Trang chủ > Đức Phật > Vesak 2014

Thông điệp chúc mừng Vesak 2014 của Ngài Tăng thống Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera, Sri Lanka

Tác giả: Đức Tăng Thống của Amarapura Maha Nikaya, Sri Lank.  
Xem: 2909 . Đăng: 09/05/2014In ấn

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG VESAK 2014 CỦA NGÀI TĂNG THỐNG AGGAMAHAPANDITA DAWULDENA GNANISSARA MAHANAYAKA THERA, SRI LANKA

CONGRATULATORY MESSAGE

From H.H Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara

Mahanayaka Thera, Sri Lanka

 

It is with great pleasure that I am sending this message for the success of the 11th United Nation Day of Vesak Celebrations.

I am grateful to the organizers and especially Most Venerable Professor Dr. Phra Brahmapundit, the President of the International Council for Day of Vesak, Rector, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and President, International Association of Buddhist Universities, for extending an invitation to attend the celebrations connected therewith.

The main theme of the Celebration, which is Buddhist Perspective towards achieving the UN Millennium Goals, is most apt because the United Nations are in the process of developing the post-2015 development framework learning from the experiences in working towards the Millennium Development Goals and I wish to congratulate the organizers for selecting this topic.

The achievements so far prove that when all nations and all UN bodies work in unison with a common set of goals it is possible to get far greater results than working single-handed. This is a learning that should be cherished and I wish to take this opportunity to commend this approach to the Conference.

However, it has to be stated that our achievements, except in two of the eight areas have fallen short of the Goals that have been set. If I am to quote the Secretary General of the United Nations, even now “one in eight people worldwide remain hungry. Too many women die in childbirth when we have the means to save them. More than 2.5 billion people lack improved sanitation facilities, of which one billion continue to practice open defecation, a major health and environmental hazard. Our resource base is in serious decline, with continuing losses of forests, species and fish stocks, in a world already experiencing the impacts of climate change.”

The time has come for the nations to question whether the present model of development is most suitable for a fair and just society with equal opportunities for the development of humanity. Why is there such a wide disparity between the rich and the poor nations? If, theoretically, all nations grow to the standards set in the Western model, this Conference should reiterate the question raised by Environmentalists and others as to whether the world’s resources can sustain such development and if so, for how long? There is no lack of reports on such issues, and some by specialised UN Agencies, but they have not received the same attention in spite of many red alerts. The reason for this from the Buddhist point of view is upādāna or clinging, dependent on craving or tanhā. Rich nations, on the one hand, do not want to give up their exploitative way of life and, on the other, drag the so-called developing nations on the same path of self-destruction based on a greed consumerist economy.

I wish to remind this Conference that at the dawn of this millennium one of our Buddhist nations, the Kingdom of Bhutan, presented the concept of Gross National Happiness or GNH to replace the current measure of progress of Gross National Product or GNP. This concept recognizes such Buddhist values of santuṭṭhi or contentment, subhara or being easily supportable, sallahuka or simplicity in life as measures of social and economic progress. I like to commend to this Conference that the concept of GNH be further studied and new parameters of human development based on Buddhist values be prioritized. We should not also forget that sale of arms, human trafficking, sale of substances, sale of animal flesh and sale of poisonous things come under the category of micchā ājīva or Wrong Livelihood that needs to be avoided for a peaceful and progressive world.

May I again sincerely wish that this Conference commemorating the birth, enlightenment and passing away of a Great Being be a watershed in the development process and not become one of mere rhetoric.

May all be blessed with Sammā diṭṭhi.

 

Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera,

The Supreme Patriarch of the Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka

 

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG

Của  Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera , Sri Lanka

Tôi rất hân hạnh gửi bức thư chúc mừng này, kính chúc Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc Lần thứ 11 được thành công tốt đẹp

Tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà tổ chức và đặc biệt là Hòa Thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, Hiệu trưởng trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, kiêm Chủ tịch, Hiệp hội Đại học Phật giáo Quốc tế, đã gửi lời mời tham dự các hoạt động kỷ niệm liên quan đến Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Lần thứ 11.

Chủ đề chính của Đại lễ kỷ niệm Góc nhìn của Phật giáo trong việc thành tựu các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc là rất thích hợp  bởi vì Liên Hiệp Quốc đang trong quá trình xây dựng khuôn khổ phát triển sau năm 2015, học hỏi từ những kinh nghiệm trong quá trình công tác hướng đến Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tôi cũng xin chúc mừng Ban tổ chức đã lựa chọn chủ đề này.

Cho đến nay, những thành tựu đã đạt được chứng minh rằng khi tất cả các quốc gia và tất cả các cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động với cùng một mục tiêu chung, chúng ta có thể đạt được kết quả lớn hơn nhiều so với cách làm việc đơn lẻ. Đây là kinh nghiệm đáng quý và tôi muốn nhân cơ hội này để gửi gắm cách tiếp cận như vậy đến với Hội nghị.

Tuy nhiên, cần thấy rõ rằng các thành tựu của chúng ta, ngoại trừ đối với hai trên tám lĩnh vực, đã không đạt được so với các Mục tiêu đề ra. Tôi xin trích dẫn lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: thậm chí bây giờ “cứ mỗi tám người trên toàn thế giới thì có một người vẫn còn đói kém. Có quá nhiều phụ nữ phải chết khi sanh con trong khi chúng ta có các phương tiện để cứu sống họ. Hơn 2,5 tỷ người không có các tiện nghi vệ sinh cải tiến, và một tỷ người trong số đó vẫn còn phóng uế bừa bãi, đó là một mối nguy về sức khỏe và môi trường nghiêm trọng. Nguồn tài nguyên của chúng ta sụt giảm trầm trọng, với việc tiếp tục mất đi những cánh rừng, các chủng loại và các loài cá, trong một thế giới đã phải chịu những tác động của việc biến đổi khí hậu.”

Đã đến lúc các quốc gia đặt câu hỏi liệu mô hình phát triển hiện nay là phù hợp cho một xã hội công bằng, có cơ hội ngang nhau cho sự phát triển của nhân loại hay chưa.

Tại sao có sự cách biệt quá lớn giữa các nước giàu và các nước nghèo như vậy? Xét về mặt lý thuyết, nếu tất cả các quốc gia phát triển theo các chuẩn mực được thiết lập theo mô hình của phương Tây, thì Hội nghị này nên lặp lại vấn đề mà các nhà môi trường học và các nhà nghiên cứu khác đã đặt ra là liệu rằng các tài nguyên của thế giới có thể duy trì theo đà phát triển như vậy hay không và và nếu có thể thì sẽ duy trì được trong bao lâu?

Chúng ta không thiếu các báo cáo về những vấn đề như vậy, và một trong số đó là của các cơ quan chuyên ngành của Liên Hiệp Quốc thực hiện, nhưng không được lưu tâm nhiều mặc dù có nhiều cảnh báo đỏ. Nguyên nhân tình trạng này theo quan điểm Phật giáo là chấp thủ(upādāna) tức bám vào, phụ thuộc vào ham muốn hay ái dục (tanhā). Các nước giàu có, một mặt, không muốn từ bỏ lối sống đầy bóc lột và khai thác của họ và, mặt khác, lôi kéo những nước tạm gọi là đang phát triển vào chung một con đường tự hủy hoại với họ dựa trên một nền kinh tế tiêu dùng tham lam.

Tôi muốn nhắc với Hội nghị rằng vào buổi bình minh của thiên niên kỷ này một trong bốn quốc gia Phật giáo, đó là Vương quốc Bhutan, đã đưa ra khái niệm Tổng mức Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness hay GNH) để thay thế cho phép đo sự phát triển hiện thời là Tổng Sản phẩm Quốc gia (Gross National Product hay GNP). Khái niệm này đã nhận rõ các giá trị của Phật giáo tri túc (santuṭṭhi ) tức là bằng lòng, thanh đạm (subhara) tức là dễ dàng nuôi sống, thiểu dục (sallahuka)  tức là sự đơn giản trong cuộc sống làm thước đo cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

Tôi cũng muốn gửi gắm đến Hội nghị rằng khái niệm GNH cần được nghiên cứu sâu hơn và các tham số mới về sự phát triển con người dựa trên các giá trị Phật giáo cần được ưu tiên. Chúng ta cũng không nên quên rằng việc buôn bán vũ khí, buôn người, buôn bán các chất, buôn bán thịt động vật và buôn bán các thứ độc hại đều thuộc mục tà mạng (micchā ājīva) tức là cách sinh nhai sai lầm mà cần phải tránh đi để có một thế giới hòa bình và tiến bộ.

Một lần nữa tôi xin chân thành cầu chúc cho Hội nghị kỷ niệm ngày Đản sanh, Thành đạo và Nhập diệt của một Bậc Toàn Giác, là một bước ngoặt trong quá trình phát triển chứ không chỉ là lý thuyết suông.

Cầu chúc cho Quý vị Phật tử luôn được sống trong hào quang của mười phương chư Phật và có được trí huệ sáng suốt.

 

Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera,

Đức Tăng Thống của Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ