TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

No. 2169
开元寺求得经疏记等目录

日本国求法僧圆珍目录

于福府开元寺。求得经论疏记等。总计一百五十六卷。
法镜经□□。
大乘方等要慧经一卷。
大乘金刚髻珠菩萨修行分一卷。
大方广普贤所说经一卷。
八定不定印经一卷。
不空罥索陀罗尼经一卷。
是妙胜定经一卷。
妙法莲华经论一卷(勒那译)
显扬圣教论颂一卷。
无相论二卷(上下)
因明正理门论一卷(义净译)
大乘广五蕴论一卷。
大周群经目录二卷(上下)
华严法海二卷(上下)
八识三身图□卷。
道进钞六卷。
法华科文二卷(嘉祥)
净名经关中疏略数义图一卷。
金师子观门一卷。
四分律音训一卷。
和上变像一铺。
福州开元寺新造浮屠碑并叙一卷。
于开元寺造净土写一切经并藏藏碣铭并序一卷。
监军使再修经藏院记一卷。

已上写得

中天竺大那兰陀寺贝多叶梵字真言一夹。
梵字无碍大悲心陀罗尼一夹。

已上婆罗门三藏阿娑阿哩耶曼苏悉怛罗舍授

观世音菩萨像一卷。
菩萨戒疏二卷(上下)
阿弥陀经疏一卷。
净名经疏三卷(上中下)
般若心经疏一卷。
华严经疏二十卷。
法华玄赞十卷。
法华经疏十卷。
涅槃经疏十卷。
开四分律宗记十卷。
弘调伏录八卷。
开四分律宗记镜十卷。
四分律科文一卷。
四分开宗纪八卷。
城都抄一卷。
杂转降句一卷。
四分比丘尼随要行仪二卷。
俱舍论颂疏十二卷(两部)
俱舍论疏记五卷。
俱舍论释颂疏抄三卷。
俱舍序记一卷。
已上沙门常砧存式惠灌智海义雄参寥履权等舍施。
相送诗一卷(参寥)
□月二十一日承。州判住开元寺以前法门且随求得记录如件。
巨唐大中七年九月二十一日。本□求法僧圆珍记。

开元寺求得经疏记等目录

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.