Trang chủ > Đức Tổ Sư > Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư

Tổng hợp tin, video Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng

Tác giả: Tỳ kheo Giác Hoàng.  
Xem: 4882 . Đăng: 14/03/2019In ấn

 

Tổng hợp tin, video Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng

TK. Giác Hoàng

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2019) và khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang – Vĩnh Long được diễn ra từ chiều 28 đến sáng mùng 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi thành công viên mãn. Bên cạnh đó, Pháp viện Minh Đăng Quang cũng đã khánh thành Bảo tháp Hồng Ân và Lễ Tưởng niệm Tổ sư 65 năm Ngài vắng bóng do Giáo đoàn IV tổ chức cũng được thành tựu. Ban Thư ký Đại lễ tổng hợp các đường dẫn các trang mạng và video được đăng tải trên trang nhà ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ, PHÁP ÂM KHẤT SĨ và các trang khác về các sự kiện liên hệ đến Đại lễ trọng đại này để cho việc tìm kiếm thông tin được dễ dàng:

NGÀY 27 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (03-3-2019)

1. Chư Tôn đức Ban, Viện tưởng niệm Tổ sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/pv-mdq-chu-ton-duc-ban-vien-tuong-niem-to-su.html

3. Tăng Ni sinh du học Ấn Độ Tưởng niệm Tổ sư

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/an-do-le-tuong-niem-lan-thu-65-nam-duc-to-su-minh-dang-quang-vang-bong.html

SÁNG NGÀY 28 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (04-3-2019)

1. Khất thực hóa duyên tại khu vực Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/trang-nghiem-khat-thuc-nhan-ngay-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hon-800-ton-duc-tang-ni-tri-binh-khat-thuc---tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong-tai-pvminh-dang-quang-q2.html

2. Lễ khánh thành bảo tháp Hồng ân

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/le-khanh-thanh-bao-thap-hong-an.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/khanh-thanh-bao-thap-hong-an.html

3. Tưởng niệm Tổ sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-to-su-vang-bong-lan-65-tai-pvminh-dang-quang.html

CHIỀU NGÀY 28 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (04-3-2019)

1. Chư Tôn đức và Phật tử các Giáo đoàn dâng lễ, tưởng niệm Tổ sư

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/chu-ton-duc-cac-giao-doan-tuong-niem-to-su-minh-dang-quang-vang-bong-lan-thu-65.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/phong-su-cac-giao-doan-danh-le-to-su-va-khat-thuc-hoa-duyen-nhan-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1QcS3zcc1d2vM6Aev7LNACBcR4TN5S-z9

2. Buổi họp Tăng thể hiện “Nếp sống chung tu học”

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/nep-song-chung-tu-hoc-trong-dai-le-tuong-niem-65-nam-ngay-duc-to-su-vang-bong.html

NGÀY 29 THÁNG GIÊNG NĂM KỶ HỢI (05-3-2019)

1. Trung ương GHPGVN tưởng niệm Tổ sư và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-va-khanh-thanh-to-dinh-minh-dang-quang.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/trung-uong-ghpgvn-tuong-niem-to-su-vang-bong-va-khanh-thanh-to-dinh-minh-dang-quang.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1NuhyVYuXh4nPaA6XWqdjdixTTDEJcFK0

2. Diễn văn Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/dien-van-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong-va-khanh-thanh-to-dinh.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-gioi-phat-bieu-khai-mac-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

3. Chương trình Tọa đàm Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/dai-le-tuong-niem-va-thao-luan-ve-tinh-than-noi-truyen-thich-ca-chanh-phap.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1gwrvqLVin0NVdzLo7Jk5ESjDzwn3pT28

4. Sợi chỉ Chơn lý nhiệm màu

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/soi-chi-chon-ly-nhiem-mau.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-toan-phat-bieu-khai-mac-toa-dam-tinh-than-noi-truyen-thich-ca-chanh-phap.html

5. Chương trình đọc tụng Chơn lý

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/trung-tung-chon-ly-cung-duong-to-su.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UsLSoC1IOjeMge81GeLarpYGbDxS7seq

6. HT. Giác Toàn giảng: Tìm lại chính mình – Tâm thức đóa sen thiêng

Tin:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/hoa-thuong-giac-toan-thuyet-giang-ve-con-duong-tim-lai-chinh-minh.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-toan-hay-tim-lai-chinh-minh---tam-thuc-doa-sen-thieng.html

Hình:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X7ArxKVLJyNT-GF-NNr3p-1umOG7RrAq

NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI (06-3-2019)

1. Hệ phái Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/vinh-long-khat-thuc-nhan-dip-tuong-niem-to-su-minh-dang-quang.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1Ea1oLGm-APnsz7EDFENqg6qS-jHOIMEV

2. Hệ phái Khất sĩ thành kính tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/he-phai-khat-si-tuong-niem-65-nam-to-su-minh-dang-quang-vang-bong.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/he-phai-khat-si-tuong-niem-to-su-vang-bong-lan-65-tai-to-dinh-minh-dang-quang.html

Hình: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1xkjBw92g5OvBK5AIEveViAKhBVylMyh0

3. Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh Đại lễ

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/dao-tu-cua-hoa-thuong-chung-minh-dai-le.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-nhuong-ban-dao-tu-chung-minh-tai-dai-le-tuong-niem-65-nam-to-su-vang-bong.html

4. HT. Giác Toàn cung tuyên Lược sử Tổ sư

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-toan-tuyen-doc-tieu-su-to-su-minh-dang-quang.html

5. HT. Giác Pháp đại diện chư Tăng Hệ phái dâng lời tưởng niệm

Nội dung:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/loi-tuong-niem-cua-chu-tang-he-phai.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/hoa-thuong-giac-phap-dai-dien-chu-ton-duc-tang-dang-loi-tuong-niem-to-su.html

6. Tâm thư Ban Thường trực Hệ phái gửi Tăng Ni nhân Đại lễ

Nội dung:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/tam-thu-cua-ban-thuong-truc-giao-pham-he-phai-gui-tang-ni.html

Video: http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/thuong-toa-minh-thanh-tam-thu-cua-ban-thuong-truc-giao-pham-he-phai.html

7. Cảm tạ của Ban Tổ chức Đại lễ

Nội dung:

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/cam-ta-cua-ban-to-chuc-dai-le.html

Video:

http://phapam.daophatkhatsi.vn/le-hoi/le-tuong-niem-to-su/thuong-toa-giac-nguyen-thay-loi-btc-phat-bieu-cam-ta.html

8. Ni giới Hệ phái tham dự Đại lễ

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/ni-gioi-he-phai-tham-du-dai-le-tuong-niem-to-su.html

9. Hình chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các Giáo đoàn lưu niệm

Tin: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/ts-minh-dang-quang/le-to-65-nam/rang-ngoi-tri-tam.html

Hình:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1V6KF8V-_2OWxJkvTgQHNQVHJ_d_aSH7y

 

TM. Ban Thư ký Đại lễ

TK. Giác Hoàng

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ