TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

04. 法华部·华严部

GBK繁体版整卷下载:第9卷第10卷 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 0262 09 P0001 妙法莲华经(7卷)【姚秦 鸠摩罗什译】“宝库”录校版本
 0263 09 P0063 正法华经(10卷)【西晋 竺法护译】
 0264 09 P0134 添品妙法莲华经(7卷)【隋 阇那崛多共笈多译】
 0265 09 P0197 萨昙分陀利经(1卷)【失译】
 0265a09 P0198 妙法莲华经观世音菩萨普门品经(1卷)【姚秦 鸠摩罗什译长行,隋 阇那崛多译重颂】
 0266 09 P0198 佛说阿惟越致遮经(3卷)【西晋 竺法护译】
 0267 09 P0226 不退转法轮经(4卷)【失译】
 0268 09 P0254 佛说广博严净不退转轮经(6卷)【刘宋 智严译】
 0269 09 P0285 佛说法华三昧经(1卷)【刘宋 智严译】
 0270 09 P0290 大法鼓经(2卷)【刘宋 求那跋陀罗译】
 0271 09 P0300 佛说菩萨行方便境界神通变化经(3卷)【刘宋 求那跋陀罗译】
 0272 09 P0317 大萨遮尼乾子所说经(10卷)【元魏 菩提流支译】
 0273 09 P0365 金刚三昧经(1卷)【失译】
 0274 09 P0374 佛说济诸方等学经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0275 09 P0379 大乘方广总持经(1卷)【隋 毗尼多流支译】
 0276 09 P0383 无量义经(1卷)【萧齐 昙摩伽陀耶舍译】
 0277 09 P0389 佛说观普贤菩萨行法经(1卷)【刘宋 昙无蜜多译】
 0278 09 P0395 大方广佛华严经(60卷)【东晋 佛驮跋陀罗译】第9卷共788页
 0279 10 P0001 大方广佛华严经(80卷)【唐 实叉难陀译】“宝库”录校版本
 0280 10 P0445 佛说兜沙经(1卷)【后汉 支娄迦谶译】
 0281 10 P0446 佛说菩萨本业经(1卷)【吴 支谦译】
 0282 10 P0451 诸菩萨求佛本业经(1卷)【西晋 聂道真译】
 0283 10 P0454 菩萨十住行道品(1卷)【西晋 竺法护译】
 0284 10 P0456 佛说菩萨十住经(1卷)【东晋 祇多蜜译】
 0285 10 P0458 渐备一切智德经(5卷)【西晋 竺法护译】
 0286 10 P0497 十住经(4卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 0287 10 P0535 佛说十地经(9卷)【唐 尸罗达摩译】
 0288 10 P0574 等目菩萨所问三昧经(3卷)【西晋 竺法护译】
 0289 10 P0591 显无边佛土功德经(1卷)【唐 玄奘译】
 0290 10 P0592 佛说较量一切佛刹功德经(1卷)【宋 法贤译】
 0291 10 P0592 佛说如来兴显经(4卷)【西晋 竺法护译】
 0292 10 P0617 度世品经(6卷)【西晋 竺法护译】
 0293 10 P0661 大方广佛华严经(40卷)【唐 般若译】
 0294 10 P0851 佛说罗摩伽经(3卷)【西秦 圣坚译】
 0295 10 P0876 大方广佛华严经入法界品(1卷)【唐 地婆诃罗译】
 0296 10 P0878 文殊师利发愿经(1卷)【东晋 佛陀跋陀罗译】
 0297 10 P0880 普贤菩萨行愿赞(1卷)【唐 不空译】
 0298 10 P0883 大方广普贤所说经(1卷)【唐 实叉难陀译】
 0299 10 P0884 大方广总持宝光明经(5卷)【宋 法天译】
 0300 10 P0905 大方广华严经不思议佛境界分(1卷)【唐 提云般若译】
 0301 10 P0909 大方广如来不思议境界经(1卷)【唐 实叉难陀译】
 0302 10 P0909 度诸佛境界智光严经 (1卷)【失译人名附秦录】
 0303 10 P0912 佛华严入如来德智不思议境界经(2卷)【隋 阇那崛多译】
 0304 10 P0924 大方广入如来智德不思议经(1卷)【唐 实叉难陀译】
 0305 10 P0928 信力入印法门经(5卷)【元魏 昙摩流支译】
 0306 10 P0959 大方广佛花严经修慈分(1卷)【唐 提云般若等译】
 0307 10 P0961 佛说庄菩提心经(1卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 0308 10 P0963 佛说大方广菩萨十地经(1卷)【元魏 吉迦夜译】
 0309 10 P0966 最胜问菩萨十住除垢断结经(10卷)【姚秦 竺佛念译】

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.