KINH SÁCH PDF

 

A 

 1. 100 Ngày Độc Cư – Thuần Tỉnh dịch

 2. 101 Truyện Thiền – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

 3. 300 Năm Phật Giáo Gia Định Sài Gòn – Hội Thảo Khoa Học – Nhiều Tác giả

 4. 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok, Việt dịch: Thích Nữ Minh Tâm

 5. Á Châu Huyền Bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 6. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] Thích Nữ Chơn Tịnh dịch

 7. A Di Đà Phật Hay A Mi Đà Phật ?Nguyễn Cung Thông dịch

 8. A Hàm: Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não, Tập 1 Thích Nữ Giới Hương

 9. A Hàm: Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não, Tập 2 Thích Nữ Giới Hương

 10. Ai Cập Huyền Bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 11. Ai Vào Địa Ngục Nguyên Minh

 12. Am Mây Ngủ  HT Thích Nhất Hạnh

 13. An Lạc Từng Bước Chân  HT Thích Nhất Hạnh

 14. An Trú Trong Hiện Tại  HT Thích Nhất Hạnh

 15. Ân Nghĩa Sanh Thành Nhiều tác giả (new)

 16. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên Như Hòa dịch

 17. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao  [Quyển 1] Như Hòa dịch

 18. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao  [Quyển 2] Như Hòa dịch

 19. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao  [Quyển 3]  Như Hòa dịch

 20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao  [Quyển 4] Như Hòa dịch

 21. Ánh Sáng Chân Tâm: Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức Đức Đạt Lai Lạt Ma

B 

 1. Ba Điểm Căn Yếu Của Con Đường Đạo – Je Tsong Khapa, Tâm Bảo Đàn dịch

 2. Ba Kinh Nhật Tụng  (new)

 3. Ba Mươi Ba Vị Tổ Ấn Hoa  HT Thích Thanh Từ dịch

 4. Ba Mươi Ngày Thiền Quán Nguyễn Duy Nhiên dịch

 5. Ba Trăm Năm Phật Giáo Gia Định Sài Gòn

 6. Ba Trăm Sáu Mươi Lăm Ngày Pháp Vị Thích Nữ Minh Tâm dịch

 7. Ba Trụ Thiền Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng

 8. Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi  HT Thích Thanh Từ dịch

 9. Bạch Ẩn Thiền Định Ca Thích Hạnh Huệ

 10. Bài Ca Của Một Ẩn Sĩ – Thanh Liên dịch

 11. Bài Ca cho Dagmema – Tâm Bảo Đàn

 12. Bài diễn văn trong Lễ Phát Giải Thưởng Danh Dự cho HT Thích Minh Tâm & HT Thích Như Điển tại Sri LanKa

 13. Bài giảng ở Washington D.C 1985 Nhất Như chuyển ngữ

 14. Bài thuyết pháp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ladakh

 15. Ban Mai Xứ Ấn, Tập 1 Thích Nữ Giới Hương

 16. Ban Mai Xứ Ấn, Tập 2 Thích Nữ Giới Hương

 17. Ban Mai Xứ Ấn, Tập 3 Thích Nữ Giới Hương

 18. Bàn Tay Cũng Là Hoa HT Thích Nhất Hạnh

 19. Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân HT Thích Chơn Thiện

 20. Bàn về tư tưởng Phật Học trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung HT Thích Chơn Thiện

 21. Bản tính sáng ngời và hiểu biết của Tâm – Dalai Lama, Như Ý Liên Hoa dịch

 22. Bàng Uẩn Ngữ Lục – Dương Đình Hỷ dịch

 23. Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ Tuệ Đăng, Nguyễn Minh Tiến

 24. Bát Chánh Đạo: Con Đường Đến Hạnh Phúc Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

 25. Bát đại hộ pháp Thiện Duyên

 26. Bát Đại Nhân Giác giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 27. Bát Nhã giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 28. Bát Nhã Tâm Kinh Osho

 29. Bát Nhã Tâm Kinh Việt giải Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 30. Bát Nhã trực giải  HT Thích Thanh Từ

 31. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] Thích Nữ Chơn Tịnh dịch

 32. Bát thức qui củ tụng Quảng Minh dịch

 33. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250 – 0255, 0257] Nguyên Tánh dịch

 34. Bậc Thang Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Lược Luận Thích Pháp Chánh dịch

 35. Bhutan Có Gì Lạ  HT Thích Như Điển

 36. Bích Nham Lục Chân Nguyên dịch

 37. Bích Nham Lục  HT Thích Thanh Từ dịch

 38. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận Thích Tịnh Nghiêm dịch

 39. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp Thích Minh Thiền

 40. Bồ Đề Đạt Ma Dương Đình Hỷ

 41. Bồ Đề Tư Lương Luận HT Thích Như Điển dịch

 42. Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia  HT Thích Nhất Hạnh

 43. Bồ Tát và Tánh Không Thích Nữ Giới Hương

 44. Bộ Bản Duyên Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 45. Bông Hồng Cài Áo  HT Thích Nhất Hạnh

 46. Bốn con đường của Trí Tuệ Ngài Shamar Rinpoche; Quỳnh Anh, Nhóm Thuận Duyên dịch

 47. Bốn Kinh Của Phật Tổ Thích Huyền Vi

 48. Bốn mươi ba Công Án Của Trần Thái Tông  HT Thích Nhất Hạnh

 49. Bổn Sự Kinh HT Thích Như Điển dịch

 50. Bụt sử lược biên, Tập 1 Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch

 51. Bụt sử lược biên, Tập 2 Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch

 52. Bụt sử lược biên, Tập 3 Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch

 53. Bụt sử lược biên, Tập 4 Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch

 54. Bụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm Thức  HT Thích Nhất Hạnh

 55. Bụt và Tổ trong ta  HT Thích Nhất Hạnh

 56. Bửu sơn kỳ Hương huyền nghĩa  Từ Hoa Nhất Tâm Tuệ

 57. Bước tới thảnh thơi  HT Thích Nhất Hạnh

 58. Bước đầu học Phật  HT Thích Thanh Từ dịch

 59. Bưởi – Thích Nhất Hạnh

C 

 1. Cái cười của Thánh Nhân Nguyễn Duy Cần

 2. Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 3. Các bài học Phật Phúc Trung Huỳnh Ái Tông

 4. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu Tulku Thondup, Thanh Liên dịch

 5. Các đế vương với Phật giáo Đào Nam Thắng dịch, Lê Đức Niệm hiệu dịch

 6. Các nữ Thiền nhân trong Thiền sử Trung Hoa

 7. Các tông phái đạo Phật Đoàn Trung Còn

 8. Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch

 9. Cẩm Nang của người Phật tử, Tập 1 Khải Thiên

 10. Cẩm Nang của người Phật tử, Tập 2 Khải Thiên

 11. Cẩm Nang của người Phật tử, Tập 3 Khải Thiên

 12. Cảm Tạ Xứ Đức  HT Thích Như Điển

 13. Cân Bằng Thân Tâm Osho

 14. Cánh cửa mãn nguyện Nguyễn Văn Điểu dịch

 15. Cành Lá Vô Ưu HT Thích Thanh Từ

 16. Cảnh giới Đức Mạn Thù Dalai Lama, Hồng Như dịch

 17. Cao Tăng Dị Truyện Thích Nữ Hạnh Huệ biên soạn

 18. Câu chuyện dòng sông Hermann Hesse, Kim Trần biên soạn

 19. Cầu An Thích Nữ Hạnh Huệ

 20. Cây Gậy Thiền Thích Nữ Hạnh Huệ

 21. Cha Mẹ Chân Thật Thích Nữ Hạnh Huệ

 22. Cha giàu Cha nghèo Sưu tầm

 23. Chân Không Thích Nữ Hạnh Huệ

 24. Chân Ngôn Tông Nhật Bản  HT Thích Như Điển dịch

 25. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch

 26. Chánh Niệm Lương Thanh Bình dịch

 27. Chánh Ngoa Tập Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch

 28. Chắp Tay Lạy Người Nguyên Minh

 29. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ  HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch

 30. Chết Đi Về Đâu Thích Nhật Từ

 31. Chết và Tái Sinh Thích Nguyên Tạng soạn dịch

 32. Chết vào thân trung ấm và tái sinh Diệu Hạnh, Chân Giác dịch

 33. Chỉ Không Biết Thích Giác Nguyên

 34. Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ  HT Thích Nhất Hạnh

 35. Chiếc Áo Cũ Thích Nữ Hạnh Huệ

 36. Chiếc Bè Chánh Pháp Thích Nữ Hạnh Huệ

 37. Chìa Khóa Sống Hướng Thiện Lại Thế Luyện

 38. Chiến Tranh Và Hòa Bình Theo Quan Điểm Của Phật Giáo Peter Harvey; Đỗ Kim Thêm dịch

 39. Cho Đất Nước Đi Lên  HT Thích Nhất Hạnh

 40. Cho Đất Nước Mở Ra HT Thích Nhất Hạnh

 41. Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang  (new)

 42. Chơn Tâm Trực Thuyết Thích Đắc Pháp

 43. Chú Giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Như Hòa dịch

 44. Chú Giải Kinh Kim Cang và Chánh Pháp Chưa Từng Có Thích Huyền Vi (new)

 45. Chú Giải Về P'howa – Phép Chuyển Di Tâm Thức Nguyên Giác dịch

 46. Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải Thích Minh Định

 47. Chú Tiểu Ngắm Sen Ngô Khắc Tài

 48. Chúng Tôi Học Kinh Tâm Minh, Vương Thúy Nga

 49. Chư Kinh Tập Yếu Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 50. Chứng Đạo Ca Huyền Giác

 51. Chứng Đạo Ca Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa), Hồng Như dịch

 52. Chuyển Hóa Cảm Xúc Thích Nhật Từ

 53. Chuyển Hóa Sân Hận Thích Nhật Từ

 54. Chuyện Đi Chùa Thích Minh Thông

 55. Chuyện Mùa Xuân Thích Nữ Hạnh Huệ

 56. Chuyện Phật Đời Xưa Đoàn Trung Còn

 57. Chuyện Phật Đời Xưa Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

 58. Chuyện Tình Của Liên Hoa  Hòa Thượng  HT Thích Như Điển phóng tác

 59. Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi Vương Thị Minh Tâm dịch

 60. Có Bấy Nhiều Đó Thôi Nhóm Biên Tập và Nhiếp Ảnh Thích Ca Thiền Viện

 61. Có Và Không Thích Như Điển

 62. Cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An Trần Lê Nhân (new)

 63. Cội Thiền Thích Nhật Quang

 64. Cỡi Trói, Tập 1 Vĩnh Hảo

 65. Cỡi Trói, Tập 2 Vĩnh Hảo

 66. Con Đã Có Đường Đi HT Thích Nhất Hạnh

 67. Con Đường Chuyển Hóa  HT Thích Nhất Hạnh

 68. Con Đường An Vui Thích Nhật Từ

 69. Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường Osho

 70. Con Đường Chuyển Hóa HT Thích Nhất Hạnh dịch và chú giải

 71. Con Đường Chuyển Hóa, Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Trong Cuộc Sống Thích Nhật Từ

 72. Con Đường Của Mây Trắng Osho

 73. Con Đường Đến Tĩnh Lặng Dalai Lama, Tuệ Uyển dịch

 74. Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng Dalai Lama, Liên Hoa dịch

 75. Con Đường Dẫn Đến Phật Quả – Ringu Tulku, Thanh Liên dịch

 76. Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng  HT Thích Nhất Hạnh

 77. Công Đức Phóng Sanh  Nguyễn Minh Tiến

 78. Công Án Của Tịnh Không  Dương Đình Hỷ

 79. Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ

 80. Cốt Nhục Của Thiền Trần Trúc Lâm dịch

 81. Cốt Tủy Các Kinh Căn Bản Phật Giáo Phổ Nguyệt

 82. Cuộc Đời Của Milarepa – Nhóm Thiện Tri Thức phát hành

 83. Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda Nguyễn Điền soạn dịch

 84. Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 85. Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười Osho

 86. Cửa Không Cửa  Dương Đình Hỷ dịch

 87. Cửa Tùng Đôi Cánh Gài  HT Thích Nhất Hạnh

 88. Cương Yếu Giới Luật  HT Thích  Thiện Siêu

D 

 1. Danh Tăng Việt Nam, Tập 1 Thích Đồng Bổn chủ biên

 2. Danh Tăng Việt Nam, Tập 2 Thích Đồng Bổn chủ biên

 3. Dạo bước vườn thiền Đỗ Đình Đồng góp nhặt

 4. Dật Sự Của Thiền Sư Tiên Nhai Thạch Thôn Thiện Hữu, Dương Đình Hỷ dịch (new)

 5. Diệt Nay Lục Tặc Ngoài Đời Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 6. Du Lịch Xứ Phật Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến hiệu dính

 7. Du Già Diệm Khẩu – Thí Thực Khoa Nghi  HT Thích Huyền Tôn dịch

 8. Duy Biểu Học HT Thích Nhất Hạnh

 9. Duy Ma Hiện Bệnh Thích Nữ Hạnh Huệ

 10. Dũng Cảm Vui Sống Hiểm Nguy Osho

 11. Dược Sư Kinh Sám Thích Trí Quang dịch

 12. Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác Thích Như Điển và Trần Trung Đạo

 13. Dưới Cội Bồ Đề HT Thích Như Điển

 14. Dương Kỳ Phương Hội Ngữ Lục Dương Đình Hỷ

 15. Duy Ma Cật Sở Thuyết Thích Tuệ Sỹ dịch

 16. Duy Ma Cật Giảng Giải HT Thích Thanh Từ

 17. Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương – HT Thích Từ Thông

 18. Duy Thức Học Yếu Luận HT Thích Từ Thông dịch

 19. Duy Thức Học – Thích Thiện Hạnh

 20. Duy Thức Tam Thập Tụng HT Thích Thuyền Ấn dịch

 21. Duy Thức Tam Thập Tung – Lê Hồng Sơn

 22. Dược Sư Kinh Sám – Thích Trí Quang dịch

Đ 

 1. Đại Chánh Tân Tu Kinh - Bộ Bản duyên(từ số 0158 đến 0185) Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 2. Đại Đường Tây Vực Ký Thích Như Điển

 3. Đại Sư Tông Khách Ba (Tsong Khapa) – Thích Hằng Đạt dịch

 4. Đại luận về giai trình của Đạo Giác Ngộ Quyển Thượng Nguyên tác: Đại sư Tông Khách Ba; Lamrim Lotsawas dịch.

 5. Đại luận về giai trình của Đạo Giác Ngộ Quyển Trung Nguyên tác: Đại sư Tông Khách Ba; Lamrim Lotsawas dịch.

 6. Đại luận về giai trình của Đạo Giác Ngộ Quyển Hạ Nguyên tác: Đại sư Tông Khách Ba; Lamrim Lotsawas dịch.

 7. Đại Thủ Ấn Osho; Minh Nguyệt dịch

 8. Đại Thừa Cây Lúa Thích Thanh Từ

 9. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch

 10. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận HT Thích Như Điển dịch

 11. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận – Thích Nhất Chân dịch

 12. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận Thích Quảng Độ dịch

 13. Đại thừa tập Bồ Tát học luận  HT Thích Như Điển dịch

 14. Đại Trí Độ Luận Tập I  – HT Thích Thiện Siêu dịch

 15. Đại Trí Độ Luận Tập II  HT Thích Thiện Siêu dịch

 16. Đại Trí Độ Luận Tập III  HT Thích Thiện Siêu dịch

 17. Đại Trí Độ Luận Tập IV  HT Thích Thiện Siêu dịch

 18. Đại Trí Độ Luận Tập V  – HT Thích Thiện Siêu dịch

 19. Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiền sư ngữ lục Dương Đình Hỷ

 20. Đạo Đức Làm Người - tập 1 Trưởng Lão Thích Thông Lạc (new)

 21. Đạo Đức Làm Người - tập 2 Trưởng Lão Thích Thông Lạc (new)

 22. Đậm nét Tình Lam Thích Từ Lực

 23. Đâu Là Chân Hạnh Phúc Thích Thanh Từ

 24. Đạo Ba Kho Báu Osho

 25. Đạo Bụt Nguyên Chất  HT Thích Nhất Hạnh

 26. Đạo Ca Milarepa Đỗ Đình Đồng

 27. Đạo lý nhà Phật Đoàn Trung Còn

 28. Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ Trần Hồng Liên

 29. Đạo Phật Với Tuổi Trẻ Thích Thanh Từ

 30. Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày  HT Thích Nhất Hạnh

 31. Đạo Phật Của Tuổi Trẻ  HT Thích Nhất Hạnh

 32. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời  HT Thích Nhất Hạnh

 33. Đạo Phật Hiện Đại Hóa  HT Thích Nhất Hạnh

 34. Đạo Phật Ngày Nay  HT Thích Nhất Hạnh

 35. Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới  HT Thích Nhất Hạnh

 36. Đạo Sư Du Già – Trulshik Adeu Rinpoche, Việt dịch: Pema Jyana

 37. Đào Duy Anh và sách "Khóa Hư Lục" Đào Nguyên

 38. Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ Thích Trí Hoằng

 39. Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào  HT Thích Nhất Hạnh

 40. Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] – HT Thích Như Điển dịch

 41. Để Có Một Tương Lai HT Thích Nhất Hạnh

 42. Đề Cương Kinh Pháp Hoa – Thiền sư Minh Chánh,  HT Thích Nhật Quang dịch

 43. Để Hiểu Đạo Phật  HT Thích Nhất Hạnh

 44. Để trở thành người Phật tử tại gia Thích Đức Thắng

 45. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải Thích Nữ Trí Hải dịch

 46. Đi vào cửa Pháp: Tuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng – Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên

 47. Địa Tạng Mật Nghĩa – Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 48. Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký [Quyển Thượng] – Hòa Thượng Tịnh Không

 49. Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký [Quyển Hạ] – Hòa Thượng Tịnh Không

 50. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch

 51. Đỉnh Cô Liêu Kỳ Nhiệm TN Minh Tâm dịch

 52. Đọc Và Hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Trịnh Nguyên Phước (new)

 53. Đố Vui Phật Pháp Diệu Kim

 54. Đôi Bạn Hành Hương Chiêu Hoàng

 55. Đôi Dép, Triết Lý Về Hạnh Phúc Hôn Nhân Thích Nhật Từ

 56. Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà – Quảng Minh

 57. Đối Mặt Với Thực Tại Và Con Đường Của Yêu Thương Nguyên Hạnh dịch

 58. Đối Thoại Giữa Khoa Học Và Phật Giáo Matthieu Ricard, Trịnh Xuân Thuận, BS: Hồ Hữu Hưng dịch

 59. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn  HT Thích Thanh Từ dịch

 60. Đóng Góp Của Cư Sĩ Trong Công Cuộc Hoằng Pháp Tại Hải Ngoại

 61. Đông Phương Huyền Dí Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 62. Động Sơn Lục – Dương Đình Hỷ dịch

 63. Động Sơn Ngữ Lục HT Thích Nhật Quang

 64. Đức Phật Bên Trong Nguyễn Duy Nhiên

 65. Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương HT Thích Thanh Từ

 66. Đức Phật Và Phật Pháp Osho; Vạn Sơn dịch

 67. Đức Phật Và Phật Pháp Đại Đức Narada Maha Thera, Phạm Kim Khánh dịch (new)

 68. Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc – Liên Hoa dịch

 69. Đức Phật Đã Dạy Những Gì – Nguyên tác: Walpola Rahula; Dịch giả: NS Thích Nữ Trí Hải

 70. Đức Kyabje Trulshik Rinpoche – Việt dịch: Nhóm Thuận Duyên

 71. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm Thiền Sư Ashin Tejaniya

 72. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú Thích Tịnh Nghiêm dịch

 73. Đường Vào Bồ Tát Hạnh Tập Chú – Thích Pháp Chánh dịch chú

 74. Đường Về Minh Triết (Thơ) Lê Bá Bôn

 75. Đường Xưa Mây Trắng  HT Thích Nhất Hạnh

E

 1. Em hồn nhiên (Truyện ngắn cho thiếu nhi) - Chân Pháp Đăng, Chân Pháp Nhật

 

G 

 1. Gậy Kim Cương HétHT Tuyên Hóa

 2. Giấc Mơ Trường Sơn Thích Tuệ Sỹ

 3. Giải mã hệ thống Pháp nhân duyên Tỳ Kheo Pani Giới Pháp

 4. Giải Mã Kinh Niệm Xứ - Chặng Đường Giải Thoát Khổ Đau Tỳ Kheo Pani Giới Pháp

 5. Giận  HT Thích Nhất Hạnh

 6. Giảng giải Kinh Chuyển Pháp Luân Thiền Sư Mahāsi Sayādaw, TK Pháp Thông dịch (new)

 7. Giáo Án Kinh Pháp Cú Thích Sán Nhiên soạn

 8. Giáo Huấn Dakini Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch

 9. Giáo Huấn Điển Tọa Thích Nữ Hạnh Huệ

 10. Giáo Huấn Đức Phật Hoang Phong chuyển ngữ

 11. Giáo Khoa Phật Học, Tập 1 Phương Luân, Việt dịch Hạnh Cơ

 12. Giáo Khoa Phật Học, Tập 2 Phương Luân, Việt dịch Hạnh Cơ

 13. Giáo Khoa Phật Học, Tập 3 Phương Luân, Việt dịch Hạnh Cơ

 14. Giáo Trình Phật Học Chan Khoon San, Lê Kim Kha biên dịch

 15. Giới Đàn Tăng HT Thích Thiện Hòa

 16. Giới Đàn Tăng: Nghi thức thọ Ngũ giới  HT Thích Thiện Hòa

 17. Giới Thiệu Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đào Nguyên dịch (new)

 18. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm – Cư Sĩ Định Huệ dịch (new)

 19. Giới Thiệu Kinh Kim Cang Tam Muội – Thích Thái Hòa (new)

 20. Giới Thiệu Kinh Trung A Hàm – Điền Quang Liệt, Định Huệ dịch (new)

 21. Giới Thiệu Tạp A Hàm – Thích Nguyên Chứng (new)

 22. Giới Thiệu Về Kim Cang Thừa – Đức Shangpa Rinpoche, Việt dịch: Quỳnh Anh, Nhóm Thuận Duyên

 23. Giới Tiếp Hiện Chú Giải  HT Thích Nhất Hạnh

 24. Giới Tướng HT Thích Nhất Chân

 25. Giọt Mồ Hôi Thanh Thản Nguyên Minh

 26. Giữa Lòng Cuộc Đời Quách Thoại

 27. Gõ cửa Thiền (Zen stories) Nguyên Minh dịch

 28. Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Tulku Nyima Rinpoche; Tâm Bảo Đàn dịch

 29. Gọi Thầy Từ Phương Xa – Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên dịch

H 

 1. Hải ngoại ký sự Chánh Tín Mai Thọ Truyền

 2. Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện Thích Hằng Đạt dịch

 3. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật Thích Nhật Quang

 4. Hạnh mong vô cầu Lê Huy Trứ

 5. Hạnh Phúc Giữa Đời Thường Thích Nhật Từ

 6. Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta Nguyên Minh

 7. Hạnh phúc là điều có thật Nguyễn Minh Tiến

 8. Hạnh Phúc Mộng Và Thực HT Thích Nhất Hạnh

 9. Hạnh Phúc tại tâm Osho

 10. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Thích Nhật Từ

 11. Hạnh Phúc tuổi già Thích Nhật Từ

 12. Hành trình đi tới giác ngộ Thanh Liên dịch

 13. Hành Trình Về Phương Đông Nguyên Phong

 14. Hát lên lời thương yêu Nguyên Minh

 15. Hạt nhân của hạnh phúc Khải Thiên

 16. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch

 17. Hãy Đến Để Thấy Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc Ni sư Aya Khema

 18. Hãy Sống Cho Hăng Say Thích Nữ Hạnh Huệ

 19. Hiện tại có gì là nhiệm mầu – Cynthia Thatcher; Nguyễn Duy Nhiên phỏng dịch

 20. Hiểu Thương và Tùy Hỷ Thích Nhật Từ

 21. Hiểu Hạnh Trong Đạo Phật Thích Nhật Quang

 22. Hiệu Lực Cầu Nguyện  HT Thích Nhất Hạnh

 23. Hộ Niệm Là Một Pháp Tu Cư sĩ Diệu Âm

 24. Hộ niệm, Hướng dẫn, Khai thị Cư sĩ Diệu Âm

 25. Hộ niệm, Khế lý, Khế cơ Cư sĩ Diệu Âm

 26. Hoa nở giữa mùa Đông – Cư sĩ Liên Hoa

 27. Hoa hạnh phúc Nguyên Minh

 28. Hoa Nhẫn Nhục Nguyên Minh

 29. Hoa Sen Trong Biển Lửa HT Thích Nhất Hạnh

 30. Hoa Thiền Thích Nhật Quang

 31. Hoa Tuyết Milwaukee Thích Nữ Giới Hương

 32. Hoa Vô Ưu, Tập 1 HT Thích Thanh Từ

 33. Hoa Vô Ưu, Tập 2 HT Thích Thanh Từ

 34. Hoa Vô Ưu, Tập 3 HT Thích Thanh Từ

 35. Hoa Vô Ưu, Tập 4 HT Thích Thanh Từ

 36. Hoa Vô Ưu, Tập 5 HT Thích Thanh Từ

 37. Hoa Vô Ưu, Tập 6 HT Thích Thanh Từ

 38. Hoa Vô Ưu, Tập 7 HT Thích Thanh Từ

 39. Hoa Vô Ưu, Tập 8 HT Thích Thanh Từ

 40. Hoa Vô Ưu, Tập 9 HT Thích Thanh Từ

 41. Hoa Vô Ưu, Tập 10 HT Thích Thanh Từ

 42. Hoàng Long ngữ lục – Dương Đình Hỷ

 43. Hoài cảm Vu Lan qua Kinh Địa Tạng – Tâm Nhẫn

 44. Học làm người

 45. Học Phật Bằng Cách Nào  HT Thích Thanh Từ

 46. Học Phật Hành Nghi Thích Minh Thông

 47. Học Phật Quần Nghi HT Thích Thánh Nghiêm (new)

 48. Hội Thảo Khoa Học 300 năm Phật Giáo Gia Định Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh – Nhiều tác giả

 49. Hơi Thở Nuôi Dưỡng Và Trị Liệu  HT Thích Nhất Hạnh

 50. Hư Hư Lục NS Như Thủy

 51. Hương Thiền Thích Nhật Quang

 52. Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật Nguyên tác: Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha

 53. Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh HT Thích Nhất Hạnh

 54. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 55. Hương lúa Chùa quê HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Như Điển

 56. Hương Quê Cực Lạc  HT Thích Thiền Tâm dịch

 57. Hương Vị Của Đất  HT Thích Nhất Hạnh

 58. Huyền thoại Duy Ma Cật Thích Tuệ Sỹ

 59. Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch

 60. Hỷ Xả Thích Nữ Hạnh Huệ

I

 1. Im Lặng Sấm Sét, Kinh Người Bắt Rắn HT Thích Nhất Hạnh

K

 1. Khẩn Nguyện Mẹ Hiền Quan Âm – Jigten Sumgon

 2. Khảo Sát Tuệ Kiến – Nhất Như dịch

 3. Khảo cứu về Mật tông – Chánh Tín Mai Thọ Truyền

 4. Khảo cứu về Tịnh độ tông – Chánh Tín Mai Thọ Truyền

 5. Khái niệm tánh Không trong nhà Phật Hoang Phong dịch

 6. Khí Công Tâm Pháp, Tập 1 Thích Phụng Sơn

 7. Khí Công Tâm Pháp, Tập 2 Thích Phụng Sơn

 8. Khí Công Tâm Pháp, Tập 3 Thích Phụng Sơn

 9. Kho tàng các giáo huấn siêu việt Liên Hoa dịch

 10. Kho tàng gia trì Nghi quỹ đức Phật – Giới Hiền dịch

 11. Khoa Học Thần Kinh và Đạo Phật Trịnh Nguyên Phước

 12. Khóa Hư Lục giảng giải HT Thích Thanh Từ

 13. Khóa Hư Trần Thái Tông (1972) Khuông Việt - Nguyễn Đăng Thục dịch

 14. Khóa Hư Lục Thích Thanh Kiểm

 15. Không Có Kẻ Thù Thích Nhật Từ

 16. Không Có Sông Nào Thích Nữ Hạnh Huệ

 17. Không Có Sự Chọn Lựa Nào Khác Ngoài Việc Thực Hành Pháp – Thanh Liên dịch

 18. Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi  HT Thích Nhất Hạnh

 19. Không Nước Không Trăng Osho

 20. Khuyên người học Phật Quảng Huy

 21. Khuyên người niệm Phật, Tập 1 Cư Sĩ Diệu Âm

 22. Khuyên người niệm Phật, Tập 2 Cư Sĩ Diệu Âm

 23. Khuyên người niệm Phật, Tập 3 Cư Sĩ Diệu Âm

 24. Khuyến phát bồ đề tâm văn Thích Trí Quang dịch

 25. Khuyến phát bồ đề tâm văn Nguyễn Minh Tiến dịch

 26. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 27. Kim Cang Diệu Cảm  Nguyên Nguyên dịch giải (new)

 28. Kim Cang giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 29. Kim Cang Tông Thông – Thích Nhuận Châu dịch

 30. Kinh Kim Cương: Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não  HT Thích Nhất Hạnh

 31. Kinh 42 Chương  HT Thích Tâm Châu dịch

 32. Kinh 42 Chương Thích Vĩnh Hóa dịch (English)

 33. Kinh A Di Đà Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 34. Kinh A Di Đà Thích Trí Tịnh dịch

 35. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] Thích Nữ Chơn Tịnh dịch

 36. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 1. Tạp A Hàm, Tập 1 Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

 37. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 1. Tạp A Hàm, Tập 2 Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

 38. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 1. Tạp A Hàm, Tập 3 Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

 39. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2. Tăng Nhất A Hàm Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

 40. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2. Tăng Nhất A Hàm 2 Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

 41. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2. Tăng Nhất A Hàm 3 Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

 42. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2. Tăng Nhất A Hàm Sửa Chữa Và Bổ Sung Việt dịch: Thích Đức Thắng, Hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ (new)

 43. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 3. Trung A Hàm, Tập 1 Thích Tuệ Sỹ dịch

 44. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 3. Trung A Hàm, Tập 2 Thích Tuệ Sỹ dịch

 45. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 3. Trung A Hàm, Tập 3 Thích Tuệ Sỹ dịch

 46. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 4.Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ dịch và chú

 47. Kinh An Ban Thủ Ý Lược Giải  – HT Thích Đạt Đạo biên soạn (new)

 48. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] – HT Thích Trí Quang dịch (new)

 49. Kinh Bách Dụ Ngô Tằng Giao chuyển thơ

 50. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] – NS Thích Nữ Như Huyền

 51. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] – HT Thích Thiện Huệ giảng

 52. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] Bùi Đức Huề dịch

 53. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương  HT Thích Từ Thông

 54. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] Trần Văn Nghĩa dịch

 55. Kinh Bi Hoa Nguyễn Minh Tiến dịch

 56. Kinh Bốn Mươi Hai Chương Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 57. Kinh Bốn Mươi Hai Chương Thích Vĩnh Hóa dịch giảng

 58. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] TN Tuệ Quảng dịch

 59. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] – Bùi Đức Huề dịch

 60. Kinh Bát Nê Hoàn – HT Thích Chánh Lạc dịch

 61. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao – Thích Nữ Tâm Thường dịch

 62. Kinh Bi Hoa [Đại Chánh 0157] – Thích Nữ Tâm Thường dịch

 63. Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch

 64. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch

 65. Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện – HT Thích Chánh Lạc dịch

 66. Kinh Bồ Tát Thiện Giới – Thích Thiện Thông dịch

 67. Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục – Thích Nguyên Xuân dịch

 68. Kinh Chánh Pháp Sanghata Hồng Như dịch

 69. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch

 70. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] Bùi Đức Huề dịch

 71. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng  HT Tuyên Hóa

 72. Kinh Công Đức Tin Phật – HT Thích Chánh Lạc dịch

 73. Kinh Di Giáo Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải, Nguyễn Minh Hiển Hiệu đính (new)

 74. Kinh Di Giáo Thích Vĩnh Hóa dịch giảng

 75. Kinh Di Giáo – HT Thích Trí Quang dịch

 76. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] Bùi Đức Huề dịch

 77. Kinh Di Lặc Hạ Sanh – NS Thích Nữ Như Phúc dịch

 78. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] Thích Nữ Huệ Dung dịch

 79. Kinh Dịch diễn giảng Kiều Xuân Dũng

 80. Kinh Dịch - Đao Của Người Quân Tử  Nguyễn Hiến Lê

 81. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán HT Thích Chân Thường dịch

 82. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] – HT Tuyên Hóa

 83. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  – HT Trí Tịnh

 84. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Luận, tập 1 Thích Thông Bửu (new)

 85. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Luận, tập 2 Thích Thông Bửu (new)

 86. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia Huyền Thanh dịch

 87. Kinh Dược Sư Âm Hán Việt

 88. Kinh Dược Sư Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 89. Kinh Dược Sư  HT Tuyên Hóa giảng

 90. Kinh Dược Sư Thích Vĩnh Hóa dịch giảng

 91. Kinh Duy Ma Cật Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

 92. Kinh Duy Ma Cật giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 93. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương  HT Thích Từ Thông

 94. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] Thích Trí Thiện dịch

 95. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] Thích Nữ Liên Hương dịch

 96. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân – HT Thích Huyền Tôn dịch

 97. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Mục Lục Thích Nguyên Hùng dịch

 98. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 1 Thích Nguyên Hùng dịch

 99. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 2 Thích Nguyên Hùng dịch

 100. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 3 Thích Nguyên Hùng dịch

 101. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 4 Thích Nguyên Hùng dịch

 102. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 5Thích Nguyên Hùng dịch

 103. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 6Thích Nguyên Hùng dịch

 104. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 7Thích Nguyên Hùng dịch

 105. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 8Thích Nguyên Hùng dịch

 106. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 9Thích Nguyên Hùng dịch

 107. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 10Thích Nguyên Hùng dịch

 108. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 11Thích Nguyên Hùng dịch

 109. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 12Thích Nguyên Hùng dịch

 110. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 13Thích Nguyên Hùng dịch

 111. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 14 Thích Nguyên Hùng dịch

 112. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 15Thích Nguyên Hùng dịch

 113. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 16Thích Nguyên Hùng dịch

 114. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 17Thích Nguyên Hùng dịch

 115. Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Phẩm 18Thích Nguyên Hùng dịch

 116. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 1Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 117. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 2Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 118. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 3Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 119. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 4Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 120. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 5Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 121. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 6Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 122. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 7Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 123. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 8Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 124. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 9Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 125. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 10Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 126. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển), Tập 11Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT. Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT. Thích Quảng Độ

 127. Kinh Đại Bát Niết Bàn  – HT Trí Tịnh dịch (new)

 128. Kinh Đại Bát Niết Bàn  – Tuệ Khai cư sĩ, Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh (new)

 129. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374]Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch

 130. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375]TN Tuệ Quảng dịch

 131. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377]TN Huệ Dung dịch

 132. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 1Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 133. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 2Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 134. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 3Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 135. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 4Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 136. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 5Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 137. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 6Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 138. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 7Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 139. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Thuật NgữĐoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 140. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tổng QuanĐoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 141. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 1Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 142. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 2Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 143. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 3Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 144. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 4Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 145. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 5Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 146. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 6Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 147. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tập 7Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 148. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Thuật NgữĐoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch (thêm phần Hán văn và âm Hán Việt)

 149. Kinh Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương, Tập 2HT. Thích Từ Thông(new)

 150. Kinh Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương, Toàn tậpHT. Thích Từ Thông(new)

 151. Kinh Đại Bi HT Thích Như Điển dịch

 152. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243]Chùa Châu Lâm dịch

 153. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304]Nguyên Hồng dịch

 154. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306]Nguyên Hồng dịch

 155. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Quyển 1  – HT Thích Trí Tịnh dịch (new)

 156. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Quyển 2  – HT Thích Trí Tịnh dịch (new)

 157. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Quyển 3HT Thích Trí Tịnh dịch (new)

 158. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Quyển 4  – HT Thích Trí Tịnh dịch (new)

 159. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298]Bùi Đức Huề dịch

 160. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311]Thích Nữ Huệ Dung dịch

 161. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh HT Thích Như Điển dịch

 162. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp Nguyên Hiển

 163. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347]Thích Đạo Không dịch

 164. Kinh Đại thừa nhập lăng già Thích Nữ Trí Hải dịch

 165. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 166. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, phẩm 2,3Hoà Thượng Thích Từ Thông (new)

 167. Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp – NS Thích Nữ Tâm Thường dịch

 168. Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch

 169. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận – NS Thích Nữ Huệ Thanh

 170. Kinh Đế Thích Sở Vấn – HT Thích Chánh Lạc dịch

 171. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện – Thích Tịnh Trí dịch

 172. Kinh Điềm Lành Lớn Nhất – Thích Nhất Hạnh dịch (new)

 173. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358]Thích Nữ Huệ Dung dịch

 174. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117]Trần Văn Nghĩa dịch

 175. Kinh Hiền Ngu Thích Trung Quán dịch

 176. Kinh Hiền Nhân – Thích Hành Trụ dịch

 177. Kinh Hoa Nghiêm Thích Trí Tịnh dịch

 178. Kinh Hoa Nghiêm     tập 1      (Phông chữ VNI) – Thiện Trí dịch, Tuệ Liên hiệu đính

 179. Kinh Hoa Nghiêm     tập 2      (Phông chữ VNI) – Thiện Trí dịch, Tuệ Liên hiệu đính

 180. Kinh Hoa Nghiêm     tập 3     (Phông chữ VNI) – Thiện Trí dịch, Tuệ Liên hiệu đính

 181. Kinh Hoa Nghiêm     tập 4     (Phông chữ VNI) – Thiện Trí dịch, Tuệ Liên hiệu đính

 182. Kinh Hoa Nghiêm     tập 5     (Phông chữ VNI) – Thiện Trí dịch, Tuệ Liên hiệu đính

 183. Kinh Hoa Nghiêm     tập 5     (Phông chữ VNI) – Thiện Trí dịch, Tuệ Liên hiệu đính

 184. Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] – HT Thích Bảo Lạc dịch

 185. Kinh Học Hỏi Và Thực Tập Dịch Từ Kinh Pháp Cú Trong Hán Tạng Kinh Thứ 2 –  (new)

 186. Kinh Kim Cang –  Đoàn Trung Còn (new)

 187. Kinh Kim Cang –  Thích Giác Quả

 188. Kinh Kim Cang –  Thích Hạnh Tuấn (new)

 189. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật HT Thích Từ Thông dịch

 190. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đaĐoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

 191. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241]Chùa Châu Lâm dịch

 192. Kinh Kim Cang Giảng Giải HT Thích Thanh Từ

 193. Kinh Kim Trong Dòng Lịch Sử Thích Thái Hòa (new)

 194. Kinh Kim Cương Osho

 195. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La MậtThích Trí Quang dịch

 196. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật ĐaChân Nguyên (new)

 197. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng NghĩaNguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch

 198. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] – Thích Giác Quả dịch

 199. Kinh Kim Quang Minh Trí Quang dịch

 200. Kinh Lăng Già Tâm Ấn HT Thích Thanh Từ dịch

 201. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo]Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 202. Kinh Lời Vàng HT Thích Trí Nghiêm dịch

 203. Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch

 204. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115]Trần Văn Nghĩa dịch

 205. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114]Trần Văn Nghĩa dịch

 206. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Cao Hữu Đính dịch

 207. Kinh Na Tiên Tỳ KheoĐoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

 208. Kinh Na Tiên Tỳ KheoThiện Nhựt dịch (new)

 209. Kinh Nghiệm Mật Tông Osho

 210. Kinh Nghiệm Thiền Quán Nguyễn Duy Nhiên dịch

 211. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế ÂmQuảng Minh dịch

 212. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105]Trần Văn Nghĩa dịch

 213. Kinh Ngụy tạo - AprocryphaProf. Kyoto Tokuno, Ph.D, Phạm Doãn dịch (new)

 214. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169]Trần Văn Nghĩa dịch

 215. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166]Bùi Đức Huề dịch

 216. Kinh Người Áo Trắng  HT Thích Nhất Hạnh

 217. Kinh Nhân Quả Ba Đời

 218. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355]Thích Nữ Huệ Dung dịch

 219. Kinh Nhật Tụng Tạng Thư Phật Học ấn hành

 220. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] TN Diệu Thuần dịch

 221. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương HT Thích Từ Thông

 222. Kinh Niệm Phật Ba La Mật Thích Thiền Tâm dịch

 223. Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng GiảiThích Phước Thái

 224. Kinh Pali: Nam truyền (Nikaya) Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) Indacanda, Brahmapalita dịch

 225. Kinh Pháp Ấn HT Thích Nhất Hạnh

 226. Kinh Pháp Bảo Đàn Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

 227. Kinh Pháp Bảo ĐànHT Thích Thanh Từ

 228. Kinh Pháp Cú (Bắc truyền - Tạng Hán)  Tôn giả Pháp Cứu - Thích Nguyên Hùng dịch

 229. Kinh Pháp Cú Hán Tạng Thích Nhất Hạnh dịch (new)

 230. Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Nghĩa Thích Nhất Hạnh dịch (new)

 231. Kinh Pháp Cú Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ

 232. Kinh Pháp Cú (Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức) Hòa thượng Thích Thiện Siêu (new)

 233. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, Tập 1Thích Phước Thái

 234. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, Tập 2Thích Phước Thái

 235. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, Tập 3Thích Phước Thái

 236. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, Tập 4 – Thích Phước Thái

 237. Kinh Phạm Võng HT Thích Trí Tịnh dịch

 238. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký, Tập 1Sa Môn Thích Trí Minh dịch Việt

 239. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký, Tập 2Sa Môn Thích Trí Minh dịch Việt

 240. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 1Thích Nữ Trí Hải

 241. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 2Thích Nữ Trí Hải

 242. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 3Thích Nữ Trí Hải

 243. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 4Thích Nữ Trí Hải

 244. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 5Thích Nữ Trí Hải

 245. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 6Thích Nữ Trí Hải

 246. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 7Thích Nữ Trí Hải

 247. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 8Thích Nữ Trí Hải

 248. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ, Tập 9Thích Nữ Trí Hải

 249. Kinh Pháp Hoa Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh dịch (new)

 250. Kinh Pháp Hoa Giảng Giải HT Thích Thanh Từ

 251. Kinh Pháp Hoa Giảng Giải Lê Sỹ Minh Tùng

 252. Kinh Pháp Hoa Huyền NghĩaChánh Trí Mai Thọ Truyền (new)

 253. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán Đại sư Khuy Cơ,   HT Thích Chân Thường dịch

 254. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269]Nguyễn Hiển dịch

 255. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương HT Thích Từ Thông giảng

 256. Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu Thích Thái Hòa (new)

 257. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322]Thích Đạo Không dịch

 258. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327]Thích Ngộ Tùng dịch

 259. Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu HT Thích Nhật Từ (new)

 260. Kinh Phật Cho Người Tại Gia HT Thích Nhật Từ (new)

 261. Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] – Linh Sơn Pháp Bảo dịch

 262. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303]Nguyên Hông dịch

 263. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366]TN Chơn Tịnh dịch

 264. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362]Thích Tuệ Quảng dịch

 265. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337]TN Chơn Tịnh dịch

 266. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356]TN Diệu Thuần dịch

 267. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242]Chùa Châu Lâm dịch

 268. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] TN Huyền Chi dịch

 269. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345]TN Liên Hương dịch

 270. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376]TN Liên Hương dịch

 271. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352]Thích Quang Chánh dịch

 272. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308]Nguyên Hồng dịch

 273. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346]TN Hương Trí dịch

 274. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] Thích Trí Thiện dịch

 275. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333]TN Chơn Tịnh dịch

 276. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348]TN Diệu Thuần dịch

 277. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314]Bùi Đức Huề dịch

 278. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363]TN Hương Trí dịch

 279. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350]Thích Ngộ Tùng dịch

 280. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321]TN Hương Trí dịch

 281. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324]TN Liên Hương dịch

 282. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260]Thanh Hương dịch

 283. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247]Minh Tấn dịch

 284. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338]TN Hương Trí dịch

 285. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351]TN Hương Trí dịch

 286. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248]Minh Tấn dịch

 287. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342]TN Huyền Chi dịch

 288. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372]TN Chơn Tịnh

 289. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396]Nguyên Tánh & Nguyên Hiển

 290. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229]Vân Pháp dịch

 291. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228]Thích Từ Chiếu dịch

 292. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b]Bùi Đức Huề dịch

 293. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378]Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch

 294. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365]Thích Quang Chánh dịch

 295. Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – NS Thích Nữ Như Phúc dịch

 296. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325]TN Diệu Thuần dịch

 297. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326]Thích Phước Nghiêm dịch

 298. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344]Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch

 299. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343]Thích Ngộ Tùng dịch

 300. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307]Nguyên Hồng dịch

 301. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328]TN Tuệ Quảng dịch

 302. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329]TN Huệ Dung dịch

 303. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334]TN Chơn Tịnh dịch

 304. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335]TN Chơn Tịnh dịch

 305. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332]TN Chơn Tịnh dịch

 306. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361]TN Huệ Dung dịch

 307. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360]TN Tuệ Quảng dịch

 308. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331]TN Diệu Thuần dịch

 309. Kinh Phổ Môn Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

 310. Kinh Quán Chiếu Vô ThườngHT Thích Nhất Hạnh dịch (new)

 311. Kinh Quán Niệm Hơi ThởHT Thích Nhất Hạnh

 312. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371]TN Chơn Tịnh dịch

 313. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Thiền Tâm dịch

 314. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365]Bùi Đức Huề dịch

 315. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110]Bùi Đức Huệ dịch

 316. Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại NhânHT Thích Thanh Từ, HT Thích Nhất Hạnh (new)

 317. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382]Bùi Đức Huề dịch

 318. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204]Trần Văn Nghĩa dịch

 319. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167]Trần Văn Nghĩa dịch

 320. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171]Trần Văn Nghĩa dịch

 321. Kinh Thắng Man HT Thích Thanh Từ dịch

 322. Kinh Thắng Man Giảng Luận  Tuệ Sỹ (new)

 323. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353]TN Tuệ Quảng

 324. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341]TN Tuệ Quảng dịch

 325. Kinh Thập Thiện Giảng Giải HT Thích Thanh Từ

 326. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286]Bùi Đức Huề dịch

 327. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240]Từ Niệm

 328. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Thích Từ Thông

 329. Kinh Thủ Lăng NghiêmChánh Trí Mai Thọ Truyền

 330. Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1Cư sĩ Hạnh Cơ dịch

 331. Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2Cư sĩ Hạnh Cơ dịch

 332. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảngHT Tuyên Hóa; Thích Nhuận Châu dịch

 333. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giảiLê Sỹ Minh Tùng (new)

 334. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông thông – Thubten Osall Lama Nhẫn Tế thiền sư

 335. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106]Trần Văn Nghĩa dịch

 336. Kinh Thừa Tự PhápNguyên Nghĩa (new)

 337. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227]Chùa Châu Lâm dịch

 338. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305]Nguyên Hồng dịch

 339. Kinh Trường Bộ – Digha Kikaya – HT Thích Minh Châu dịch

 340. Kinh Tăng Chi Bộ  HT Thích Minh Châu dịch

 341. Kinh Trung Bộ HT Thích Minh Châu dịch

 342. Kinh Trường Bộ HT Thích Minh Châu dịch

 343. Kinh Tiểu Bộ, Tập 1HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

 344. Kinh Tiểu Bộ, Tập 2 HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

 345. Kinh Tiểu Bộ, Tập 3 HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

 346. Kinh Tiểu Bộ, Tập 4 HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

 347. Kinh Tiểu Bộ, Tập 5 HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

 348. Kinh Tiểu Bộ, Tập 6 HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

 349. Kinh Tương Ưng Bộ HT Thích Minh Châu dịch

 350. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336]TN Chơn Tịnh dịch

 351. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870]Thích Chúc Hiền dịch

 352. Kinh Tứ Thập Nhị ChươngĐoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải Nguyễn Minh Hiển hiệu đính (new)

 353. Kinh Tứ Thập Nhị Chương - đối chiếu và nhận địnhThích Chúc Phú

 354. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111]Trần Văn Nghĩa dịch

 355. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354]TN Huệ Dung dịch

 356. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323]TN Hạnh Giải

 357. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt

 358. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340]Thích Quang Chánh dịch

 359. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232]Minh Tấn dịch

 360. Kinh Viên Dung thuần khiết

 361. Kinh Viên Giác giảng giải HT Thích Thanh Từ

 362. Kinh Viên Giác Lược Thích  HT Thích Trung Quán dịch

 363. Kinh Vô Lượng Nghĩa HT.Mật Thể (new)

 364. Kinh Vô Lượng Thọ Tâm Tịnh dịch

 365. Kinh Vượt ThắngHT Thích Nhất Hạnh (new)

 366. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367]TN Chơn Tịnh

 367. KRISHNAMURTI Độc thoại (Ghi chép cuối cùng của ông)Ông Không dịch

 368. Kỷ Luật Của Siêu Việt Osho

 369. Ký Sự Phái Đoàn Phật Giáo Đi Ấn Độ – Tích LanTố Liên

 370. Kỷ Yếu Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Kỳ VI (2017-2022) – (new)

 371. Kỷ Yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập –  Nhiều tác giả (new)

 372. Kỷ Yếu Lễ Tưởng Niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di –  Nhiều tác giả (new)

L 

 1. Làm Chủ Vận Mạng Đạo Quang dịch

 2. Làm thế nào để trở thành một người tốt HT Thích Như Điển

 3. Làm thế nào để đạt được sự giải thoát – Christian Maes, Hoang Phong dịch

 4. Lamrim Đại Luận Toát Yếu Đức Đalai Lama thuyết giảng, Hồng Như chuyển Việt ngữ

 5. Lama Zopa giảng về Đức Phật Dược Sư – Hồng Như dịch

 6. Lama Zopa Rinpoche Geshe Potowa trong thế kỷ 21 – Thanh Liên dịch

 7. Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh

 8. Lâm Tế Ngữ Lục HT Thích Thanh Từ

 9. Lâm Tế Lục  Dương Đình Hỷ

 10. Lão Tử Tinh Hoa  Thu Giang Nguyễn Duy Cần (new)

 11. Lăng Già Tâm Ấn HT Thích Thanh Từ

 12. Lắng Nghe Thích Nữ Hạnh Huệ

 13. Lễ Hỏa Tịnh – Jinsik, Chân Giác & Diệu Hạnh dịch

 14. Lịch Sử kết tập Kinh luật – TT. Thích Phước Sơn (new)

 15. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam – Thích Thiện Hoa

 16. Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Tập 1Nguyễn Hiền Đức

 17. Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Tập 2Nguyễn Hiền Đức

 18. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc Nguyễn Nam Trân dịch

 19. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – Pháp sư Thánh Nghiêm, Thích Tâm Trí dịch

 20. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ –  HT Thích Thanh Kiểm

 21. Lịch Sử Phật Giáo Tây Tạng – HT Thích Thánh Nghiêm; Thích Tâm Trí dịch

 22. Lịch Sử Phật Giáo và Hồi giáo tại Afghanistan – Thích Nữ Tịnh Quang dịch

 23. Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi – Paul Croucher; Thích Nguyên Tạng dịch

 24. Lịch Sử Phiên Dịch Hán Tạng – HT Thích Phước Sơn biên soạn

 25. Liên Hoa Sanh Trần Tuấn Mẫn

 26. Liên Trì Cảnh Sách Thích Quảng Ánh dịch

 27. Liễu Phàm Tứ HuấnẤn Quang Đại Sư, Tuệ Châu, Bùi Dư Long dịch

 28. Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn

 29. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương TrìChamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch

 30. Lời cầu nguyện Hòa Bình và Ổn ĐịnhĐức Jamgon Kongtrul LodroThaye, Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên dịch

 31. Lời dạy về những lợi ích của bánh xe cầu nguyện – Liên Hoa dịch

 32. Lời khẩn nguyện thành tựu Chánh Pháp theo con đường chân chính – Đức Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima, Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên dịch

 33. Lời kinh xưa buổi sáng này Nguyễn Duy Nhiên

 34. Lời Vàng Của Thầy Tôi Patrul Rinpoche, Nhóm Longchenpa dịch

 35. Lợi ích trì thần chú Om Mani Padme Hum – Liên Hoa dịch

 36. Lợi ích của pháp môn Dược Sư – Thích Pháp Chánh dịch

 37. Lối về sen nở HT Thích Phước Sơn

 38. Lòng sùng mộ và hạnh xả ly – Trulshik Adeu Rinpoche; Pema Jyana dịch

 39. Lửa Trong Cái Trí J. Krishnamurti; Ông Không dịch

 40. Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng NghiêmThích Nữ Giới Hương

 41. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực ChỉMinh Chánh dịch

 42. Luận Câu Xá, truy tầm cứu cánh của phân biệt các Pháp – Phổ Nguyệt

 43. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh – Quảng Minh

 44. Luận Đại Trượng Phu HT Thích Trí Quang dịch

 45. Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn TrâuHT Thích Thanh Từ

 46. Luận Giảng Rộng Ý Nghĩa Năm Uẩn Theo Giáo Pháp Đại Thừa

 47. Luận Khởi Tín Đại Thừa – Tỳ kheo Thích Giác Quả dịch

 48. Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh – Nguyên Huệ dịch (new)

 49. Luận Ngũ uẩn – Thích Tâm Hạnh dịch

 50. Luận Phật Thừa Tông Yếu  HT Thích Nhật Quang

 51. Luận Tòa Thiền Thích Nhật Quang

 52. Luận Tối Thượng Thừa  HT Thích Thanh Từ dịch

 53. Luận Về Con Đường Giải Thoát HT Thích Như Điển dịch

 54. Luật Đại Phẩm, Tập 1 Tỳ Kheo Indacanda

 55. Luật Đại Phẩm, Tập 2 Tỳ Kheo Indacanda

 56. Luật học Đại CươngHT Thích Thanh Kiểm (new)

 57. Luật học Tinh yếu HT Thích Phước Sơn

 58. Luật Hữu bộ Bách Nhất Yết Ma Thích Đổng Minh, Thích Tâm Hạnh dịch

 59. Luật Tập Yếu, Tập 1Tỳ Kheo Indacanda

 60. Luật Tập Yếu, Tập 2Tỳ Kheo Indacanda

 61. Luật Tiểu Phẩm, Tập 1Tỳ Kheo Indacanda

 62. Luật Tiểu Phẩm, Tập 2Tỳ Kheo Indacanda

 63. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Phần ĐầuThích Đổng Minh dịch

 64. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tiểu SửThích Đổng Minh dịch

 65. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 1Thích Đổng Minh dịch

 66. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 2Thích Đổng Minh dịch

 67. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 3Thích Đổng Minh dịch

 68. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 4Thích Đổng Minh dịch

 69. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 5Thích Đổng Minh dịch

 70. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 6Thích Đổng Minh dịch

 71. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 7Thích Đổng Minh dịch

 72. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 8Thích Đổng Minh dịch

 73. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 1, Quyển 9Thích Đổng Minh dịch

 74. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 10Thích Đổng Minh dịch

 75. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 11Thích Đổng Minh dịch

 76. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 12Thích Đổng Minh dịch

 77. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 13Thích Đổng Minh dịch

 78. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 14Thích Đổng Minh dịch

 79. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 15Thích Đổng Minh dịch

 80. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 16Thích Đổng Minh dịch

 81. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 17Thích Đổng Minh dịch

 82. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 18Thích Đổng Minh dịch

 83. Luật Trùng Trị Tỳ Ni, Tập 2, Quyển 19Thích Đổng Minh dịch

 84. Luật Tứ Phần, Tập 1Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 85. Luật Tứ Phần, Tập 2 Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 86. Luật Tứ Phần, Tập 3 Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 87. Luật Tứ Phần, Tập 4 Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 88. Luật Tứ Phần, Tập 5 Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 89. Luật Tứ Phần, Tập 6 Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 90. Luật Tứ Phần, Tổng Mục Lục Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng

 91. Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký Thích Tâm Hạnh dịch, Thích Đổng Minh chứng nghĩa

 92. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ QuánThích Đức Trí

 93. Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí KhảiHT Thích Thanh Từ

 94. Lục Tổ Đại Sư Nguyễn Minh Tiến

 95. Lục Tự Đại Minh Chú – Hồng Như dịch

 96. Lược giải Kinh Dịch Dương Đình Khuê

 97. Lược Giải Kinh Pháp Hoa HT Thích Trí Quảng

 98. Lược sử Phật giáo Nguyễn Minh Tiến dịch

 99. Lược Sử Thời Gian Stephen Hawking, dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều

 100. Lương Hoàng Bảo SámHT.Thích Trí Tịnh giảo chính, Dịch giả: TT.Viên Giác (new)

M 

 1. Mã Tổ Đạo Nhất

 2. Mạn Đà La và Guru Yoga [Đạo Sư Du Già] Tsoknyi Rinpoche, Việt dịch: Nhóm Thuận Duyên

 3. Mầu Rêu Cỏ Thích Nữ Hạnh Huệ

 4. Mầm sống Sư Tâm Pháp

 5. Mật Mã Tây TạngHà Mã

 6. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1]Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân

 7. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú GiảiThích Linh Quang

 8. Milarepa Con Người Siêu Việt Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch

 9. Món quà nào cho conChân Pháp Đăng

 10. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu Thích Phước Thái

 11. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi  HT Bích Liên

 12. Mộng làm Bồ Tát giữa đời thường – Cư sĩ Liên Hoa

 13. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa, Tập 1 – Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn

 14. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa, Tập 2  – Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn (new)

 15. Một chỉ dẫn về tính đúng lúc của thực hành – Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche; Pema Jyana dịch

 16. Một cõi Tịnh Độ trong mỗi người chúng ta – Dagpo Rinpoche; Hoang Phong dịch

 17. Một cuộc phỏng vấn với Ngài Pháp Vương Karmapa thứ 17 – Quỳnh Anh, Nhóm Thuận Duyên dịch

 18. Một đời sống vị tha – Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 19. Một thoáng Vô Thường – Cư sĩ Liên Hoa

 20. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm TốiDalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch

 21. Một Tiếng Hét Thích Nữ Hạnh Huệ

 22. Một trăm câu hỏi Phật pháp 1 Thích Phước Thái

 23. Một trăm câu hỏi Phật pháp 2 Thích Phước Thái

 24. Một trăm Ngày Độc Cư Thích Nữ Thuần Tỉnh

 25. Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện ThiềnTrần Trúc Lâm dịch

 26. Một Trăm Lẻ Một truyện thiền Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

 27. Mở rộng cửa tâm mìnhChơn Quán Trần Ngọc Lợi dịch

 28. Mục Liên Thanh ĐềTâm Minh Ngô Tằng Giao

 29. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng KinhNguyễn Minh Tiến biên soạn

 30. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếuTâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ

 31. Mười bốn điều Phật dạy Thích Nhật Từ

 32. Mười Điều Biện Ma Thiền Sư Siêu Minh, Thích Nhật Quang Dịch chú giảng

 33. Mười nghiệp bất thiện và nghiệp quả – Lozang Pema dịch

 34. Mười nghiệp thiện và nghiệp quả – Lozang Pema dịch

 35. Mười vị đệ tử lớn của Đức PhậtTâm Minh Ngô Tằng Giao

N

 1. Nếp sống tỉnh thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tập 1Thích Nữ Giới Hương

 2. Nếp sống tỉnh thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tập 2Thích Nữ Giới Hương

 3. Nếp ThiềnThích Nhật Quang

 4. Nẻo Vào Thiền Học HT Thích Nhất Hạnh

 5. Nẻo Về Của ÝHT Thích Nhất Hạnh

 6. Nghệ Thuật sốngChân Pháp Đăng

 7. Nghệ Thuật Thư Pháp Thiền Nhật BảnMinh Châu dịch

 8. Nghệ thuật xướng ngôn Học Viện PGVN

 9. Nghi Thức Cầu An – Kinh Dược SưThích Nhật Từ biên dịch

 10. Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ MônThích Nhật Từ biên dịch

 11. Nghi Thức Công Phu Chiều Thích Nhật Từ soạn

 12. Nghi Thức Công Phu Khuya Thích Nhật Từ soạn

 13. Nghi Thức Cúng Ngọ Thích Nhật Từ soạn

 14. Nghi Thức Lễ Thành Hôn Thích Nhật Từ soạn

 15. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát Thích Trí Tịnh dịch

 16. Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn HT Thích Nhất Hạnh

 17. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng NgàySa Môn Thích Thiện Thanh

 18. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại GiaThích Đổng Minh soạn

 19. Nghĩ Về Dịch Kinh PhậtCư Sĩ Nguyên Giác (new)

 20. Nghiệp – Dalai Lama, Lozang Pema dịch

 21. Nhị Môn Luận HT Thích Thanh Từ

 22. Ngục Trung Mị Ngữ (Bản viết tay) Thích Tuệ Sỹ

 23. Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng LuậnÂu Dương Hãn Tồn, Thích Quảng Độ dịch (new)

 24. Ngữ Ngôn Thiền Thích Nữ Hạnh Huệ

 25. Người Chết Đi Về Đâu Nguyên Châu dịch

 26. Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây phương – Hoang Phong dịch

 27. Người Trung Quốc xấu xíBá Dương

 28. Người Vô Sự HT Thích Nhất Hạnh

 29. Nguồn An Lạc HT Thích Thanh Từ

 30. Nguồn Thiền giảng giải HT Thích Thanh Từ dịch

 31. Nguồn mạch tinh khôi HT Thích Bảo Lạc

 32. Nhạc Cổ Trong Rặng Thông Osho

 33. Nhận biết, Chìa Khóa Sống Trong Cân BằngOsho

 34. Nhân Quả Báo Ứng Quảng Tráng dịch

 35. Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời Đạo Quang dịch

 36. Nhân quả đồng thời Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

 37. Nhẫn Nhục Thích Nữ Hạnh Huệ

 38. Nhập Hạnh Bồ Tát Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch

 39. Nhập thất trì tụng 100 triệu lần thần chú sáu âm – Liên Hoa dịch

 40. Nhật Ký Dharamsala Không Quán

 41. Nhật Tụng Thiền Môn HT Thích Nhất Hạnh

 42. Nhật Liên Tông Nhật Bản Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch

 43. Nhất Mộng Mạn Ngôn Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch

 44. Nhặt Lá Bồ Đề, Tập 1HT Thích Thanh Từ

 45. Nhặt Lá Bồ Đề, Tập 2HT Thích Thanh Từ

 46. Nhặt Lá Bồ Đề, Tập 3HT Thích Thanh Từ

 47. Nhặt Lá Bồ Đề, Tập 1Thích Phước Hảo

 48. Nhặt Lá Bồ Đề, Tập 2Thích Phước Hảo

 49. Nhặt Lá Bồ Đề, Tập 3Thích Phước Hảo

 50. Nhị Môn Luận  HT Thích Thanh Từ

 51. Nhớ Tưởng Vô Thường Và Cái Chết – Thanh Liên dịch

 52. Những Bản Văn Căn Bản Của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản HT Thích Như Điển dịch

 53. Những Bài Tụng Của Vua Trần Thái Tông Dương Đình Hỷ

 54. Những Bí Ẩn Cuộc Đời Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 55. Những Câu Chuyện Nhân Quả Đạo Quang

 56. Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm Thích Tuệ Sỹ

 57. Những Điều Phật Đã DạyH.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch

 58. Những Điều Phật Đã Dạy – Trần Trúc Lâm

 59. Những Hộ Pháp Vương Trong Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – Trần Trúc Lâm

 60. Những Nét Văn Hóa Đạo Phật Thích Phụng Sơn

 61. Những Đóa Hoa Vô Ưu, Tập 1Thiện Phúc

 62. Những Đóa Hoa Vô Ưu, Tập 2Thiện Phúc

 63. Những Đóa Hoa Vô Ưu, Tập 3Thiện Phúc

 64. Những Đóa Hoa Thiền, Quyển 1Dương Đình Hỷ

 65. Những Đóa Hoa Thiền, Quyển 2Dương Đình Hỷ

 66. Những Đóa Hoa Thiền, Quyển 3Dương Đình Hỷ

 67. Những Đóa Hoa Thiền, Quyển chungDương Đình Hỷ (new)

 68. Những Giai Thoại Huyền BíNguyễn Hữu Kiệt dịch

 69. Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Của Phật Giáo – TT Thích Tâm Quang dịch

 70. Những Khởi Đầu Của Học Hành  Ông Không dịch

 71. Những Lời Chỉ Dạy Tâm HuyếtLiên Hoa dịch

 72. Những Mẫu Chuyện Hay Phật Giáo – Nhiều Tác Giả

 73. Những Phương Thức Biểu Hiện Đặc Thù Của ThiềnBạch Vân Thiền Sư - Dương Đình Hỷ dịch

 74. Những Quan Điểm Khác Nhau Trong Đạo Phật Vào Thời Ấn Độ Cổ Xưa – Vương Thị Minh Tâm dịch

 75. Những Tâm Tình Cô Đơn Nguyên Minh

 76. Những Truyện Tích Triết Lý Đoàn Trung Còn

 77. Những Vết Chân VoiChristian Maes, Hoang Phong dịch (new)

 78. Ni trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và Đạo nghiệp Nhật Huy - Thích Nữ Khiêm Liên (new)

 79. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung ThưPháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch

 80. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng SanhThích Minh Tuệ

 81. Niệm Phật Thành Phật TT. Thích Phước Nhơn

 82. Niệm Phật Thập Yếu TT. Thích Phước Nhơn

 83. Niết bànTâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

 84. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu HìnhTỳ Kheo Pani Giới Pháp

 85. Nói Với Tuổi Hai Mươi  HT Thích Nhất Hạnh

 86. Nơi Ấy Cũng Là Đây Nguyễn Duy Nhiên dịch

 87. Nữ Tu và Tù Nhân, Tập 1Thích Nữ Giới Hương

 88. Nữ Tu và Tù Nhân, Tập 2Thích Nữ Giới Hương

O 

 1. Ốc Đảo Tự Thân Ayya Khema, Lý Thu Linh dịch

P

 1. Pali Căn Bản Thích Giác Hạnh chuyển dịch

 2. Phải hiểu khái niệm về sự "Tái Sinh" trong Phật giáo như thế nào – Hoang Phong dịch

 3. Phạm Bối Tiếng Hải Triều, nhạc Kinh Làng Mai – Thích Nhất Hạnh

 4. Phạm võng Bồ tát giới Thích Trí Quang dịch

 5. Phạm võng Bồ tát giới bổn Thích Trí Quang dịch

 6. Phẩm Phổ Môn Thích Nữ Hạnh Huệ

 7. Phân Tích Giới Tỳ Kheo, Tập 1Tỳ Kheo Indacanda

 8. Phân Tích Giới Tỳ Kheo, Tập 2Tỳ Kheo Indacanda

 9. Phân Tích Giới Tỳ Kheo NiTỳ Kheo Indacanda

 10. Pháp Bảo của sự giải thoát – Nguyên tác: Jé Gampopa, Việt dịch: Thanh Liên

 11. Pháp Bảo Đàn giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 12. Pháp Hoa Đề Cương  HT Thích Thanh Từ

 13. Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa  Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư, Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm phiên dịch, thi hóa (new)

 14. Pháp Kệ Hô Chung Thích Nhật Từ biên soạn

 15. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân Thích Hằng Đạt dịch

 16. Pháp Nhãn Ngữ lụcDương Đình Hỷ dịch

 17. Pháp Thể Nhập Chân Trí Phổ Nguyệt

 18. Pháp tu sơ khởi Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch

 19. Pháp tu Tây Tạng Hồng Như dịch

 20. Pháp Hoa giảng giải  HT Thích Thanh Từ

 21. Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán của Đại sư Trí Khải HT Thích Thanh Từ

 22. Pháp Giáo Nhà PhậtĐoàn Trung Còn

 23. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận  HT Thích Như Điển dịch

 24. Phát Bồ Đề Tâm Luận Quảng Minh dịch

 25. Phát tâm Bồ Đề – Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha, Tiểu Nhỏ

 26. Phát tâm Bồ Đề Hồng Như dịch

 27. Phật GiáoTrần Trọng Kim

 28. Phật giáo chánh tín HT Thánh Nghiêm

 29. Phật Giáo Căn Bản Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

 30. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh ĐộPháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch

 31. Phật Giáo Dị giảiChánh Trí Mai Thọ Truyền

 32. Phật Giáo không bộ phái – Thanh Liên dịch

 33. Phật Giáo nhập môn Fabrice Midal, Hoang Phong chuyển ngữ

 34. Phật Giáo sử Đông Nam Á Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 35. Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc HT Thích Thanh Từ

 36. Phật Giáo Và thời đại Thích Nhật Từ

 37. Phật Giáo Và Cuộc Sống  HT Ấn Thuận, Thích Hạnh Bình Việt dịch

 38. Phật Giáo và vũ trụ  Lê Huy Trứ

 39. Phật Giáo vấn đáp Thích Trí Chơn dịch

 40. Phật Giáo Việt NamChánh Trí Mai Thọ Truyền

 41. Phật Học cấp I (Buddhist Studies, Stage 1)Nguyên tác : Jing Yin Ken Hudson, Người dịch: Hoàng Phước Đại

 42. Phật Học Lược GiảiDương Đình Khuê

 43. Phật Học Phổ Thông quyển 1– HT Thiện Hoa

 44. Phật Học Phổ Thông 3 quyển – HT Thiện Hoa

 45. Phật Học Tinh Yếu, Tập 1HT Thích Thiền Tâm

 46. Phật Học Tinh Yếu, Tập 2HT Thích Thiền Tâm

 47. Phật Học Tinh Yếu, Tập 3HT Thích Thiền Tâm

 48. Phật lý căn bản Thích Đức Thắng

 49. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa  HT Thích Thanh Từ dịch

 50. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa  HT Thích Như Điển dịch

 51. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược SớThích Nữ Trí Hải dịch

 52. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới  HT Thích Như Điển dịch

 53. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 1Thiện Phúc

 54. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 2Thiện Phúc

 55. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 3Thiện Phúc

 56. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 4Thiện Phúc

 57. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 5Thiện Phúc

 58. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 6Thiện Phúc

 59. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 7Thiện Phúc

 60. Phật Pháp Căn Bản, Quyển 8Thiện Phúc

 61. Phật Pháp Căn Bản Thích Đức Thắng

 62. Phật Pháp Căn Bản Của Người Phật TửToàn Không Đỗ Đăng Tiến

 63. Phật Pháp Cho Trẻ Em – Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson, Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 64. Phật Pháp Là Thiết ThựcHT Thích Thanh Từ

 65. Phật Pháp Xây Dựng Thế GianHT Thích Thanh Từ

 66. Phật Sống Chùa Kim SơnDương Đình Hỷ dịch (new)

 67. Phật Sử và Hành Trạng Nhiều Tác Giả

 68. Phật thuyết Quán Vô lượng thọ Phật kinhChánh Trí Mai Thọ Truyền

 69. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng KýBửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

 70. Phật thuyết Vô lượng thọ kinhChánh Trí Mai Thọ Truyền

 71. Phật Tích Đạo, Tập 1Tỳ Kheo Indacanda

 72. Phật Tích Đạo, Tập 2Tỳ Kheo Indacanda

 73. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức HT Thích Nhất Hạnh

 74. Phép quán Quán Thế Âm Bồ Tát để sám hối và thanh tịnh nghiệp – Vân Nguyễn và Lozang Pema dịch

 75. Phóng sinh chuyện nhỏ khó làm Nguyên Minh (new)

 76. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh HT Thích Như Điển dịch

 77. Phương pháp căn bản của Thiền thở – Lozang Pema dịch

 78. Phương thức thực hành Hạnh Bồ tátTịch Thiên (Santideva), Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên

 79. Phương trời cao rộng, Tạp chí số 12

 80. Phương trời cao rộng, Tạp chí số 14

 81. Phương Trời Thong Dong Thích Nhật Từ

Q 

 1. Quan Âm Hương Tích – Thích Nhất Hạnh

 2. Quan Âm thị kính – Thích Nhất Hạnh

 3. Quan Âm thị kính (Truyện Thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 4. Quan Âm Quảng TrầnThích Nữ Giới Hương

 5. Quan điểm siêu hình của Darwin – Lê Anh Huy

 6. Quán chiếu tính tương tục của Tâm thức – Lozang Pema dịch

 7. Quay Đầu Là Bờ Thích Nhật Từ

 8. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật BảnThuần Bạch dịch

 9. Quy Nguyên Trực Chỉ Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch

 10. Quy Sơn Ngữ Lục Thích Đạo Tâm Dịch

 11. Quy Sơn Cảnh sách Nguyễn Minh Tiến dịch và chú

 12. Quy Sơn Cảnh sách giảng giải HT Thích Thanh Từ

 13. Quyển sách cho nhân loại Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong dịch

 14. Quyền Lực Đích Thực HT Thích Nhất Hạnh

 15. Quy Y Tam Bảo và Năm GiớiThích Nữ Giới Hương

R 

 1. Ra khỏi bóng tối Thích Nữ Diệu Nghiêm

 2. Rabindranath Tagore, nhà thơ vĩ đại của Đạo Phật – Nguyễn Phúc Bửu Tập

 3. Rơi Tro Trên Thân Phật Thiền sư Sùng Sơn

S

 1. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Giới ThiệuHT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 2. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Lời Nói ĐầuHT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 3. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 1HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 4. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 2HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 5. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 3HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 6. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 4HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 7. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 5HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 8. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 6HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 9. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 7HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 10. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tập 8HT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 11. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Phụ LụcHT Thích Phước Sơn, Lý Việt Dũng Việt dịch

 12. Sách Về Cái Không Osho

 13. Sám Pháp Địa Xúc HT Thích Nhất Hạnh

 14. San Sẻ Yêu Thương Thái Hồng Minh

 15. Sáng Một Niềm Tin Đức Nhuận

 16. Sáng Tạo Trong Khoa Học – Nhất Như dịch

 17. Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải  HT Thích Thanh Từ

 18. Sáu Phái Triết Học Ấn Độ Thích Mãn Giác

 19. Sen Búp Từng Cánh Hé HT Thích Nhất Hạnh

 20. Sen Nở Trời Phương Ngoại HT Thích Nhất Hạnh

 21. Sen Nở Chốn Tử Tù Thích Nữ Giới Hương biên dịch

 22. Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa ThưThích Hành Trụ dịch

 23. Sơn Cư Bách Vịnh Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch

 24. Sơn Cư Bách Vịnh Thiền Sư Tông Bổn, Dương Đình Hỷ dịch

 25. Sống Chết Của KRISHNAMURTIÔng Không dịch

 26. Sống Chung An Lạc HT Thích Nhất Hạnh

 27. Sống Đẹp Giữa Dòng Đời Nguyên Minh

 28. Sống ThiềnNguyên Minh

 29. Sống ThiềnThích Nhật Quang

 30. Sống Và Chết  HT Thích Như Điển

 31. Sống Và Chết Thích Nữ Hạnh Huệ

 32. Sống Viên Mãn Kiếp Này – Tác giả: Mirka Knaster

 33. Sống Với Tâm Từ Nguyễn Duy Nhiên

 34. Sống Vui Sống Khỏe Thích Nhật Từ

 35. Sử liệu về đảo Lanka Tỳ khưu Indacanda dịch

 36. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật Tỳ khưu Indacanda dịch

 37. Sự quan trọng của việc thực hành – Thanh Liên dịch

 38. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới MớiThích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch

 39. Sự tích Đức Phật Thích Ca Minh Thiện, Diệu Xuân

 40. Sự Tích Quan Âm Hương Tích HT Thích Nhất Hạnh

 41. Sự Tích Quan Âm Thị Kính HT Thích Nhất Hạnh

 42. Sức mạnh lòng từ Thích Nguyên Tạng dịch

 43. Suối nguồn tươi trẻ Peter Kelder

 44. Suối ThiềnThích Nhật Quang

 45. Suối Nguồn Yêu Thương Tâm Chơn

T

 1. Ta Là Ai Thích Nữ Hạnh Huệ

 2. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh  HT Thích Tịnh Nghiêm dịch

 3. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh Việt Hoa) – Nhiều Tác Giả

 4. Tại sao tu Thiền HT Thích Thanh Từ

 5. Tam Bảo văn chương Đoàn Trung Còn

 6. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tạng Luật Phân Tích Giới Tỳ Kheo - Tập 1  (new)

 7. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tạng Luật Phân Tích Giới Tỳ Kheo - Tập 2 (new)

 8. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tạng Luật Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tập 3 (new)

 9. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 4 Tạng Luật Đại Phẩm P. 1 (new)

 10. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 5 Tạng Luật Đại Phẩm P.2 (new)

 11. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 6 Tạng Luật Tiểu Phẩm P. 1(new)

 12. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 7 Tạng Luật Tiểu Phẩm P. 2 (new)

 13. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 8 Tạng Luật Tập Yếu P.1 (new)

 14. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 9 Tạng Luật Tập Yếu P.2(new)

 15. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 37 Tạng Kinh Tiểu Bộ Phân Tích Đạo P.1 (new)

 16. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 38 Tạng Kinh Tiểu Bộ Phân Tích Đạo P.2 (new)

 17. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 39 Tạng Kinh Tiểu Bộ Thánh Nhân Ký Sự P.1 (new)

 18. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 40 Tạng Kinh Tiểu Bộ Thánh Nhân Ký Sự  P.2 (new)

 19. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 41 Tạng Kinh Tiểu Bộ Thánh Nhân Ký Sự P.3(new)

 20. Tam Tạng Song Ngữ Pali -Việt Vesak 2550 Tập 42 Tạng Kinh Tiểu Bộ Phật Sử Và Hạnh Tạng(new)

 21. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải HT Thích Thanh Từ

 22. Tam Quy và Ngũ Giới & 10 Điều Tâm Niệm Của Người Niệm PhậtThích Phước Thái

 23. Tám Cuộc Đàm LuậnThích Nhất Như dịch

 24. Tám điều giác ngộ: Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống – Thích Nhật Từ

 25. Tâm KinhOsho

 26. Tâm ThiềnThích Nhật Quang

 27. Tán thán Đức Văn Thù Sư Lợi – Mipham Rinpoche

 28. Tạng thư sống chết – Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải

 29. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng TửTrần Uyên Thi dịch

 30. Tào Động Tông Nhật Bản HT Thích Như Điển dịch

 31. Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] – HT Thích Như Điển dịch

 32. Tây phương yếu quyết Thích Thanh Hùng dịch

 33. Thả Một Bè Lau HT Thích Nhất Hạnh

 34. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng – HT Thích Thanh Từ

 35. Tham Thiền Yếu Chỉ HT Thích Thanh Từ dịch

 36. Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ tát giảng giải HT Thích Thanh Từ

 37. Thắng Hoan thi tập Thắng Hoan

 38. Thắng Man giảng luận Thích Tuệ Sỹ

 39. Thánh Đăng Lục giảng giải HT Thích Thanh Từ

 40. Thành duy thức luận Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải

 41. Thành ngữ phi logic – Thành Dương

 42. Thánh Nhân Ký Sự, Tập 1Nhiều tác giả

 43. Thánh Nhân Ký Sự, Tập 2Nhiều tác giả

 44. Thánh Nhân Ký Sự, Tập 3Nhiều tác giả

 45. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải HT Thích Thanh Từ

 46. Thắp ngọn đuốc hồng Nguyên Minh

 47. Thập Độ, Quyển 1 – Hộ Tông Tỳ Khưu (new)

 48. Thập Nhị Môn Luận – Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch

 49. Thập Nhị Môn Luận HT Thích Thanh Từ

 50. Thập Nhị Tứ Hiếu Lý Văn Phức

 51. The Zen teachings of Master Duy Luc translated into English by Nguyen Giac

 52. Thể Cánh Tri Nhận Chân TâmPhổ Nguyệt

 53. Thế Giới Cực Lạc: Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di ĐàThích Nhật Từ

 54. Thế Giới Cực Lạc Thích Nhật Từ

 55. Thế Giới Nhất Hoa Thiền sư Sùng Sơn

 56. Thế Là Già! Thiền Quán Về Tuổi Già Với Chút Tự Trào Và Tự HàoSusan Moon; Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

 57. Theo Dấu Chân Xưa  HT Thích Như Điển

 58. Thì Thầm Tiếng ĐáChân Pháp Đăng

 59. Thích Bồ Đề Tâm Luận Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch

 60. Thiền: Chất Liệu Nuôi Dưỡng Và Chuyển Hóa HT Thích Nhất Hạnh

 61. Thiền Hành Yếu Chỉ HT Thích Nhất Hạnh

 62. Thiền Định Thích Nữ Hạnh Huệ

 63. Thiền Định TKN Giải Nghiêm dịch (new)

 64. Thiền Định 1969 Ông Không dịch

 65. Thiền Sư Tăng Hội HT Thích Nhất Hạnh

 66. Thiền – Minh Thiền biên soạn

 67. Thiền Tập Cho Người Bận Rộn HT Thích Nhất Hạnh

 68. Thiền: Tự do đầu tiên và cuối cùngOsho

 69. Thiền Căn Bản HT Thích Thanh Từ dịch

 70. Thiện căn, phước đức và nhân duyênCư sĩ Diệu Âm

 71. Thiền Đốn Ngộ HT Thích Thanh Từ

 72. Thiền là gì Thích Giác Nguyên

 73. Thiền là gì Thích Thông Huệ

 74. Thiền Lâm Tế Nhật Bản HT Thích Như Điển dịch

 75. Thiền Luận Trúc Thiên Việt dịch

 76. Thiền Luận Daisetz Teitaro Suzuki

 77. Thiền Môn Khẩu Quyết  HT Thích Thanh Từ

 78. Thiền quán: Tiếng chuông vượt thời gianThiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch

 79. Thiền Quan Sách Tấn HT Thích Thanh Từ dịch

 80. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo

 81. Thiền Sư Ni HT Thích Thanh Từ dịch

 82. Thiền Sư Thần Hội – HT Thích Thanh Từ

 83. Thiền Sư Trung Hoa, Tập 1 HT Thích Thanh Từ dịch

 84. Thiền Sư Trung Hoa, Tập 2 HT Thích Thanh Từ dịch

 85. Thiền Sư Trung Hoa, Tập 3 HT Thích Thanh Từ dịch

 86. Thiền Sư Việt Nam HT Thích Thanh Từ

 87. Thiên Thần Quét Lá Vĩnh Hảo

 88. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh – Huyền Thanh dịch

 89. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải HT Thích Thanh Từ

 90. Thiền Tông Chỉ Nam – Thích Nguyên Giác dịch

 91. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX HT Thích Thanh Từ

 92. Thiền Tông Vĩnh Gia Tập HT Thích Thanh Từ

 93. Thiền Trong Đời Sống 1 Thiện Phúc

 94. Thiền Trúc Lâm Đinh Quang Mỹ

 95. Thiền Uyển Tập Anh Lê Mạnh Thát

 96. Thiền Uyển Tập AnhNgô Đức Thọ (new)

 97. Thiền Và Những Lợi Ích Thiết ThựcHồng Quang

 98. Thiền Và Pháp Môn Vô Niệm Thích Nhuận Châu dịch

 99. Thiền Về Bản Tính Của Tâm – Lozang Pema dịch

 100. Thiếu Thất Lục Môn Nguyễn Minh Tiến dịch

 101. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải HT Thích Thanh Từ

 102. Thiết Lập Tịnh Độ HT Thích Nhất Hạnh

 103. Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy HT Thích Nhất Hạnh

 104. Thơ, Trái tim Bồ tát Quảng ĐứcHàn Linh Giang

 105. Thơ Mây – Thích Nhât Quang

 106. Thơ văn và cảm tác của Thiền sư Thích Thanh Từ

 107. Thơ vịnh tranh chăn trâu đại thừaTâm Minh Ngô Tằng Giao

 108. Thơ vịnh Tranh Chăn Trâu Thiền TôngTâm Minh Ngô Tằng Giao dịch và chuyển thơ

 109. Thơ Thiền HT Thích Thanh Từ

 110. Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt HT Thích Nhất Hạnh

 111. Thực hành kèm theo – Trulshik Adeu Rinpoche, Việt dịch: Pema Jyana

 112. Thực hành Kim Cương Tát Đỏa hàng ngày – Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên dịch

 113. Thực hành Thiện định – Thanh Liên dịch

 114. Tích Truyện Pháp Cú  HT Thích Nhật Quang

 115. Tiếng sáo thép Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch

 116. Tiếp Kiến Với Đức Đạt Lai Lạc Ma HT Thích Như Điển

 117. Tiếp Xúc Với Sự Sống HT Thích Nhất Hạnh

 118. Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng Tàn Mộng Tử biên soạn

 119. Tiểu Sử Danh Tăng 1 Thích Đồng Bổn (sách tái bản)

 120. Tiểu Sử Danh Tăng 2 Thích Đồng Bổn (sách tái bản)

 121. Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận HT Thích Quảng Độ dịch (new)

 122. Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn ĐộThích Mãn Giác

 123. Tìm Hiểu Trung Luận, Nhận Thức Luận & Không Tánh Trung Quán LuậnHồng Dương Nguyễn Văn Hai

 124. Tìm Hiểu Về Vô Biểu Nghiệp Qua Câu Xá LuậnThích Nhuận Thịnh

 125. Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch Lê Gia

 126. Tin Vào Pháp – HH Karmapa 16, Quỳnh Anh, Nhóm Thuận Duyên dịch

 127. Tín Tâm Minh Thích Nữ Hạnh Huệ

 128. Tín Tâm Minh Tăng Xán

 129. Tín Tâm Minh giảng giải HT Thích Thanh Từ

 130. Tinh Hoa Trí Tuệ Thích Nhật Từ

 131. Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A HàmQuách Thủ Nhân, TN Dũng Liên dịch (new)

 132. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa HT Tịnh Không

 133. Tịnh Độ Thập Nghi Luận – Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch

 134. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp Thích Minh Tuệ

 135. Tịnh Độ Tông Nhật Bản  HT Thích Như Điển dịch

 136. Tịnh Độ Vấn Đáp Thích Giác Nhàn sưu tập

 137. Tịnh Hóa Hàng Ngày – Lama Zopa Rinpoche; Phúc Minh, nhóm Thuận Duyên dịch

 138. Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch

 139. Tinh Tấn Thích Nữ Hạnh Huệ

 140. Tỉnh Thức Trong Công Việc Michael Carroll; Nhóm dịch giả: Diệu Liên, Diệu Ngộ, Giác Nghiêm

 141. Tình Người HT Thích Nhất Hạnh

 142. Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh Dalai Lama, Hồng Như dịch

 143. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng – Nhất Hạnh

 144. Tình Yêu, Tự Do, Một Mình Osho

 145. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký HT Thích Thanh Từ

 146. Tọa Thiền Tam Muội HT Thích Thanh Từ dịch

 147. Toát Yếu Nỗi Dung Các Kinh Trường A Hàm  Tuệ Sỹ (new)

 148. Tố Thiều Lan HT Thích Nhất Hạnh

 149. Tóm Lược Văn Học Hoa Kỳ (Literatureinbrief)

 150. Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Nguyễn Minh Tiến

 151. Tổng Quát Về Đại Tạng KinhQuảng Thành (new)

 152. Tổng Quát Về Giới Luật Thích Nhất Chân

 153. Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Sưu Khảo, Tập 1Nhiều tác giả

 154. Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Sưu Khảo, Tập 2Nhiều tác giả

 155. Trách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại Gia  HT Thích Thanh Từ

 156. Tranh Chăn Trâu  HT Thích Thanh Từ

 157. Tranh Chăn Trâu Ngẫu HứngThích nữ Thuần Quán

 158. Tranh Thiền Thích Nữ Hạnh Huệ

 159. Trái Tim Của Bụt HT Thích Nhất Hạnh

 160. Trái Tim Của Hiểu Biết HT Thích Nhất Hạnh

 161. Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ HT Thích Nhất Hạnh

 162. Trái Tim Mặt Trời HT Thích Nhất Hạnh

 163. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ GotamaTrùng Quang Nguyễn Văn Hiểu

 164. Trên Con Đường Thiền Tông HT Thích Thanh Từ

 165. Triều Châu Ngữ Lục – Dương Đình Hỷ dịch

 166. Triết Học Tôn Giáo Ấn Độ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 167. Trí Quang Tự Truyện  HT Thích Trí Quang

 168. Trí Tuệ Hoan Hỷ  Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến dịch

 169. Trí Tịnh Toàn Tập  HT Trí Tịnh (new)

 170. Trình tự tu Thiền Hồng Như dịch

 171. Trình tự của cư sĩ học Phật Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 172. Triết lý nhà PhậtĐoàn Trung Còn

 173. Trọn Một Đời Tôi  HT Thích Thanh Từ

 174. Trong Động Tuyết Sơn Nguyên tác: Tenzin Palmo, Thích nữ Minh Tâm dịch

 175. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa NghiQuảng Minh dịch

 176. Trung LuậnĐỗ Đình Đồng dịch

 177. Trung Quán Luận Thích Tịnh Nghiêm dịch

 178. Trung Quán Luận – TT Thích Nguyên Chơn dịch

 179. Trùng Đính Tây Phương Công Cứ – Như Hòa chuyển ngữ

 180. Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ dịch và chú

 181. Trưởng Thành, Trách Nhiệm Là Chính MìnhOsho

 182. Truyền thống Rime Bất bộ phái – Việt dịch: Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên

 183. Truyện Cổ Phật Giáo  HT Thích Minh Chiếu sưu tập

 184. Truyện Cổ Phật Giáo Pháp Siêu

 185. Truyện Cổ Phật Giáo Pháp Siêu - Nguyễn Thanh Dương dịch

 186. Truyện Kiều Văn Xuôi Dành Cho Người Trẻ HT Thích Nhất Hạnh

 187. Truyện Lục tổ Huệ Năng Thích Pháp Chánh dịch

 188. Truyện Phật Thích Ca Đoàn Trung Còn

 189. Truyện thơ: Cuộc đời Đức Phật Thích CaTâm Minh Ngô Tằng Giao

 190. Truyện thơ: Mục Liên Thanh Đề Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 191. Truyện thơ: Quan Âm Thị Kính Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 192. Truyện thơ: Tôn giả A Na Luật Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 193. Truyện thơ: Tôn giả Anan Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 194. Truyện thơ: Tôn giả Ca Chiên DiênTâm Minh Ngô Tằng Giao

 195. Truyện thơ: Tôn giả Đại Ca DiếpTâm Minh Ngô Tằng Giao

 196. Truyện thơ: Tôn giả La Hầu La Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 197. Truyện thơ: Tôn giả Mục Kiền LiênTâm Minh Ngô Tằng Giao

 198. Truyện thơ: Tôn giả Phú Lâu NaTâm Minh Ngô Tằng Giao

 199. Truyện thơ: Tôn giả Tu Bồ Đề Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 200. Truyện thơ: Tôn giả Ưu Ba Li Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 201. Truyện thơ: Tôn giả Xá Lợi PhấtTâm Minh Ngô Tằng Giao

 202. Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ của Thạch Thành Kim HT Thích Thanh Từ

 203. Truyền tâm pháp yếu Chánh Trí Mai Thọ Truyền

 204. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế ÂmDiệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm

 205. Truyền Thuyết Vua Asoka Nguyệt Thiên dịch

 206. Tu Dừng, Chuyển và Sạch Nghiệp  HT Thích Thanh Từ

 207. Tu Là Chuyển NghiệpHT Thích Thanh Từ

 208. Tu Tuệ – Đạt Lai Lạt Ma, Hoang Phong dịch

 209. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch

 210. Từ Bi, Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình YêuOsho

 211. Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ (bản Anh ngữ) Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch

 212. Từ Nụ Đến Hoa – Ngọc Bảo dịch

 213. Tứ diệu đế: Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu – Võ Quang Nhân dịch

 214. Tứ diệu đế: Dalai Lama – Như Ý Liên Hoa dịch

 215. Tứ diệu đế: Bài Thiền quán Số 1 – Lozang Pema dịch

 216. Tứ diệu đế: Bài Thiền quán Số 2 – Lozang Pema dịch

 217. Tứ niệm xứ – Sư bà Hải Triều Âm

 218. Tứ Thập Nhị Chương – HT Thích Tâm Chung

 219. Từ đó khai hoa Nhiều tác giả

 220. Từ Dục Tới Siêu Tâm Thức Osho

 221. Tủ Thuốc Cho Linh Hồn Osho

 222. Tủ Thuốc Tới Thiền Osho; Ngô Trung Việt dịch

 223. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông HT Thích Như Điển biên soạn

 224. Tử thư Tây TạngNguyên Phong dịch

 225. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên ThủyThích Chơn Trí

 226. Từ thơ Đường tới thơ mớiDương Đình Hỷ

 227. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải HT Thích Thanh Từ

 228. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải – Lý Việt Dũng

 229. Tuổi Thơ và Đường Trở Về Thích Nữ Hạnh Huệ

 230. Từng Bước Nở Hoa Sen HT Thích Nhất Hạnh

 231. Từng Giọt Nắng Hồng – Tịnh Minh

 232. Tùng Bưởi Hồng HT Thích Nhất Hạnh

 233. Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng HT Thích Nhất Hạnh

 234. Tương Lai Thiền Học Việt Nam HT Thích Nhất Hạnh

 235. Tưởng Niệm DAISETZ TEITARO SUZUKI   Nhiều tác giả, Hạnh Viên dịch (new)

 236. Tưởng Niệm Tôn Sư Hòa Thượng Luật Sư Thích Đỗng Minh   Đệ tử

 237. Tương Lai Văn Hóa Việt Nam HT Thích Nhất Hạnh

 238. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập

 239. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của PhậtNhiều tác giả

 240. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật TậpPháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch

 241. Tý: Chiếc Lá Ổi Non, Cây Tre Triệu Đốt HT Thích Nhất Hạnh

 242. Tỳ Nại da – Việt Dịch: Thích Tâm Tịnh, Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh

 243. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu – Huyền Thanh dịch

U

 1. Ước Hẹn Với Sự Sống HT Thích Nhất Hạnh

 2. Ưu Bà Cúc Đa Một Chuyện Cổ Tích, Một Bài Thơ và Một vở Kịch Hoang Phong (new)

V

 1. Vài Lá Bồ ĐềHT Thích Thiện Châu

 2. Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo  HT Thích Thanh Từ

 3. Vài Nét về Dòng Truyền Thừa Sakya – Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên dịch

 4. Vài Nét Sơ Lược Về Sự Phát Triển Của Triết Học Trung Hoa (Trích Đại Cương Triết Học Trung Quốc) Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê

 5. Vài Vấn Đề Phật Pháp HT Thích Thanh Từ

 6. Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Trong Đa Dạng Ban Văn hóa TƯ, Ban Nghi lễ TƯ (new)

 7. Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống, Tập 1Trưởng lão Thích Thông Lạc (new)

 8. Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống, Tập 2Trưởng lão Thích Thông Lạc (new)

 9. Văn Khuyến Phát Bồ Đề TâmHT Tuyên Hóa lược giảng (new)

 10. Văn Minh Nhà Phật Đoàn Trung Còn

 11. Vạn Thiện Đồng Qui Tập Thiền Sư Diên Thọ

 12. Vấn Đáp Giữa Hai Ngài Cưu La Ma Thập Và Tuệ Viễn – Thích Nhất Chân dịch

 13. Vân Môn Lục – Dương Đình Hỷ dịch

 14. Vầng Sáng Từ Phương Đông Thích Nhuận Châu dịch

 15. Vang Vọng Lời Phật Dạy Tulku Urgyen Rinpoche, Tuệ Tạng dịch

 16. Vào Thiền Nguyên Minh

 17. Về Mái Chùa Xưa Nguyên Minh

 18. Về Một Bức Tranh Của Phật Thích Ca – Nguyễn Tường Bách

 19. Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch

 20. Vì Sao Tôi Khổ Nguyên Minh

 21. Viên Châu Ngưỡng Sơn, Huệ Tịch Thiền Sư – Thích Đạo Tâm dịch

 22. Viên Ngọc Như Ý Dilgo Khyentse Rinpoche, Liên Hoa dịch

 23. Viết Về Thiền Viện Trúc Lâm Thích Tâm Hạnh

 24. Việt Nam Phật Giáo Sử Luận HT Thích Nhất Hạnh

 25. Việt Nam Phật Giáo Sử LượcThích Mật Thể

 26. Vô Ngã Vô Ưu – Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

 27. Vô môn quan (Chữ Vô của phương Đông) – Vô Môn Huệ Khai - Nguyễn Nam Trân dịch

 28. Vô môn Huệ quan  Cửa không cửa –  Dương Đình Hỷ

 29. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) D.T. Suzuki, Thuần Bạch biên dịch

 30. Vô niệm Viên thông Yếu quyếtThích Minh Thiền

 31. Vọng Cố Nhân Lầu HT Thích Như Điển

 32. Vòng luân hồi Thích Nữ Giới Hương

 33. Vũ án một người tu  HT Thích Như Điển

 34. Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử – Dalai Lama, Làng Đậu dịch

 35. Vua MiLinDa Vấn Đạo – Tỳ kheo Pesala, Liễu Pháp dịch (new)

 36. Vui Vẻ, Hạnh Phúc Tới Từ Bên TrongOsho

 37. Vườn Nai: Chiếc nôi Phật giáo Thích Nữ Giới Hương

 38. Vườn ThiềnThích Nhật Quang

X

 1. Xá chi tám ngọn gió đờiTâm Minh Ngô Tằng Giao

 2. Xá Lợi Của Đức PhậtThích Nữ Giới Hương

 3. Xây dựng hạnh phúc gia đình Thích Thắng Hoan

 4. Xin lương tâm nhân loại hãy xót thương loài Gấu – BS Thú y Nguyễn Thượng Chánh

 5. Xứ Phật Huyền Bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 6. Xuân NhậtThích Nhật Quang

 7. Xuân Trong Cửa Thiền 1, 2, 3  HT Thích Thanh Từ

 8. Xuân Trong Cửa Thiền 4  HT Thích Thanh Từ

 9. Xuất Gia, Hoàn Gia và Tại Gia Thích Nữ Hạnh Huệ

 Y

 1. Ý Nghĩa Đề Kinh Kim Cang Thích Tuệ Sỹ (new)

 2. Ý Nghĩa Tượng Phật Thích Ca HT Thích Thanh Từ

 3. Ý Nghĩa tạo Tượng Phật – Thích Nhất Chân

 4. Yết ma yếu chỉ Thích Trí Thủ

TỨ THƯ NGŨ KINH

 1. Đại học Phan Văn Các Giới thiệu và dịch chú

 2. Đạo Đức Kinh Lão Tử - Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch

 3. Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê

 4. Lão Tử Đạo Đức kinh – Nguyễn Hiến Lê

 5. Luận Ngữ & Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê

 6. Luận Ngữ Phùng Hoài Ngọc biên dịch – chủ giải - bàn luận (new)

 7. Mạnh Tử Nguyễn Hiến Lê

 8. Thập Nhị Binh Thư Lưu Sơn Minh

 9. Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê

 10. Trang Tử Nam Hoa kinh Thu Giang - Nguyễn Duy Cẩn dịch và bình chú (new)

 11. Trung Dung Đoàn Trung Còn

 12. Tuân Tử Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê

 13. Tứ Thư – Trần Trọng Sâm, Kiều Bách Vũ Thuận biên dịch

 14. Tứ Thư – Trần Trọng Sâm, Kiều Bách Vũ Thuận biên dịch

 15. Tứ Thư bình giảng – Lý Minh Tuấn dịch và bình giải - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính và giới thiệu

 

VĂN HỌC

 1. 200 món nấu ăn chay  Trần Văn Quý (new)

 2. Bài học thành công từ gã ăn mày

 3. Bàn về cái trí và suy nghĩ Ông Không dịch

 4. Bàn về giáo dục Ông Không dịch

 5. Bàn về học hành và hiểu biết Ông Không dịch

 6. Bàn về liên hệ Ông Không dịch

 7. Bàn về kiếm sống đúng đắn Ông Không dịch

 8. Bàn về sống và chết Ông Không dịch

 9. Bàn về sự thật Ông Không dịch

 10. Bàn về sợ hãi Ông Không dịch

 11. Bàn về xung đột Ông Không dịch

 12. Bàn về thiên nhiên và môi trường Ông Không dịch

 13. Bàn về Thượng đế Ông Không dịch

 14. Bàn về tình yêu và sự cô độc Ông Không dịch

 15. Bàn về tự do Ông Không dịch

 16. Cá thể và xã hội Ông Không dịch

 17. Cái gương của sự liên hệ tình yêu tình dục và trong trắng Ông Không dịch

 18. Cẩm Nang Sức Khỏe Gia Đình Nguyễn Minh Tiến biên soạn

 19. Cẩm Nang Y Khoa Thực Hành Nguyễn Minh Tiến biên soạn

 20. Chìa khóa tư duy tích cực

 21. Chuyện tình New YorkHà Kin

 22. Cổ Thi tác dịch, Tập 1 Thái Bá Tân

 23. Cổ Thi tác dịch, Tập 2 Thái Bá Tân

 24. Chinh Phụ Ngâm Khúc Trịnh Trần Côn

 25. Cuộc đời trước mắt  Ông Không dịch

 26. Dám thành công (dare to win)Jack Canfield & Mark Victor Hansen

 27. Danh ngôn Thế Giới

 28. Dare to win – Jack Canfield

 29. Dịch Cân Kinh

 30. Dudjom Rinpoche – Hạnh Phúc, Nhóm Thuận Duyên dịch

 31. Đừng Đánh Mất Tình Yêu Nguyễn Minh Tiến

 32. Ghi chép tại nhà bếp Ông Không dịch

 33. Giáo dục và ý nghĩa của cuộc sống  Ông Không dịch

 34. Ghi chép của KRISHNAMURTI – Ông Không dịch

 35. Giới hạn của suy nghĩ (bàn luận giữa Krishnamurti và David Bohm)  Ông Không dịch

 36. Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie (new)

 37. Hoa Sen Nở Nguyễn Trường Giang (new)

 38. Hoàng tử bé Saint Exupéry

 39. Hãy đến để thấy

 40. Kinh nghiệm của các thiên tài

 41. Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh

 42. Lục Vân TiênNguyễn Đình Chiểu

 43. Minh triết phương Đông và triết học phương TâyNguyên Ngọc dịch

 44. Nắng mới bên thềm xuân Nguyên Minh

 45. Ngẩm nghĩ hằng ngày cùng KRISHNAMURTIÔng Không dịch

 46. Những Người Khốn Khổ – Victor Hugo

 47. Nghi vấn không đáp ánÔng Không dịch

 48. Nghĩ về những điều nàyÔng Không dịch

 49. Nói chuyện cuối cùng 1985  Ông Không dịch

 50. Nói chuyện cùng sống tập I  Ông Không dịch

 51. Nói chuyện cùng sống tập II  Ông Không dịch

 52. Nói chuyện cùng sống tập III  Ông Không dịch

 53. Phép bỏ dấu hỏi ngã trong tiếng ViệtĐinh Sĩ Trang

 54. Ở trọ trần gianNguyễn Hồng Công

 55. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Tập 1Nguyễn Hiến Lê dịch

 56. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Tập 2Nguyễn Hiến Lê dịch

 57. Sổ tay của KRISHNAMURTIÔng Không dịch

 58. Sự kết thúc của thời gian Ông Không dịch

 59. Sự thức dậy của thông minh tập 1Ông Không dịch

 60. Sự thức dậy của thông minh tập 2Ông Không dịch

 61. Tại sao bạn đang được giáo dục Ông Không dịch

 62. Tạo lập tính cách con người

 63. Tâm hồn cao thượng Hà Mai Anh dịch

 64. Tâm hồn cao thượng Hà Mai Anh dịch (new)

 65. Tập thơ Bùi Giáng

 66. Tuyển Tập Thơ Bùi Giáng Mọt Sách

 67. Tập thơ Hàn Mặc Tử

 68. Thơ Hàn Mặc Tử

 69. Tập thơ Hồ Dzếnh

 70. Tập thơ Hồ Xuân Hương

 71. Tập thơ Nguyên Sa

 72. Tập thơ Nguyễn Bính

 73. Tập thơ TTKH

 74. Tập thơ Vũ Hoàng Chương

 75. Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

 76. Thọ Mai Gia Lễ – Chu Ngọc Chi

 77. Thọ Mai Gia Lễ Diễn Nghĩa

 78. Thơ Văn Lý Trần - tập 1

 79. Thơ Văn Lý Trần - tập 2

 80. Thơ Văn Lý Trần - tập 3

 81. Thơ Xuân Quỳnh

 82. Thâm nhập thấu triệtÔng Không dịch

 83. Thuật xử thế của người xưaNgô Nguyên Phi

 84. Thư gởi trường học – Ông Không dịch

 85. Tiểu sử của KRISHNAMURTI Tập IÔng Không dịch

 86. Tiểu sử của KRISHNAMURTI Tập IIÔng Không dịch

 87. Tình Yêu bất diệtChân Pháp Đăng

 88. Tình Yêu trong sángChân Pháp Đăng

 89. Trách nhiệm với xã hội Ông Không dịch

 90. Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường

 91. Truyền thống và cách mạngÔng Không dịch

 92. Truyện Kiều Nguyễn Du

 93. Truyện Kiều Thơ Nguyễn Du

 94. Truyện Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu

 95. Từ tốt đến vĩ đại – Trần Thị Ngân Tuyến dịch

 96. Tự do đầu tiên và cuối cùng – Ông Không dịch

 97. Tương lai của nhân loại Ông Không dịch

 98. Tương Lai và ngay lúc này (Nói chuyện cuối cùng ở Ấn Độ) Ông Không dịch

 99. Vết nhạn lưng trời Huỳnh Trung Chánh

 100. Viết cho con traiLại Thế Luyện, Kim Phụng

 101. Việt Nam Thi sử Hùng CaTrần Trí Trung

 102. Vương Quốc Của Những Người KhùngYến Chi dịch

 103. Vượt khỏi bạo lực – Ông Không dịch

LỊCH SỬ

 1. An Nam Chí LượcLê Tắc soạn năm 1335 (Thế kỷ 14)

 2. Cận Đại Sử Lược Diễn Ca – Hồ Đắc Duy & Nguyễn Bá Triệu

 3. Đại Việt sử ký toàn thư Nhiều tác giả

 4. Đại Việt sử ký toàn thư (bản scan) Nhiều tác giả

 5. Đại Việt Sử Lược Diễn Ca – Hồ Đắc Duy & Nguyễn Bá Triệu

 6. Đại Việt Sử Lược – Khuyết Danh (1377 - 1388) Thế kỷ 14

 7. Đại Việt Thông Sử Lê Quý Đôn soạn năm 1759

 8. Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngô Gia Văn Phái soạn, Nguyễn Đức Vân & Kiều Thu Hoạch dịch

 9. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục – Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn năm 1856-1881

 10. Lam Sơn Thực Lục – Nguyễn Trãi soạn vào thế kỷ 15

 11. Lịch sử văn minh Ấn Độ – Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch

 12. Nguồn Gốc Loài NgườiToàn Không Đỗ Đăng Tiến

 13. Nguyễn Trãi Toàn Tập Viện Sử Học

 14. Quốc Triều Chánh Biên Toát YếuDo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn đầu thế kỷ 20

 15. Sử Ký Tư Mã Thiên

 16. Tây Phương Huyền Bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 17. Tây Tạng huyền bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch

 18. Văn Thơ Lý Trần, Tập 1Nhiều tác giả (new)

 19. Văn Thơ Lý Trần, Tập 2Nhiều tác giả (new)

 20. Văn Thơ Lý Trần, Tập 3 Nhiều tác giả (new)

 21. Việt Điện U Linh TậpLý Tế Xuyên

 22. Việt Sử Tiêu ÁnNgô Thời Sỹ

 23. Việt Sử Toàn ThưPhan Văn Sơn soạn

TỪ ĐIỂN

 1. Một số phiên âm Hán Việt Mạnh Hiếu

 2. Phật Quang Đại Từ Điển (trọn bộ) Download bản PDF (từng vần)[A] [B] [C] [D] [Đ] [E] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [S] [T]

 3. Tam Tạng Pháp Số – Lê Hồng Sơn dịch

 4. Trích lục Phật học – Cao Hữu Đính

 5. Từ điển Bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1Lê Mạnh Thát chủ biên

 6. Từ điển Bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 2Lê Mạnh Thát chủ biên

 7. Từ Điển Phật Học – Đạo Uyển

 8. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh ViệtMinh Thông

 9. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt AnhMinh Thông

 10. Từ Điển Thiền tông Hán ViệtHân Mẫn và Thông Thiền biên dịch

 11. Từ điển Khang Hy

 12. Từ điển Khang Hy

 13. Tự điển Phật Học – Vương Phước, Quảng Trí Chánh

 14. Từ điển Hư Từ – Trần Văn Chánh

 

GIÁO TRÌNH

 1. Tạng Ngữ Hiện Đại, Tập 1 Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal

 2.  Phật học Trung đẳng Tập 1 Khóa 1-13 trang 1-210 Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê

 3.  Phật học Trung đẳng Tập 1 Khóa 14-25 trang 211-404 Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê

 4.  Phật học Trung đẳng Tập 1 Khóa 26-40 trang 405-668 Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê

 5.  Phật học Trung đẳng Tập 2 Khóa 41-50 trang 3-212 Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê

 6.  Phật học Trung đẳng Tập 2 Khóa 51-60 trang 213-406 Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê

 7.  Phật học Trung đẳng Tập 2 Khóa 61-71 trang 407-612 – Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê

 8.  Phật học Trung đẳng Tập 2 Khóa 72-80 trang 613-769 – Thiện Nhân soạn, Việt dịch: Nguyễn Khuê