TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

03. 般若部

GBK繁体版整卷下载:第5卷第6卷第7卷第8卷 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】
 ____ ____ _____ __________  _________________

 0220 05 P0001 大般若波罗蜜多经(600卷)(第1-200卷)【唐 玄奘译】
 0220 06 P0001 大般若波罗蜜多经(第201-400卷)【唐 玄奘译】
 0220 07 P0001 大般若波罗蜜多经(第401-600卷)【唐 玄奘译】
 0221 08 P0001 放光般若经(20卷)【西晋 无罗叉译】
 0222 08 P0147 光赞经(10卷)【西晋 竺法护译】
 0223 08 P0217 摩诃般若波罗蜜经(27卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 0224 08 P0425 道行般若经(10卷)【后汉 支娄迦谶译】
 0225 08 P0478 大明度经(6卷)【吴 支谦译】
 0226 08 P0508 摩诃般若钞经(5卷)【前秦 昙摩蜱共竺佛念译】
 0227 08 P0536 小品般若波罗蜜经(10卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 0228 08 P0587 佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经(25卷)【宋 施护译】
 0229 08 P0676 佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经(3卷)【宋 法贤译】
 0230 08 P0684 圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经(1卷)【宋 施护等译】
 0231 08 P0687 胜天王般若波罗蜜经(7卷)【陈 月婆首那译】
 0232 08 P0726 文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经(2卷)【梁 曼陀罗仙译】
 0233 08 P0732 文殊师利所说般若波罗蜜经(1卷)【梁 僧伽娑罗译】
 0234 08 P0740 佛说濡首菩萨无上清净分卫经(1卷)【宋 翔公译】
 0235 08 P0748 金刚般若波罗蜜经(1卷)【姚秦 鸠摩罗什译】“宝库”录校版本
 0236a08 P0752 金刚般若波罗蜜经(1卷)【元魏 菩提流支译】
 0236b08 P0752 金刚般若波罗蜜经(1卷)【元魏 菩提流支译】
 0237 08 P0762 金刚般若波罗蜜经(1卷)【陈 真谛译】
 0238 08 P0766 金刚能断般若波罗蜜经(1卷)【隋 芨多译】
 0239 08 P0771 佛说能断金刚般若波罗蜜多经(1卷)【唐 义净译】
 0240 08 P0776 实相般若波罗蜜经(1卷)【唐 菩提流志译】
 0241 08 P0778 金刚顶瑜伽理趣般若经(1卷)【唐 金刚智译】
 0242 08 P0781 佛说遍照般若波罗蜜经(1卷)【宋 施护译】
 0243 08 P0784 大乐金刚不空真实三么耶经(1卷)【唐 不空译】
 0244 08 P0786 佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经(7卷)【宋 法贤译】
 0245 08 P0825 佛说仁王般若波罗蜜经(2卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 0246 08 P0834 仁王护国般若波罗蜜多经(2卷)【唐 不空译】
 0247 08 P0845 佛说了义般若波罗蜜多经(1卷)【宋 施护译】
 0248 08 P0845 佛说五十颂圣般若波罗蜜经(1卷)【宋 施护译】
 0249 08 P0846 佛说帝释般若波罗蜜多心经(1卷)【宋 施护译】
 0250 08 P0847 摩诃般若波罗蜜大明咒经(1卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 0251 08 P0848 般若波罗蜜多心经(1卷)【唐 玄奘译】
 0252 08 P0849 普遍智藏般若波罗蜜多心经(1卷)【唐 法月重译】
 0253 08 P0849 般若波罗蜜多心经(1卷)【唐 般若共利言等译】
 0254 08 P0850 般若波罗蜜多心经(1卷)【唐 智慧轮译】
 0255 08 P0850 般若波罗蜜多心经(1卷)【唐 法成译】
 0256 08 P0851 唐梵飜对字音般若波罗蜜多心经(1卷)【】
 0257 08 P0852 佛说圣佛母般若波罗蜜多经(1卷)【宋 施护译】
 0258 08 P0852 佛说圣佛母小字般若波多罗蜜经(1卷)【宋 天息灾译】
 0259 08 P0854 佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经(1卷)【宋 天息灾译】
 0260 08 P0854 佛说开觉自性般若波罗蜜多经(4卷)【宋 惟净等译】
 0261 08 P0865 大乘理趣六波罗蜜多经(10卷)【唐 般若译】


 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.