Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Chơn Lý Thờ Phượng

Tác giả: NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).  
Xem: 1926 . Đăng: 16/08/2022In ấn

 

Chơn Lý Thờ Phượng

 

 

  

Chơn Lý  THỜ PHƯỢNG

 

Khi xưa thuở Phật sinh tiền

Phật Tăng giải thoát, trọn niềm tu chơn

Quý trọng giáo lý chánh chơn

Nên không chú trọng pháp môn bên ngoài

Các Ngài không có chỉ bày

Nghi lễ cúng kiến như nay đang làm

Cư gia hữu lậu còn ham

Xây tượng, lập tháp cúng dường gieo duyên

Nhưng điều quý trọng trước tiên

Của hàng cư sĩ phải nên cần làm

Học nghe pháp bảo lời vàng

Biết cách tu học theo đàng chánh chơn

Sau Vua A Dục phát tâm

Xây dựng vô số tháp đền nguy nga

Thờ cốt tượng Phật Thích Ca

Thờ xá lợi Phật hoặc là vật thiêng

Cùng thờ pháp bảo sách kinh

Tại nơi các ngã tư đường giao thông

Trên cao chót vót tầng không

Lời thô bụi bậm, không làm bẩn dơ.

Đối với đạo Phật bấy giờ

Pháp bảo cao quý chính là của chung

Kẻ đã biết đạo hiểu thông

Không ai dám giữ cất làm của riêng

Ích kỷ trái ngược đạo huyền

Cốt tượng không dám thờ riêng tại nhà

Cho là sái đạo cư gia

Sái với chánh pháp Thích Ca ban hành.

Cư gia với tấc lòng thành

Học giáo lý để tu hành noi gương

Thờ chư Phật bằng đức tin

Cư gia kính trọng hết lòng kính cung

Chẳng dám thờ tại gia trung

Là nơi đi lại, nói làm khít bên

Sợ e vô lễ không nên

Thờ phượng kính trọng mới bền đạo tâm.

Người ta nhận thấy ra rằng

Phật tăng là bậc thoát trần tu chơn

Tâm đã yên lặng vắng không

Không ở nhà thế dù trong một ngày

Tâm đã khắc kỵ cuộc đời

Xuất gia rồi chẳng luân hồi nhập gia

Vã lại các hàng cư gia

Đâu dám ép buộc Tăng già làm chi

Cũng có kẻ thỉnh tăng ni

Về nhà cung phụng là đi sái đường.

Vọng tâm lành, muốn cúng dường

Không hay tội lỗi sẽ thường phát sanh

Như nhốt trói, như phạt hành

Các Ngài ở đó riêng dành cá nhân

Muốn được ích kỷ riêng phần

Tấm lòng mộ đạo có phần nhiệt tâm

Rất ít có, quý vô ngần

Nhưng mà thái quá sẽ nhàm chán nhanh.

Ăn no quá sẽ hết ngon

Sự tích cực sẽ không còn nữa đâu

Phật tăng thường chọn rừng sâu

Trọn đời vui chốn lâm tuyền tịnh an

Không còn quyến luyến buộc ràng

Cảnh đời, người thế lại càng cách xa.

Tăng sư xả tục xuất gia

Thì sự thanh tịnh tâm là cần hơn

Tu tập tinh tấn cao hơn

Gìn giữ quy giới luật răn càng nhiều

Kỉnh trọng Phật chẳng dám nhìn

Chỗ cư ngụ cũng mấy phần cách xa.

Sau khi Phật tịch, tăng già

Xây đền lập tháp cũng là chỗ cao

Nơi thờ phượng, ít ra vào

Ngoài khi nhóm họp hoặc vào cúng dâng

Chẳng bao giờ dám đến gần

Tiếng nói chẳng để vọng phần tháp thiêng

Giữ như lúc Phật sanh tiền

Kính như lúc Phật hiện tiền không sai

Tâm kỉnh Phật, quý pháp hay

Dể bề tinh tấn hướng ngay đạo lành

Tâm quý trọng, chí thực hành

Bằng hết quý trọng chắc rằng bỏ bê

Các Ngài đối với vấn đề

Luân hồi sanh tử nặng nề vấn vương

Các Ngài đâu dám khinh thường

Tu lâu, thấu đạo lại càng kính cung

Kính Phật, quý pháp, trọng tăng

Tức là biết sợ cái tâm của mình

Sợ tâm kiêu mạn ngang tàng

Dể duôi, giải đãi thì càng nguy nan

Đọa sa địa ngục dể dàng

Càng cao danh vọng, mạng càng hiểm nguy

Lên càng cao, hố càng sâu

Thì càng cẩn trọng dám đâu xem thường

Biết sợ dè dặt noi gương

Chơn tu thật học, là đường tiến thân.

Dứt lòng kiêu mạn đua tranh

Giữ gìn một pháp thường hành không quên

Không nhàm chán, chắc được nên

Trong sạch giải thoát thường bền an vui

Nếu quả vô sanh chưa rồi

Trông gì Phật quả xa xôi đắc thành

Nghe pháp tôn trọng thực hành

Nếm được vị đạo quả lành no vui

A Nan gần Phật dể duôi

Chấp tài trí, khó nếm mùi lạc an

Chưa biết tu mới dám làm

Vi trùng sâu rận trong thân Phật đà

Người biết tu sẽ càng xa

Thời duyên đến, thế giới xa có người

Đắc quả Phật để độ đời

Đem giáo pháp cứu độ người trầm luân

Các Ngài thường khuyên chúng sanh

Quá thân cận ắt sanh tâm khinh lờn

Thái quá, bất cập rất gần

Sao cho bằng sự trung bình tốt hơn

Đạo là nên giữ mực trung

Lợi ích cho cả ta cùng chúng sanh

Mỗi tuần chỉ đến một lần

Tới chùa lạy Phật tâm thành càng tăng

Biết quý trọng Phật, kỉnh Tăng

Quả linh đạo lý có phần tiến hơn

Lâu lâu gặp một vị Tăng

Tâm sanh mến mộ quý hàng xuất gia

Nuôi dưỡng ý chí ly gia

Siêng năng tu tập để mà bước lên

Con đường giải thoát cao trên

Thì sự tinh tấn tăng thêm bội phần

Thế mà trái ngược vô cùng

Khi ta thỉnh được Phật tăng đến nhà

Mỗi ngày gặp gở vào ra

Sự quen lờn sẽ sinh ra lần lần

Dể duôi bất kỉnh khinh thường

Không còn quý trọng noi gương thực hành

Thờ Phật tại gia tín thành

Nhưng được ít bữa lòng sanh khinh lờn

Sự  cung kính sẽ  giảm dần

Sau đó giữ lệ cúng dường hương hoa

Nghĩ rằng có Phật trong nhà

Tâm hết cung kính thờ là thờ thôi

Không còn biết sợ luân hồi

Niết bàn, địa ngục cũng thôi chẳng màng

Không còn biết đến con đàng

Hoặc không dám biết làm càn dể duôi

Không còn trọng Phật, kỉnh Trời

Tưởng cốt Phật là thần tài của ta

Giúp sự nên hay trong nhà

Đó là tâm trạng của đa số người

Làm hoài, nói mãi một lời

Ăn mãi một món chắc thời hết ngon

Sao bằng ít nói làm hơn

Lâu lâu mới gặp sẽ còn quý nhau

Ít mắc tội tâm về sau

Lỗi đem Phật Thánh chôn vào giữa nơi

Quấy ác phiền não cuộc đời

Làm tổn hại tinh thần người tu chơn

Trẻ nhỏ không biết thiệt hơn

Cho rằng Phật thánh cũng thường gặp thôi

Cũng ở nhà thế như người

Làm cho ngoại giáo chê cười Phật Tăng

Về sau có kẻ làm xằng

Xuất gia chung lộn với hàng cư gia

Và có lắm kẻ cư gia

Lạm xưng tăng chúng để mà khoe khoang

Tưởng mình như con trưởng nam

Không cần giải thoát dự hàng sa môn

Không kể luật nghi hạnh môn

Xưng mình là Phật,Thế Tôn nói xằng

Kẻ ấy nếu có thiện căn

Nhưng tánh kiêu mạn khó gần với ai

Không nghe pháp, không gần thầy

Khó bề có đủ luật nghi tăng già

Cho rằng Phật thánh ở nhà

Đâu cần giải thoát xuất gia làm gì

Kẻ ấy chẳng biết lối đi

Tức là đọa lạc khác gì chư thiên

Được trước mất sau tự nhiên

Biết bao kẻ đã lở duyên tu hành

Với cốt tượng, tội còn sanh

Huống là khất sĩ Ni Tăng đương thời

Nếu sống chung chạ chiều mơi

Ra vào thấy gặp, đồng thời dưỡng nuôi

Tăng thọ ăn mặc của người

Tránh sao khỏi cảnh bị người rẽ khinh

Trước thầy, sau bạn thân tình

Sau rốt em cháu như tình thế gian

Còn chi Tam bảo khuôn vàng

Và sự tấn hóa con đàng chơn như

Tăng ni thọ nhận riêng tư

Là thiếu giới luật khó hầu lợi sanh

Bá tánh khinh dễ tội sanh

Ta  người bất lợi không thành tựu chi

Đời nay cũng  có Tăng ni

Không còn giữ hạnh tu trì như xưa

Tăng ni ở chung nhà thờ

Chùa nơi thị tứ, thiếu giờ học tu

Tinh thần đạo lý mờ lu

Tín đồ bổn đạo càng thâu thêm nhiều

Giai cấp lợi danh đủ điều

Chia rẻ đúng bực từ nhiều nguyên nhân

Không còn là chỗ tinh thần

Gom hiệp lại, tập xa gần sống chung

Thế nên cư sĩ thấy mình

Đến đó vô ích nên đành thối tâm

Tăng Ni vật chất lợi danh

Như là đốt phá cảnh thanh đạo tràng

Cảnh chùa không còn nghiêm trang

Luộc thiêu hột giống của hàng cư gia

Cùng nhau tranh chấp rầy rà

Tức giết đạo, hại tăng già thảm thay

Đạo Phật xưa thuở sơ khai

Tăng sư giới hạnh hàng ngày thuyết kinh

Xây tháp nơi chỗ tịnh thanh

Cư gia lui tới học hành tu tâm

Hết phiền não, nhẹ tinh thần

Tập sống chung hợp mấy phần quý thay

Sang xứ Tàu có đổi thay

Người ta cất lập tháp đài trang nghiêm

Ở nơi chỗ vắng cảnh êm

Làm nơi tu dưỡng vững yên tinh thần

Đời sau xứ nầy khác hơn

Lắm cách thờ phượng trở thành trò chơi

Đem chôn đạo Phật giữa đời

Nhiễm ô vật chất, gọi mời lợi danh

Tưởng mình như Phật đã thành

Xem thường địa ngục, dễ khinh Niết bàn

Thế nên ai cũng khổ nàn

Giữa Tăng và tục tranh phần thua hơn

Cũng vì bận việc nên quên

Không hay xét đến gốc nguồn tội sanh

Kìa cốt tượng bị phạt hành

Nơi giữa nhà xóm, thị thành chỗ đông

Thì Tăng tín đồ khó mong

Được sự yên ổn giữa trong cuộc đời

Thật vậy đời nay mọi người

Dụng tiếng Phật để thâu người số đông

Ít ai biết lo trau lòng

Biết sợ đọa chướng, để hòng lo tu.

Chỉ lo dạy cho người tu

Kẻ khác tấn hóa mình đâu được gì

Ngày kia mình bị sa lầy

Vậy thì thử hỏi nạn nầy do ai

Người được tiến, mình thối dài

Hỏi vậy còn độ dắt ai được nào

Không lẽ dắt họ đi vào

Đi quanh quẩn, rốt rồi vào ngục môn

Tiếng Phật chỉ bậc tối tôn

Lợi cho kẻ trí tu chơn thật lòng

Hại cho kẻ quấy cầu mong

Vọng tâm lầm chấp khó thông lý tình

Đành rằng trong Pháp Hoa kinh

Phật nói người được nghe kinh một lời

Chắc rằng cũng có duyên may

Hột giống Phật đã có ngay trong lòng

Mai sau khi có tâm thành

Duyên đủ thành Phật chắc rằng không xa

Kìa như Đề Bà Đạt Đa

Kẻ hại Phật, bị đọa sa ngục hình

Rồi lâu sau cũng sẽ thành

Do nhờ hột giống tựu thành trong tâm

Người có lỗi quấy đọa trầm

Do bị khổ, mới phát tâm tu hành

Lâu sau rồi cũng sẽ thành

Được tỉnh ngộ, mới phát tâm hồi đầu

Kẻ được gần Phật mặc dầu

Không giác ngộ, ích chi đâu cho mình

Những kẻ đồng bóng quỷ thần

Mượn tiếng Phật, để gạt lầm người mê

Ợ ngáp xưng Phật nhập về

Tưởng chừng tiếng Phật trò hề thế gian

Những người dựa bệ mượn danh

Hưởng vui một lúc khổ dành về sau

Thật là tai hại biết bao

Phá đạo, giết Phật lỗi nào lớn hơn

Làm sao tiến hóa lên trên

Theo thời duyên khó được nên như người

Phật dạy chư Tăng độ đời

Chớ nào có bảo phượng thờ Ngài đâu

Ngài muốn tất cả đều tu

Bình đẳng giác ngộ như nhau kia mà

Chúng ta mãn lo phượng thờ

Làm cho trẻ nhỏ ngây thơ hiểu lầm

Chúng ta nên phải hiểu rằng

Thờ phượng là pháp tạm trong lúc đầu

Cho kẻ ác biết hồi đầu

Cho trẻ nhỏ biết tin câu thiện lành

Cho người mới biết tu hành

Về sau là phải tự mình lo tu

Tự giác ngộ, chớ phải đâu

Làm tôi cốt tượng đời nầy kiếp sau

Làm xong rồi kể công lao

Mưu sự danh lợi ra vào mê tân

Người tu nên phải biết rằng

Thờ phượng là pháp dắt lần kẻ mê

Cho trẻ nhỏ mới quay về

Không phải là pháp vẹn bề chánh chơn

Chỉ là phương tiện tu nhân

Không nên bào chửa mất công thêm phiền

Khi xưa Bồ tát lập đền

Xây tháp thờ Phật do duyên ban đầu

Ngoại đạo bày lắm cách tu

Lợi dụng cốt tượng để hầu bán buôn

Hủy hoại kinh pháp xem thường

Các Ngài mới phải tính phương gom về

Xây đền lập tháp phượng thờ

Là cách cứu vãn nhất thời mà thôi

Cầu siêu giảm đọa cho người

Chớ phải đâu để vái cầu bình yên

Phật Tăng chơn chánh tùy duyên

Thuyết pháp dạy đạo làm gương tu hành

Chớ nào mưu lợi cầu danh

Bán rẽ đạo pháp tranh giành với nhau

Vậy nên các bậc trí cao

Đâu nở làm việc hại nhau bao giờ

Những ai thiển cận tin vào

Hữu vi sắc tướng, biết bao khổ nàn

Phá Phật, giết đạo tội mang

Mê hoặc sanh chúng tội càng nặng hơn

Nhờ phước hữu lậu sanh thiên

Cũng chịu khổ báo cái triền chấp mê

Bởi cố chấp, nên nặng nề

Khó trông giác ngộ, thoát mê vượt triền

Bước qua đến được niết bàn

An vui thiệt thọ của hàng Phật Tăng

Nhờ ơn Tam bảo chúng sanh

Từ nhơn loại bước lên hàng chư thiên

Nhưng khó giải thoát làm Tăng

Để mà dứt khổ xuống lên cõi trời

Do hai nguyên nhân chính thôi

Một là hưởng được phước rồi lãng quên

Phải nương Tam bảo mới bền

Hai là ngạo mạn tưởng mình Phật tiên

Thái quá bất cập do duyên

Mãi ôm giữ cốt tượng riêng phượng thờ

Quên phận sự chính bây giờ

Làm Tăng mà chỉ biết thờ phượng thôi

Nên đành phải chịu sụt lui

Con đường giải thoát an vui quên rồi

Sự thờ phượng chỉ tạm thời

Đơn giản thanh tịnh để rồi bước lên

Thờ phải thanh tịnh trang nghiêm

Chẳng nên giữ tại chốn phiền lợi danh

Những kẻ thật tu, chơn tâm

Chẳng muốn khổ báo ở tầng thiên nhơn

Nên khá giác ngộ sớm hơn

Thực hành đúng lý, đúng nhơn hợp thời

Quyển Thờ Phượng có do nơi

Chấn hưng chánh pháp cho người biết tu

Tông giáo rộng nên điều nhu

Thu hẹp chấn chỉnh, người tu mới thành

Mạt pháp tông giáo lan tràn

Hữu vi hình tướng lại càng thêm đông

Như nước lụt cuốn theo dòng

Bao nhiêu rác rưởi dụ lòng trẻ con

Đành bỏ lớp tuổi cha ông

Già sắp chết mà lại không nhớ mình

Già cần phải học đạo lành

Trẻ nhỏ mê muội dỗ dành mất công

Bỏ ông già, bỏ đạo chơn

Là bỏ giáo lý bậc trên độ người

Ai ai nên giác ngộ thôi

Ham ăn chết đói, mê thời quên tu

Sao bằng cân đối điều nhu

Biết ăn, biết đạo công phu mới thành

Đạo Phật tùy duyên thực hành

Phương tiện thiện xảo độ sanh tùy thời

Khi hẹp mở rộng độ người

Khi rộng thu hẹp chọn người chơn tu

Tùy cơ độ chúng cùng tu

Tiến lên từng bước cho dù khó khăn.

Khi xưa đối với thế gian

Phật xem như khách chuộng chiều đở nâng

Như thai nhi còn yếu non

Nên bà mẹ phải chăm nom giữ gìn

Cư sĩ năm giới tập lần

Xuất gia mười giới ân cần truyền trao

Đến giới khất sĩ tỳ kheo

Hai trăm rưỡi giới cùng nhiều luật nghi

Đến khi giác ngộ khắc nghiêm

Giới nhiều định huệ tăng thêm càng nhiều

Lúc đệ tử chưa đông nhiều

Phật mở rộng cửa độ người, thâu vô

Khi đông giảm bớt thu vô

Đóng cửa sàng lọc tăng đồ cho ra

Nâng cao trình độ Tăng già

Lên chỗ cao, mới chắc là thành công

Từ trước tới sau song phương

Có tiền, có hậu con đường Như Lai

Trở thành một con đường dài

Đầu đuôi có đủ lớp bài các duyên

Là cách thờ Phật thánh hiền.

Còn sự thờ phượng tổ tiên ông bà

Cha mẹ của hàng cư gia

Cũng y như thế đều là như nhau

Khổng Tử dạy có thấp cao

Cho người hiền biết kính chào tiền nhân

Dạy gương hiếu đạo tinh thần

Cho con cháu biết nhớ ân ông bà

Người chết còn phải kỉnh thờ

Thì đối cha mẹ hiện giờ phải nên

Hiếu thảo chẳng dám vong ân

Đó là dạy sự hiếu ân thâm tình

Đó là giáo lý  gia đình

Tùy theo trình độ chúng sanh con người

Đúng chơn lý của cuộc đời

Nuôi dạy con tốt trả rồi thâm ân

Con nuôi dạy cháu xoay vần

Nếu bắt con cháu nuôi mình, ngược thay

Chỉ biết hiện tại hôm nay

Mà quên đạo lý lâu dài ngàn xưa

Thờ phượng van vái sớm trưa

Vong linh quyến luyến mong chờ cháu con

Rồi vì luyến ái tình thương

Tái sanh trở lại làm con cháu mình

Thật là tội nghiệp tiên linh

Sống chết vay trả ân tình mãi sao

Sao không tha thứ cho nhau

Người già hưu trí đưa vào xuất gia

Sống chung giáo hội Tăng già

Gọi là tha thứ người già nghĩ yên

Hoặc khi chết họ đem tên

Vào chùa gửi gắm trọn tình cư gia

Như đưa người chết xuất gia

Cắt ái ly tục để mà bước lên

Vong linh theo Phật biết đường

Về nương Tam bảo hiền lương tu hành

Nếu vong nhân còn hiển linh

Mến tiếc kỷ niệm cảm tình lo tu

Con cháu cầu kẻ chết tu

Đừng theo con cháu lu bu khổ nàn

Đó chính là đạo niết bàn

Giúp cho người chết được an tinh thần

Biết sợ khổ báo trong trần

Không nên trói buộc phạt hành lẫn nhau

Không hẹp lượng để mưu cầu

Cái lợi trước mắt khổ sầu về sau

Vui lòng để cha mẹ tu

Giải thoát sanh tử trọn câu hiếu tình

Dầu người chưa phát tâm lành

Nhưng sự thờ cúng vong linh trong chùa

Đạo tràng thanh tịnh bốn mùa

Con cháu lui tới cũng vừa nhắc tâm

Người quá vãng được siêu sanh

Người hiện tại được yên bình âu ca

Có thể thờ thêm tại nhà

Dạy cho con cháu thuận hòa hiếu trung

Được ích lợi cả hai bên

Âm dương lưỡng lợi trọn tình cháu con

Được như thế sẽ khá hơn

Những người không biết lợi mình thì thôi

Vã chăng tam giáo dạy người

Từ bi chung sống cuộc đời an vui

Trước tập sống chung vài người

Sau đến xã hội, loài người với nhau

Người người sống chung với nhau

Sống với tất cả chớ nào riêng ai

Sự thờ phượng để hòa hài

Người sống, kẻ chết là bài học chung

Là pháp tạm để trau tâm

Thân tập chung sống, không riêng ta người

Do đó thờ phượng một người

Đến thờ kiến họ, đến thờ phượng chung

Nơi trong chùa viện  đại đồng

Là rất đúng lý, ước mong mọi người

Ai cũng nên hiểu rẽ ròi

Thờ phượng Phật Thánh, ông bà chỗ chung

Nơi chỗ bàn thờ hội đồng

Người người lui tới viếng thăm vui vầy

Gặp nhau nơi chỗ thiện lành

Nghe pháp bảo, thấy gương lành các sư

Cảnh chùa thanh tịnh êm ru

Cảm hóa nhắc nhở lòng từ khởi lên

Ngày lễ kỷ niệm thường niên

Cúng kiến chay lạt, không phiền sát sanh

Cúng một người là cúng chung

Lạy một người là lạy chung nhiều người

Thắp hương đèn cúng một nơi

Kẻ cô độc được đồng thời hưởng chung

Mình bận đi xa làm ăn

Cũng có người thắp hương đăng giúp mình

Người tu xuất gia cũng nên

Đem thân quyến gởi vào trong chùa thờ

Có người chăm sóc phụng thờ

Tâm được yên ổn, nhờ thờ phượng chung

Ai cũng mến mộ đức ân

Thấm nhuần Phật pháp khởi lòng xuất gia

Hoặc người trong họ ly gia

Thảy được giải thoát thật là lợi chung

Quý nhất sự thờ phượng chung

Con cháu câu hội gặp trong đạo tràng

Gom kết tinh thần hòa an

Đạo lý giác ngộ của hàng cư gia

Hòa hiệp thương yêu một nhà

Không còn giặc giả thật là đẹp thay

Mới mong hạnh phúc bền dài

Mới mong đạo đức càng ngày chấn hưng.

Đúng theo như vậy sắp phân

Trong mỗi giáo hội riêng phần Tăng sư

Có tháp thờ đức Bổn sư

Đồng thời phải có chỗ thờ chư vong

Là chỗ tế độ số đông

Dành cho tất cả chúng sanh đạo đời

Sắp xếp thứ tự đúng nơi

Mới thật  đúng nghĩa là nơi dung hòa

Không còn cố chấp riêng ta

Đúng với chơn lý hiệp hòa sống chung

Đạo nơi ký thác tinh thần

Mới mong dắt dẫn người trần đều tu

Sự thờ phượng tạm ban đầu

Đưa tới kết quả hiểu sâu tinh thần

Từ thờ phượng tạm đến gần

Tinh thần chung hiệp là cần thiết hơn

Việc từ thiện lớn lao hơn

Kết quả ích lợi từ nhân duyên nầy

Giúp cho xã hội quý thay

Mọi người chắc sẽ chung tay việc lành

Vượt khỏi giáo lý gia đình

Tiến đến thế giới cộng đồng an vui

Giải thoát giác ngộ mọi người

Sống cảnh vắng lặng an vui tịnh nhàn.

Xứ Tàu quy tụ từ đường

Chỗ thờ kiến họ biểu dương tinh thần

Giúp nhau khi có việc cần

Việc lớn ích lợi cũng đồng chung tay.

Người Miên thì đem cốt hài

Ông bà cha mẹ vào ngay vuông chùa

Xây tháp chung để phụng thờ

Cùng nhau gom hiệp việc thờ phượng chung.

Thế mà người Việt chưa từng

Quan tâm giúp đỡ xa gần với nhau

Còn gây mầm loạn giết nhau

Ai sao trối mặc tránh sao khỏi nàn.

Người Ấn độ thì nói rằng

Kẻ biết thờ phượng cùng tin Phật trời

Thì sẽ tránh khỏi đầy vơi

Bớt điều tai nạn xa nơi ngục hình

Vậy chúng ta nên nhận nhìn

Pháp thờ phượng tạm quá trình ban sơ

Rất ích lợi, hợp thời cơ

Mượn hữu vi, bước qua bờ vô vi

Chánh lý trong lúc khổ nguy

Giác ngộ chơn lý vô vi pháp mầu

Ai ai nên hiểu lý sâu

Giáo lý thờ phượng mới hầu an vui./.

 

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. Tuyết Liên chuyển thơ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Chơn Lý Pháp Hoa  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 776 xem)

Chơn Lý Địa Tạng  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 2024 xem)

Đại Thái Thức  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 2032 xem)

Chơn lý Đi học  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1548 xem)

Đời đạo đức  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1556 xem)

Quan Thế Âm  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1396 xem)

Vô lượng Cam Lộ  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1944 xem)

Pháp Tạng  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1601 xem)

Tu và Nghiệp  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1924 xem)

Chơn lý Đạo Phật  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 1684 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ