TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

No. 2179
三论宗章疏

元兴寺安远律师奉圣王敕录上经疏

法华义疏十二卷(嘉祥寺胡吉藏述)
法华新撰疏六卷(分本末为十二卷吉藏述)
法华统略三卷(分本末为六卷吉藏述)
法华游意一卷(吉藏述)
法华略疏二卷(竺道生述)
涅槃义疏二十卷(吉藏述)
涅槃游意一卷(吉藏述)
涅槃略疏十五卷(法宝述)
涅槃义记十卷(分本末为二十卷惠远述)
维摩略疏五卷(吉藏述)
维摩广疏六卷(吉藏述)
胜鬘经宝窟三卷(分为六卷吉藏述)
金光明经疏一卷(或为二卷吉藏述)
金刚般若疏四卷(吉藏述)
大品般若略疏四卷(吉藏述)
大品般若广疏十卷(吉藏述)
大品般若游意一卷(吉藏述)
盂兰盆经疏一卷(吉藏述)
弥勒经游意一卷(吉藏述)
华严经游意一卷(吉藏述)
仁王经疏二卷(吉藏述)
观无量寿经疏一卷(吉藏述)
观无量寿经义记一卷(净影述)
论疏
法华论疏三卷(吉藏述)
中论疏十卷(吉藏述)
中论玄一卷(吉藏述)
中论玄一卷(兴皇寺法朗述)
中论疏六卷(二百六十九纸元康述)
百论疏三卷(吉藏述)
十二门论疏二卷(吉藏述)
十二门论略疏一卷(吉藏述)
十二门论疏二卷(元康述)
三论序疏一卷(吉藏述)
三论玄枢二卷(元康述)
三论玄记一卷(元康述)
三论玄意一卷(元康述)
三论宗要一卷(十七纸元晓述)
三论游意一卷(硕法师述)
四论玄义十二卷(均正述)
智度论疏十四卷(八百四十三纸僧侃述)
智度论疏二十四卷(一千一百四十五纸惠影述)
广百论疏十卷(文备述)
广百论疏十卷(文轨述)
广百论疏十卷(圆测述)
广百论旨归一卷(元晓述)
广百论撮要一卷(元晓述)
掌珍论疏二卷(靖迈述)
掌珍论疏二卷(文备述)
掌珍论疏五卷(道温述)
掌珍论疏一卷(神泰述)
掌珍论古迹一卷(太贤述)
掌珍论料简一卷(元晓述)
部集论疏十卷(或四卷真谛述)
起信论疏二卷(六十九纸惠远述)
起信论疏二卷(四十七纸元晓述)
起信论疏二卷(八十六纸法藏述)
肇论疏三卷(九十六纸元康述)
净名玄论八卷(吉藏述)
法华玄论十卷(吉藏述)
大乘玄论五卷(吉藏述)
二谛章三卷(吉藏述)
大乘义章二十卷(惠远述)
成实论义章二十卷(惠影述)
净名玄记四卷(日本智光述)
一乘佛性究竟论六卷(法宝述)
一乘佛性究竟论记六卷(大安寺庆俊述)
大乘义章三卷(罗什述)
大乘菩萨入道三种观一卷(罗什述)
二谛搜玄论一卷(泰法师述)
已上六十九部

三论宗章疏

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.