TÂY PHƯƠNG NHỰT KHÓA

HT. Thích Thiền Tâm

Soạn thuật

 

Chớ quản gió-sương sông-núi cách,

Hoa sen Bảo-Tích sắc hương-mầu(1)

 

Thay Lời Tựa

Sơ Lược Về Tiểu Sử Của Hòa Thượng Soạn Giả

Chương I

Phần I- Tiết I

Chương II

Tiết I

Tiết II

Tiết III

Chương III

Tiết I

Tiết II

Tiết III

Tiết IV

Tiết V

Tiết VI

Tiết VII

Tiết VIII

(1) - Ba cảnh giới là:

 - Phàm thánh đồng cư độ (3 phẩm sen HẠ)

 - Phương-tiện hữu-dư độ (3 phẩm sen TRUNG)

- Thật-báo trang-nghiêm độ (3 phẩm sen THƯỢNG)

Ba cảnh giới này bao gồm hết chín phẩm sen. 

 

---oOo---

Nguồn: www.quangduc.com