Trang chủ > Giáo Pháp KS

Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tham gia công tác TW GHPGVN nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tác giả: Ban Biên Tập.  
Xem: 3138 . Đăng: 10/06/2020In ấn

 

Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tham gia công tác TW GHPGVN nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Ban Biên tập

 

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI HỆ PHÁI KHẤT SĨ
THAM GIA CÔNG TÁC TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐƠN VỊ

CHƯ TÔN ĐỨC

THAM GIA CÔNG TÁC GIÁO HỘI

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TRUNG ƯƠNG GHPGVN

GĐ I

Hòa thượng Giác Nhường

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
Chứng minh Viện NCPHVN

GĐ I

Hòa thượng Giác Giới

Phó Thư ký HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Tường

Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN
Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Phúc

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Ngộ

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Lai

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

Hòa thượng Giác Cầu

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

Hòa thượng Giác Hà

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ II

Hòa thượng Giác Thanh

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ I

Hòa thượng Giác Dũng

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Truyền

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Vạn

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

Hòa thượng Giác Minh

Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Minh Hồng

Thành viên HĐCM GHPGVN

HĐTS TRUNG ƯƠNG GHPGVN & CÁC BAN, VIỆN

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG

GĐ IV

Hòa thượng Giác Toàn

Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN
Cố vấn Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương
Chứng minh và Cố vấn Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư
Chứng minh Ban Kinh tế Tài chính Trung ương
Chứng minh Ban Từ thiện xã hội Trung ương

GĐ V

Hòa thượng Giác Pháp

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯ (đặc trách HP Khất sĩ)
Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

GĐ IV

Hòa thượng Minh Bửu

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

GĐ V

Hòa thượng Giác Nhân

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Pháp chế Trung ương
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Phật tử KS Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương

GĐ V

Hòa thượng Giác Cảnh

Ủy viên HĐTS GHPGVN

Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương

GĐ IV

Thượng tọa Minh Thành

Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
Viện phó đặc trách ĐTKVN VNCPHVN
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sau Đại học Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ.

GĐ III

Thượng tọa Giác Tiến

Ủy viên HĐTS GHPGVN

GĐ III

Thượng tọa Giác Hoàng

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương
Tổng Thư ký Viện NCPHVN

Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng HVPGVN tại TP.HCM
Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TƯ.
Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

GĐ IV

Đại đức Minh Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN (dự khuyết)

CHƯ TÔN ĐỨC NI

NGKS

Ni trưởng Tố Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương
Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGKS

Ni sư Tín Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ.
Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương
Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương

NGKS

Ni sư Phụng Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Ủy viên Thường trực VNCPHVN
Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Ni sư Hòa Liên

Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
Thư ký Văn phòng 2 Trung ương
Thủ quỹ Ban Hoằng pháp Trung ương
Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
Phó trưởng Ban Kiểm soát Trung ương
Phó Thư ký kiêm Phó VP Thường trực và Thủ quỹ Ban Pháp chế Trung ương
Chánh Thư ký - Thủ quỹ Ban Kinh tế Tài chính TƯ.
Thủ quỹ Ban Từ thiện xã hội Trung ương
Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Ni sư Tuệ Liên

Ủy viên HĐTS GHPGVN
Ủy viên Thường trực VNCPHVN
Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

CÁC BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG

GĐ IV

Hòa thượng Minh Ngạn

Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương

GĐ IV

Thượng tọa Minh Lộc

Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ (phụ trách Khất sĩ)

GĐ III

Thượng tọa Giác Duyên

Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương

Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo VNCPHVN

GĐ III

Thượng tọa Giác Hiền

Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương

GĐ V

Thượng tọa Giác Thông

Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương

GĐ III

Thượng tọa Giác Phổ

Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

GĐ III

Đại đức Giác Nhường

Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương (đặc trách Khất sĩ)
Phó Văn phòng VNVPHVN
Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

GĐ III

Đại đức Giác Liêm

Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương

GĐ IV

Đại đức Minh Khải

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

GĐ III

ĐĐ. Giác Minh Tường

Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

CHƯ TÔN ĐỨC NI

NGKS

Ni trưởng Tràng Liên

Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Ni trưởng Ngoạt Liên

Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Ni trưởng Tân Liên

Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương

Ni GĐIV

Ni trưởng Mai Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Ni trưởng Gương Liên

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

NGKS

NT. Chúng Liên (Quảng Nam)

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Ni sư Huệ Liên

Phó Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ủy viên Thường trực VNCPHVN
Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

NGKS

Ni sư Trí Liên

Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương
Ủy viên VNCPHVN  (Trung tâm Dịch thuật Phật học Anh –Việt)

NGKS

Ni sư Nguyện Liên

Ủy viên Thường trực VNCPHVN

Ni GĐIV

Ni sư Phấn Liên

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

NGKS

Ni sư Liên Thắng

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

Ni GĐ IV

Ni sư Kiến Liên

Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương

NGKS

Ni sư An Liên

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGKS

Ni sư Nguyệt Liên

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGKS

Ni sư Hiệp Liên (Trà Vinh)

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGKS

Ni sư Châu Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

NGKS

Sư sô Liên Trí

Ủy viên Thường trực VNCPHVN

Ni GĐ III

Sư cô Liên Hòa

Ủy viên Thường trực VNCPHVN

NGKS

Sư cô Hạnh Liên

Ủy viên VNCPHVN (Trung Tâm nghiên cứu Tôn giáo)

NGKS

Sư cô Đạt Liên

Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

NGKS

Sư cô Tiến Liên (BR-VT)

Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương

NGKS

Sư cô Nghiêm Liên

Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương

NGKS

Sư cô Huy Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

 

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ