TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

  No. 1623
  观总相论颂一卷
  陈那菩萨造
  三藏法师义净奉 制译
诸有乐略者 彼已显方隅
若有爱烦文 为彼说总相
由声及义智 俗言为本者
是观总相言 此颂声及义
谓声并义二 此中二种智
名声兼义智 彼为根本者
谓即于因义 由诸世间说
以声义智本 是故勒为颂
声义及智义 故略造斯论
问名义连属 是俗说为本
何以故今云 但唯办声义
答曰不如此 纵有连属声
唯名与义二 诸有许共相
所诠及能诠 此中理印持
咸摄入于此 谓不相离性
方许相连属 故今不别说
由能诠名等 唯局连属门
了彼所诠义 故以总相性
方得解了者 后当以广说
故唯声义智 连属道理成
有余复意乐 此中名义二
有三种差别 谓声并义二
  观总相论颂一卷

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.