TỊNH HỌC THÙ THẮNG

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Hân Hiền

MỤC LỤC

01. Lời Giới Thiệu

02. Lời Phật Dạy

03. Lời Nói Đầu

04. Thiền Mầu Nhiệm Rất Cao Cả

05. Người Tu Nghiệp Nhơn Thanh Tịnh

06. Khuyên Ngươi Nên Phát Tâm Niệm Phật

07. Khuyên Người Phải Phát Tâm Niệm Phật

08. Khuyên Người Cầu Sanh Tịnh Độ

09. Khuyên Người Nên Tu Hai Pháp Chánh Nhơn và Trợ Duyên