Trang chủ > Giáo Pháp KS > Kinh Tụng

Nghi Thức Lễ Phật Đản

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 11792 . Đăng: 07/05/2014In ấn

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

 

 

Dâng Hương

Khói hương xông thấu mấy từng xanh,
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương này xin Phật ngự,
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O (lạy)

Lễ Phật

Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Trần gian biết nẻo tu hành,
Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O (lạy)

Lễ Pháp

Kính lạy Pháp là phương giải thoát,
Gốc chân truyền Y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia. O (lạy)

Lễ Tăng

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần.
Tự mình giác ngộ lý chân,
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O (lạy)

Khai Kinh

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần 3 lạy)


Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay nhân ngày Phật đản, chính là ngày Đức Phật giáng sanh vào cõi Ta Bà để hoá độ chúng sanh, chúng con một dạ vui mừng, cung kính quỳ trước chánh điện, chiêm ngưỡng bảo tướng Đức Phật sơ sanh, lạy mừng kim thân của Đức Từ Phụ, cùng nhau một dạ chí thành hướng về ba Ngôi Tam bảo, thọ trì Kinh chú, trì niệm hồng danh, xưng tán công đức bậc Thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc Giác ngộ của muôn loài. Chúng con nguyện y lời Phật dạy, tụng kinh niệm Phật chuyên cần, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hoá độ. Nguyện chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật được phổ biến muôn nơi, chúng con đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời trong an vui tự tại.
Nguyện cho đệ tử chúng con, nghiệp qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tuỳ tâm, thành Vô Thượng đạo.
Cầu cho âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, mưa thuận gió hoà, mùa màng thịnh vượng, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Xin ơn trên chư Phật chứng minh. O

Phật Đản

Ngày xưa vào giữa tháng Tư,
Chúng sanh mừng đức Đại Từ cung nghinh.
Ngày nay kỷ niệm Đản Sanh,
Thiện nam, tín nữ lòng thành dâng hương.
Thông hòa thế giới mười phương,
Một lòng hướng thiện, một đường cần tu.
Giải oan, quên hận, dứt thù,
Thương yêu, cứu trợ, hòa nhu, tươi cười.
Vì đời, Đức Phật ra đời,
Vớt người mê đắm, cứu người khổ đau.
Hy sinh danh lợi sang giàu,
Vẹn nguyền tu niệm, quản bao phong trần.
Sáu năm ép xác, gầy thân,
Năm năm tầm đạo, bước chân mỏi mòn.
Độ sanh bốn chín năm tròn,
Thân vàng dầu mỏn, lòng son chẳng dời.
Treo gương giải thoát soi đời,
Treo gương từ ái, dạy người từ bi.
Lợi sanh xả kỷ trường kỳ,
Siêu sanh độ thế huyền vi đạo tràng.
Tịch nhiên cứu cánh Niết bàn,
Đưa người giác ngộ lên đàng tiêu diêu.
Đạo Từ quí báu cao siêu,
Giúp đời kể biết bao nhiêu cho cùng.
Nhân ngày Khánh Đản lễ chung,
Cùng trong Phật tử, cùng đồng pháp môn.
Hiệp vầy dưới bóng Từ Tôn,
Một lòng thành kính ghi ơn cao dày. O

Đức Phật

Một chúng sanh duy nhất,
Một nhân vật phi thường.
Vì hạnh phúc nhân loại,
Mà xuất hiện thế gian.
* * *
Hoa sen tinh khiết thơm tho,
Mọc lên giữa chốn bùn nhơ ao tù.
Đức Phật trí, dũng, bi, từ,
Hiện ra giữa chốn phàm phu tục trần.
* * *
Phật là một người thường,
Trở thành bậc phi thường.
Nhờ tự lực tu chứng,
Đạo quả chẳng ai ban.
* * *
Tinh hoa toàn thiện tự phương Đông,
Đức Phật cao siêu mức tột cùng.
Chứng quả Niết bàn vươn tự lực,
Vạch đường giải thoát rạng kỳ công.
Từ bi cứu khổ lòng vô ngại,
Trí huệ ban vui cõi đại đồng.
Thế giới chuyển mình phăng ánh sáng,
Tinh hoa toàn thiện tự phương Đông.
* * *
Nơi Đức Phật, con người thực tế,
Không thần linh tô vẽ hoang đường.
Lòng nhiệt thành nếp sống giản đơn,
Tự nỗ lực phát huy ánh sáng.
Dạy nhân loại những lời chánh đáng,
Bao gian lao hoạn nạn đời ta.
Đều do lòng ích kỷ sanh ra,
Tu chuyển hướng lợi tha phục vụ.
Trước khi hạnh trang nghiêm đầy đủ,
Trước khi tâm vắng lặng hoàn toàn,
Ngưng sống cho mình kiểm soát giác quan,
Khi đắc quả vượt trên nhân loại.
Lời trong sạch đem ra chỉ dạy,
Kêu gọi người hãy tự quên mình.
Đem tình thương phổ cập nhân sanh,
Tạo đời sống an lành hạnh phúc.
Lời giáo huấn luôn luôn chân thật,
Thời cơ nào, nhân vật nước nào.
Quan niệm nay, thế hệ tân trào,
Vẫn tương hợp ngàn xưa giáo lý. O

Sử Phật Thích Ca

(Từ Giáng sanh đến Thành đạo)

Trước dương lịch sáu trăm năm lẻ,
Thành Ca Tỳ La Vệ mừng vui.
Thích Ca Hoàng tử ra đời,
Cha Ngài Tịnh Phạn, mẹ Ngài Ma Da.
Ngài là Sĩ Đạt Ta tên gọi,
Họ Cồ Đàm dòng dõi Đế vương.
Bảy ngày mẹ tách suối vàng,
Dưỡng nuôi Hoàng tử có nàng Thứ phi.
Thuở ấy có một vì đạo sĩ,
Nghe tin đồn hoan hỷ đến thăm.
Đức Vua Tịnh Phạn hân hoan,
Cho bồng Hoàng tử sơn nhân ngắm nhìn.
Đang ngồi ghế bỗng nhiên đứng dậy,
Xá Hoàng nhi, đạo sĩ chắp tay.
Tiên tri lời đoán đời Ngài:
“Vĩ nhơn cao quý tót vời trần gian”.
Bỗng đạo sĩ cười khan rồi khóc,
Rằng ông gần thất lộc sanh thiên.
Không cùng Hoàng tử có duyên,
Sau thành Phật quả ban truyền Pháp môn.
Mời các vị Bàng môn tài giỏi,
Vua muốn nghe lời nói tiên tri.
Người nào cũng đoán như y,
Rằng Hoàng tử sẽ tu trì đạo cao.
Giờ đuổi khắc càng mau càng thúc,
Tuổi theo người mỗi lúc mỗi tăng.
Trau dồi nghiệp võ nghề văn,
Thông minh xuất chúng tài năng phi thường.
Mười sáu tuổi lo đường gia thất,
Vua kén người quốc sắc thiên hương.
Da Du Đà La công nương,
Đông cung đoạt giải, võ trường nức danh.
Lời tướng số đinh ninh nhớ rõ,
Điện tam thời đồ sộ dựng lên.
Phi tần cung nữ diễm tiên,
Làm vui dạ trẻ, mới yên lòng già.
Vàng ngọc chuốt xa hoa lộng lẫy,
Phấn trầm tô thanh quí nồng nàn.
Tuyển dâng điệu múa cung đàn,
Lụa là tuyệt phẩm, trân cam tuyệt trần.
Nhưng Hoàng tử trầm ngâm nghĩ ngợi,
Thú đam mê nguồn cội não phiền.
Cuộc vui nào có lâu bền,
Cung vàng hoan lạc, dân đen khổ sầu.
Ngày thấm thoát bóng câu cửa sổ,
Đời mỏng manh ngọn cỏ sương mai.
Phàm gian giam hãm kiếp người,
Khát khao vùng vẫy bầu trời thênh thang.
Một ngày đẹp kiệu vàng thong thả,
Dạo cửa Đông già cả gặp liền.
Cửa Nam gặp bịnh la rên,
Cửa Tây gặp chết ưu phiền xót xa.
Dạo cửa Bắc gặp Sa Môn nọ,
Thân bát y rạng rỡ thong dong.
Tự nhiên khấp khởi mừng lòng,
Con đường giải thoát đang mong gặp rồi.
Lòng chí quyết xa rời thế tục,
Vua dụng công câu thúc điện đền.
Vừa buồn lại được nghe tin,
Công nương sanh hạ vẹn tuyền một trai.
Than rằng: “Lại sợi dây buộc trói”,
La Hầu La, Vua mới đặt tên.
Cung xinh, con quí, vợ hiền,
Cũng không ngăn được chí nguyền thoát ly.
Truyền Xa Nặc đêm khuya thắng ngựa,
Giã vợ con ra cửa hoàng thành.
Tầm mối đạo, dứt mối tình,
Mai sau quả đắc công thành gặp nhau.
Đường khấp khểnh vó câu giục giã,
Cảnh im lìm bóng thỏ chênh vênh.
Ai hay một cuộc hành trình,
Dắt dìu nhơn loại mấy nghìn năm sau.
Cổi áo mão chuyển giao Xa Nặc,
Trình Phụ vương Kiền Trắc cho về.
Cạo râu cắt tóc nguyện thề,
Cà sa thân đắp lần về rừng sâu.
Tầm đạo sĩ học tu mấy lượt,
Chưa đạt thông chưa được toại nguyền.
Một mình khổ hạnh tham thiền,
Năm thầy hiệp bạn đồng nguyền khổ tu.
Hăm chín tuổi cơ đồ xa lánh,
Sáu năm trời khổ hạnh tuyết sương.
Xác thân mòn mỏi khác thường,
Có nàng tín nữ cúng dường thức ăn.
Ngài thọ dụng bội phần khoẻ khoắn,
Thân mỏi mòn khó đặng trí minh.
Nghĩ rồi quyết định thi hành,
Mỗi ngày thọ thực trung bình đơn sơ.
Năm đạo sĩ chẳng vừa ý kiến,
Bỏ ra đi Lộc Uyển một bề.
Ngài lần đến cội Bồ Đề,
“Nếu không thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Lời phát nguyện kiên trì yên tịnh,
Canh một ngồi nhập định dễ dàng.
Túc mạng minh chứng rõ ràng,
Nhớ ra quá khứ trăm ngàn kiếp sanh.
Canh hai, Thiên nhãn minh lại chứng,
Quán sát rành hiện tượng diệt sanh.
Nhơn nào quả nấy dữ lành,
Nguyên do dắt dẫn chúng sanh luân hồi.
Lậu tận minh đến hồi chứng đắc,
Chấm dứt xong các pháp trầm luân.
Không còn trở lại cảnh trần,
Canh ba chói lọi một vầng hào quang.
Quả Chánh giác hoàn toàn chứng ngộ,
Thắng ma vương, ma nữ vẻ vang.
Bảy tuần chứng nghiệm Niết bàn,
Đọc bài hỷ lạc kệ vang cội Bồ.

Nhớ Ơn Phật

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta bước riêng một lối thanh cao.
Đạo vàng quí báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ,
Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê.
Lối đi đã sẵn đường về,
Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?
Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần.
Nhìn xem cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương.
Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn.
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng.
Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường.
Vượt qua tấm vách thế thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ,
Bước vân du, nhiều chỗ lọc lừa.
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tầm kiếm, vẫn chưa thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Đạo phải chăng ở tại lòng ta?
Hẳn nhờ thiền định tìm ra,
Xếp chân ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, khư khư kiên nhẫn,
Tấm thân gầy trơ nắm xương da.
Dãi dầu nắng táp mưa sa,
Yếu lần đến đỗi thân đà mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang.
Độ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩ cạn lẽ, bèn thôi ép xác,
Định ăn dùng đạm bạc thô sơ.
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm.
Tấm áo mặc một thân rách rã,
Lượm vải bô, chằm vá khíu khâu.
Khẻ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp tạm hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Đem gương lành, ôm bát hóa trai.
Đói no đắp đổi qua ngày,
Lúc chưa thành đạo nào ai biết mình.
Còn gặp phải điêu linh gay cấn,
Tục truyền rằng: ngộ trận Ma Vương.
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma Vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa.
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên.
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Từ bi nhập định tham thiền phóng quang.
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu.
Những nàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm.
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam, sân giận, si lầm dang xa.
Đắc trí tuệ, soi ra vạn pháp.
Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương.
Lục thông chứng phép phi thường,
Biết bao cố gắng, khôn lường công lao.
Nắng vằng vặc, mưa dào gió lốc,
Tròi trọi thân dưới gốc Bồ đề.
Nhứt tâm phát một lời thề:
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Bền nguyện lực sau khi đắc quả,
Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Đầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua các xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang.
Lập thành Giáo hội đạo tràng,
Đắp tô xong xả con đàng Tây phương.
Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn.
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người dong ruổi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta.
Con dòng hưởng lấy tài gia,
Đoái nhìn sự nghiệp, thương cha công trình.
Càng rộng lớn, kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng.
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên.
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ, cần chuyên tu hành.

Bát Nhã Tâm Kinh

Khi hành Bát Nhã Ba La,
Ngài Quan Tự Tại soi ra tột cùng.
Thấy ra năm uẩn đều không,
Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.
Này Xá Lợi Tử xét ra,
Không là sắc đó, sắc là không đây.
Sắc cùng không chẳng khác sai,
Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau.
Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào,
Cũng như sắc uẩn một màu không không.
Này Xá Lợi Tử ghi lòng:
Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình.
Không tăng giảm, không trược thanh,
Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng.
Vậy nên trong cái chơn không,
Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh.
Từ không giới hạn mắt nhìn,
Đến không ý thức, vô minh cũng đồng.
Hết vô minh cũng vẫn không,
Chết già, hết chết già không có gì.
Không khổ, tập, diệt, đạo kia,
Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không.
Sở thành, sở đắc bởi không,
Các vị Bồ Tát nương tùng tuệ năng.
Tâm không còn chút ngại ngăn,
Nên không còn chút băn khoăn sợ gì.
Đảo điên mộng tưởng xa lìa,
Niết bàn mới đến bên kia bến bờ.
Ba đời Chư Phật sau xưa,
Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.
Trí tuệ năng lực vô ngần,
Đại minh, vô thượng, đại thần cao siêu.
Trí tuệ năng lực có nhiều,
Thật là thần chú trừ tiêu não phiền.
Trí tuệ năng lực vô biên,
Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.
Liền theo lời chú thuyết rằng:
“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. O

Thập Nguyện

Một nguyền lễ kính Như Lai,
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.
Ba nguyền tu phước cúng dường,
Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.
Năm nguyền tuỳ hỷ công huân,
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời,
Tám nguyền học Phật tuỳ thời phát minh.
Chín nguyền hằng thuận chúng sanh,
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. O

Phúng Kinh

Tụng kinh công đức tuyệt vời,
Xin đem hồi hướng khắp người gần xa.
Chúng sanh pháp giới Ta Bà,
Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. O

Nguyện Tiêu

Nguyện tiêu tam chướng não phiền,
Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời.
Nguyện bao nghiệp tội xa rời,
Nguyện hành Bồ Tát đời đời độ tha. O

Nguyện Sanh

Nguyện về Tịnh Độ nước nhà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh,
Bất thối Bồ Tát bạn lành dựa nương. O

Hồi Hướng

Nguyện đem công đức lành,
Hồi hướng cho tất cả.
Chúng con với chúng sanh,
Đều chứng thành Phật quả. O

Tự Quy

Tự quy y Phật,
Cầu cho chúng sanh,
Hiểu rõ đạo lành,
Phát lòng vô thượng. O
* * *
Tự quy y Pháp,
Cầu cho chúng sanh,
Kinh luật hiểu rành,
Trí tuệ như biển. O
* * *
Tự quy y Tăng,
Cầu cho chúng sanh,
Hiệp chúng đồng tình,
Chẳng hề trở ngại. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

(Lễ Tổ)

Tưởng Niệm Tổ Sư
Vun trồng một cội Bồ Đề,
Để cho trăm họ trở về nương thân.
Mà người  hóa kiếp cố nhân,
Tìm đâu cho thấy vết chân phi phàm. O (3 lạy)

(Lễ Đệ Nhất Cố Ni Trưởng)
Lời Di Huấn của Đệ nhất Cố Ni Trưởng

Ngày đã cận, cần tu gấp rút,
Giới giữ sao trong sạch như xưa.
Định Huệ không thiếu, không thừa,
Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng. O (3 lạy)
(Hoặc đọc bài)
Nguyện xin hiến trọn đời mình,
Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương. O (3 lạy)

BÀI LIÊN QUAN

Nghi Thức Cầu An  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12955 xem)

Nghi Thức Cầu Siêu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 15904 xem)

Nghi Thức Cúng dường  (23946 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ