện tiền,

Nào người thọ hạ cần chuyên kinh hành.

Nào người giáo hóa môn sinh,

Lục thông chứng đắc, phép linh cao vời.

Nào người Bồ tát nhiều đời,

Kiếp này quyền hiện làm thầy Tỳ kheo.

Ở trong đại chúng đông nhiều,

Nhứt tâm thọ bát, giới điều tịnh thanh.

Các vì Thánh chúng hạnh lành,

Đạo cao đức trọng, nhân sanh kính nhường.

Những ai phát nguyện cúng dường,

Chư Tăng tự tứ mười phương hội này.

Thì cha mẹ khuất đời nay,

Cùng hàng quyến thuộc thoát ngay tam đồ.

Được phần vui sướng khỏi lo,

Tự nhiên y thực sẵn kho vô lường.

Mẹ cha hiện tại kiện khương,

Thọ lên trăm tuổi, lòng thường vui yên.

Mẹ cha thất thế sanh thiên,

Hóa sanh tự tại, nhập miền Hoa quang”. O

Bấy giờ lời Phật truyền ban,

Mười phương Tăng chúng, các hàng dạy qua

“Trước nên chú nguyện đồng hoà,

Cầu cho thí chủ mẹ cha bảy đời.

Hành thiền định ý không lơi,

Sau rồi thọ thực, sau rồi niệm kinh.

Trước khi thọ thực chí thành,

Cúng dâng phẩm thực, trai thanh Phật tiền.

Chúng Tăng chú nguyện kiền thiền,

Xong rồi mới thọ trai diên ngọ thời”. O

Mục Liên nghe dạy mừng vui,

Và chư Bồ tát nghe rồi hân hoan.

Mục Liên cảm thấy nhẹ nhàng,

Khổ sầu đau đớn tiêu tan tức thì.

Liền vâng phép Phật hành y,

Cúng dường xong, mẹ thoát ly khổ hình. O

Mục Liên bạch Phật sự tình:

“Nhờ ơn Tam Bảo, thân sinh thoát nàn.

Đời sau Phật tử các hàng,

Có nên theo phép Vu Lan Bồn này.

Cứu an cha mẹ đời nay,

Bảy đời cha mẹ, bạch Thầy được chăng?” O

Bấy giờ Đức Phật khen rằng:

“Ta vừa muốn nói, ngươi phăng mở đường.

Thiện nam tử! Khá nghe tường,

Tỳ kheo, nam, nữ, quốc vương, đại thần.

Tam công, tể tướng, hoàng thân,

Bá quan, lê thứ, vạn dân chí thành.

Theo gương từ hiếu thực hành,

Trước vì cha mẹ sở sanh hiện thời.

Sau vì cha mẹ bảy đời,

Ngày Rằm tháng Bảy là thời Vu Lan.

Là ngày Tăng chúng hiệp đoàn,

Là ngày hoan hỷ Phật ban vui vầy.

Sắm sanh các thức đủ đầy,

Cơm canh bá vị, sắp bày Vu Lan.

Cúng dường Tăng chúng mười phang,

Cầu cho cha mẹ bình an thọ trường.

Khỏi điều bệnh hoạn nhiễu nhương,

Khỏi điều khổ não bi thương cơ cầu.

Bảy đời cha mẹ xa lâu,

Lìa nơi ngạ quỷ khổ sầu truân chuyên.

Được sanh về cõi nhân thiên,

Hưởng điều phước lạc vô biên vô vàn. O

Môn sinh Phật tử các hàng,

Biết tu hiếu thuận, nhớ đàng nghĩa ân.

Phải nên tưởng niệm chuyên cần,

Nhớ ân cha mẹ sanh thân đời này.

Mẹ cha thất thế xa dài,

Nguồn xưa, cội cũ, ân dày kỉnh khâm.

Mỗi năm tháng Bảy ngày Rằm,

Đem lòng hiếu tử, niệm ân sanh thành.

Vu Lan thiết lễ trai thanh,

Cúng dường chư Phật, kính thành chư Tăng.

Báo ân sanh dưỡng nhọc nhằn,

Hỡi chư Phật tử khá vâng pháp này!”

Phật vừa nói dứt kinh đây,

Mục Liên, tứ chúng vui vầy phụng cung. O (1 lạy)

Vu Lan Kinh Tán

Vu Lan chánh giáo,

Tự tứ oai thần.

Mục Liên sầu khổ,

Xin cứu từ thân.

Oai linh Phật Tổ,

Tế độ vong nhân,

U minh thoát khổ,

Vạn cổ danh xưng. O (1 lạy)

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN  BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) O

Cảm Niệm Vu Lan

Chân lý viên thông, đạo quả thành,

Chạnh niềm hồi tưởng tấm ơn sanh.

Giương đôi mắt tuệ đèn soi khắp,

Se tấc lòng son bóng vắng tanh.

Chợt thấy nhà huyên đường ngạ quỷ,

Đang đền thân tội cõi u minh.

Bát cơm dâng mẹ, chưa chi đã…

Hóa lửa, than ôi! Thảm sự tình.

* * *

Sự tình ơn Phật tỏ căn nguyên,

Đức Mục nghe qua phỉ ước nguyền.

Thừa hội Vu Lan ban phước báu,

Nhân tuần Tự Tứ động cơ huyền.

Hiền Tăng gỡ tội, thi ân phước,

Vong mẫu hồi đầu, thoát nghiệp duyên.

Liên tưởng xưa sau niềm hiếu nghĩa,

Dư âm muôn thuở tiếng lưu truyền.

* * *

Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm,

Mỗi độ thu sang mỗi độ Rằm.

Sáng lễ Vu Lan gương hiếu tử,

Nồng hương Tự Tứ khách thành tâm.

Mẹ cha kiếp trước gieo nhân thảo,

Con cháu đời sau đáp nghĩa thâm.

Mãn nguyện nhân sanh tròn chín chữ,

Nhớ ơn Tôn Giả lụy khôn cầm.

BÁT NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá Lợi Tử xét ra,

Không là sắc đó, sắc là không đây.

Sắc cùng không chẳng khác sai,

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào,

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá Lợi Tử ghi lòng:

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình.

Không tăng giảm, không trược thanh,

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng.

Vậy nên trong cái chơn không,

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh.

Từ không giới hạn mắt nhìn,

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng.

Hết vô minh cũng vẫn không,

Chết già, hết chết già không có gì.

Không khổ, tập, diệt, đạo kia,

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không.

Sở thành, sở đắc bởi không,

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng.

Tâm không còn chút ngại ngăn,

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì.

Đảo điên mộng tưởng xa lìa,

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ.

Ba đời chư Phật sau xưa,

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.

Trí tuệ năng lực vô ngần,

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu.

Trí tuệ năng lực có nhiều,

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền.

Trí tuệ năng lực vô biên,

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.

Liền theo lời chú thuyết rằng:

“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. O

Sám Thập Phương

Mười phương ba đời Phật,

Di Đà đệ nhứt danh.

Độ sanh lên chín phẩm,

Oai đức rộng thinh thinh.

Con nay quy y Phật, O

Diệt ba nghiệp mê tình.

Bao nhiêu phần phước đức,

Hồi hướng khắp nhân sanh.

Nguyện cùng người niệm Phật,

Cảm ứng hiện điềm lành.

Lâm chung thấy cảnh Phật.

Trước mắt hiện đành rành.

Thấy nghe đều tinh tấn.

Cực Lạc được vãng sanh.

Thấy Phật dứt sanh tử.

Như Phật độ hàm linh.

Trừ vô biên phiền não.

Tu vô lượng pháp lành.

Chúng sanh nguyền tế độ.

Phật đạo thảy viên thành.

Hư không còn có hết.

Bổn nguyện vốn không cùng.

Hữu tình vô tình khắp.

Trí tuệ chứng viên thông. O

Thập Nguyện

Một nguyền lễ kính Như Lai,

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường,

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.

Năm nguyền tùy hỷ công huân,

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời,

Tám nguyền học Phật tùy thời phát minh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sanh,

Mười nguyền hồi hướng phước lành

khắp nơi. O

Phúng Kinh

Tụng kinh công đức tuyệt vời,

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa.

Chúng sanh pháp giới Ta Bà,

Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. O

Nguyện Tiêu

Nguyện tiêu tam chướng não phiền,

Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời.

Nguyện bao nghiệp tội xa rời,

Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. O

Nguyện Sanh

Nguyện về Tịnh Độ nước nhà,

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh,

Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. O ([1])

Hồi Hướng

Nguyện đem công đức lành,

Hồi hướng cho tất cả.

Chúng con với chúng sanh,

Đều chứng thành Phật quả. O

Tự Quy

Tự quy y Phật,

Cầu cho chúng sanh,

Hiểu rõ đạo lành,

Phát lòng vô thượng. O

* * *

Tự quy y Pháp,

Cầu cho chúng sanh,

Kinh luật hiểu rành,

Trí tuệ như biển. O

* * *

Tự quy y Tăng,

Cầu cho chúng sanh,

Hiệp chúng đồng tình,

Chẳng hề trở ngại. O

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT O (3 lần)

(Lễ Tổ)

Tưởng Niệm Tổ Sư

Vun trồng một cội Bồ Đề,

Để cho trăm họ trở về nương thân.

Mà người  hóa kiếp cố nhân,

Tìm đâu cho thấy vết chân phi phàm. O (3 lạy)

(Lễ Đệ Nhất Cố Ni Trưởng)

Lời Di Huấn
của Đệ nhất Ni Trưởng

Ngày đã cận, cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu, không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng. O (3 lạy)

Hoặc đọc:

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương. O (3 lạy)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ