TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

18. 续经疏部

GBK繁体版整卷下载:第56卷第57卷第58卷第59卷第60卷第61卷 经号 卷号 页码  经名 (卷数) 〖 朝代 译者或作者〗 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 2185 56 P0001 胜鬘经义疏 (1卷)〖 日本 圣德太子撰〗
 2186 56 P0020 维摩经义疏 (5卷)〖 日本 圣德太子撰〗
 2187 56 P0064 法华义疏 (4卷)〖 日本 圣德太子撰〗
 2188 56 P0129 法华略抄 (1卷)〖 日本 明一撰〗
 2189 56 P0144 妙法莲华经释文 (3卷)〖 日本 中算撰〗
 2190 56 P0172 法华经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2190 56 P0175 法华经开题 (1卷)〖 〗
 2190 56 P0177 法华经释 (1卷)〖 〗
 2190 56 P0179 法华经开题 (1卷)〖 〗
 2190 56 P0182 法华经密号 (1卷)〖 〗
 2190 56 P0183 法华略秘释 (1卷)〖 〗
 2190 56 P0183 法华开题 (1卷)〖 〗
 2191 56 P0184 法华经秘释 (1卷)〖 日本 觉鍐撰〗
 2192 56 P0189 入真言门住如实见讲演法华略仪 (2卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2193 56 P0203 注无量义经 (3卷)〖 日本 最澄撰〗
 2194 56 P0226 佛说观普贤菩萨行法经记 (2卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2195 56 P0255 法华开示抄 (28卷)〖 日本 贞庆撰〗
 2196 56 P0483 金光明最胜王经玄枢 (10卷)〖 日本 愿晓等集〗
 2197 56 P0717 金光明最胜王经注释 (10卷)〖 日本 明一集〗
 2198 56 P0807 最胜王经羽足 (1卷)〖 日本 平备撰〗
 2199 56 P0824 最胜王经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2200 56 P0827 仁王经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2201 57 P0001 金刚般若波罗蜜经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2202 57 P0003 般若心经述义 (1卷)〖 日本 智光撰〗
 2203 57 P0011 A般若心经秘键 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2203 57 P0013 B般若心经秘键略注 (1卷)〖 日本 觉鍐记〗
 2204 57 P0018 般若心经秘键开门诀 (3卷)〖 日本 济暹撰〗
 2205 57 P0049 华严演义钞纂释 (38卷)〖 日本 湛睿撰〗
 2206 57 P0367 A新译华严经音义 (1卷)〖 日本 喜海撰〗
 2206 57 P0377 B贞元华严经音义 (1卷)〖 日本 喜海撰〗
 2207 57 P0383 净土三部经音义集 (4卷)〖 日本 信瑞纂〗
 2208 57 P0439 A净土疑端 (4卷)〖 日本 显意述〗
 2208 57 P0472 B观经义贤问愚答钞 (1卷)〖 日本 证忍记〗
 2208 57 P0483 C观经义拙疑巧答研核钞 (1卷)〖 日本 显意述〗
 2209 57 P0497 观经疏传通记 (15卷)〖 日本 良忠述〗
 2210 57 P0673 阿弥陀经略记 (1卷)〖 日本 源信撰〗
 2211 58 P0001 大日经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2211 58 P0003 大日经开题 (1卷)〖 〗
 2211 58 P0004 大日经略开题 (1卷)〖 〗
 2211 58 P0006 大日经开题 (1卷)〖 〗
 2211 58 P0007 大日经开题 (1卷)〖 〗
 2211 58 P0010 大日经开题 (1卷)〖 〗
 2211 58 P0011 大日经开题 (1卷)〖 〗
 2212 58 P0012 大毗卢遮那经指归 (1卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2212 58 P0021 大毗卢遮那成道心目 (1卷)〖 〗
 2213 58 P0025 大日经疏妙印钞 (80卷)〖 日本 宥范记〗
 2214 58 P0639 大日经疏妙印钞口传 (10卷)〖 日本 宥范撰〗
 2215 58 P0685 大日经住心品疏私记 (16卷)〖 日本 济暹撰〗
 2216 59 P0001 大日经疏演奥钞 (60卷)〖 日本 杲宝撰〗
 2217 59 P0571 大日经疏指心钞 (16卷)〖 日本 赖瑜撰〗
 2218 60 P0001 大日经疏钞 (85卷)〖 日本 宥快撰〗
 2219 60 P0359 大日经住心品疏私记 (20卷)〖 日本 昙寂撰〗
 2220 60 P0719 大日经供养次第法疏私记 (8卷)〖 日本 宥范撰〗
 2221 61 P0001 金刚顶经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2222 61 P0005 教王经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2223 61 P0007 金刚顶大教王经疏 (7卷)〖 日本 圆仁撰〗
 2224 61 P0114 金刚顶经偈释 (1卷)〖 日本 赖尊撰〗
 2225 61 P0117 金刚顶大教王经私记 (19卷)〖 日本 昙寂撰〗
 2226 61 P0371 三十卷教王经文次第 (2卷)〖 日本 杲宝撰〗
 2227 61 P0389 苏悉地羯罗经略疏 (7卷)〖 日本 圆仁撰〗
 2228 61 P0485 金刚峰楼阁一切瑜伽祇经修行法 (3卷)〖 日本 安然述〗
 2229 61 P0504 瑜祇总行私记 (1卷)〖 日本 真寂撰〗
 2230 61 P0513 菩提场经略义释 (5卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2231 61 P0565 莲华胎藏界仪轨解释 (3卷)〖 日本 真兴集〗
 2232 61 P0590 梵嚩日罗驮睹私记 (1卷)〖 日本 真兴述〗
 2233 61 P0601 大佛顶经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2234 61 P0602 注大佛顶真言 (1卷)〖 日本 南忠撰〗
 2235 61 P0606 大佛顶如来放光悉怛他钵怛啰陀罗尼勘注 (1卷)〖 日本 明觉撰〗
 2236 61 P0611 理趣经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2236 61 P0611 理趣经开题 (1卷)〖 〗
 2236 61 P0612 理趣经开题 (1卷)〖 〗
 2237 61 P0612 真实经文句 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2238 61 P0615 理趣经种子释 (1卷)〖 日本 觉鍐撰〗
 2239 61 P0617 大乐经显义抄 (3卷)〖 日本 济暹撰〗
 2240 61 P0640 理趣释重释记 (1卷)〖 〗
 2241 61 P0657 理趣释秘要钞 (12卷)〖 日本 杲宝说.贤宝记〗
 2242 61 P0747 大随求陀罗尼勘注 (1卷)〖 日本 明觉撰〗
 2243 61 P0749 千手经二十八部众释 (1卷)〖 日本 定深撰〗
 2244 61 P0755 孔雀经音义 (3卷)〖 日本 观静撰〗
 2245 61 P0809 不空羂索毗卢遮那佛大灌顶光明真言句义释 (1卷)〖 日本 高辨撰〗

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.