Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni

Tác giả: Nhóm PV Báo Giác Ngộ.  
Xem: 894 . Đăng: 17/04/2022In ấn

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni

 

 

Chư tôn đức giới sư niệm hương và lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền Sa-di giới

 

Chư tôn đức giới sư niệm hương và lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền Sa-di giới

 
​GNO - Chiều nay, 17-4-2022 các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện Hoa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 1

Tam sư truyền đàn giới Sa-di

Tại giới trường thiền viện Thường Chiếu, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 562 giới tử đủ điều kiện nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch.

Tại cầu giới đường, chư tôn đức Ban Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự. Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Liêm Chính đương vi Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Thích Huệ Tâm làm Yết-ma A-xà-lê, Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Giáo thọ A-xà-lê cùng bảy vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Huệ Thiền, Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Minh Trì, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Thượng tọa Thích Đồng Ngạn và Thượng tọa Thích Đạo Huy.

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 2

Giới tử phát nguyện thọ man y

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử. Hòa thượng giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ ân (sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí).

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 3

Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên Tỳ-kheo - địa vị chúng trung tôn sau này.

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 4

Hòa thượng Đường đầu trao truyền 10 giới tướng đến các Sa-di

Cùng thời gian này tại Giới đàn Ni ở thiền viện Linh Chiếu sau khi được chư tôn đức Ban Kiến đàn và Hòa thượng Tuyên Luật sư chỉ dạy việc truyền trao giới pháp đúng luật. Chư tôn đức giới sư Ni cũng đã tấn đàn truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni giới đến các giới tử.

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 5

Cung an chức sự đàn giới Thức-xoa-ma-na

Đàn Thức-xoa-ma-na có 637 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 6

Các giới tử Sa-di-ni phát nguyện thọ trì giới pháp

Đàn Sa-di-ni có 652 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thành làm Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 7

Các giới tử Thức Xoa-ma-na cần cầu giới pháp.

Tối nay, tại các giới trường, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni lạy Hồng danh sám hối thân, tâm được thanh tịnh để ngày mai 18-4, chính thức đăng đàn lãnh thọ giới pháp.

 

Một số hình ảnh tại các đàn truyền giới chiều nay.

 

Giới trường tại thiền viện Thường Chiếu:

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 8

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 9

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 10

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 11

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 12

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 13

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 14

 

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 15
Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 16

 

Ban Quản giới tử họp

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 17

 

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, Trưởng ban Quản Giới tử triển khai một số công việc cho lễ đăng đàn truyền Tỳ-Kheo ngày mai 18-4.

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 18

 

Đại đức Thích Trung Nghĩa hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo sám hối

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 19

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 20

 

Một số Phật tử cũng hướng tâm cùng sám hối với các giới tử

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 21

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 22

 

Giới trường thiền viện Linh Chiếu:

 

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 23

Cung Nghi Hòa thượng Chánh Chủ đàn và Hòa thương Tuyên Luật sư

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 24

Hòa thượng Thích Minh Thông chỉ dạy một số việc cho các giới sư Ni trước khi tiến hành truyền các đàn giới

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 25

Tấn đàn truyền Sa-di-ni giới

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 26

Tam sư đàn Sa-di-ni

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 27

Các giới tử nguyện thọ trì man y làm thềm bậc cho việc tu học và thọ trì các giới pháp cao hơn

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 28

Giới tánh và tướng đã trọn vẹn

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 29

Giới tử Tỳ-kheo-ni chí thành sám hối

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 30

Lắng lòng để tâm thanh tịnh, để ngày mai đó nhận giới pháp

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni ảnh 31

Ngũ thể đầu địa

 
Nhóm PV Báo Giác Ngộ
 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.giacngo.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ