TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

No. 2180
法相宗章疏

东大寺平祚大法师奉圣王敕录上

金刚般若会释三卷(大乘基述)
金刚般若玄记十卷(基述)
金刚般若疏二卷(基述)
金刚般若宣演三卷(道氤述)
金刚般若疏二卷(汉光述)
金刚般若疏三卷(元晓述)
能断金刚般若述赞三卷(玄范述)
能断金刚般若疏二卷(靖迈述)
仁王般若疏三卷(圆测述)
仁王般若疏二卷(慧净述)
仁王般若疏二卷(玄范述)
仁王般若疏三卷(新翻良贲述)
般若理趣分述赞三卷(基述)
般若理趣分幽赞一卷(义寂述)
般若心经幽赞一卷(基述)
般若心经疏一卷(圆测述)
般若心经疏一卷(智周述)
般若心经疏一卷(靖迈述)
涅槃疏十四卷(憬兴述)
涅槃疏十卷(诵许述)
涅槃义记五卷(义寂述)
解深密疏十一卷(令因述)
解深密疏十卷(圆测述)
解深密疏十卷(玄范述)
解深密疏三卷(元晓述)
法华玄赞十卷(基述)
法华述赞十卷(慧净述)
法华疏八卷(玄范述)
法华疏七卷(道荣述)
法华义决一卷(慧沼述)
法华摄释四卷(智周述)
法华决择记八卷(崇俊述)
法华弘赞十二卷(行贺述)
最胜王经疏六卷(慧沼述)
最胜王经略赞十二卷(憬兴述)
最胜王经疏八卷(元晓述)
胜鬘经疏一卷(靖迈述)
胜鬘经疏二卷(元晓述)
十二门陀罗尼经疏一卷(憬兴述)
药师经疏一卷(靖迈述)
十一面经疏一卷(慧沼述)
盂兰盆经疏一卷(慧净述)
弥勒上生经疏二卷(基述)
弥勒上生经疏二卷(憬兴述)
弥勒成佛经疏一卷(慧净述)
菩萨藏经疏十卷(靖迈述)
梵网经疏二卷(义寂述)
梵网经疏二卷(智周述)
梵网经古迹二卷(太贤述)
六门陀罗尼经疏一卷(基述)
无垢称经疏六卷(基述)
无垢称疏经六卷(玄范述)
无量义经疏三卷(圆测述)
无量寿经疏三卷(义寂述)
称赞净土经疏一卷(靖迈述)
西方要决一卷(基述)
大乘十轮经钞二卷(大乘肪述)
楞伽经疏七卷(元晓述)
尊胜陀罗尼经珠林一卷(行感述)
不增不减经疏一卷(元晓述)
温室经疏一卷(慧净述)
已上大乘经疏
瑜伽论钞十六卷(基述)
瑜伽论疏二十五卷(真空述)
瑜伽论疏十三卷(文备述)
瑜伽论疏三十六卷(景法师述)
瑜伽论中实四卷(元晓述)
瑜伽论记二十四卷(遁伦述)
瑜伽论集十卷(浮丘述)
百法论玄赞一卷(基述)
百法论疏一卷(大乘光述)
百法论疏一卷(圆测述)
百法论疏十卷(从方述)
百法论钞七卷(玄沼述)
五蕴论疏一卷(东域亦亡名)
显扬论疏八卷(憬兴述)
显扬疏十卷(五百八十纸智仁述)
摄大乘论十卷(基述)
摄大乘论疏十一卷(廓法师述)
摄大乘论疏十卷(神泰述)
摄大乘论疏七卷(毗跋罗述)
摄大乘论疏七卷(玄范述)
摄大乘论章五卷。
摄大乘论义决七卷。
对法论钞七卷(基述)
对法论疏十卷(玄范述)
对法论疏十六卷(灵俊述)
辨中边论疏三卷(基述)
辨中边论疏六卷(玄范述)
辨中边论疏三卷(慧赞述)
中边分别论疏四卷(百七十五纸元晓述)
二十唯识论疏二卷(基述)
二十唯识论疏二卷(圆测述)
唯识论疏十卷(六百三十纸基述)
唯识枢要二卷(基述)
唯识别钞五卷(基述)
唯识疏十卷(圆测述)
唯识疏四卷(慧观述)
唯识了义灯七卷(慧沼述)
唯识要集十三卷(肪述)
唯识要集十四卷(道证述)
唯识贬量二十卷(憬兴述)
唯识解节三卷(宗廓述)
唯识演秘七卷(智周述)
唯识义演十三卷(如理述)
唯识谈微钞二十卷(如理述)
唯识未详决二卷(义寂述)
唯识羽足四卷。
唯识太钞二十四卷。
唯识东钞三卷。
唯识北钞三卷。
难知钞五卷。
唯识义蕴十卷(开元寺道邕述)
大庄严论疏十卷(慧净述)
观所缘缘论疏二卷(测述)
观所缘缘论疏一卷(神廓述)
观所缘缘论疏一卷(神泰述)
观所缘缘论疏一卷(基述)
宗轮论疏一卷(四十一纸基述)
佛地论疏六卷(靖迈述)
佛地论疏四卷(智仁述)
佛性论疏四卷(辩法师述)
广百论钞十卷(文备述)
掌珍论疏二卷(靖迈述)
掌珍论疏二卷(文备述)
掌珍论疏二卷(神泰述)
已上大乘论疏
俱舍论疏十五卷(分为三十卷普光述)
俱舍论疏二十卷(九百九十九纸神泰述)
俱舍论颂释六卷(亦云颂疏圆晖述)
婆沙论记十卷。
婆沙论疏十四卷(净达述)
顺正理论疏二十四卷(八百三十纸元瑜述)
天亲菩萨传一卷(真谛三藏述)
大唐西域记十二卷(玄奘三藏述)
大唐大慈恩寺三藏传十卷(慧立述)
慧日论四卷(慧沼述)
法苑旨趣一卷(清素述)
法苑决择记二卷(智周述)
枢要记四卷(义宾述)
了义灯记一卷(智周述)
种性差别集三卷(肪述)
大乘法苑林章七卷(二百九十九纸基述)
二十七贤章一卷(基述)
胜论十句义章一卷(述述)
大乘义林章十二卷(义寂述)
六十二见章一卷(圆测述)
入道章一卷(智周述)
十因四缘五因章一卷(三十三纸文备述)
道品章一卷(十七纸神泰述)
大乘四善根章一卷(十四纸神泰述)
圆弘师章四卷(百二十纸)
宗法师章四卷。
二障章一卷。
三障章一卷。
中有章一卷(十八纸)
见道章一卷。
大乘五法章一卷(三十六纸)
杂设难章一卷(二十八纸)
末那四惑章一卷(十一纸)
补阙章三卷。
菩萨地十法章一卷。
六现观章一卷(八纸)
已上大唐祖师所造
研神章五卷(护命述)
法苑林章记三卷(护命述)
分量决一卷(善珠述)
明灯钞十二卷(善珠述)
法苑林章记一卷(善珠述)
了义灯记一卷(善珠述)
了义灯记一卷(常腾述)
法苑林章记一卷(平备述)

法相宗章疏

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.