TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

16.史传部

GBK繁体版整卷下载:第49卷第50卷第51卷第52卷


 经号 卷号 页码  经名 (卷数) 〖 朝代 译者或作者〗
 ____ ____ _____ __________  _________________

 2027 49 P0004 迦叶结经 (1卷)〖 后汉 安世高译〗
 2028 49 P0007 迦丁比丘说当来变经 (1卷)〖 失译〗
 2029 49 P0009 佛说比丘迦旃延说法没尽偈百二十章 (1卷)〖 失译〗
 2030 49 P0012 大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记 (1卷)〖 唐 玄奘译〗
 2031 49 P0015 异部宗轮论 (1卷)〖 唐 玄奘译〗
 2032 49 P0017 十八部论 (1卷)〖 陈 真谛译〗
 2033 49 P0020 部执异论 (1卷)〖 陈 真谛译〗
 2034 49 P0022 历代三宝纪 (15卷)〖 隋 费长房撰〗
 2035 49 P0129 佛祖统纪 (54卷)〖 宋 志磐撰〗
 2036 49 P0477 佛祖历代通载 (22卷)〖 元 念常集〗
 2037 49 P0737 释氏稽古略 (4卷)〖 元 觉岸编〗
 2038 49 P0903 释鉴稽古略续集 (3卷)〖 明 幻轮编〗
 2039 49 P0953 三国遗事 (5卷)〖 高丽 一然撰〗
 2040 50 P0001 释迦谱 (5卷)〖 梁 僧佑撰〗
 2041 50 P0084 释迦氏谱 (1卷)〖 唐 道宣撰〗
 2042 50 P0099 阿育王传 (7卷)〖 西晋 安法钦译〗
 2043 50 P0131 阿育王经 (10卷)〖 梁 僧伽娑罗译〗
 2044 50 P0170 天尊说阿育王譬喻经 (1卷)〖 失译〗
 2045 50 P0172 阿育王息坏目因缘经 (1卷)〖 符秦 昙摩难提译〗
 2046 50 P0183 马鸣菩萨传 (1卷)〖 后秦 鸠摩罗什译〗
 2047 50 P0184 龙树菩萨传 (1卷)〖 姚秦 鸠摩罗什译〗
 2048 50 P0186 提婆菩萨传 (1卷)〖 姚秦 鸠摩罗什译〗
 2049 50 P0188 婆薮槃豆法师传 (1卷)〖 陈 真谛译〗
 2050 50 P0191 隋天台智者大师别传 (1卷)〖 隋 灌顶撰〗
 2051 50 P0198 唐护法沙门法琳别传 (3卷)〖 唐 彦琮撰〗
 2052 50 P0214 大唐故三藏玄奘法师行状 (1卷)〖 唐 冥详撰〗
 2053 50 P0220 大唐大慈恩寺三藏法师传 (10卷)〖 唐 慧立本.彦悰笺〗
 2054 50 P0280 唐大荐福寺故寺主翻经大德法藏和尚传 (1卷)〖 新罗 崔致远撰〗
 2055 50 P0290 玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状 (1卷)〖 唐 李华撰〗
 2056 50 P0292 大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状 (1卷)〖 唐 逍迁撰〗
 2057 50 P0294 大唐青龙寺三朝供奉大德行状 (1卷)〖 〗
 2058 50 P0297 付法藏因缘传 (6卷)〖 元魏 吉迦夜共昙曜译〗
 2059 50 P0322 高僧传 (14卷)〖 梁 慧皎撰〗
 2060 50 P0425 续高僧传 (30卷)〖 唐 道宣撰〗
 2061 50 P0709 宋高僧传 (30卷)〖 宋 赞宁等撰〗
 2062 50 P0901 大明高僧传 (8卷)〖 明 如惺撰〗
 2063 50 P0934 比丘尼传 (4卷)〖 梁 宝唱撰〗
 2064 50 P0948 神僧传 (9卷)〖 〗
 2065 50 P1015 海东高僧传 (2卷)〖 高丽 觉训撰〗
 2066 51 P0001 大唐西域求法高僧传 (2卷)〖 唐 义净撰〗
 2067 51 P0012 弘赞法华传 (10卷)〖 唐 惠详撰〗
 2068 51 P0048 法华传记 (10卷)〖 唐 僧详撰〗
 2069 51 P0097 天台九祖传 (1卷)〖 宋 士衡编〗
 2070 51 P0104 往生西方净土瑞应传 (1卷)〖 〗
 2071 51 P0108 净土往生传 (13卷)〖 宋 戒珠叙〗
 2072 51 P0126 往生集 (3卷)〖 明 袾宏辑〗
 2073 51 P0153 华严经传记 (5卷)〖 唐 法藏集〗
 2074 51 P0173 大方广佛华严经感应传 (1卷)〖 唐 惠英撰.胡幽贞纂〗
 2075 51 P0179 历代法宝记 (1卷)〖 〗
 2076 51 P0196 景德传灯录 (30卷)〖 宋 道原纂〗
 2077 51 P0469 续传灯录 (36卷)〖 〗
 2078 51 P0715 传法正宗记 (9卷)〖 宋 契嵩编〗
 2079 51 P0768 传法正宗定祖图 (1卷)〖 宋 契嵩编〗
 2080 51 P0773 传法正宗论 (2卷)〖 宋 契嵩编〗
 2081 51 P0783 两部大法相承师资付法记 (2卷)〖 唐 海云记〗
 2082 51 P0787 冥报记 (3卷)〖 唐 唐临撰〗
 2083 51 P0802 释门自镜录 (2卷)〖 唐 怀信述〗
 2084 51 P0826 三宝感应要略录 (3卷)〖 宋 非浊集〗
 2085 51 P0857 高僧法显传 (1卷)〖 东晋 法显记〗
 2086 51 P0866 北魏僧惠生使西域记 (1卷)〖 〗
 2087 51 P0867 大唐西域记 (12卷)〖 唐 玄奘译.辩机撰〗
 2088 51 P0948 释迦方志 (2卷)〖 唐 道宣撰〗
 2089 51 P0975 游方记抄〖 〗
 2089 51 P0975 (一)往五天竺国传〖 新罗 慧超记〗
 2089 51 P0979 (二)悟空入竺记〖 唐 圆照撰〗
 2089 51 P0981 (三)继业西域行程〖 宋 范成大撰〗
 2089 51 P0982 (四)楚僧指空禅师传考〖 〗
 2089 51 P0985 (五)西域僧销喃嚷结传〖 〗
 2089 51 P0987 (六)南天竺婆罗门僧正碑〖 日本 修荣撰〗
 2089 51 P0988 (七)唐大和上东征传〖 日本 元开撰〗
 2089 51 P0995 (八)唐王玄策中天竺行记并唐百官撰西域志逸文〖 〗
 2089 51 P0995 (九)唐常愍游天竺记逸文〖 〗
 2090 51 P0996 释迦牟尼如来像法灭尽之记 (1卷)〖 唐 法成译〗
 2091 51 P0997 炖偟录 (1卷)〖 〗
 2092 51 P0999 洛阳伽蓝记 (5卷)〖 元魏 杨炫之撰〗
 2093 51 P1022 寺塔记 (1卷)〖 唐 段成式撰〗
 2094 51 P1024 梁京寺记 (1卷)〖 〗
 2095 51 P1024 庐山记 (5卷)〖 宋 陈舜俞撰〗
 2096 51 P1052 天台山记 (1卷)〖 唐 徐灵府撰〗
 2097 51 P1055 南岳总胜集 (3卷)〖 宋 陈田夫撰〗
 2098 51 P1092 古清凉传 (2卷)〖 唐 慧祥撰〗
 2099 51 P1101 广清凉传 (3卷)〖 宋 延一编〗
 2100 51 P1127 续清凉传 (2卷)〖 宋 张商英述〗
 2101 51 P1135 补陀洛迦山传 (1卷)〖 元 盛熙明蚤〗
 2102 52 P0001 弘明集 (14卷)〖 梁 僧佑撰〗
 2103 52 P0097 广弘明集 (30卷)〖 唐 道宣撰〗
 2104 52 P0363 集古今佛道论衡 (4卷)〖 唐 道宣撰〗
 2105 52 P0397 续集古今佛道论衡 (1卷)〖 唐 智升撰〗
 2106 52 P0404 集神州三宝感通录 (3卷)〖 唐 道宣撰〗
 2107 52 P0435 道宣律师感通录 (1卷)〖 唐 道宣撰〗
 2108 52 P0443 集沙门不应拜俗等事 (6卷)〖 唐 彦悰纂录〗
 2109 52 P0474 破邪论 (2卷)〖 唐 法琳撰〗
 2110 52 P0489 辩正论 (8卷)〖 唐 法琳撰〗
 2111 52 P0551 十门辩惑论 (3卷)〖 唐 复礼撰〗
 2112 52 P0559 甄正论 (3卷)〖 唐 玄嶷撰〗
 2113 52 P0573 北门录 (10卷)〖 唐 神清撰.慧宝注〗
 2114 52 P0637 护法论 (1卷)〖 宋 张商英述〗
 2115 52 P0646 镡津文集 (19卷)〖 宋 契嵩撰〗
 2116 52 P0751 辩伪录 (5卷)〖 元 祥迈撰〗
 2117 52 P0781 三教平心论 (2卷)〖 元 刘谧撰〗
 2118 52 P0794 折疑论 (5卷)〖 元 子成撰.师子比丘述注〗
 2119 52 P0818 寺沙门玄奘上表记 (1卷)〖 〗
 2120 52 P0826 代宗朝赠司空大辩正广智三藏和上表制集 (6卷)〖 唐 圆照集〗

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.