TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

汉传佛教典藉

 1. 八识规矩颂贯珠解【范古农述】

 2. 百法论议【憨山大师】

 3. 般若思想在中国汉族地区的发展【巨赞法师】

 4. 禅学随笔(119K)【铃木大拙著】

 5. 禅宗大意【正果法师著】

 6. 大方广圆觉修多罗了义经直解【憨山大师】

 7. 地藏本愿经讲记【圣一老法师述】

 8. 法界圆觉学【太虚大师】

 9. 法相唯识学【太虚大师】

 10. 法性空慧学【太虚大师】

 11. 佛法要领(37K)【刘洙源著】

 12. 佛法原理与做人【太虚大师】

 13. 佛法总学【太虚大师】

 14. 佛教常识答问【赵朴初居士】

 15. 佛说阿弥陀经讲记【净空法师讲】

 16. 佛说阿弥陀经讲义【华藏上师开示】

 17. 佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经讲记【净空法师讲】

 18. 佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经解(一校, 378K)【黄念祖著】

 19. 佛说观无量寿佛经讲记【净空法师讲】

 20. 佛学基础知识86K【广超法师讲】

 21. 古尊宿语录

 22. 皈依的意义【圣严法师】

 23. 憨山大师自叙年谱(29K)

 24. 华严念佛三昧论讲记【黄念祖居士讲】

 25. 慧明法师开示录

 26. 吉祥经

 27. 解深密经·无自性相品述意【巨赞法师】

 28. 戒律学纲要(选录)【圣严法师著】

 29. 金刚般若波罗蜜经讲义【华藏上师讲授】

 30. 金刚般若波罗蜜经讲义【江味农著】

 31. 金刚经白话述义【王骧陆著】

 32. 金刚经说什么【南怀谨著】

 33. 金刚决疑【憨山大师著】

 34. 净土法门疑难问题解答【李炳南居士著】

 35. 净土十疑论白话释【智者大师说】

 36. 来果禅师开示录

 37. 楞严经注【王治平著】

 38. 楞严悬镜【憨山大师著】

 39. 了凡四训(18K)【袁了凡著】

 40. 略论明心见性等五篇【元音老人著】

 41. 略说修学菩提心等三篇(26K)【越尘著】

 42. 论开悟(60K)【贾题韬讲述】

 43. 弥陀疏钞【莲池大师著】

 44. 欧阳竟无文集

 45. 菩萨道的修行【郑振煌居士讲】

 46. 菩萨学处【太虚大师讲述】

 47. 普贤行愿品讲记【济群法师讲】

 48. 劝发菩提心文讲记【演培法师释】

 49. 人有二十难(60K)【证严法师著】

 50. 胜鬘经讲记【印顺法师讲】

 51. 十善业道经的启示【济群法师讲】

 52. 什么叫修行【净元禅师著】

 53. 什么是佛法【张澄基教授讲】

 54. 受戒的好处【星云法师】

 55. 随念三宝经

 56. 太虚大师年谱

 57. 坛经讲座【贾题韬讲述】

 58. 维摩诘经别记【太虚大师著】

 59. 维摩诘所说经讲义之一【静波法师 述】

 60. 维摩精舍丛书三篇【袁焕仙讲】

 61. 我的宗教体验【太虚大师】

 62. 五灯会元

 63. 心经讲记【圣一法师述】

 64. 心经讲演录【贡噶呼图克图】

 65. 心经抉隐【元音老人著】

 66. 心声录【黄念祖著】

 67. 虚云和尚自述年谱

 68. 虚云老和尚文汇【印顺法师集】

 69. 学佛是怎么一回事(14K)【徐恒志著】

 70. 学佛最初之决定【王骧陆讲】

 71. 药师琉璃光七佛本愿功德经释义【吴立民居士著】

 72. 一代高僧广钦老和尚语录 

 73. 乙亥讲演录【王骧陆讲】

 74. 印光大师文钞菁华录【李净通居士编】

 75. 月溪禅师问答录      

 76. 怎样实践佛法(20K)【徐恒志著】

 77. 正信的佛教等三篇(373K)【圣严法师著】

 78. 中观今论【印顺法师讲】

 79. 中观论颂讲记【印顺法师讲】

 80. 宗门武库【参学比丘道谦编】
   

 

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.