Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Kính niệm Di Huấn cố Ni Trưởng là Pháp tu Giới Định Tuệ

Tác giả: Sư cô Hiệp Liên.  
Xem: 3322 . Đăng: 24/04/2019In ấn

 

KÍNH NIỆM DI HUẤN CỐ NI TRƯỞNG
LÀ PHÁP TU GIỚI ĐỊNH HUỆ

 

Sư cô Hiệp Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc An, Vĩnh Long

 

Kính lạy Đức Tổ Sư, Tổ khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác linh Đệ nhất Cố Ni trưởng

Kính bạch Ni trưởng đương kim Trưởng Ni giới, Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Quý Ni sư, Sư Cô, cùng toàn thể chư nam nữ Phật tử.

Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm Đinh Dậu, DL 2017, ngày tưởng niệm Đệ nhất cố Ni trưởng Niết Bàn.

Kính lạy giác linh Ni trưởng! Ngày này 30 năm trước, nơi tịnh xá Ngọc Phương:

“Người đã đi vào cõi tịch nhiên,

Nghìn thu tứ chúng nhớ thầy hiền.

Tháng ba mười chín ôi đau xót !

Mây xám phủ mờ chốn chơn nguyên”.

Dòng thời gian trôi mãi không ngừng, pháp hữu vi vô thường sanh diệt, có bao giờ có hợp mà không tan? Đã là định luật thì không trường hợp nào ngoại lệ, ngày hôm nay sẽ đi vào quá khứ, vì thời gian xóa nhòa tất cả bởi hai chữ “Vô thường”. Nhưng vô thường không biến diệt được trí: “Đại Giác Ngộ của bậc xuất trần thượng sĩ”. Lời Di huấn cuối cùng của Đệ nhất Cố Ni trưởng vẫn còn trong tâm tưởng của đệ tử, của pháp hữu môn đồ từ bây giờ cho đến mãi mãi ngàn sau:

“Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng, đúng vừa khả năng”.

Bốn câu thơ ấy, sau những thời khóa công phu tu tập của các Tịnh xá Ni, đảnh lễ Phật và Tổ xong, Chư Ni cùng Phật tử đọc lên bài tưởng niệm này, rồi đảnh lễ di ảnh Cố Ni trưởng.

Từ lâu, con đã thuộc làu làu lời dạy ấy, vậy mà, cho đến ngày mùng 10 tháng 3 năm Tân Mão, DL 2011, khóa tu Giới - Định - Huệ lần thứ nhất được tổ chức tại Tổ đình Ngọc Phương. Con mới thật sự nhận chân giá trị, cảm nhận sâu sắc lời Di huấn khế hợp với pháp tu truyền thống Khất sĩ, được xác chứng con đường tu tập là GIỚI - ĐỊNH - HUỆ.

Trong bốn câu thơ, GIỚI - ĐỊNH - HUỆ đặt trọng tâm ở giữa của bài thơ là hai câu:

GIỚI giữ sao trong sạch như xưa,

Trong lời Di huấn Đệ nhất Cố Ni trưởng đã dạy:

Ngày đã tận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định - Huệ không thiếu không thừa…

Như vậy cho thấy Giới - Định - Huệ là tôn chỉ, là pháp tu của Hệ phái Khất sĩ, nối truyền Thích Ca Chánh Pháp.

Hơn ba mươi năm về trước, Đệ nhất Cố Ni trưởng đã thấy rõ pháp tu chơn truyền của Đức Tổ Sư. Ni trưởng dạy chúng ta, Giới giữ sao trong sạch như thuở ban đầu, Giới có giữ được trong sạch mới năng sanh Định, do Định mà sanh Huệ. Tu Giới, tu Định, tu Huệ được tròn đủ, không thiếu không thừa, ở mức Trung đạo sẽ đem lại lợi ích cho chúng sanh bằng con đường tuệ giác mà Ni trưởng đã thể nhập và chứng nghiệm. Chúng ta không thể dùng tri thức thế gian để suy lường, nếu chúng ta có đầy đủ thiện căn, thấu triệt Chơn lý, với sự thâm tín, thực hành rốt ráo Giới - Định - Huệ nhiệt tâm tinh tấn, một ngày nào đó, khi Ba la mật tròn đầy, chúng ta sẽ đạt được chỗ của Tổ Thầy đã trao truyền và chứng đắc.

Chúng con không dám phạm thượng đánh giá về các bậc “Đại Giác Ngộ”, bởi chúng con còn là kẻ phàm phu, sự hiểu biết còn trong vòng giới hạn. Lịch sử nhân loại cũng đã cho chúng ta biết rằng những tuyên bố của các bậc vĩ nhân, phải trải qua hàng bao thế kỷ, loài người mới theo kịp, mới biết được là đúng. Một vị cao Tăng miền Nam đã nói: “Đánh giá về một bậc chơn tu, không chỉ nhìn vào hiện tại của Vị ấy, mà phải nhìn vào hậu duệ của họ nữa. Và sự phát triển của đệ tử sau này, chính là thước đo tầm vóc về đạo đức của bậc Tổ Thầy”.

Trong bối cảnh phức tạp của xã hội vào những năm bảy mươi lăm, những áng văn thơ tuyệt tác của Cố Ni trưởng mang đầy ý nghĩa với nội dung chuyển tải bốn vô lượng tâm trong mọi thời duyên, không ngoài mục đích hoằng pháp lợi sanh. Qua bài thơ “Nếp Sống Vân Du”, Người đã thể hiện:

“Đường giải thoát gồm ba y một bát,

Đi, đi, đi học khắp bốn phương trời.

Hé túi khôn châu ngọc chứa muôn lời,

Tùy duyên tốt mà tuôn rơi pháp báu”.

Với hạnh nguyện Bồ Tát, Ni trưởng xả thân hành đạo, từ Nam ra Trung, làng mạc, vườn rừng, khắp chốn, mọi nơi đều in dấu chân Người Khất sĩ.

Bởi khuynh hướng của Người rất gần gũi với quần chúng khổ đau, chớ không phải riêng lớp người trưởng giả. Với sứ mạng thiêng liêng đem ánh sáng trí huệ giác ngộ cho đời, diệt trừ những dục vọng và nguyên nhân dẫn đến mọi khổ đau. Bằng tâm nguyện ấy Người đã không ngại thả thuyền từ, xuôi ngược bến Ta bà, đưa rước kẻ trầm luân sang bờ giác, được nêu lên trong bài thơ “Cát Ái” Người đã thổ lộ tâm tư của mình:

“Ta đã là người của chúng sanh,

Người nuôi ta để học gương lành.

Sống đây, ta sống cho muôn loại,

Ta có quyền đâu sống lấy mình”.

Đức độ Ni trưởng cao siêu vời vợi, nặng với tinh thần vị tha, lo cho Đạo, gánh vác Đời. Với hoằng nguyện ấy, Người đã được Đức Tổ Sư thọ ký:

“Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày,

Nối nguyện lành chuyển kiếp độ trần say,

Soi đuốc huệ, sáng tương lai nữ giới…”

Đệ nhất Ni trưởng 65 năm thị hiện, gương hạnh sáng chói với thời gian, độ sanh không ngừng nghỉ, đến lúc viên tịch mới thôi. Những lời dạy của Người chính là cội gốc tinh hoa, cho đàn hậu tấn nối thạnh dòng pháp mãi mãi trường lưu. Trước lúc Niết Bàn, bậc “Thượng Trí” kim ngôn Di huấn:

“Ngày đã cận cần tu gấp rút,

GIỚI giữ sao trong sạch như xưa.

ĐỊNH HUỆ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng, đúng vừa khả năng”.

Bốn câu thơ bao gồm GIỚI - ĐỊNH - HUỆ. Con xin thành kính đảnh lễ Giác Linh. Mong Người thùy từ minh chứng.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

-----ooOoo----- 

BÀI LIÊN QUAN

Kệ Chơn Lý: Sinh Tử  ( Chơn Ngân , 1160 xem)

Lặng nhớ người xưa  ( Ni trưởng Gương Liên , 2860 xem)

Gương sen chiếu diệu  ( Hòa thượng Giác Toàn , 1484 xem)

Pháp Thiền trong bài kệ Chào Bình Minh  ( Ni sư Xuân Liên , 2912 xem)

Đời - Đạo viên dung  ( Liên Duyên , 2188 xem)

Kỷ yếu Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 30 Ni Trưởng Huỳnh Liên - Lời Nói Đầu  ( Ban Biên Tập , 5048 xem)

Cảm Tác  ( Ni sư Kiên Liên , 2304 xem)

Ngọc Uyển Một Chiều Mưa  ( Ni sư Kiên Liên , 2888 xem)

Dòng biển bao la  ( Ni sư Tiến Liên , 2468 xem)

Cảm Hoài  ( Ni sư Tiến Liên , 2192 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ