TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

12.论集部

GBK繁体版整卷下载:第32卷


 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】
 ____ ____ _____ __________  _________________

 1628 32 P0001 因明正理门论本(1卷)【唐 玄奘译】
 1629 32 P0006 因明正理门论(1卷)【唐 义净译】
 1630 32 P0011 因明入正理论(1卷)【唐 玄奘译】
 1631 32 P0013 回诤论(1卷)【后魏 毗目智仙共瞿昙流支译】
 1632 32 P0023 方便心论(1卷)【后魏 吉迦夜译】
 1633 32 P0028 如实论反质难品(1卷)【陈真 谛译】
 1634 32 P0036 入大乘论(2卷)【北凉 道泰等译】
 1635 32 P0049 大乘宝要义论(10卷)【宋 法护等译】
 1636 32 P0075 大乘集菩萨学论(25卷)【宋 法护等译】
 1637 32 P0145 集大乘相论(2卷)【宋 施护译】
 1638 32 P0150 集诸法宝最上义论(2卷)【宋 施护译】
 1639 32 P0155 提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论(1卷)【后魏 菩提流支译】
 1640 32 P0156 提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论(2卷)【后魏 菩提流支译】
 1641 32 P0158 随相论(解十六谛义)(1卷)【陈 真谛译】
 1642 32 P0169 金刚针论(1卷)【宋 法天译】
 1643 32 P0172 尼乾子问无我义经(1卷)【宋 日称译】
 1644 32 P0173 佛说立世阿毗昙论(10卷)【陈 真谛译】
 1645 32 P0226 彰所知论(2卷)【元 沙罗巴译】
 1646 32 P0239 成实论(16卷)【姚秦 鸠摩罗什译】下载
 1647 32 P0375 四谛论(4卷)【陈 真谛译】
 1648 32 P0399 解脱道论(12卷)【梁 僧伽婆罗译】
 1649 32 P0472 三弥底部论(3卷)【失译】
 1650 32 P0473 辟支佛因缘论(2卷)【失译】
 1651 32 P0480 十二因缘论(1卷)【后魏 菩提流支译】
 1652 32 P0482 缘生论(1卷)【隋 达磨笈多译】
 1653 32 P0486 大乘缘生论(1卷)【唐 不空译】
 1654 32 P0490 因缘心论颂.因缘心论释(1卷)【】
 1655 32 P0491 止观门论颂(1卷)【唐 义净译】
 1656 32 P0493 宝行王正论(1卷)【陈 真谛译】
 1657 32 P0505 手杖论(1卷)【唐 义净译】
 1658 32 P0507 诸教决定名义论(1卷)【宋 施护译】
 1659 32 P0508 发菩提心经论(2卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 1660 32 P0517 菩提资粮论(6卷)【隋 达磨笈多译】
 1661 32 P0541 菩提心离相论(1卷)【宋 施护译】
 1662 32 P0543 菩提行经(4卷)【宋 天息灾译】
 1663 32 P0562 菩提心观释(1卷)【宋 法天译】
 1664 32 P0563 广释菩提心论(4卷)【宋 施护译】
 1665 32 P0572 金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论(1卷)【唐 不空译】
 1666 32 P0575 大乘起信论(1卷)【梁 真谛译】
 1667 32 P0583 大乘起信论(2卷)【唐 实叉难陀译】“宝库”录校版本
 1668 32 P0591 释摩诃衍论(10卷)【姚秦 筏提摩多译】
 1669 32 P0668 大宗地玄文本论(20卷)【陈 真谛译】
 1670 32 P0694 那先比丘经(2卷)【失译】
 1670 32 P0703 那先比丘经(3卷)【失译】
 1671 32 P0719 福盖正行所集经(12卷)【宋 日称等译】
 1672 32 P0745 龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈(1卷)【宋 求那跋摩译】
 1673 32 P0748 劝发诸王要偈(1卷)【宋 僧伽跋摩译】
 1674 32 P0751 龙树菩萨劝诫王颂(1卷)【唐 义净译】
 1675 32 P0754 赞法界颂(1卷)【宋 施护译】
 1676 32 P0756 广大发愿颂(1卷)【宋 施护等译】
 1677 32 P0757 三身梵赞(1卷)【宋 法贤译】
 1678 32 P0757 佛三身赞(1卷)【宋 法贤译】
 1679 32 P0757 佛一百八名赞(1卷)【宋 法天译】
 1680 32 P0758 一百五十赞佛颂(1卷)【唐 义净译】
 1681 32 P0762 佛吉祥德赞(3卷)【宋 施护译】
 1682 32 P0769 七佛赞呗伽他(1卷)【宋 法天译】
 1683 32 P0770 揵稚梵赞(1卷)【宋 法贤译】
 1684 32 P0772 八大灵塔梵赞(1卷)【宋 法贤译】
 1685 32 P0773 佛说八大灵塔名号经(1卷)【宋 法贤译】
 1686 32 P0773 贤圣集伽陀一百颂(1卷)【宋 天息灾译】
 1687 32 P0775 事师法五十颂(1卷)【宋 日称等译】
 1688 32 P0777 密迹力士大权神王经偈颂(1卷)【元 管主八撰】
 1689 32 P0784 请宾头卢法(1卷)【刘宋 慧简译】
 1690 32 P0784 宾头卢突罗阇为优陀延王说法经(1卷)【刘宋 求那跋陀罗译】
 1691 32 P0787 迦叶仙人说医女人经(1卷)【宋 法贤译】
 1692 32 P0788 胜军化世百瑜伽他经(1卷)【宋 天息灾译】


 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.