Kinh điển Giảng Giải 

 

100 Bài Kệ Niệm Phật Lược Giải HT Thích Thiền Tâm

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng   Thích Diễn Bồi - Thích Thiện Huệ dịch

Chú Đại Bi Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa

Chú Giải Kinh Kim Cang Thích Huyền Vi

Chú Giải Tâm Kinh Thích Huyền Vi

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa Cập Nhật Tập 3

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm HT Thích Thiện Hoa

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng  HT Thích Tuyên Hóa

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng HT Thích Tịnh Không

Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán Kinh - Phẩm Báo Ân Giảng Giải Đại Sư Thái Hư Lược Giảng

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan Hoằng Nhất Đại Sư

Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký HT Thích Tịnh Không

Đường Tu Không Hai Minh Tâm

Hai Thời Công Phu Lược Giải (Nhị Khóa Hiệp Giải) Thích Khánh Anh dịch

Huyền luận Duy Ma Cật. Tuệ Sỹ

Kinh A Di Đà Chú Nghĩa Chánh Sĩ

Kinh A Di Đà Lược Giảng HT Thích Tịnh Không

Kinh A Di Đà Sớ Sao Liên Trì Đại Sư

Kinh A Di Đà Thiển Thích HT Thích Tuyên Hóa

Kinh A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung Lược Giải HT Thích Đức Niệm

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải HT Thích Tinh Vân

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải Ngẫu Ích Đại Sư

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giảng Thích Viên Giác

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Lược Giải HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu HT Thích Thiện Hoa

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa Cập Nhật Tập 8

Kinh Di Giáo Lược Giải HT Thích Viên Giác

Kinh Di Lặc Lược Giải Đại Sư Thái Hư

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký Thích Tịnh Không

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích  HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán PS Thích Khuy Cơ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Giảng Lục Pháo Sư Bảo Tịnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa Đại Sư Hám Sơn

Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải Lê Sỹ Minh Tùng

Kinh Kim Cang Lược Giải HT Thích Thiện Hoa

Kinh Lăng Nghiêm Thông Nghị Hám Sơn Đại Sư

Kinh Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm (Giảng Ký) Tịnh Không Thượng Nhân giảng

Kinh Tại Gia Bồ Tát Giới Giảng Lục Thái Hư Đại Sư

Kinh Thắng Man Giảng Ký HT Ấn Thuận

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông Nhẫn Tế Thiền Sư

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Viên Giác Lược Giải HT Thích Thiện Hoa

Kinh Vô Lượng Thọ Chú Giải CS Hoàng Niệm Tổ

Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện HT Thích Tịnh Không

Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma HT Tuyên Hóa

Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký PS Thích Diễn Bồi

Phổ Hiền Hạnh Nguyện HT Thích Tịnh Không

Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký Thích Diễn Bồi

Tâm Như Toàn tập Hòa thượng Thích Trí Thủ

Thuyết Giảng Kinh Luận HT Thích Duy Lực

Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối HT Tuyên Hóa

Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo Chương HT Thích Tịnh Không

Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Lược giải HT Tuyên Hóa