TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

21.悉昙部
GBK繁体版整卷下载:第84卷 经号 卷号 页码  经名 (卷数) 〖 朝代 译者或作者〗 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 2701 84 P0361 梵字悉昙字母释义 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2702 84 P0365 悉昙藏 (8卷)〖 日本 安然撰〗
 2703 84 P0462 悉昙十二例 (1卷)〖 日本 安然记〗
 2704 84 P0467 悉昙略记 (1卷)〖 日本 玄昭撰〗
 2705 84 P0476 悉昙集记 (3卷)〖 日本 淳佑集〗
 2706 84 P0501 悉昙要诀 (4卷)〖 日本 明觉撰〗
 2707 84 P0569 多罗叶记 (3卷)〖 日本 心觉撰〗
 2708 84 P0643 悉昙秘传记 (1卷)〖 日本 信范撰〗
 2709 84 P0653 悉昙轮略图抄 (10卷)〖 日本 了尊撰〗
 2710 84 P0715 ●●三密钞 (7卷)〖 日本 净严撰〗
 2711 84 P0810 梵学津梁总目录 (1卷)〖 日本 慈云饮光撰〗
 2712 84 P0813 鱼山声明集 (1卷)〖 〗
 2713 84 P0825 鱼山私钞 (2卷)〖 日本 长惠撰〗
 2714 84 P0843 鱼山目录 (2卷)〖 日本 宗快撰〗
 2715 84 P0849 大原声明博士图 (1卷)〖 〗
 2716 84 P0853 音律菁花集 (1卷)〖 日本 赖验撰〗
 2717 84 P0857 声明口传 (1卷)〖 日本 圣尊撰〗
 2718 84 P0859 大阿阇梨声明系图 (1卷)〖 〗
 2719 84 P0860 十二调子事 (1卷)〖 〗
 2720 84 P0864 声明源流记 (1卷)〖 日本 凝然述〗
 2721 84 P0865 音曲秘要抄 (1卷)〖 日本 凝然述〗
 2722 84 P0875 药师如来讲式 (1卷)〖 日本 最澄作〗
 2723 84 P0876 横川首楞严院二十五三昧式 (1卷)〖 日本 源信撰〗
 2724 84 P0878 横川首楞严院二十五三昧起请 (1卷)〖 日本 源信撰〗
 2725 84 P0880 往生讲式 (1卷)〖 日本 永观撰〗
 2726 84 P0883 爱染王讲式 (1卷)〖 日本 觉鍐撰〗
 2727 84 P0885 求闻持表白 (1卷)〖 日本 觉鍐撰〗
 2728 84 P0886 观音讲式 (1卷)〖 日本 贞庆撰〗
 2729 84 P0887 弥勒讲式 (1卷)〖 日本 贞庆撰〗
 2730 84 P0890 如法经现修作法 (1卷)〖 日本 宗快撰〗
 2731 84 P0898 四座讲式 (1卷)〖 日本 高辨撰〗
 2731 84 P0898 (一)涅槃讲式〖 〗
 2731 84 P0900 (二)十六罗汉讲式〖 〗
 2731 84 P0902 (三)遗迹讲式〖 〗
 2731 84 P0904 (四)舍归讲式〖 〗

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.