VÃNG SINH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

 

Ấn Thuận Đại Sư giảng

Nhất Chân dịch

Mục Lục

 01. Lời Tựa

 02. Chánh Văn

 03. Huyền Luận

 04. Chánh Thích Từ Câu 01-30

 4.2. Chánh Thích Từ Câu 31-46

 05. Sơ Lược Tiểu Sử Của Đại Sư Ấn Thuận