Trang chủ > NT Huỳnh Liên

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Xem: 17102 . Đăng: 11/03/2022In ấn

 

 

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1 năm 2022

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC VÀ CÁC GIÁ TRỊ KẾ THỪANHÂN KỶ NIỆM BÁCH TUẾ (1923-2022) VÀ 35 NĂM VIÊN TỊCH CỦA NI TRƯỞNG

 

Kính gởi:     Chư Tôn đức Tăng Ni, các nhà nghiên cứu, học giả

 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

Suốt 40 năm (1947–1987) dâng hiến cuộc đời tốt đẹp của mình cho Đạo pháp và Dân tộc, Ni trưởng Huỳnh Liên là tấm gương giới hạnh thanh cao, mẫu mực trong nhập thế và phụng sự, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập. Ni trưởng Huỳnh Liên là người tiên phong, dẫn dắt Ni giới và Phật tử Hệ phái Khất sĩ, đóng công góp sức vào thành lập và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhằm đánh giá hành trạng và đóng góp của bậc cao Ni thạc đức, nhân Lễ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch 35 năm (19/3/1987 - 19/3/2022) và năm tròn 100 tuổi ở cõi Ta-bà (1923-2022), Hệ phái Khất sĩ phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo quốc gia về chủ đề: “Ni trưởng Huỳnh Liên: Những đóng góp cho Đạo pháp – Dân tộc và các giá trị kế thừa”.

 

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Địa điểm

Hội trường Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức. Trường hợp bị ảnh hưởng bởi tình hình Covid-19, sẽ chuyển sang hình thức Hội thảo trực tuyến.

2. Thời gian

+ Hội thảo: Trọn ngày 17/4/2022 (nhằm 17/3 Nhâm Dần): Từ 07:30-17:30.

3. Kế hoạch nhận bài và biên tâp:

+ Từ 21/2/2022 đến 25/3/2022: Nhận toàn văn.

+ Từ 26/3/2022 đến 15/4/2022: Biên tập và xuất bản.

4. Email nhận bài: hoithaonthuynhlien@gmail.com 

 

III. CÁC CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN

Chủ đề 1: Ni trưởng Huỳnh Liên: Cuộc đời và Đạo nghiệp

1. Cuộc đời và hành trạng của Ni trưởng Huỳnh Liên

2. Tư tưởng Phật học của Ni trưởng Huỳnh Liên

3. Ni trưởng Huỳnh Liên: Sự nghiệp thơ văn

 

Chủ đề 2: Ni trưởng Huỳnh Liên: Tinh thần kế thừa và phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ

1.  Ni trưởng Huỳnh Liên đối với sự hình thành, phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ nói riêng và Hệ phái Khất sĩ nói chung.

2. Ni trưởng Huỳnh Liên: Vai trò lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ

3. Ni trưởng Huỳnh Liên: Tầm nhìn về giáo dục và hoằng pháp

4. Ni trưởng Huỳnh Liên: Đóng góp an sinh xã hội

5. Ni trưởng Huỳnh Liên: Văn hóa và nghi lễ

7. Ni trưởng Huỳnh Liên: Chủ trương kinh tế tự túc

 

Chủ đề 3: Ni trưởng Huỳnh Liên trong sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 1. Ni trưởng Huỳnh Liên và phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam
 2. Ni trưởng Huỳnh Liên và phong trào đấu tranh Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975
 3. Ni trưởng Huỳnh Liên: Cống hiến cho Đất nước và Dân tộc
 4. Ni trưởng Huỳnh Liên: Cống hiến cho sự nghiệp thống nhất và phát triển Phật giáo Việt Nam

 

Chủ đề 4: Ni trưởng Huỳnh Liên trong trái tim của Tăng Ni, Phật tử và các tầng lớp trong xã hội

 1. Những hồi ức
 2. Những kỷ niệm và tâm tình
 3. Những trao đổi và chỉ dạy

 

III. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA BÀI THAM LUẬN

 1. Các chức danh và đóng góp của tác giả
 2. Tóm tắt bài viết khoảng 200-300 từ
 3. Nêu một số từ khóa của bài
 4. Email và số điện thoại của tác giả
 5. Tài khoản ngân hàng

 

 

Vì sự thành công của Hội thảo, kính mong quý tôn đức, quý học giả, nhà nghiên cứu tham gia hội thảo này.

Trân trọng kính mời.  

 

                                                                                TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                   TRƯỞNG BAN

 

                                                            Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

                                       (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)

 

 

                                       

 

Tài liệu tham khảo viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”                                            

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ