TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

17.事汇部·外教部·目录部

GBK繁体版整卷下载:第53卷第54卷第55 经号 卷号 页码  经名 (卷数) 〖 朝代 译者或作者〗 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 2121 53 P0001 经律异相 (50卷)〖 梁 宝唱等集〗
 2122 53 P0269 法苑珠林 (100卷)〖 唐 道世撰〗
 2123 54 P0001 诸结要集 (20卷)〖 唐 道世集〗
 2124 54 P0195 法门名义集 (1卷)〖 唐 李师政撰〗
 2125 54 P0204 南海寄归内法传 (4卷)〖 唐 义净撰〗
 2126 54 P0234 大宋僧史略 (3卷)〖 宋 赞宁撰〗
 2127 54 P0257 释氏要览 (3卷)〖 宋 道诚集〗
 2128 54 P0311 一切经音义 (100卷)〖 唐 慧琳撰〗
 2129 54 P0934 续一切经音义 (10卷)〖 宋 希麟集〗
 2130 54 P0981 翻梵语 (10卷)〖 〗
 2131 54 P1055 翻译名义集 (7卷)〖 宋 法云编〗
 2132 54 P1186 悉昙字记 (1卷)〖 唐 智广撰〗
 2133 54 P1190 梵语千字文 (1卷)〖 唐 义净撰〗
 2133 54 P1197 梵语千字文 (1卷)〖 唐 义净撰〗
 2134 54 P1216 唐梵文字 (1卷)〖 唐 全真集〗
 2135 54 P1223 梵语杂名 (1卷)〖 唐 礼言集〗
 2136 54 P1241 唐梵两语双对集 (1卷)〖 唐 僧怛多檗多.波罗瞿那弥舍沙集〗
 2137 54 P1245 金七十论 (3卷)〖 陈 真谛译〗
 2138 54 P1262 胜宗十句义论 (1卷)〖 唐 玄奘译〗
 2139 54 P1266 老子化胡经 〖 〗
 2140 54 P1270 摩尼教下部赞 (1卷)〖 〗
 2141 54 P1279 A摩尼光佛教法仪略 (1卷)〖 唐 拂多诞译〗
 2141 54 P1281 B波斯教残经 (1卷)〖 〗
 2142 54 P1286 序听迷诗所经 (1卷)〖 〗
 2143 54 P1288 景教三威蒙度赞 (1卷)〖 〗
 2144 54 P1289 大秦景流行中国碑颂 (1卷)〖 唐 景净述〗
 2145 55 P0001 出三藏记集 (15卷)〖 梁 僧佑撰〗
 2146 55 P0115 众经目录 (7卷)〖 隋 法经等撰〗
 2147 55 P0150 众结目录 (5卷)〖 隋 彦琮撰〗
 2148 55 P0180 众经目录 (5卷)〖 唐 静泰撰〗
 2149 55 P0219 大唐内典录 (10卷)〖 唐 道宣撰〗
 2150 55 P0342 续大唐内典录 (1卷)〖 唐 道宣撰〗
 2151 55 P0348 古今译经图纪 (4卷)〖 唐 靖迈撰〗
 2152 55 P0367 续古今译经图纪 (1卷)〖 唐 智升撰〗
 2153 55 P0372 大周刊定众经目录 (15卷)〖 唐 明佺等撰〗
 2154 55 P0477 开元释教录 (20卷)〖 唐 智升撰〗
 2155 55 P0724 开元释教录略出 (5卷)〖 唐 智升撰〗
 2156 55 P0748 大唐贞元续开元释教录 (3卷)〖 唐 圆照集〗
 2157 55 P0771 贞元新定释教目录 (30卷)〖 唐 圆照撰〗
 2158 55 P1048 续贞元释教录 (1卷)〖 南唐 恒安集〗
 2159 55 P1055 传教大师将来台州录 (1卷)〖 日本 最澄撰〗
 2160 55 P1058 传教大师将来越州录 (1卷)〖 日本 最澄撰〗
 2161 55 P1060 御请来目录 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2162 55 P1066 根本大和尚真迹策子等目录 (1卷)〖 〗
 2163 55 P1068 常晓和尚请来目录 (1卷)〖 日本 常晓撰〗
 2164 55 P1071 灵岩寺和尚请来法门道具等目录 (1卷)〖 日本 圆行撰〗
 2165 55 P1074 日本国承和五年入唐求法目录 (1卷)〖 日本 圆仁撰〗
 2166 55 P1076 慈觉大师在唐送进录 (1卷)〖 日本 圆仁撰〗
 2167 55 P1078 入唐新求圣教目录 (1卷)〖 日本 圆仁撰〗
 2168 55 P1087 A惠运禅师将来教法目录 (1卷)〖 日本 惠运撰〗
 2168 55 P1089 B惠运律师书目录 (1卷)〖 日本 惠运撰〗
 2169 55 P1092 开元寺求得经疏记等目录 (1卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2170 55 P1092 福州温州台州求得经律论疏记外书等目录 (1卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2171 55 P1095 青龙寺求法目录 (1卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2172 55 P1097 日本比丘圆珍入唐求法目录 (1卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2173 55 P1102 智证大师请来目录 (1卷)〖 日本 圆珍撰〗
 2174 55 P1108 A新书写请来法门等目录 (1卷)〖 日本 宗睿撰〗
 2174 55 P1111 B禅林寺宗睿僧正目录 (1卷)〖 〗
 2175 55 P1112 录外经等目录 (1卷)〖 〗
 2176 55 P1113 诸阿阇梨真言密教部类总录 (2卷)〖 日本 安然集〗
 2177 55 P1132 华严宗章疏并因明录 (1卷)〖 日本 圆超录〗
 2178 55 P1135 天台宗章疏 (1卷)〖 日本 玄日录〗
 2179 55 P1137 三论宗章疏 (1卷)〖 日本 安远录〗
 2180 55 P1138 法相宗章疏 (1卷)〖 日本 平祚录〗
 2181 55 P1140 注进法相宗章疏 (1卷)〖 日本 藏俊撰〗
 2182 55 P1144 律宗章疏 (1卷)〖 日本 荣稳录〗
 2183 55 P1145 东域传灯目录 (1卷)〖 日本 永超集〗
 2184 55 P1165 新编诸宗教藏总录 (3卷)〖 高丽 义天录〗

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.