TÀI LIỆU

 

 1. Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang

 2. Đoá Sen Thiêng (bản scan) Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên

 3. Đoá Sen Thiêng (phông chữ UNI) Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên

 4. Đoá Sen Thiêng (phông chữ VNI) Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên

 5. Kinh Tam bảo và Xưng tụng Tam bảo (Phông chữ UNI) –  Ni trưởng Huỳnh Liên biên soạn

 6. Kinh Tam bảo và Xưng tụng Tam bảo (Phông chữ VNI), Lời nói đầu,  (Phông chữ VNI) bìa   Ni trưởng Huỳnh Liên biên soạn

 7. Tinh Hoa Bí Yếu (Phông chữ VNI) Tinh Hoa Bí Yếu (Phông chữ UNI) – Ni trưởng Huỳnh Liên

 8. Chuyến du hành miền Trung quyển 1 (bản scan) Ni trưởng Huỳnh Liên

 9. Chuyến du hành miền Trung quyển 2 (bản scan) Ni trưởng Huỳnh Liên

 10. Kỷ Yếu Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập –  Nhiều tác giả

 11. Kỷ Yếu Ni trưởng Huỳnh Liên  –  Nhiều tác giả

 12. Kỷ Yếu Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên lần thứ 28 –  Nhiều tác giả

 13. Kỷ Yếu Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên lần thứ 30 –  Nhiều tác giả

 14. Ni trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và Đạo nghiệpNhật Huy - Ni trưởng Thích Nữ Khiêm Liên

 15. Công hạnh và đạo nghiệp Ni trưởng Huỳnh Liên  –  Ni trưởng Tố Liên

 16. Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  –  Ni trưởng Ngoạt Liên

 17. Danh xưng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  –  Ni trưởng Ngoạt Liên

 18. Công tác quản lý Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  –  Ni sư Tuệ Liên

 19. Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam (trong buổi tọa đàm tại Pháp viện sáng ngày 21.6.2020) –  Ni sư Tuệ Liên

 20. Các bài viết  –  Nhiều tác giả

Ni giới Khất Sĩ - Một dấu ấn trước dòng thời gian  – Ni Trưởng Ngoạt Liên
Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam - xưa và nay – Ni Trưởng Ngoạt Liên
Quá trình hình thành và phát triển của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  – Huyền Phương (Theo giacngo.vn)
Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Ni trưởng Liễu Liên
Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  Ban Thư ký Ni giới Hệ phái Khất sĩ
Đóa Sen Thiêng của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  – Ni Trưởng Tố Liên