Trang chủ > Giáo Pháp KS > Kinh Tụng

Nghi Thức Dâng Y

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 15337 . Đăng: 10/07/2014In ấn

NGHI THỨC DÂNG Y

 

Dâng Hương

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh,

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành,

Trên khói hương này xin Phật ngự,

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O (lạy)

Lễ Phật

Kính lạy Phật từ bi cứu thế,

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh,

Trần gian biết nẻo tu hành,

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O (lạy)

Lễ Pháp

Kính lạy Pháp là phương giải thoát,

Gốc chơn truyền Y bát từ xưa,

Pháp tu chứng đắc kịp giờ,

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O (lạy)

Lễ Tăng

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,

Hạnh Tăng vô nhứt vật thanh bần,

Tự mình giác ngộ lý chân,

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O (lạy)

(Sau khi tụng bài Dâng Hương, Lễ Phật, Lễ Pháp, Lễ Tăng rồi, đoàn Cư sĩ đội mâm Y Ca sa nối đuôi nhau thành hàng một vừa đi nhiễu Phật ba vòng, vừa đọc tụng bài này, trong khi đó, vài Cư sĩ đi ngoài vòng rải tung hoa cúng dường.)

Oai Đức Ca Sa

Ca sa oai đức chi bằng,

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn.

Noi gương từ phụ Thế Tôn,

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn.

Ngày nay thiện tín các hàng,

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành.

Dâng y với tấm lòng thành,

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu.

Chư Tăng hoan hỷ lãnh thâu,

Căn lành gieo giống để hầu mai sau.

Nguyện mau dứt khỏi trần lao,

Thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành.

Chúc cho cả thảy chúng sanh,

Hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y.

Lần theo gương đấng Từ Bi,

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề.

Tu tâm dưỡng tánh mọi bề,

Tham sân đoạn tuyệt, Bồ đề đến nơi. O

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT O (3 lần)

Quỳ trước chư Tăng Ni (là 4 vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo Ni trở lên), Cư sĩ hòa âm đọc bài:

Dâng Y

Bạch Đại Đức từ bi minh chứng,

CA SA này dâng cúng chư Tăng.

Xin Ngài nhận lãnh, phước ban,

Cho con tấn hóa bình an lâu dài. O  (đọc 3 lần)

(Chư Tăng Ni đưa tay chứng minh xong, cư sĩ đọc 2 bài:)

Cầu Nguyện

Lòng trong sạch làm xong phước báu,

Dạ ước nguyền gieo tạo thiện căn.

Diệt trừ các pháp trầm luân,

Trong ngày mai hậu nương chân Phật Đà. O  (đọc 3 lần)

Hồi hướng cầu nguyện

Làm xong được chút phước lành,

Con xin hồi hướng chúng sanh hưởng nhờ.

Mênh mông biển khổ không bờ,

Trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen.

Bỗng đâu núi báu hiện lên,

Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời.

Cơ duyên chánh pháp ra đời,

Lối tu tối thượng độ người trầm mê.

Tinh thần nẻo thẳng cao xuê,

Mà đường vật chất thấp nê bùn lầy.

Càng buông bỏ dưới chân này,

Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao.

Nhiều người chung sức với nhau,

Công phu tứ chúng góp vào điểm tô.

Đạo vàng cao quí bày phô,

Cũng vì lợi ích chung cho thế trần.

Hôm nay con mới góp phần,

Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung.

Mỗi người học đạo tỏ thông,

Tăng Ni Khất sĩ ra công thuyết bài.

Cầu xin Giáo pháp hoằng khai,

Được thường tỏ sáng, lại hay thơm lành.

Nguyện cho đạo đức thạnh hành,

Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây phương. O (lạy)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT O (3 lần 3 lạy)

BÀI LIÊN QUAN

Nghi thức Tụng Kinh Vu Lan  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13704 xem)

Nghi thức tụng kinh Báo Hiếu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11922 xem)

Nghi Thức Lễ Phật Đản  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11794 xem)

Nghi Thức Cầu An  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12955 xem)

Nghi Thức Cầu Siêu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 15904 xem)

Nghi Thức Cúng dường  (23946 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ