Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết

Điếu văn Giáo đoàn III tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

Tác giả: Ban Trị sự Giáo đoàn III.  
Xem: 1926 . Đăng: 13/12/2020In ấn

Điếu văn Giáo đoàn III tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn,

Kính bạch chư Tôn đức Chứng minh và Ban Trị sự Giáo đoàn III,

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni nhị bộ,

Kính thưa môn đồ pháp quyến và hiếu quyến,

Hôm nay đại chúng vân tập nơi Tổ đình Nam Trung này để tưởng niệm một bậc Thầy khả kính, NgàiTrưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng:

 • Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

 • Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

 • Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Đặc trách Giải trừ pháp nạn.

 • Chứng minh tối cao Giáo đoàn III – Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

 • Viện chủ khai sơn Tổ đình Giác An, Tịnh xá Pháp Duyên tại thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Giờ này tôi xin được phép đãi lao chư Tôn đức Chứng minh cùng Ban Trị sự Giáo đoàn III kính dâng lên đôi dòng tưởng niệm.

Ngưỡng bạch giác Hòa thượng,

Hỡi ôi!

Pháp âm đã tắt trời Tây!

Đèn thiền hết soi quê mẹ!

Tiếng trống pháp đâu còn vang vọng nữa

Giọng thiền-na chẳng nghe được hôm nay

Cơn gió heo may lạnh tâm hồn đàn hậu bối

Hay tin Ngài đã tịch diệt trời Tây,

Buông thiền trượng

Quảy dép về Tây

Pháp Duyên mất ánh trăng soi đêm trường

Đã thức tri: “Sanh tử thị thường!”

Nhưng tứ chúng vẫn bùi ngùi cảm động

Dòng pháp nhũ một nguồn tưới tẩm

Bậc sư huynh đưa lối chỉ đường.

Ôi!

“Thân giả tạm, vô thường trong chớp mắt”

Tuệ quán này Ngài đã thực chứng từ lâu

Nhưng chúng con vẫn đọng chút ưu sầu

Kham nhẫn chịu, trong pháp tình hơn 55 năm gắn bó.

Tình Giáo đoàn Ngài dày công gian khó

Nghĩa đệ huynh Ngài chung sức cùng tay

Bát đất, sờn y, cơm trăm nhà khất hóa

Học đạo, hầu Thầy xây dựng khắp Nam Trung.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

Chân thật thay:

Thân Sa-môn già chết, đến đi

Tâm giải thoát vượt ra ngoài già chết.

Nhân duyên đến theo vạn duyên chuyển hóa

Tứ đại tan, tịch diệt cõi vô vi.

Giáo hóa Đông Tây, gương Khất sĩ tâm hiền trí sáng,

Hạnh dung hòa Tăng tục nương tu

Khất hóa xuân thu,

Y bát đượm nhuần tâm giải thoát.

Giảng giải đạo thiền,

Tứ chúng hết lầm mê.

Đạo – Đời, nào vướng tâm giải thoát

Mê – Ngộ, chẳng vương bậc xuất trần.

Buông rồi thanh tướng, có không

Viên mãn tuệ giác tròn xong Niết bàn!

 

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chư Tôn giáo phẩm

Trưởng lão, Tăng Ni

Giáo đoàn, tứ chúng

Nơi Tổ đình Nam Trung

Một thời gắn bó!

Đảnh lễ Ngài cao quý thậm thâm!

Hành mật hạnh chẳng bàn thua được

Đức bao dung muôn việc hóa từ tâm

Năm tháng gian nan, chí nguyện vẫn vuông tròn

Nắng sớm mưa chiều, lục thời luôn tinh tấn

Thuyền Bát-nhã, vớt người khốn khó

Gậy thiền gia, đỡ kẻ trầm luân

Thế mà hôm nay,

Bóng dáng ấy chẳng còn!

Bửu quyến, tông phong nghẹn ngào, bối rối

Chẳng lẽ chân dung một đời gắn bó

Để từ nay đại chúng bơ vơ?

Hỡi ôi!

Hạnh Sa-môn

Đâu bến, đâu bờ?

Tâm Bồ-tát

Bất sinh, bất diệt.

Sinh tử đến an nhiên thị hiện

Thế thời trao chẳng luận công danh

Đuốc tuệ đăng soi cuộc đăng trình

Đèn Chơn lý sáng hình hài Khất sĩ.

Kính nhớ Giác linh xưa 

Đất Bình Định duyên lành ươm hạt tốt

Tộc Đinh gia nhân hạnh bén duyên đời,

Đinh Ngọc Thanh thế hiệu của Ngài

Để viên mãn mười Ba-la-mật hạnh

Mà tái sanh vào gia phong hiền thiện (1935)

Tín tâm Tam bảo, nhân hậu hiền lương.

Quả thật!

Bậc thức giả biết tuồng đời giả tạm

Trong mộng đời để rõ biết cuộc đời.

Bậc Tôn sư hoá hiện khắp muôn nơi

Dòng pháp nhũ được truyền nơi đất võ

Năm 1959 Đức Thầy Giác An du phương giáo hoá 

Độ nhân sanh nơi Đập Đá quê Ngài

Duyên Phật pháp được Thầy khai tuệ giác

Hạt giống xưa đượm nước pháp từ bi

Hạnh tại gia Thiện Nhẫn quy y

Tròn tâm hạnh hộ đạo và tu tập

Hạnh Bố thí khuyến gia đình đại thí

Cúng đất vườn lập Tịnh xá Ngọc Duyên (1959)

A-lan-nhã cho Thiền sư giáo hoá 

Chốn tịnh tu cho hành giả chuyên tâm

Công đức lành gieo hạt từ tâm

Hạt giống tốt đã đến kỳ nảy mầm vươn lên mặt đất

Ngài thí phát hạnh xuất gia tu học (1961)

Được Đức Thầy từ mẫn gia tâm

Ban pháp danh Giác Lượng:

Nhà hạnh, cửa không 

Cơm thiền, sữa pháp

Ngài viên thành giới pháp Tỳ-kheo (1966)

Kể từ đó bước vân du đăng trình.

Tháng năm hành luật trì kinh,

Trồng hoa giác ngộ, ươm mầm từ bi.

Ngôn hành một dạ khắc ghi 

Ba-la-mật hạnh oai nghi độ đời.

Nhận thấy nơi Ngài là pháp khí

Việc Tăng đoàn gắng chí bền tâm

Trên Đức Thầy Giác An uỷ nhiệm truyền tâm

Dưới nhị bộ Tăng Ni thiết thỉnh

Đảm trách nhiều công việc yếu quan.

Thuở Ngài còn trong nước Việt Nam

Từng Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo Đoàn III pháp âm hùng tráng (1967-1969)

Rồi trên cương vị Tri Sự trưởng Giáo đoàn uy nghiêm nhiếp chúng (1970)

Phó Tổng Thư ký Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam (1978) phát triển môn phong. 

Dầu cương vị nào Ngài cũng tận tâm

Vì sự nghiệp hoằng truyền Chơn lý

Bậc long tượng ai so sánh ví

Giới hạnh đoan nghiêm người Khất sĩ trọn lành.

Khất thực xóm làng, tháng ngày gieo duyên kết phước

Trụ xứ luân phiên, khắp các miền tịnh xá kính ghi

Học để tu, nhiếp phục bốn oai nghi

Sư tử hống, diễn bày môn Chơn Lý

Mẫn tuệ hoạt ngôn, đức Thầy cảm mến,

Tinh cần nhẫn hạnh, tứ chúng thành tâm.

Kính cẩn khắc ghi lời thức giả!

Ngài đã nhận ra sứ mạng nơi đất khách quê người,

Ngài có dạy:

“Tôi ra đi duyên đạo - duyên đời”

Để viên mãn mười Ba-la-mật hạnh.

Nhưng vẫn trung trinh Y Bát chơn truyền

Đất khách trời Tây vạn pháp tùy duyên

Năm 1981, sang Hoa Kỳ hoằng hóa.

Đất Cali quảng tuyên dương giáo hóa:

Bình bát đất tha phương, nắng ấm, tuyết sương đều cảm hóa,

Y vàng muôn dặm, sớm trưa, mưa gió chẳng nao lòng.

Khai lập Tổ đình Giác An cho bá tánh phát tâm

Lập Pháp Duyên Tịnh Xá cho Tăng Ni tín đồ nương tựa.

Dẫu Phật sự và muôn ngàn gian khó

Ngài vẫn luôn hướng về cội, về nguồn.

Bao Phật sự trong nước, Giáo đoàn,

Ngài vẫn đồng hành qua lời khen sách tấn

Qua điện thư, qua văn bản ban hành.

Trong cương vị Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

Câu chữ chăm chuyên, nghiên tầm sớm tối

Giảng giải đạo mầu cho bá tánh rõ nguồn chơn

Ngài viết sách, giảng kinh, thơ kệ luận bàn

Ngài xuất bản tập Nguyệt san Pháp Duyên mỗi quý (1984)

Khắp Á Âu đều biết bút danh cao quý

Ngài Tuệ Đàm Tử, sáng trang thơ thiền:

Những cánh hoa thơ

Nguồn duyên đạo lý

Cánh phượng non hồng

Tài đức giao tranh…

Ngài có tài biện luận dung thông

Viết trong tác phẩm: Tiểu thừa biện minh luận

Lại dạt dào từng câu chữ Vu-lan

Áng văn chương với nét ngọc ý vàng

Tràng Chuỗi Vu lan dạt dào tình mẹ

Khế lý khế ngôn suối từ muôn thuở

Đem về nguồn hạnh phúc với nhân sinh

Soạn Nghi thức tụng niệm cho bá tánh dễ trì Kinh

Cả trước tác và tham gia sáng tác

Gần 30 tác phẩm Phật học lẫn văn chương.

Tuệ Đàm Tử là bút danh được nhiều người biết đến

Pháp học pháp hành Ngài đều nắm yếu chỉ, tinh hoa

Bậc minh sư thông Tam tạng, dung hợp các thừa

Không phân biệt Đại, Tiểu, pháp môn, pháp phái

Chỉ có Phật thừa lời dạy của kinh văn

Ngài được Hội nghị Thanh niên Phật giáo Thế giới suy tôn

Trao bảng vàng:

Tiến sĩ Danh dự tinh thông Tam tạng (Tripitaka Mahapandit)

Một vinh dự lớn lao cho hàng hậu học

Hướng về Ngài bậc trí giả kinh văn

Trên được đức Ngài Đệ nhất Pháp chủ Giác Nhiên

Tin tưởng và truyền trao tâm pháp

Dưới được nhị bộ Tăng Ni, Phật tử mến thương

Đồng cung thỉnh vào ngôi Pháp chủ.

Dầu ngôi cao, trụ trượng hoằng dương

Nhưng đức Ngài vẫn giản dị, chân thường

Thuyết pháp giảng kinh, trì bình, tấn hóa

Vẫn an nhiên nơi Lan-nhã núi rừng

Trong được mất, thăng trầm

Giữa danh thơm, tiếng tốt

Vẫn an nhiên tràng hạt cầm tay

Uy đức của Ngài, cao quý lắm thay

Chuyên chở đón bao đàn hậu bối

Tiếp đón Tăng đoàn mỗi lần hữu duyên hoằng hóa

Ngài đều thỉnh mời về thuyết pháp tại Pháp Duyên

Sen vàng, kinh sử núi thiêng

Chọn nơi thanh vắng tinh chuyên cuối đời

Đảnh lễ Ngài!

Một đời xem trọng chữ Duyên

Tận trung giáo pháp uyên nguyên Tổ Thầy

Kinh văn, mưa pháp suối từ

Giờ đà trăng lặng

Suối thiền ngừng reo.

Lắng nghe Ngài dạy pháp âm!

“Ta bà cõi tạm, phù sinh kiếp người

Nay đà buông nhẹ hoa trôi

Nay đà thở với nụ cười trăng sao

Về thôi! Vô sự đi vào

Niết bàn tịch diệt thường hằng an nhiên”

Giờ này ngưỡng vọng Linh đường!

86 năm hóa thiện tùy duyên pháp mầu

54 năm Khất sĩ truyền trao

Tròn xong thập hạnh thầy trao hạnh lành

Quả thật là:

GIÁC ngộ Duyên sanh huyễn mộng, hoa đốm sương mai, huyễn cảnh vô thường tâm chẳng động;

LƯỢNG độ Chân như thường tịnh, khảy tay chớp mắt, pháp thân thường trụ khắp mười phương. 

Khắp Giáo đoàn khôn xiết vấn vương

Đất mẹ buồn, nắng thôi chẳng đến

Mây trời sông nước chẳng buồn trôi

Xót xa nhìn di ảnh của Ngài

Bậc khả kính đã về nơi cõi Tịnh

Cội tùng già đã ngã gốc còn đâu

Lửa tắt rồi giá lạnh đêm thâu

Đèn tuệ giác đã vào nơi bất diệt

Tứ chúng

Tăng Ni

Môn đồ

Pháp quyến

Đảnh lễ Ngài bậc long tượng thiền gia

Ngưỡng nguyện Giác linh từ ái giác tha

Viên mãn báo thân

Tái hiện lại ta bà

Chèo thập độ đưa môn đồ thoát khổ

Giáo đoàn khấp lệ

Cung kính

Khể thủ niệm ân!

Chúng con thay lời chư Tôn đức Chứng minh và Ban Trị sự Giáo đoàn III thành kính đảnh lễ kính dâng lời tưởng niệm, ngưỡng nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thùy từ Chứng giám.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Trị sự Giáo đoàn III

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi.vn

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ