TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

藏传佛教典藉

 1. 阿底峡尊者传

 2. 昂旺朗吉堪布全集(122K)

 3. 八大手印【法尊法师译】

 4. 百业经【晋美彭措法王传讲·堪布索达吉译导】

 5. 辨了不了义善说藏论(63K)【宗喀巴大师造】

 6. 藏传佛教概说【洛本仁波切讲】

 7. 藏传佛教各宗教义及密宗漫谈【刘立千居士著】

 8. 成就胜道宝蔓集(12K)【冈波巴大师著】

 9. 打开满足之门【堪忍法师著】

 10. 大威德之光--密宗大师热罗多吉扎奇异一生【热 益西森格 , 多识 洛桑图丹琼排 译】

 11. 大圆满的加行见地【敦珠法王开示】

 12. 多宝讲寺培养僧才的点滴经验

 13. 二十世纪末超类绝伦的虹身示现

 14. 佛法三根本要义通俗解说【多识活佛著】

 15. 佛教的见地与修道【宗萨钦哲仁波切著】

 16. 佛子行三十七颂简释【土美仁波切 造颂,慈诚罗珠堪布 讲述】

 17. 甘露心华--菩提道次第论《道之三主要》释义【祈竹仁宝哲 述】

 18. 根松成林嘉才活佛开示

 19. 剑轮修心法【印度·法护大师著】

 20. 解脱庄严宝-大乘菩提道次第论【冈波巴大师造】(待校)

 21. 解脱庄严宝论概说【堪布卡塔仁波切讲】

 22. 金刚乘密法概论【觉囊派法王多罗那他尊者著】

 23. 金刚功德经【堪布索达吉译】

 24. 金刚萨垛修法如意宝珠讲记【益西彭措堪布讲解】

 25. 净土法门之钥(5K)【华藏祖师述】

 26. 净土教言【麦彭仁波切著】

 27. 开智慧的缘起

 28. 莲华生大士应化因缘经【诺那呼图克图口授】

 29. 略述密宗法门【德威吐库(持明丹珠)著】

 30. 略说佛教各派互不相违(5K)【堪布索达吉著】

 31. 密勒日巴歌集(126K)【张澄基著】

 32. 密勒日巴尊者传(119K)【张澄基著】

 33. 密宗断惑论【堪布索达吉著】

 34. 密宗法语【超一法师开示】

 35. 末法时代的虹化大成就者

 36. 能海上师传

 37. 能海上师永怀录

 38. 菩提道次第广论(316K)【宗喀巴大师造】

 39. 菩提道次第略论(134K)【宗喀巴大师造】

 40. 菩提道次第略论释【宗喀巴大师造·昂旺朗吉堪布释】(待校)

 41. 菩提道次第摄受求加持颂(2K)【宗喀巴大師造】

 42. 菩提道次第摄颂略解【宗喀巴大师造·安钦上师说解】

 43. 菩提道次第心论【宗喀巴大师造·能海上师集】

 44. 菩提道灯论(3K)【阿底峡尊者造】

 45. 七十空性论【龙树菩萨著】

 46. 入二谛【阿底峡尊者著】

 47. 入菩萨行论广解【隆莲法师 译解】

 48. 入中观般若论汉译本及略释【月称论师造,桂·廓巴拉则由梵译藏,桑周札喜活佛由藏译汉】

 49. 入中论日光疏【月称论师 造颂、法尊法师译颂、益西彭措 著】

 50. 入中论善显密意疏【月称论师造颂·宗喀巴大师造疏·法尊法师译汉】

 51. 三主要道

 52. 三主要道(49K)【宗喀巴大师造颂·帕绷喀大师讲授】

 53. 三主要道颂简释【宗喀巴大师造颂·堪布索达吉讲述】

 54. 狮吼棒喝--大藏寺祈竹仁波切问答选录

 55. 实相宝藏论【龙钦巴尊者造】

 56. 实相宝藏论释【龙钦巴尊者造】

 57. 寿份无量--修持延寿本尊法门【大藏寺祈竹活佛讲】

 58. 四共加行【洛本仁波切讲】

 59. 四加行和上师瑜伽【顶果钦哲仁波切讲】

 60. 突破修道上的唯物【创巴仁波切】

 61. 西藏生死书(259K)【索甲仁波切著】

 62. 现观庄严论(13K)【弥勒菩萨著】

 63. 心经藏译(2K)

 64. 心灵甘露--大藏寺祈竹仁宝哲嘉言

 65. 修心八颂 修心八颂略释【朗日塘巴 造颂、索达吉堪布 传释】

 66. 修心八颂略释【朗日塘巴尊者造颂·索达吉堪布传释】

 67. 要明确学法的目的和方式等三篇【智敏上师著】

 68. 缘起赞五十八颂【宗喀巴大师造·昂旺朗吉堪布释】

 69. 直指觉性赤见自解【莲花生大师著】

 70. 智者喜晏-灌顶宝蔓前行略论【蒋扬亲绕 著】

 71. 中观宝鬘论颂显明要义释【龙树菩萨造颂、甲操杰大师释】

 72. 中观四百论释【圣天菩萨造颂、甲操杰大师造释、法尊法师译颂、任杰译释】

 73. 中论广释·因缘品【宗喀巴著 许得存译 李冀诚校】

 74. 中论略义【宗喀巴大师造疏·观空法师译汉】
   

 

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.