TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

经论解释 

  排版佛典的目的是为了方便三宝弟子直接打印或印刷佛典。以后将逐步增加内容。请在下载后用 WINZIP 软件解压后,用相关软件(例如Word)打开佛典,即可打印。打印前务必检查排版情况,尤其是字体缺字问题(楷体和仿宋等往往字不全),请尽量使用GBK书同文楷体字库 [19040K]和 GBK华文中宋字库 [12128K]。另外要注意造字问题。

 1. 《阿难问事佛吉凶经讲记》 净空法师讲述 (130K)

 2. 《八大人觉经十讲》 星云法师讲 (64K)

 3. 《百业经》五明佛学院译 (388K)

 4. 《大乘起信论直解》马鸣菩萨造论,明德清直解(78K)

 5. 《大乘无量寿经简注易解》 沙门释净空注解 (161K)

 6. 《地藏本愿经讲记》 圣一法师讲 (143K)

 7. 《定解宝灯论讲义》麦彭仁波切造颂,法王晋美彭措传授,堪布索达吉译讲(191K)

 8. 《定解宝灯论显明句义略释》麦彭仁波切造颂,法王晋美彭措之金刚弟子益西彭措造(191K)

 9. 《发起菩萨殊胜志乐经讲记》 净空法师讲述 (164K)

 10. 《佛说观无量寿佛经讲记》 道源法师讲述 (132K)

 11. 《佛遗教经浅释》 宣化上人讲述 (42K)

 12. 《观世音菩萨普门品讲录》 宝静法师讲述 & 《观世音菩萨灵感录》演培法师讲 (306K)

 13. 《入菩萨行讲记》 寂天菩萨造论 堪布索达吉传讲 (1982K)

 14. 《入菩萨行论》 寂天菩萨造论 如石法师编译 (345K)

 15. 《四十二章经讲录》 苏行三博士述 (39K)

 16. 《中观四百颂句义疏》圣天菩萨造颂、法尊法师译颂,索达吉堪布著疏(812K)
   

  

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.