TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

  No. 1576
  大乘二十颂论
  龙树菩萨造
  西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉 诏译
归命不可思议性 诸佛无著真实智
诸法非言非无言 佛悲愍故善宣说
第一义无生 随转而无性
佛众生一相 如虚空平等
此彼岸无生 自性缘所生
彼诸行皆空 一切智智行
无染真如性 无二等寂静
诸法性自性 如影像无异
凡夫分别心 无实我计我
故起诸烦性 及苦乐舍等
世间老病死 为苦不可爱
随诸业坠堕 此实无有乐
天趣胜妙乐 地狱极大苦
皆不实境界 六趣常轮转
众生妄分别 烦恼火烧燃
堕地狱等趣 如野火烧林
众生本如幻 复取幻境界
履幻所成道 不了从缘生
如世间画师 画作夜叉相
自画己自怖 此名无智者
众生自起染 造彼轮回因
造已怖坠堕 无智不解脱
众生虚妄心 起疑惑垢染
无性计有性 受苦中极苦
佛见彼无救 乃起悲愍意
故发菩提心 广修菩提行
得无上智果 即观察世间
分别所缠缚 故为作利益
从生及生已 悉示正真义
后观世间空 离初中后际
观生死涅盘 是二俱无我
无染亦无坏 本清净常寂
梦中诸境界 觉已悉无见
智者寤痴睡 亦不见生死
愚痴闇蔽者 坠堕生死海
无生计有生 起世间分别
若分别有生 众生不如理
于生死法中 起常乐我想
此一切唯心 安立幻化相
作善不善业 感善不善生
若灭于心轮 即灭一切法
是诸法无我 诸法悉清净
佛广宣说世间法 当知即是无明缘
若能不起分别心 一切众生何所生
于彼诸法法性中 实求少法不可得
如世幻师作幻事 智者应当如是知
生死轮回大海中 众生烦恼水充满
若不运载以大乘 毕竟何能到彼岸
  大乘二十颂论

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.