TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

14.律疏部·论疏部

GBK繁体版整卷下载:第40卷第41卷第42卷第43卷第44卷 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 1804 40 P0001 四分律删繁补阙行事钞(12卷)〖唐道宣撰〗下载
 1805 40 P0157 四分律行事钞资持记(16卷)〖宋 元照撰〗下载
 1806 40 P0429 四分律比丘含注戒本(3卷)〖唐 道宣述〗
 1807 40 P0463 四分比丘戒本疏(2卷)〖唐 定宝撰〗
 1808 40 P0492 四分律删补随机羯磨(2卷)〖唐 道宣集〗
 1809 40 P0511 僧羯磨(3卷)〖唐 怀素集〗
 1810 40 P0538 尼羯磨(3卷)〖唐 怀素集〗
 1811 40 P0563 菩萨戒义疏(2卷)〖隋 智顗说.灌顶记〗
 1812 40 P0580 天台菩萨戒疏(3卷)〖唐 明旷删补〗
 1813 40 P0602 梵网经菩萨戒本疏(6卷)〖唐 法藏撰〗
 1814 40 P0656 菩萨戒本疏(3卷)〖新罗 义寂述〗
 1815 40 P0689 梵网经古述记(3卷)〖新罗 太贤集〗
 1816 40 P0719 金刚般若论会释(3卷)〖唐 窥基撰〗
 1817 40 P0783 略明般若末后一颂赞述(1卷)〖唐 义净述〗
 1818 40 P0785 法华论疏(3卷)〖隋 吉藏撰〗
 1819 40 P0826 无量寿经优婆提舍愿生偈注(2卷)〖北魏 昙鸾注解〗
 1820 40 P0844 佛遗教经论疏节要(1卷)〖宋 净源节要,明 袾宏补注〗
 1821 41 P0001 俱舍论记(30卷)〖唐 普光述〗下载
 1822 41 P0453 俱舍论疏(30卷)〖唐 法宝撰〗下载
 1823 41 P0813 俱舍论颂疏(30卷)〖唐 圆晖述〗下载
 1824 42 P0001 中观论疏(20卷)〖隋 吉藏撰〗下载
 1825 42 P0171 十二门论疏(6卷)〖隋 吉藏撰〗
 1826 42 P0212 十二门论宗致义记(2卷)〖唐 法藏述〗
 1827 42 P0232 百论疏(9卷)〖隋 吉藏撰〗
 1828 42 P0311 瑜伽论记(48卷)〖唐 遁伦集撰〗下载
 1829 43 P0001 瑜伽师地论略纂(16卷)〖唐 窥基撰〗下载
 1830 43 P0229 成唯识论述记(20卷)〖唐 窥基撰〗下载
 1831 43 P0607 成唯识论掌中枢要(4卷)〖唐 窥基撰〗
 1832 43 P0659 成唯识论了义灯(13卷)〖唐 惠沼述〗下载
 1833 43 P0811 成唯识论演秘(14卷)〖唐 智周撰〗下载
 1834 43 P0978 唯识二十论述记(2卷)〖唐 窥基撰〗
 1835 44 P0001 辩中边论述记(3卷)〖唐 窥基撰〗
 1836 44 P0046 大乘百法明门论解(2卷)〖唐 窥基注解,明 普秦增修〗
 1837 44 P0052 大乘百法明门论疏(2卷)〖唐 大乘光撰〗
 1838 44 P0061 大乘法界无差别论疏并序(1卷)〖唐 法藏撰〗
 1839 44 P0077 理门论述记(1卷)〖唐 神泰撰〗
 1840 44 P0091 因明入正理论疏(3卷)〖唐 窥基撰〗
 1841 44 P0143 因明义断(1卷)〖唐 慧沼撰〗
 1842 44 P0158 因明入正理论义纂要(1卷)〖唐 慧沼集〗
 1843 44 P0175 大乘起信论义疏(4卷)〖隋 慧远撰〗
 1844 44 P0202 起信论疏(2卷)〖新罗 元晓撰〗
 1845 44 P0226 大乘起信论别记(2卷)〖新罗 元晓撰〗
 1846 44 P0240 大乘起信论义记(5卷)〖唐 法藏撰〗
 1847 44 P0287 大乘起信论义记别记(1卷)〖唐 法藏撰〗
 1848 44 P0297 起信论疏笔削记(20卷)〖宋 子璿录〗
 1849 44 P0409 大乘起信论内义略探记(1卷)〖新罗 太贤作〗
 1850 44 P0422 大乘起信论裂网疏(6卷)〖明 智旭述〗 


 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.