TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

南传佛教典藉

 1. 阿含经随身剪辑【庄春江居士编著】

 2. 阿姜 查的禅修世界【阿姜 查法师著】

 3. 白话大念住经

 4. 长老尊者舍利弗传

 5. 当代南传佛教大师【傑克·康菲爾德 著】

 6. 佛使比丘的修行世界【佛使比丘著】

 7. 佛陀传

 8. 佛陀的启示【罗侯罗·化普乐 著】

 9. 佛陀法语【荷盟贺士 编】

 10. 吉祥经

 11. 解脱自在园十年【佛使尊者作】

 12. 静止的流水【阿姜 查法师著】

 13. 内观次第

 14. 内观的开发【阿姜念 著】

 15. 内观基础

 16. 南传大般涅槃经

 17. 念住呼吸【泰文原著:尊者阿迦李達摩達羅,英文翻譯:譚尼沙羅比丘,中文翻譯:曾銀湖】

 18. 清净道论【觉音尊者造】

 19. 森林里的一棵树【阿姜 查法师著】

 20. 上座部佛教的某些殊胜特色【佛使比丘著】

 21. 摄阿毗达摩义论【阿耨楼陀造】

 22. 史念原始佛法【希爾伯列克 著】

 23. 四念处选章【马哈希大法师作】

 24. 四念處【曾銀湖 编译】

 25. 泰国南藏佛陀语录【皇波折羅禪那 编】

 26. 一问一智慧【佛使尊者作】

 27. 以法为赠礼【阿姜 查法师著】

 28. 证入无我的利益【缅甸 雷迪大师 著】

 29. 中阿含经十二选【庄春江居士编著】

 30. 尊者阿迦曼传【阿迦摩诃布瓦 著】

 

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.