Kinh điển Giảng Giải 

 

 1. 100 Bài Kệ Niệm Phật Lược Giải HT Thích Thiền Tâm

 2. Bát Quan Trai Giới Thập Giảng

 3. Chú Đại Bi Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa

 4. Chú Giải Kinh Kim Cang Thích Huyền Vi

 5. Chú Giải Tâm Kinh Thích Huyền Vi

 6. Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa Cập Nhật Tập 3

 7. Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm HT Thích Thiện Hoa

 8. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng  HT Thích Tuyên Hóa

 9. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng HT Thích Tịnh Không

 10. Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán Kinh - Phẩm Báo Ân Giảng Giải Đại Sư Thái Hư Lược Giảng

 11. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan Hoằng Nhất Đại Sư

 12. Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký HT Thích Tịnh Không

 13. Đường Tu Không Hai Minh Tâm

 14. Hai Thời Công Phu Lược Giải (Nhị Khóa Hiệp Giải) Thích Khánh Anh dịch

 15. Huyền luận Duy Ma Cật. Tuệ Sỹ

 16. Kinh A Di Đà Chú Nghĩa Chánh Sĩ

 17. Kinh A Di Đà Lược Giảng HT Thích Tịnh Không

 18. Kinh A Di Đà Sớ Sao Liên Trì Đại Sư

 19. Kinh A Di Đà Thiển Thích HT Thích Tuyên Hóa

 20. Kinh A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư

 21. Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung Lược Giải HT Thích Đức Niệm

 22. Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải HT Thích Tinh Vân

 23. Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải Ngẫu Ích Đại Sư

 24. Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giảng Thích Viên Giác

 25. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Lược Giải HT Thích Tuyên Hóa

 26. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu HT Thích Thiện Hoa

 27. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa Cập Nhật Tập 8

 28. Kinh Di Giáo Lược Giải HT Thích Viên Giác

 29. Kinh Di Lặc Lược Giải Đại Sư Thái Hư

 30. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký Thích Tịnh Không

 31. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích  HT Thích Tuyên Hóa

 32. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa HT Thích Tuyên Hóa

 33. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán PS Thích Khuy Cơ

 34. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Giảng Lục Pháo Sư Bảo Tịnh

 35. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

 36. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa Đại Sư Hám Sơn

 37. Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải Lê Sỹ Minh Tùng

 38. Kinh Kim Cang Lược Giải HT Thích Thiện Hoa

 39. Kinh Lăng Nghiêm Thông Nghị Hám Sơn Đại Sư

 40. Kinh Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm (Giảng Ký) Tịnh Không Thượng Nhân giảng

 41. Kinh Tại Gia Bồ Tát Giới Giảng Lục Thái Hư Đại Sư

 42. Kinh Thắng Man Giảng Ký HT Ấn Thuận

 43. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

 44. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông Nhẫn Tế Thiền Sư

 45. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

 46. Kinh Viên Giác Lược Giải HT Thích Thiện Hoa

 47. Kinh Vô Lượng Thọ Chú Giải CS Hoàng Niệm Tổ

 48. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện HT Thích Tịnh Không

 49. Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma HT Tuyên Hóa

 50. Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký PS Thích Diễn Bồi

 51. Phổ Hiền Hạnh Nguyện HT Thích Tịnh Không

 52. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký Thích Diễn Bồi

 53. Tâm Như Toàn tập Hòa thượng Thích Trí Thủ

 54. Thuyết Giảng Kinh Luận HT Thích Duy Lực

 55. Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối HT Tuyên Hóa

 56. Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo Chương HT Thích Tịnh Không

 57. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Lược giải HT Tuyên Hóa