TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

10. 释经论部·毘昙部

GBK繁体版整卷下载:第25卷第26卷第27卷第28卷第29卷


 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】 
 ____ ____ _____ __________ _________________

 1505 25 P0001 四阿鋡暮抄解(2卷)【符秦 鸠摩罗佛提等译】
 1506 25 P0015 三法度论(3卷)【东晋 僧伽提婆译】
 1507 25 P0030 分别功德论(5卷)【失译】
 1508 25 P0053 阿含口解十二因缘经(1卷)【后汉 安玄共严佛调译】
 1509 25 P0057 大智度论(100卷)【后秦 鸠摩罗什译】下载  
 1510a25 P0757 金刚般若论(2卷)【隋 达磨笈多译】
 1510b25 P0766 金刚般若波罗蜜经论(3卷)【隋 达磨笈多译】
 1511 25 P0781 金刚般若波罗蜜经论(3卷)【元魏 菩提流支译】
 1512 25 P0798 金刚仙论(10卷)【元魏 菩提流支译】
 1513 25 P0875 能断金刚般若波罗蜜多经论释(3卷)【唐 义净译】
 1514 25 P0885 能断金刚般若波罗蜜多经论颂(1卷)【唐 义净译】
 1515 25 P0887 金刚般若波罗蜜经破取著不坏假名论(2卷)【唐 地婆诃罗等译】
 1516 25 P0898 圣佛母般若波罗蜜多九颂精义论(2卷)【宋 法护等译】
 1517 25 P0900 佛母般若波罗蜜多圆集要义释论(4卷)【宋 施护等译】
 1518 25 P0912 佛母般若波罗蜜多圆集要义论(1卷)【宋 施护等译】
 1519 26 P0001 妙法莲华经忧波提舍(2卷)【后魏 菩提留支共昙林等译】
 1520 26 P0010 妙法莲华经论优波提舍(1卷)【元魏 勒那摩提共僧朗等译】
 1521 26 P0020 十住毗婆沙论(17卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 1522 26 P0123 十地经论(12卷)【后魏 菩提流支等译】
 1523 26 P0204 大宝积经论(4卷)【后魏 菩提流支译】
 1524 26 P0230 无量寿经优波提舍(1卷)【元魏 菩提流支译】
 1525 26 P0233 弥勒菩萨所问经论(9卷)【后魏 菩提流支译】
 1526 26 P0273 宝髻经四法忧波提舍(1卷)【元魏 毗目智仙译】
 1527 26 P0277 涅槃论(1卷)【元魏 达磨菩提译】
 1528 26 P0281 涅槃经本有今无偈论(1卷)【陈 真谛译】
 1529 26 P0283 遗教经论(1卷)【陈 真谛译】
 1530 26 P0291 佛地经论(7卷)【唐 玄奘译】
 1531 26 P0328 文殊师利菩萨问菩提经论(2卷)【元魏 菩提流支译】
 1532 26 P0337 胜思惟梵天所问经论(4卷)【后魏 菩提流支译】
 1533 26 P0355 转法轮经忧波提舍(1卷)【元魏 毗目智仙译】
 1534 26 P0359 三具足经忧波提舍(1卷)【元魏 毗目智仙等译】
 1535 26 P0363 大乘四法经释(1卷)【】
 1536 26 P0367 阿毗达磨集异门足论(20卷)【唐 玄奘译】
 1537 26 P0453 阿毗达磨法蕴足论(12卷)【唐 玄奘译】
 1538 26 P0514 施设论(7卷)【宋 法护等译】
 1539 26 P0531 阿毗达磨识身足论(16卷)【唐 玄奘译】
 1540 26 P0614 阿毗达磨界身足论(3卷)【唐 玄奘译】
 1541 26 P0627 众事分阿毗昙论(12卷)【刘宋 求那跋陀罗共菩提耶舍译】
 1542 26 P0692 阿毗达磨品类足论(18卷)【唐 玄奘译】
 1543 26 P0771 阿毗昙八犍度论(30卷)【符秦 僧伽提婆共竺佛念译】下载
 1544 26 P0918 阿毗达磨发智论(20卷)【唐 玄奘译】
 1545 27 P0001 阿毗达磨大毗婆沙论(200卷)【唐 玄奘译】下载
 1546 28 P0001 阿毗昙毗婆沙论(60卷)【北凉 浮陀跋摩共道泰等译】下载
 1547 28 P0416 鞞婆沙论(14卷)【符秦 僧伽跋澄译】
 1548 28 P0525 舍利弗阿毗昙论(30卷)【姚秦 昙摩耶舍共昙摩崛多等译】下载
 1549 28 P0721 尊婆须蜜菩萨所集论(10卷)【符秦 僧伽跋澄等译】
 1550 28 P0809 阿毗昙心论(4卷)【晋 僧提婆共慧远译】
 1551 28 P0833 阿毗昙心论经(6卷)【高齐 那连提耶舍译】
 1552 28 P0869 杂阿毗昙心论(11卷)【刘宋 僧伽跋摩等译】
 1553 28 P0966 阿毗昙甘露味论(2卷)【失译】
 1554 28 P0980 入阿毗达磨论(2卷)【唐 玄奘译】
 1555 28 P0989 五事毗婆沙论(2卷)【唐 玄奘译】
 1556 28 P0995 萨婆多宗五事论(1卷)【唐 法成译】
 1557 28 P0998 阿毗昙五法行经(1卷)【后汉 安世高译】
 1558 29 P0001 阿毗达磨俱舍论(30卷)【唐 玄奘译】下载
 1559 29 P0161 阿毗达磨俱舍释论(22卷)【陈 真谛译】下载
 1560 29 P0310 阿毗达磨俱舍论本颂(1卷)【唐 玄奘译】
 1561 29 P0325 俱舍论实义疏(5卷)【】
 1562 29 P0329 阿毗达磨顺正理论(80卷)【唐 玄奘译】下载
 1563 29 P0777 阿毗达磨藏显宗论(40卷)【唐 玄奘译】
下载

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.