TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

02. 本缘部

GBK繁体版整卷下载:第3卷第4卷 经号 卷号 页码  经名(卷数) 【朝代 译者或作者】
 ____ ____ _____ __________  _________________

 0152 03 P0001 六度集经(8卷)【吴 康僧会译】“宝库”录校版本
 0153 03 P0052 菩萨本缘经(3卷)【吴 支谦译】
 0154 03 P0070 生经(5卷)【西晋 竺法护译】
 0155 03 P0108 佛说菩萨本行经(3卷)【失译】“宝库”录校版本
 0156 03 P0124 大方便佛报恩经(7卷)【失译】
 0157 03 P0167 悲华经(10卷)【北凉 昙无谶译】
 0158 03 P0233 大乘悲分陀利经(8卷)【失译】
 0159 03 P0291 大乘本生心地观经(8卷)【唐 般若译】
 0160 03 P0331 菩萨本生鬘论(16卷)【宋 绍德慧询等译】
 0161 03 P0386 长寿王经(1卷)【失译】
 0162 03 P0388 金色王经(1卷)【东魏 瞿昙般若流支译】
 0163 03 P0390 佛说妙色王因缘经(1卷)【唐 义净译】
 0164 03 P0392 佛说师子素驮娑王断肉经(1卷)【唐 智严译】
 0165 03 P0393 佛说顶王因缘经(6卷)【宋 施护等译】
 0166 03 P0406 佛说月光菩萨经(1卷)【宋 法贤译】
 0167 03 P0408 佛说太子慕魄经(1卷)【后汉 安世高译】
 0168 03 P0410 佛说太子墓魄经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0169 03 P0411 佛说月明菩萨经(1卷)【吴 支谦译】
 0170 03 P0412 佛说德光太子经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0171 03 P0418 太子须大拏经(1卷)【西秦 圣坚译】
 0172 03 P0424 佛说菩萨投身饴饿虎起塔因缘经(1卷)【北凉 法盛译】
 0173 03 P0428 佛说福力太子因缘经(4卷)【宋 施护译】
 0174 03 P0436 佛说菩萨睒子经(1卷)【失译】
 0175a03 P0438 佛说睒子经(1卷)【西晋 圣坚译】
 0175b03 P0438 睒子经(1卷)【西晋 圣坚译】
 0175c03 P0438 佛说睒子经(1卷)【西晋 圣坚译】
 0176 03 P0442 佛说子月佛本生经(1卷)【失译】
 0177 03 P0446 佛说大意经(1卷)【刘宋 求那跋陀罗译】
 0178 03 P0447 前世三转经(1卷)【西晋 法炬译】
 0179 03 P0450 银色女经(1卷)【元魏 佛陀扇多译】
 0180 03 P0452 佛说过去世佛分卫经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0181a03 P0452 佛说九色鹿经(1卷)【吴 支谦译】
 0181b03 P0452 佛说九鹿经(1卷)【吴 支谦译】
 0182a03 P0455 佛说鹿母经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0182b03 P0455 鹿母经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0183 03 P0457 一切智光明仙人慈心因缘不食肉经(1卷)【失译】
 0184 03 P0461 修行本起经(2卷)【后汉 竺大力共康孟详译】
 0185 03 P0472 佛说太子瑞应本起经(2卷)【吴 支谦译】
 0186 03 P0483 佛说普曜经(8卷)【西晋 竺法护译】
 0187 03 P0539 方广大庄严经(12卷)【唐 地婆诃罗译】
 0188 03 P0617 异出菩萨本起经(1卷)【西晋 聂道真译】
 0189 03 P0620 过去现在因果经(4卷)【刘宋 求那跋陀罗译】“宝库”录校版本
 0190 03 P0655 佛本行集经(60卷)【隋 阇那崛多译】
 0191 03 P0932 佛说众许摩诃帝经(13卷)【宋 法贤译】
 0192 04 P0001 佛所行赞(5卷)【北凉 昙无谶译】
 0193 04 P0054 佛本行经(7卷)【宋 释宝云译】
 0194 04 P0115 僧伽罗刹所集经(3卷)【符秦 僧伽跋澄等译】
 0195 04 P0146 佛说十二游经(1卷)【东晋 迦留陀伽译】
 0196 04 P0147 中本起经(2卷)【后汉 昙果共康孟详译】
 0197 04 P0163 佛说兴起行经(2卷)【后汉 康康孟详】
 0198 04 P0174 佛说义足经(2卷)【吴 支谦译】
 0199 04 P0190 佛五百弟子自说本起经(1卷)【西晋 竺法护译】
 0200 04 P0203 撰集百缘经(10卷)【吴 支谦译】
 0201 04 P0257 大庄严论经(15卷)【后秦 鸠摩罗什译】
 0202 04 P0349 贤愚经(13卷)【元魏 慧觉等译】
 0203 04 P0447 杂宝藏经(10卷)【元魏 吉迦夜共昙曜译】
 0204 04 P0499 杂譬喻经(1卷)【后汉 支娄迦谶译】
 0205 04 P0502 杂譬喻经(2卷)【失译】
 0206 04 P0510 旧杂譬喻经(2卷)【吴 康僧会译】
 0207 04 P0522 杂譬喻经(1卷)【道略集】
 0208 04 P0531 众经撰杂譬喻(2卷)【姚秦 鸠摩罗什译】
 0209 04 P0543 百喻经(4卷)【萧齐 求那毗地译】“宝库”录校版本
 0210 04 P0559 法句经(2卷)【吴 维祇难等译】
 0211 04 P0575 法句譬喻经(4卷)【西晋 法炬共法立译】
 0212 04 P0609 出曜经(30卷)【姚秦 竺佛念译】
 0213 04 P0777 法集要颂经(4卷)【宋 天息灾译】
 0214 04 P0799 佛说猘狗经(1卷)【吴 支谦译】
 0215 04 P0800 佛说群牛譬经(1卷)【西晋 法炬译】
 0216 04 P0800 佛说大鱼事经【东晋 竺昙无兰译】
 0217 04 P0801 佛说譬喻经(1卷)【唐 义净译】
 0218 04 P0801 佛说灌顶王喻经(1卷)【宋 施护等译】
 0219 04 P0802 佛说医喻经(1卷)【宋 施护译】

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.