TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

佛法入门

  排版佛典的目的是为了方便三宝弟子直接打印或印刷佛典。以后将逐步增加内容。请在下载后用 WINZIP 软件解压后,用相关软件(例如Word)打开佛典,即可打印。打印前务必检查排版情况,尤其是字体缺字问题(楷体和仿宋等往往字不全),请尽量使用GBK书同文楷体字库 [19040K]和 GBK华文中宋字库 [12128K]。另外要注意造字问题。

 1. 《儿童佛教课》1

 2. 《儿童佛教课》2

 3. 《佛法概论》 明旸法师敬述 (296K)

 4. 《佛教常识答问》 赵朴初著 (104K)

 5. 《佛教的业力论》 张澄基著(237K)

 6. 《佛教科学论》 索达吉堪布 (2258K)

 7. 《佛学基础知识》广超法师讲 (127K)

 8. 《佛学入门》 佛陀教育基金会 (152K)

 9. 《佛学十四讲讲记》 净空法师 讲述 (165K)

 10. 《佛子行三十七颂》 土美仁波切 造颂 (26K)

 11. 《净空法师文集》 净业三福讲记 清净明诲章讲记 晚晴集讲记 谈因果》(232K)

 12. 《了凡四训语解精编》 (34K)

 13. 《劝发菩提心文讲记》 演培法师释 (148K)

 14. 《如何无忧无惧过生活》 达摩难陀著 (107K)

 15. 《生死关全集》 陈由斌居士编著 (225K)

 16. 《西藏生死书》 索甲仁波切 著 (301K)

 17. 《修福积德造命法》 净空法师讲述 (225K)

 18. 《因是子静坐法》 蒋维乔著 (附 袁了凡著《静坐要诀》)(174K)

 19. 《在家居士如何修行》 (243K)

 20. 《正信的佛教》《学佛群疑》 圣严法师 (237K)

 21. 《缁门崇行录》《沩山大圆禅师警策》 (136K) 
   

 

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.