TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

11. 中观部·瑜伽部

GBK繁体版整卷下载:第30卷第31卷


 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】
 ____ ____ _____ __________  _________________

 1564 30 P0001 中论(4卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 1565 30 P0039 顺中论义入大般若波罗蜜经初品法门(2卷)【元魏 瞿昙般若流支译】
 1566 30 P0051 般若灯论释(15卷)【唐 波罗颇蜜多罗译】
 1567 30 P0136 大乘中观释论(9卷)【安 惟净等译】
 1568 30 P0159 十二门论(1卷)【姚秦 鸠摩罗什译】“宝库”录校版本
 1569 30 P0168 百论(2卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 1570 30 P0182 广百论本(1卷)【唐 玄奘译】
 1571 30 P0187 大乘广百论释论(10卷)【唐 玄奘译】
 1572 30 P0250 百字论(1卷)【后魏 菩提流支译】
 1573 30 P0253 壹输卢迦论(1卷)【后魏 瞿昙般若留支译】
 1574 30 P0254 大乘破有论(1卷)【宋 施护译】
 1575 30 P0254 六十颂如理论(1卷)【宋 施护译】
 1576 30 P0256 大乘二十颂论(1卷)【宋 施护译】
 1577 30 P0256 大丈夫论(2卷)【北凉 道泰译】
 1578 30 P0268 大乘掌珍论(2卷)【唐 玄奘译】
 1579 30 P0279 瑜伽师地论(100卷)【唐 玄奘译】下载
 1580 30 P0883 瑜伽师地论释(1卷)【唐 玄奘译】
 1581 30 P0888 菩萨地持经(10卷)【北凉 昙无谶译】
 1582 30 P0960 菩萨善戒经(9卷)【刘宋 求那跋摩译】
 1583 30 P1013 菩萨善戒经(1卷)【刘宋 求那跋摩译】
 1584 30 P1018 决定藏论(3卷)【梁 真谛译】
 1585 31 P0001 成唯识论(10卷)【唐 玄奘译】
 1586 31 P0060 唯识三十论颂(1卷)【唐 玄奘译】
 1587 31 P0061 转识论(1卷)【陈 真谛译】
 1588 31 P0063 唯识论(1卷)【后魏 瞿昙般若流支译】
 1589 31 P0070 大乘唯识论(1卷)【陈 真谛译】
 1590 31 P0074 唯识二十论(1卷)【唐 玄奘译】
 1591 31 P0077 成唯识宝生论(5卷)【唐 义净译】
 1592 31 P0097 摄大乘论(2卷)【后魏 佛陀扇多译】
 1593 31 P0113 摄大乘论(3卷)【陈 真谛译】
 1594 31 P0132 摄大乘论本(3卷)【唐 玄奘译】
 1595 31 P0152 摄大乘论释(15卷)【陈 真谛译】
 1596 31 P0271 摄大乘论释论(10卷)【隋 笈多共行炬等译】
 1597 31 P0321 摄大乘论释(10卷)【唐 玄奘译】
 1598 31 P0380 摄大乘论释(10卷)【唐 玄奘译】
 1599 31 P0451 中边分别论(2卷)【陈 真谛译】
 1600 31 P0464 辩中边论(3卷)【唐 玄奘译】
 1601 31 P0477 辩中边论颂(1卷)【唐 玄奘译】
 1602 31 P0480 显扬圣教论(20卷)【唐 玄奘译】
 1603 31 P0583 显扬圣教论颂(1卷)【唐 玄奘译】
 1604 31 P0589 大乘庄严经论(13卷)【唐 波罗颇蜜多罗译】
 1605 31 P0663 大乘阿毗达磨集论(7卷)【唐 玄奘译】
 1606 31 P0694 大乘阿毗达磨杂集论(16卷)【唐 玄奘译】
 1607 31 P0774 六门教授习定论(1卷)【唐 义净译】
 1608 31 P0777 业成就论(1卷)【元魏 毗目智仙译】
 1609 31 P0781 大乘成业论(1卷)【唐 玄奘译】
 1610 31 P0787 佛性论(4卷)【陈 真谛译】
 1611 31 P0813 究竟一乘宝性论(4卷)【后魏 勒那摩提译】
 1612 31 P0848 大乘五蕴论(1卷)【唐 玄奘译】
 1613 31 P0850 大乘广五蕴论(1卷)【唐 地婆诃罗译】
 1614 31 P0855 大乘百法明门论(1卷)【唐 玄奘译】“宝库”录校版本
 1615 31 P0855 王法正理论(1卷)【陈 玄奘译】
 1616 31 P0861 十八空论(1卷)【陈 真谛译】
 1617 31 P0867 三无性论(2卷)【陈 真谛译】
 1618 31 P0878 显识论(1卷)【陈 真谛译】
 1619 31 P0882 无相思尘论(1卷)【陈 真谛译】
 1620 31 P0883 解卷论(1卷)【陈 真谛译】
 1621 31 P0884 掌中论(1卷)【陈 真谛译】
 1622 31 P0885 取因假设论(1卷)【陈 真谛译】
 1623 31 P0887 观总相论颂(1卷)【陈 真谛译】
 1624 31 P0888 观所缘缘论(1卷)【唐 玄奘译】
 1625 31 P0889 观所缘论释(1卷)【唐 义净译】
 1626 31 P0892 大乘法界无差别论(1卷)【唐 提云般若等译】
 1627 31 P0894 大乘法界无差别论(1卷)【唐 提云般若译】


 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.