TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

09. 律部

GBK繁体版整卷下载:第22卷第23卷第24卷 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 1421 22 P0001 弥沙塞部和醯五分律(30卷)【刘宋 佛陀什共竺道生等译】 下载
 1422a22 P0194 弥沙塞五分戒本(1卷)【刘宋 佛陀什等译】
 1422b22 P0194 五分戒本(1卷)【刘宋 佛陀什等译】
 1423 22 P0206 五分比丘尼戒本(1卷)【梁 明徽集】
 1424 22 P0214 弥沙塞羯磨本(1卷)【唐 爱同录】
 1425 22 P0227 摩诃僧祇律(40卷)【东晋 佛陀跋陀罗共法显译】下载
 1426 22 P0549 摩诃僧祇律大比丘戒本(1卷)【东晋 佛陀跋陀罗译】
 1427 22 P0556 摩诃僧祇比丘尼戒本(1卷)【东晋 法显共觉贤译】
 1428 22 P0567 四分律(60卷)【姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等译】下载
 1429 22 P1015 四分律比丘戒本(1卷)【后秦 佛陀耶舍译】
 1430 22 P1023 四分僧戒本(1卷)【后秦 佛陀耶舍译】
 1431 22 P1030 四本比丘尼戒本(1卷)【后秦 佛陀耶舍译】
 1432 22 P1041 昙无德律部杂羯磨(1卷)【曹魏 康僧铠译】
 1433 22 P1051 羯磨(1卷)【曹魏 昙谛译】
 1434 22 P1065 四分比丘尼羯磨法(1卷)【刘宋 求那跋摩译】
 1435 23 P0001 十诵律(61卷)【后秦 弗若多罗共罗什译】下载
 1436 23 P0470 十诵比丘波罗提木叉戒本(1卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 1437 23 P0479 十诵比丘尼波罗提木叉戒本(1卷)【刘宋 法显集出】
 1438 23 P0489 大沙门百一羯磨法(1卷)【】
 1439 23 P0496 十诵羯磨比丘要用(1卷)【刘宋 僧璩撰出】
 1440 23 P0503 萨婆多毗尼毗婆沙(9卷)【失译】
 1441 23 P0564 萨婆多部毗尼摩得勒伽(10卷)【刘宋 僧伽跋摩译】
 1442 23 P0627 根本说一切有部毗奈耶(50卷)【唐 义净译】下载
 1443 23 P0907 根本说一切有部苾刍尼毗奈耶(20卷)【唐 义净译】
 1444 23 P1020 根本说一切有部毗奈耶出家事(4卷)【唐 义净译】
 1445 23 P1041 根本说一切有部毗奈耶安居事(1卷)【唐 义净译】
 1446 23 P1044 根本说一切有部毗奈耶随意事(1卷)【唐 义净译】
 1447 23 P1048 根本说一切有部毗奈耶皮革事(2卷)【唐 义净译】
 1448 24 P0001 根本说一切有部毗奈耶药事(18卷)【唐 义净译】
 1449 24 P0097 根本说一切有部毗奈耶羯耻那衣事(1卷)【唐 义净译】
 1450 24 P0099 根本说一切有部毗奈耶破僧事(20卷)【唐 义净译】
 1451 24 P0207 根本说一切有部毗奈耶杂事(40卷)【唐 义净译】下载
 1452 24 P0415 根本说一切有部尼陀那目得迦(10卷)【唐 义净译】
 1453 24 P0455 根本说一切有部百一羯磨(10卷)【唐 义净译】
 1454 24 P0500 根本说一切有部戒经(1卷)【唐 义净译】
 1455 24 P0508 根本说一切有部苾刍尼戒经(1卷)【唐 义净译】
 1456 24 P0517 根本说一切有部毗奈耶尼陀那目得迦摄颂(1卷)【唐 义净译】
 1457 24 P0520 根本说一切有部略毗奈耶杂事摄颂(1卷)【唐 义净译】
 1458 24 P0525 根本萨婆多部律摄(14卷)【唐 义净译】
 1459 24 P0617 根本说一切有部毗奈耶颂(3卷)【唐 义净译】
 1460 24 P0659 解脱戒经(1卷)【元魏 般若流支译】
 1461 24 P0665 律二十二明了论(1卷)【陈 真谛译】
 1462 24 P0673 善见律毗婆沙(18卷)【萧齐 僧伽跋陀罗译】
 1463 24 P0801 毗尼母经(8卷)【失译】
 1464 24 P0851 鼻奈耶(10卷)【姚秦 竺佛念译】
 1465 24 P0899 舍利弗问经(1卷)【失译】
 1466 24 P0903 优波离问佛经(1卷)【宋 求那跋摩译】
 1467a24 P0910 佛说犯戒罪报轻重经(1卷)【后汉 安世高译】
 1467b24 P0910 佛说犯戒罪报轻重经(1卷)【】
 1468 24 P0911 佛说目连所问经(1卷)【宋 法天译】
 1469 24 P0912 佛说迦叶禁戒经(1卷)【宋 沮渠京声译】
 1470 24 P0912 大比丘三千威仪(2卷)【后汉 安世高译】
 1471 24 P0926 沙弥十戒并威仪(1卷)【失译】
 1472 24 P0932 沙弥威仪(1卷)【宋 求那跋摩译】
 1473 24 P0935 佛说沙弥十戒仪则经(1卷)【宋 施护译】
 1474 24 P0937 沙弥尼戒经(1卷)【失译】
 1475 24 P0938 沙弥尼离戒文(1卷)【失译】
 1476 24 P0939 佛说优婆塞五戒相经(1卷)【宋 求那跋摩译】
 1477 24 P0944 佛说戒消灾经(1卷)【吴 支谦译】
 1478 24 P0945 大爱道比丘尼经(2卷)【失译】
 1479 24 P0955 佛说苾刍五法经(1卷)【宋 法天译】
 1480 24 P0956 佛说苾刍迦尸迦十法经(1卷)【宋 法天译】
 1481 24 P0957 佛说五恐怖世经(1卷)【宋 沮渠京声译】
 1482 24 P0958 佛阿毗昙经出家相品(2卷)【陈 真谛译】
 1483a24 P0983 佛说目连问戒律中五百轻重经(2卷)【失译】
 1483b24 P0983 佛说目连问戒律中五百轻重经(2卷)【失译】
 1484 24 P0997 梵网经(2卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 1485 24 P1010 菩萨璎珞本业经(2卷)【姚秦 竺佛念译】
 1486 24 P1023 受十善戒经(1卷)【失译】
 1487 24 P1028 佛说菩萨内戒经(1卷)【宋 求那跋摩译】
 1488 24 P1034 优婆塞戒经(7卷)【北凉 昙无谶译】
 1489 24 P1075 清净毗尼方广经(1卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 1490 24 P1081 寂调音所问经(1卷)【宋 法海译】
 1491 24 P1086 菩萨藏经(1卷)【梁 僧伽婆罗译】
 1492 24 P1090 佛说舍利弗悔过经(1卷)【后汉 安世高译】
 1493 24 P1091 大乘三聚忏悔经(1卷)【隋 阇那崛多共笈多等译】
 1494 24 P1095 佛说净业障经(1卷)【失译】
 1495 24 P1100 善恭敬经(1卷)【隋 阇那崛多译】
 1496 24 P1102 佛说正恭敬经(1卷)【元魏 佛陀扇多译】
 1497 24 P1104 佛说大乘戒经(1卷)【宋 施护译】
 1498 24 P1104 佛说八种长养功德经(1卷)【宋 施护等译】
 1499 24 P1104 菩萨戒羯磨文(1卷)【唐 玄奘译】
 1500 24 P1107 菩萨戒本(1卷)【北凉 昙无谶译】
 1501 24 P1110 菩萨戒本(1卷)【唐 玄奘译】
 1502 24 P1115 菩萨受斋经(1卷)【西晋 聂道真译】
 1503 24 P1116 优婆塞五戒威仪经(1卷)【宋 求那跋摩译】
 1504 24 P1121 菩萨五法忏悔文(1卷)【失译】


 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.