TÂY PHƯƠNG NHỰT KHÓA

HT. Thích Thiền Tâm

Soạn thuật

SƠ-LƯỢC VỀ TIỂU-SỬ  Của  CỐ HÒA-THƯỢNG SOẠN-GIẢ Thân-thế và đạo-nghiệp)

I.  THÂN-THẾ:

Hòa-Thượng pháp-danh là THÍCH THIỀN-TÂM pháp-hiệu LIÊN-DU, pháp tự VÔ-NHẤT, húy danh NGUYỄN NHỰT-THĂNG, xuất-gia vào năm ẤT-DẬU (1945) với đại-lão Hòa-Thượng THÍCH THÀNH-ÐẠO, tại chùa Sắc-Tứ Linh-Thứu (Xoài-Hột, Mỹ-Tho), thuộc dòng Lâm-Tế chánh-tông đời thứ 43. 

Hòa-Thượng sanh năm ẤT-SỬU (1925) tại xã Bình-Xuân, quận Hòa-Ðồng, tỉnh Gò-Gông (hiện nay là tỉnh Tiền-Giang).  Thân-phụ là cụ ông Nguyễn Văn-Hương, thân-mẫu là cụ-bà Giác-Ân Trần thị-Dung.

Ngài là người con trai thứ ba trong số bốn người con trai của gia-đình. 

II.  THỜI-GIAN HỌC ÐẠO:

 - Năm 1945:  Hòa-Thượng xuất-gia tại SẮC TỨ LINH-THỨU TỰ. 

- Năm 1948:  Hòa-Thượng thọ Sa-di giới. 

- Năm 1950:  Hòa-Thượng thọ Cụ-túc đại giới tại giới đàn Ấn-Quang. 

- Năm 1951:  Hòa-Thượng hoàn-tất chương-trình Trung-đẳng Phật học tại Phật học-đường Liên-Hải và Ấn-Quang. 

- Năm 1954:  Hòa-Thượng hoàn-tất chương-trình Cao-đẳng Phật học tại Phật học-đường Nam-Việt với hạng tối-ưu. 

- Năm 1955-1964:  Hòa-Thượng nhập-thất tịnh-tu qua các trụ-xứ tại Cái-Bè, Vang Quới (Mỹ-tho)(Bến-Tre)

- Năm 1964:  Hòa-Thượng triệu-hồi của giáo-hội, ngài trở về Sài gòn đảm-nhận việc thành-lập và giữ chức-vụ Giám-đốc Viện Cao-đẳng chuyên-biệt Phật-học tại An-Dưỡng-Ðịa, Phú-Lâm (tức là chùa Huệ-Nghiêm hiện nay).

- Phụ-trách phân-khoa Phật học tại Viện Ðại-học Vạn-Hạnh. (Giáo-thọ dạy Duy-thức học).

- Giáo thọ sư tại các ni-trường Dược-Sư, Từ-Nghiêm. 

- Năm 1967:  Hòa-Thượng về Ðại-Ninh kiến-lập Hương-Quang tịnh-thất, chuẩn-bị ẩn-tu. 

- Năm 1968:  Chánh-thức hoàn-trả chức-vụ lại cho Viện Hóa-Ðạo, về hẳn tại Phú-An, Xã Phú-Hội huyện Ðức Trọng, Tỉnh Lâm-Ðồng, bế quan tịnh-tu. 

- Năm 1970-1974:  Qua sự tha-thiết thỉnh-cầu của tứ-chúng ngài tạm thời ra thất, kiến lập Hương-Nghiêm Tịnh-Viện (cho chư tăng) và Phương-Liên Tịnh-Xứ (cho chư ni).  Mở khóa tu-học Tịnh-Ðộ chuyên-biệt tại 2 đạo-tràng nầy trong 3 năm liên-tiếp. 

- Từ năm 1975-1992: Hòa-Thượng hoàn-toàn viễn-ly với bên ngoài, bế quan tịnh-tu vô thời-hạn.  Ngài dự biết trước ngày giờ vãng-sanh hơn 6 tháng.

...  Ðến 4 giờ sáng ngày 21/11 Âl năm Nhâm-thân, (1992) Hòa-Thượng cho gọi thị-giả và cũng là trưởng-tử của ngài là ni-sư Thích-nữ THANH-NGUYỆT, triệu-tập các môn-đồ, pháp-quyến vào trong tịnh-thất hộ-niệm.

Ðúng 6 giờ 15 phút sáng ngài lưu lại kệ sau cùng và an-nhiên thị-tịch ngay trên bản-tọa.

Ðại-sư hưởng thọ tuổi đời 68, tăng-lạp 48.

Ngài là một cao-tăng đắc-đạo và được vãng-sanh Cực-lạc duy-nhất trong thời buổi cận-đại nầy.

Ngoài các công-nghiệp Tịnh-độ ra, Hòa-Thượng còn có lưu lại một hạt Ngũ Sắc Kim-Cang nha-xỉ Xá-Lợi.  (Một răng-cấm 5 màu còn nguyên vẹn cứng như kim-cương, được bảo-toàn kỹ-lưỡng).

III.  ÐẠO-NGHIỆP:

Hòa-Thượng đã lưu lại cho đời một số kinh-sách (đại-lược sau đây):          

           a.  Phiên-dịch:

                   - Ðại-bi tâm Ðà-ra-ni kinh.

                   - Quán vô-lượng-thọ kinh.

                   - Ðại-nhựt kinh.

                   - Quê-hương Cực-Lạc.

                   - Tịnh-độ thập-nghi luận.

                   - Thiện-ác nhân-quả báo-ứng kinh.

                   - Nhân-quả luân-hồi tạp-lục ký.

                   - Tam-Bảo cảm-ứng yếu-lược lục.

                   - Lá thơ Tịnh-độ. 

           b.  Soạn-thuật:

                   - Duy-thức học cương-yếu.

                   - Phật-học tinh-yếu (1-2-3).

                   - Tịnh học tân-lương (1-2-3).

                   - Niệm-Phật thập-yếu.

                   - Mấy điệu sen-thanh (1-2-3-4-5-6-7).

                   - Tây-phương nhật-khóa.

                   - Tịnh-độ pháp-nghi ... vv ...

(Riêng quyển "Niệm-Phật thập-yếu" được xem như là một quyển sách hoằng-dương Tịnh-độ có giá-trị bậc nhất hiện-thời). 

           c.  Trứ-tác:

                   - Thiền-Tâm thi-tập (gồm hơn ngàn bài-thơ đạo đủ các thể loại).

                   - Ẩn-tu ngẩu-vịnh, bá bát thi. 

Hòa-Thượng là một đại tôn-sư hoằng-dương cả 2 pháp-môn Tịnh-độ cùng Mật-tông lững-lẫy nhất của Phật-giáo Việt-Nam đương-kim.

Sự "hoàn-nguyên" của ngài một mất-mát vô-cùng lớn-lao của giáo-hội, và để lại cho toàn-thể tăng, tín-đồ Việt-Nam ở khắp mọi nơi vô-vàn nhớ-nhung, thương-tiếc... 

Pháp-Hoa Tự

Tucson, Arizona ÚA

Ưu bà-di BẢO-ÐĂNG

(Lược-thuật)

 

THƠ ...

TÂY-PHƯƠNG NHẬT-KHÓA ÐỀ-VỊNH ...

           Muôn-luận, ngàn kinh nghĩa rối phiền,

           Tây-Phương Nhật-Khóa hậu lưu-truyền.

           Thiền-Tâm, Vô-Nhất chuyên lòng soạn,

           Hải-Quang Ðại-Ðức giải lời khuyên

           Nhắn ai Liên-hữu người tu TỊNH,

           An-dưỡng cầu sanh chớ lạc miền.

           A-DI-ÐÀ PHẬT tâm luôn niệm.

           Chín phẩm đồng quy vĩnh-viễn yên.

 

           Tuyển trong kinh-luận những lời hay,

           Giải-thích xem xong động cảm hoài.

           Chớ nói nhà xưa về chẳng được,

           Tây-Phương Nhật-Khóa chỉ đường ngay.

           A-DI sáu chữ bày tông-chỉ,

           Mười vạn ức đường thẳng tắt bay.

           Tam-thánh đài sen trao đở gót.

           Lìa xa sanh-tử, vững lòng thay.

           Nghiệp sạch, tình không chẳng dễ gì,

           PHÁP-VƯƠNG nguyện-lực bất tư-nghì.

           Chín-phẩm sen vàng, ba cảnh-giới, (1)

           Quyết chí về Tây tắm bảo-trì.

           TÂY-PHƯƠNG Nhật-Khóa bày hương-lý,

           THANH-LƯƠNG cố-quốc thẳng đường đi.

           Lãng-tử hồi quê ôi thỏa-dạ,

           Cha lành xem lại THIỆT A-DI.

 

Trọng Ðông, Bính-Tý niêm.

Ngày mồng một tháng giêng.

 Trưởng-ban

  Hoằng-pháp và nghi-lễ

 Pháp-Hoa Tự, Tucson - Arizona

 THÍCH HẢI-QUANG trưởng-tử.

Ưu bà-di BẢO-ÐĂNG.

(Cẩn-đề)

LỜI KHẨN-NGUYỆN  CỦA NGƯỜI GIẢI-THÍCH 

           Kính lạy Tây-phương Tam Thánh-Tôn,

           Trí-quang nguyền chiếu phá mê-hôn.

           Nguyện-lực, từ-bi xin tiếp-độ,

           Liên-hữu đồng quy cửu phẩm môn. 

Trọng-đông, Bính-Tý niên.

PHÁP-HOA TỰ, Tucson - Arizona.

 THÍCH THIỀN-TÂM, môn-hạ.

 Mạt học, Niệm-Phật tăng.

THÍCH HẢI-QUANG

Kính-bái.